Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.). 

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής της περίθαλψης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τα παραπάνω ανέφερε σε γραπτή του απάντηση που διαβίβασε στη Βουλή ο Υπουργός Παιδείας ενώ για τους σπουδαστές των ΤΕΙ παράθεσε το άρθρο 1 του ΠΔ 185/1984. Σύμφωνα με αυτό οι σπουδαστές δικαιούνται πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα. Παρέχεται από την οικεία σπουδαστική λέσχη, τον προϋπολογισμό της οποίας βαρύνει η σχετική δαπάνη εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο διάταγμα αυτό. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών εγγράφεται κάθε χρόνο ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας για τις σπουδαστικές λέσχες στις οποίες κατανέμεται με Υπουργική Απόφαση.

Σε περίπτωση που είναι ασφαλισμένοι σε κύριο ασφαλιστικό φορέα, εάν επιθυμούν, μπορούν να παραιτηθούν με υπεύθυνη δήλωση του δικαιώματός τους από τον φορέα αυτό, ο οποίος ενημερώνει τη σπουδαστική λέσχη. Η σπουδαστική λέσχη μετά από θεώρηση της υγειονομικής υπηρεσίας του ΤΕΙ και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της ή του εξουσιοδοτημένου από αυτό οργάνου, καλύπτει το μέρος των δαπανών ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που τυχόν δεν καλύπτεται από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

Στους σπουδαστές παρέχεται βιβλιάριο περίθαλψης το οποίο ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής του και για διάστημα ίσο με τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενο κατά τέσσερα εξάμηνα.

Επίσης ο Υπουργός Παιδείας κάνει γνωστό ότι στην περίπτωση ιζ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν.4009/2011 ορίζεται ότι με τον Οργανισμό καθορίζονται τα θέματα της οργανωτικής δομής και λειτουργίας κάθε ιδρύματος και ιδίως τα ακόλουθα:…ιζ) οι κοινωνικές παροχές προς τους φοιτητές,…

Επίσης μετά την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού θα καθοριστούν μεταξύ των άλλων οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους φοιτητές καθώς και οι κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του ιδρύματος όπως είναι οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης, σίτισης.

Στην περίπτωση α) της παρ.22 του άρθρου 80 του προαναφερθέντα νόμου (4009/2011) ορίζεται ότι «…α) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι κατά το επόμενο άρθρο καταργούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για κάθε ίδρυμα μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του».