Πότε ξεκινούν τα μαθήματα στις ΑΕΝ

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) τα μαθήματα στα Α’, Δ’, και ΣΤ’ διδακτικά εξάμηνα, αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγουν την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Τα Β’, Γ’ και Ε’ διδακτικά εξάμηνα αρχίζουν την 21η Φεβρουαρίου κάθε έτους και λήγουν την 12η Ιουνίου του ιδίου έτους.

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα νέα που αφορούν τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν αναλυτικές πληροφορίες σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών/Φοίτησης στις ΑΕΝ:

1. Ακαδημαϊκό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους.

2. Διδακτικό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 9η Ιουλίου του επομένου έτους και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα, από τα οποία το πρώτο ονομάζεται χειμερινό και το δεύτερο εαρινό.

3. Εξεταστική περίοδος ορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά το τέλος ή πριν την έναρξη του διδακτικού εξαμήνου.

4. Προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο, μαθήματος που διδάσκεται θεωρητικά ορίζονται οι ώρες που προκύπτουν ως γινόμενο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας που ορίζονται στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, επί τον αριθμό των εβδομάδων του εξαμήνου.

Διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά.

5. Προβλεπόμενες ώρες ανά εξάμηνο, πρακτικής, φροντιστηριακής, εργαστηριακής άσκησης ή άσκησης σε χώρους εργασίας ορίζονται οι ώρες που προβλέπονται στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα.

6. Εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου ορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο σπουδαστής εκτελεί την πρακτική εκπαίδευση πάνω στο πλοίο και πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Υπάρχουν δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου, τα οποία περιλαμβάνουν κατευθυνόμενη πρακτική εκπαίδευση σε πλοία. Το πρώτο (Α) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου πραγματοποιείται από τους σπουδαστές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο Β’ διδακτικό εξάμηνο. Το δεύτερο (Β) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου πραγματοποιείται από τους σπουδαστές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο ΣΤ’ διδακτικό εξάμηνο. Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης επί πλοίου είναι τουλάχιστον 12 μήνες.

7. Η φοίτηση στις Α.Ε.Ν. είναι υποχρεωτική.

8. Σπουδαστής γίνεται πτυχιούχος μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας σπουδών, εφόσον:

α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Σπουδών, β) έχει εξετασθεί επιτυχώς η πτυχιακή του εργασία και γ) έχει περατώσει με επιτυχία τα δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου.

9. Σπουδαστής που έχει εγγραφεί και παρακολουθεί μαθήματα σε Σχολή μιας Α.Ε.Ν. δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και σπουδαστής μιας άλλης Σχολής της ίδιας ή άλλης Α.Ε.Ν. ή άλλης Τριτοβάθμιας Σχολής.

10. Στις εξεταστικές περιόδους του άρθρου 8 του παρόντος δύνανται να συμμετέχουν και οι κάτοχοι πτυχίου Μηχανολόγου ή Ναυπηγού Μηχανικού ως ισχύουν κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία ή Μηχανικού Οχημάτων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ή αντίστοιχων ισότιμων προς αυτά Σχολών του εξωτερικού, του άρθρου 13 του π.δ. 141/2014 (Α’ 232), ως ισχύει, μετά από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 35 του ιδίου διατάγματος.

ΦΟΙΤΗΣΗ

1. Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε έξη διδακτικά εξάμηνα Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’, και σε δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου, όπως φαίνονται παρακάτω:

α) Τα Α’, Δ’, και ΣΤ’ διδακτικά εξάμηνα, αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγουν την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

β) Τα Β’, Γ’ και Ε’ διδακτικά εξάμηνα αρχίζουν την 21η Φεβρουαρίου κάθε έτους και λήγουν την 12η Ιουνίου του ιδίου έτους.

γ) Το πρώτο (Α) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου αρχίζει την 10η Ιουλίου και λήγει την 20η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Το δεύτερο (Β) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου αρχίζει την 21η Φεβρουαρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

2. Σε περίπτωση που σε μία ή περισσότερες Α.Ε.Ν. η έναρξη διδακτικού εξαμήνου καθυστερήσει ή κατά τη διάρκεια του η εκπαίδευση διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, είναι δυνατόν με απόφαση του Συμβουλίου της Α.Ε.Ν. που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, να παραταθεί η διάρκεια του εξαμήνου και να μετατεθεί το τέλος του καθώς και οι ημερομηνίες των εξεταστικών περιόδων σε νέες κατάλληλες ημερομηνίες.

3. Ένα μάθημα θεωρείται διδαγμένο όταν πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον το 85% των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του που αντιστοιχεί σε 13 εβδομάδες διδασκαλίας.

4. Ένα ενιαίο σύνολο πρακτικών, φροντιστηριακών, εργαστηριακών ασκήσεων ή ασκήσεων σε χώρους εργασίας θεωρείται διδαγμένο όταν πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον το 85% των προβλεπόμενων ωρών αντιστοιχεί σε 13 εβδομάδες διδασκαλίας. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία για τις ΑΕΝ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr