Υπουργείο Παιδείας: Το ΙΚΥ προχώρησε σε αυθαίρετη ενέργεια για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ/ΕΚΟ

Το Υπουργείο Παιδείας τοποθετείται για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με το πρόγραμμα προπτυχιακών υποτροφιών ΙΚΥ ΕΚΟ 2017-2018.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) της 9ης Ιουνίου 2020 «για τις ενστάσεις υποψηφίων ΙΚΥ ΕΚΟ 2017/18» διευκρινίζει τα εξής:

Το ΙΚΥ προχώρησε αυθαίρετα σε διασταλτική εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 64833/Ζ1/10.5.2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1625), με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και η διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017- 2018 από το ΙΚΥ, στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Όπως επισήμανε στις 6 Νοεμβρίου 2019 και η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με έγγραφό της προς το ΙΚΥ, τα επιπρόσθετα στοιχεία που δύναται να ζητήσει το ΙΚΥ από τον κάθε υποψήφιο, θα πρέπει να κριθούν μόνο ως διευκρινιστικά κάποιων εκ των υπολοίπων εγγράφων, τα οποία θα πρέπει να στοιχειοθετούν έναν πλήρη φάκελο υποψηφίου. Λοιπά έγγραφα ή άλλα δικαιολογητικά που έρχονται να θεραπεύσουν ελλείψεις στον φάκελο του υποψηφίου, δεν θα έπρεπε να γίνονται δεκτά.

Στις 20 Μαΐου 2020 το ΙΚΥ, προκειμένου να θεραπεύσει τις ανωτέρω εσφαλμένες ενέργειές του, αιτήθηκε προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την τροποποίηση σημείων της προαναφερόμενης ΚΥΑ. Όπως ενημέρωσε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Διγαλάκης το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, με επιστολή του η οποία επισυνάπτεται, τυχόν τροποποίηση της ΚΥΑ μετά την έκδοση της προκήρυξης και συγκεκριμένα ως προς ουσιώδεις όρους της, είναι μη επιτρεπτή και παράνομη ως αντιβαίνουσα στους κανόνες χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Αποτελεί, δε, αδιαφανή και διαβλητή διαδικασία, που είναι πιθανόν να ερμηνευθεί ως διάκριση ή ευμενής μεταχείριση κάποιων υποψηφίων έναντι άλλων, δεν συμβαδίζει με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και θέτει σε κίνδυνο την επιλεξιμότητα της συνολικής δαπάνης.

Αναλυτικά η απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας Βασίλη Διγαλάκη στο ΙΚΥ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σε απάντηση του με αριθμ. πρωτ. 8791/20.5.2020 εγγράφου σας, δυνάμει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), αιτείται την τροποποίηση της με αριθ. 64833/Ζ1/10.5.2018 (Β΄ 1625) Κοινής Υπουργικής Απόφασης

«Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017- 2018 από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο της πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)» (Β΄ 1625), ως προς τις παραγράφους 8 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ΄ και 6 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζ΄, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή υποτροφιών σε 414 υποψηφίους του προγράμματος ΕΚΟ-Β΄ Κύκλος, οι οποίοι υπέβαλαν ενστάσεις κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων και το περιεχόμενο αυτών έγινε δεκτό από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ., θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι αιτούμενες τροποποιήσεις δεν δύνανται να τύχουν αποδοχής για τους ακόλουθους λόγους:

  • Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου η υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών μετά την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή είχε οριστεί στην υπό κρίση πρόσκληση, δεν είναι επιτρεπτή, ακόμη και εάν τα δικαιολογητικά είναι συμπληρωματικά αυτών που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως και καλοπίστως από τους συμμετέχοντες.
  • Σύμφωνα με τη νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων, τυχόν απόκλιση από της ως άνω αρχή και για την εξασφάλιση της τήρησης της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και της χρηστής διοίκησης, δύναται να υπάρξει μόνο σε περίπτωση όπου τα δικαιολογητικά, τα οποία είχαν υποβληθεί με τις αιτήσεις των υποψήφιων υποτρόφων, παρουσίαζαν ελλείψεις, σφάλματα ή πλημμέλειες, που οφείλονταν σε πταίσμα του διοικητικού οργάνου έκδοσης αυτών (βλ. ΣτΕ 1471/2007 7μελής, 1472/2007 7μελής, 2970/2013).

Δυστυχώς στην υπό κρίση περίπτωση δεν προκύπτει από τα πραγματικά περιστατικά ότι δύναται να τύχει εφαρμογής η εν λόγω εξαίρεση.

  • Οι αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων επιβάλλεται να εφαρμόζονται ενιαία από τη διοίκηση προς όλους τους συμμετέχοντες. Για τον λόγο αυτό η διοίκηση έχει δέσμια αρμοδιότητα να μην δέχεται εκπροθέσμως τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίστηκαν στην ΚΥΑ και την υπό κρίση πρόσκληση. Τυχόν τροποποίηση της ΚΥΑ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης ως προς την αποδοχή δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίστηκαν για να θεραπεύσουν ελλείψεις των αρχικών υποβληθέντων φακέλων, θα έπληττε τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της ίσης μεταχείρισης, της αξιοκρατίας, της αναλογικότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και δεν δύναται να τύχει εφαρμογής.
  • Σημειώνεται ωστόσο ότι η διοίκηση έχει την ευχέρεια να αναζητήσει τυχόν διευκρινιστικά έγγραφα ως προς τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά του κάθε φακέλου, όπως επισημάνθηκε και στο με αριθ. 5539/6-11-2019 έγγραφό της η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Άλλωστε στο πλαίσιο υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων εφαρμόζονται ενιαίοι κανόνες που εξασφαλίζουν τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις οδηγίες και διαδικασίες του κοινού Συστήματος  Διαχείρισης και Ελέγχου.
  • Η τροποποίηση κανονιστικής απόφασης ως προς τους ουσιώδεις όρους της, οι οποίοι αφορούν στην έκδοση μιας προκήρυξης, και δη εκ των υστέρων, ενώ η διαδικασία της προκήρυξης έχει ήδη ολοκληρωθεί, αντίκειται στην αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των λοιπών συμμετεχόντων, οι οποίοι στήριξαν την υποβολή της αρχικής τους αίτησης και των δικαιολογητικών τους στην απαρέγκλιτη τήρηση των όρων της αρχικής ΚΥΑ.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, δεν δύναται να γίνει αποδεκτό το αίτημά σας και παρακαλούμε όπως προβείτε στις δέουσες ενέργειες.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr