Φοιτητές Ιατρικής: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η υπουργική απόφαση για τη σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων και τον καθορισμό χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας.

ΦΕΚ: Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1

Ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση κάθε μιας από τις παρακάτω ιατρικές ειδικότητες ορίζεται ως εξής:

1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση:

Δύο (2) έτη Γενική Χειρουργική

Ειδική Εκπαίδευση: πέντε (5) έτη

Τέσσερα (4) έτη Αγγειοχειρουργική.

Έξι (6) μήνες Καρδιοθωρακοχειρουργική (αποτελείται από ένα (1) τρίμηνο Καρδιοχειρουργική και ένα (1) τρίμηνο

Θωρακοχειρουργική). Η εκπαίδευση προτείνεται να υλοποιείται σε Καρδιοθωρακοχειρουργικά Κέντρα.

Έξι (6) μήνες υπερήχους αγγείων σε αγγειοχειρουργικές κλινικές αναγνωρισμένες ως εκπαιδευτικά κέντρα.

2. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση:

Δύο (2) έτη Παθολογίας

Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη

Είκοσι (20) μήνες στη διάγνωση/θεραπευτική αντιμετώπιση αιματολογικών ασθενών ενδονοσοκομειακά.

Έξι (6) μήνες σε τακτικό εξωτερικό αιματολογικό Ιατρείο και συμβουλευτική Αιματολογία.

Τρεις (3) μήνες σε αιματολογικό Εργαστήριο (χρώσεις, τεχνικές μορφολογία).

Ένας (1) μήνας εκπαίδευση στην αιμοπαθολογοανατομία.

Ένας (1) μήνας σε εργαστήριο για εκπαίδευση στην πραγματοποίηση και ερμηνεία μοριακών διαγνωστικών τεχνικών στην Αιματολογία, που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή κλινική πράξη για διαγνωστικούς λόγους/ επιλογή θεραπευτικής αγωγής.

Ένας (1) μήνας εκπαίδευση στον ανοσοφαινότυπο.

Ένας (1) μήνας εκπαίδευση στις αιμοσφαιρινοπάθειες.

Τρεις (3) μήνες στην αιμοδοσία.

Τρεις (3) μήνες στην αιμόσταση/αιμορραγικές διαθέσεις.

Έξι (6) μήνες στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.

Κάθε ειδικευόμενος έχει δικαίωμα ατομικής επιλογής εκπαίδευσης για τρεις (3) μήνες μεταξύ των παρακάτω:

α) μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων

β) συμβουλευτική αιματολογία

γ) Εργαστήριο Μοριακών τεχνικών

δ) αιμοσφαιρινοπάθειες

ε) αιμόσταση- Αιματολογία στην κύηση

στ) αιμοδοσία

3. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση:

Έξι (6) μήνες Γενική Χειρουργική ή Παθολογία

Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες

Εισαγωγικό στάδιο ειδικότητας διάρκειας έξι (6) μηνών εκ των οποίων: δύο (2) μήνες Κλασσική Ακτινολογία, δύο

(2) μήνες Υπερηχοτομογραφία, δύο (2) μήνες Αξονική Τομογραφία με παράλληλη εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία.

Έξι (6) μήνες Κλασική Ακτινολογία [τέσσερις (4) μήνες κλασική ακτινολογία, δύο (2) μήνες μαστογραφία]

Δέκα (10) μήνες Υπερηχοτομογραφία (συμπεριλαμβανομένων επεμβατικών τεχνικών που πραγματοποιούνται υπό υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση)

Δέκα (10) μήνες Αξονική Τομογραφία (συμπεριλαμβανομένων επεμβατικών τεχνικών που πραγματοποιούνται υπό καθοδήγηση αξονικού τομογράφου)

Δέκα (10) μήνες Μαγνητική Τομογραφία

Έξι (6) μήνες Επεμβατική Ακτινολογία

Ειδικά γνωστικά αντικείμενα: έξι (6) μήνες (κατ’ επιλογήν):

Στο στάδιο αυτό οι ειδικευόμενοι επιλέγουν το σύστημα που τους ενδιαφέρει ή εναλλακτικά συνεχίζουν την ειδίκευση τους στην ακτινολογία κατ’ επιλογήν από τα αντικείμενα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι εκπαιδευόμενοι, στο επιλεγέν σύστημα παρακολουθούν έξι (6) μήνες εξειδικευμένες απεικονιστικές εξετάσεις σε διαπιστευμένα κέντρα ως εξής:

1) Μαστός και γυναικολογική ακτινολογία,

2) Καρδιαγγειακό,

3) Θώρακας,

4) Ακτινολογία κοιλίας - πυέλου,

5) Μυοσκελετικό,

6) Παιδιατρική Ακτινολογία,

7) Νευροακτινολογία,

8) Επεμβατική Ακτινολογία,

9) Ογκολογική Ακτινολογία.

Στην επιστολή βεβαίωσης της εκπαίδευσης, οι Διευθυντές/Καθηγητές, θα αναφέρουν αναλυτικά την επιπλέον εκπαίδευση στην Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία

4. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση: δεκαέξι (16) μήνες:

Τρεις (3) μήνες Παθολογία, εννέα (9) μήνες Παθολογική

Ογκολογία, τέσσερις (4) μήνες Απεικόνιση/Ακτινοδιαγνωστική, [δύο (2) μήνες σε Αξονική Τομογραφία και δύο (2) μήνες σε Μαγνητική Τομογραφία].

Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα τέσσερις (44) μήνες

Συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση τριών (3) μηνών στην βραχυθεραπεία σε Κέντρα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας που διαθέτουν ανάλογο τεχνολογικά εξοπλισμό και προαιρετική εκπαίδευση τριών (3) μηνών σε Κέντρα όπου εφαρμόζονται εξειδικευμένες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές και/ή ανακουφιστική - υποστηρικτική αγωγή.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία

5. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως;

Βασική Εκπαίδευση: δύο (2) έτη

Ένα (1) έτος Παθολογία και

Ένα (1) έτος Παιδιατρική, ανεξαρτήτου σειράς

Ειδική εκπαίδευση: τρία (3) έτη

Έξι (6) μήνες Ανοσολογία (κλινικοεργαστηριακή)

Τρεις (3) μήνες Εργαστήριο Φυσιολογίας της Αναπνοής

Τρεις (3) μήνες Δερματολογία

Δύο (2) έτη Κλινική Αλλεργιολογία (ενηλίκων και παίδων)

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία

6. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

-Αναισθησία στη Γενική Χειρουργική δεκαοκτώ (18) μήνες, εκ των οποίων: [επτά (7) μήνες στο 1ο έτος, τέσσερις (4) μήνες στο 2ο έτος, δύο (2) μήνες στο 3ο έτος,τρεις (3) μήνες στο 4ο έτος και δύο (2) μήνες στο 5ο έτος

 ειδίκευσης].

-Αναισθησία για Γυναικολογία: δύο (2) μήνες στο 1ο έτος ειδίκευσης.

-Αναισθησία για Ορθοπαιδική: τρεις (3) μήνες στο 1ο έτος ειδίκευσης.

-Αναισθησία για ΩΡΛ και Γναθοπροσωπική Χειρουργική: τρεις (3) μήνες στο 2ο έτος ειδίκευσης.

-Αναισθησία για Ουρολογία: δύο (2) μήνες στο 2ο έτος ειδίκευσης.

-Αναισθησία για Οφθαλμολογία: ένας (1) μήνας στο 2ο έτος ειδίκευσης.

-Επείγουσα Ιατρική - ΤΕΠ: δύο (2) μήνες στο 2ο έτος ειδίκευσης.

-Αναισθησία και Αναλγησία για Μαιευτική: τέσσερις (4) μήνες στο 3ο ή 4ο έτος ειδίκευσης.

-Αναισθησία Χειρουργικής Μεγάλων Αγγείων: τρεις (3) μήνες στο 3ο ή 4ο έτος ειδίκευσης.

-Νευροαναισθησιολογία: τρεις (3) μήνες στο 3ο ή 4ο έτος ειδίκευσης.

-Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: έξι (6) μήνες στο 3ο ή 4ο έτος ειδίκευσης.

-Αναισθησία για Θωρακοχειρουργική: τρεις (3) μήνες στο 3ο ή 4ο έτος ειδίκευσης.

-Καρδιοαναισθησιολογία: τρεις (3) μήνες στο 4ο ή 5ο έτος ειδίκευσης.

-Θεραπεία Πόνου: τρεις (3) μήνες στο 4ο ή 5ο έτος ειδίκευσης

- Παιδοαναισθησιολογία: τέσσερις (4) μήνες στο 4ο ή 5ο έτος ειδίκευσης.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία

7. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως: Βασική Εκπαίδευση:

Δύο (2) έτη Παθολογία

Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη

Δώδεκα (12) μήνες άσκηση σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία: (από τέσσερις (4) μήνες σε Τακτικό Γαστρεντερολογικό

Ιατρείο, Τακτικό Ηπατολογικό Ιατρείο και Τακτικό

Ιατρείο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου).

Δώδεκα (12) μήνες άσκηση σε νοσηλευόμενους ασθενείς (Γενικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας, Ιδιοπαθών

Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου).

Δώδεκα (12) μήνες άσκηση σε διαγνωστική και θεραπευτική ενδοσκόπηση ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού.

Έξι (6) μήνες, εκ των οποίων: εξοικείωση με Προηγμένη Ενδοσκόπηση δύο (2) μήνες, Προηγμένη Ηπατολογία ένας (1) μήνας, Κινητικότητα ανωτέρου-κατωτέρου πεπτικού ένας (1) μήνας, Ογκολογία πεπτικού ένας (1) μήνας, Διατροφή σε νοσήματα του πεπτικού ένας (1) μήνας. Η εκπαίδευση αυτή γίνεται κατά το 3ο και/ή 4ο έτος ειδικότητας.

Έξι (6) μήνες άσκηση σε αντικείμενο ελεύθερης επιλογής συμπεριλαμβανομένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της απόκτησης εμπειρίας στις βασικές αρχές της έρευνας (υποχρεωτικά κατά το 4ο έτος ειδικότητας). Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) ετών Γαστρεντερολογίας απαιτείται άσκηση σε επείγονταπεριστατικά Γενικής Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας, Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου και σε Διαγνωστικές και Θεραπευτικές Ενδοσκοπήσεις.

8. ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Κύκλος Παθολογικού Τομέα: δεκαέξι (16) μήνες

Δέκα (10) μήνες Παθολογία (έμφαση σε ασθενείς με πολυνοσηρότητα και χρόνια νοσήματα όπως αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, στεφανιαία νόσο, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια, νοσημάτων θυρεοειδή, πεπτικού και μυοσκελετικού συστήματος και σε συνήθεις επείγουσες και οξείες καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των λοιμωδών νοσημάτων).

Έξι (6) μήνες βασική θεωρητική και κλινική εκπαίδευση στη διαχείριση συνήθων καταστάσεων υγείας, οξέων και χρόνιων νοσημάτων, προβλημάτων σχετικών με άλλα νοσήματα του Παθολογικού Τομέα, σε αντίστοιχες κλινικές, Εξωτερικά ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών όπως καρδιαγγειακού (Καρδιολογική), αναπνευστικού (Πνευμονολογική), δέρματος (Δερματολογική), κεντρικού και περιφερειακού νευρικού συστήματος (Νευρολογική), καθώς και στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση.

Κύκλος Χειρουργικού Τομέα: οκτώ (8) μήνες

Τρεις (3) μήνες Γενική Χειρουργική (βασική θεωρητική και κλινική εκπαίδευση στην κλινική, στα εξωτερικά Ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στη διαχείριση συνήθων χειρουργικών περιστατικών, στις βασικές αρχές ασηψίας και αντισηψίας, την τεχνική της συρραφής των μικρών θλαστικών τραυμάτων, διάνοιξη αποστημάτων και πραγματοποίησης μικρών επεμβάσεων στο επίπεδο του ιατρείου).

Πέντε (5) μήνες βασική θεωρητική και κλινική εκπαίδευση στις κλινικές, στα εξωτερικά ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών σχετική με τη διαχείριση συνήθων οξέων και χρόνιων νοσημάτων, προβλημάτων και καταστάσεων υγείας αισθητηρίων οργάνων (ΩΡΛ, Οφθαλμολογική), ουροποιητικού συστήματος (Ουρολογική), Μυοσκελετικού συστήματος (Ορθοπαιδική).

Κύκλος Μητέρας-Παιδιού: τέσσερις (4) μήνες

Τρεις (3) μήνες Παιδιατρική (βασική θεωρητική και κλινική εκπαίδευση στην κλινική, στα εξωτερικά Ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στη διαχείρισησυνήθων καταστάσεων υγείας και νοσημάτων της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων της παρακολούθησης της ανάπτυξης, των προβλημάτων της θρέψης και της συμπεριφοράς, των νοσημάτων καρδιαγγειακού,αναπνευστικού, πεπτικού, ουροποιητικού, μυοσκελετικού, των λοιμωδών και εμπύρετων νοσημάτων, των αλλεργικών και παρασιτικών νοσημάτων).

Ένας (1) μήνας Μαιευτική-Γυναικολογία (βασική θεωρητική και κλινική εκπαίδευση στην κλινική, στα εξωτερικά Ιατρεία, στην αίθουσα τοκετών και στο τμήμα Επειγόντων Περιστατικών των πλέον συνήθων οξέων και χρόνιων γυναικολογικών νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αρχών προγεννητικού ελέγχου,παρακολούθησης της εγκυμοσύνης, οξέων και επειγόντων μαιευτικών περιστατικών, συμπεριλαμβανομένου του τοκετού και της εκλαμψίας καθώς και υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και ειδικότερα της πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και του μαστού).

Κύκλος Ψυχικής Υγείας: τρεις (3) μήνες

Η εκπαίδευση στον Τομέα Ψυχικής Υγείας γίνεται σε Ψυχιατρικές Κλινικές και Μονάδες Ψυχικής Υγείας και άλλες κοινοτικές δομές φροντίδας ασθενών με ψυχικές διαταραχές (βασική θεωρητική και κλινική εκπαίδευση στα εξωτερικά Ιατρεία και στο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών, καθώς και σε υπηρεσίες φροντίδας κοινοτικών δομών στα πλέον συνήθη οξέα και χρόνια ψυχιατρικά νοσήματα και καταστάσεων υγείας, συμπεριλαμβανομένων της κατάθλιψης, του γενικευμένου άγχους, των ψυχώσεων και των ανοϊκών συνδρόμων, των τρόπων αντιμετώπισης και πρόληψης ψυχοκοινωνικών συνδρόμων και ειδικότερα του αλκοολισμού και της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών, καθώς και της κοινωνικής αποκατάστασής τους).

Κύκλος Εργαστηριακού Τομέα: δύο (2) μήνες

Βασική θεωρητική και κλινική εκπαίδευση σε αντικείμενα της Βιοπαθολογίας και της Ιατρικής διαγνωστικής απεικονιστικής.

Κύκλος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: είκοσι επτά (27) μήνες

Ένας (1) μήνας σεμινάριο Εισαγωγή στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στη Γενική Ιατρική-πρώτο έτος ειδικότητας.

Ένας (1) μήνας βασικής θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ-πρώτο έτος ειδικότητας.

Ένας (1) μήνας σεμινάριο Δημόσιας Υγείας - τέταρτο έτος ειδικότητας.

Είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε δομές ΠΦΥ (Κέντρο Υγείας/ΤοΜΥ). Η εκπαίδευση στο Κέντρο Υγείας/ΤοΜΥ περιλαμβάνει την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση στα συνήθη οξέα και χρόνια νοσήματα αλλά και τη διαχείριση αδιαφοροποίητων και ασαφών νοσολογικών περιπτώσεων που παρουσιάζονται στην ΠΦΥ, την παροχή άμεσης περίθαλψης στα επείγοντα περιστατικά που παρουσιάζονται στην ΠΦΥ που η άμεση αντιμετώπισή τους μπορεί να είναι κρίσιμη για τη ζωή ή την ακεραιότητα του πάσχοντα, το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένων και πληθυσμιακών προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας, την παροχή φροντίδας στο σπίτι σε ασθενείς με ανικανότητα και αναπηρίες, σε ασθενείς με χρόνια και ανίατα νοσήματα κατά το τελικό στάδιο της ζωής τους. Η εκπαίδευση στο Κέντρο Υγείας/Το.Μ.Υ κατανέμεται ανά ένα (1) τρίμηνο σε κάθε έτος εκπαίδευσης και δώδεκα (12) μήνες στο πέμπτο έτος της ειδικότητας. Για κάθε ειδικευόμενο ορίζεται από το Συντονιστή Εκπαίδευσης Υπεύθυνος εκπαίδευσης Ιατρός με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής στο Κέντρο Υγείας.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία

9. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5)έτη, ως

ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση:

Δώδεκα (12) μήνες Παθολογία

Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες

Έξι (6) μήνες Γενική Χειρουργική

Σαράντα δύο (42) μήνες Δερματολογία και Αφροδισιολογία.

10. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση: δύο (2) έτη

Ένα (1) έτος Κλινική άσκηση, εκ των οποίων: έξι (6) μήνες Παθολογία ή Παιδιατρική και έξι (6) μήνες σε μονάδα ΠΦΥ με αντικείμενα τη Γενική Ιατρική και την Ψυχική Υγεία.

Ένα (1) έτος Θεωρητικής εκπαίδευσης (στα αντικείμενα Επιδημιολογία, Βιοστατιστική, Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτική και Οικονομία της Υγείας, Οργάνωση, Διοίκηση και Προγραμματισμός των Υπηρεσιών Υγείας, Πρόληψη Νοσημάτων και Προαγωγή της Υγείας, Έλεγχος και Πρόληψη των Λοιμωδών Νοσημάτων, ΠεριβαλλοντικήΥγεία).

Ειδική εκπαίδευση: τρία (3) έτη

Πραγματοποιείται στις παρακάτω Μονάδες Εκπαίδευσης εκ των οποίων ένα (1) έτος στα Εργαστήρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας, ή Εργαστήριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Γενικής Ιατρικής και Έρευνας Υπηρεσιών Υγείας του τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, ή Τομείς Κοινωνικής Ιατρικής των Ιατρικών Σχολών, ή στην ΕΣΔΥ και δύο (2) έτη σε φορείς και υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, Κεντρικές και Περιφερειακές.

Η ειδικότητα της Δημόσιας Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής θα χορηγείται και σε πτυχιούχους Οδοντιατρικής μετά από έξι (6) έτη εκπαίδευσης.

Η Κλινική άσκηση διαρκεί δύο (2) έτη τα οποία κατανέμονται ως ακολούθως:

Δώδεκα (12) μήνες Παθολογίας, έξι (6) μήνες Παιδιατρική και έξι (6) μήνες σε μονάδα ΠΦΥ με αντικείμενα τη

Γενική Ιατρική και Ψυχική Υγεία.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία

11. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση:είκοσι τέσσερις (24) μήνες Τετράμηνη (4μηνη) εκπαίδευση σε επείγοντα παθολογικά περιστατικά και στη βραχεία νοσηλεία, δίμηνη(2μηνη) εκπαίδευση σε μονάδες εντατικής θεραπείας/αυξημένης φροντίδας/εμφραγμάτων και δεκαοκτάμηνη (18μηνη) εκπαίδευση στην Παθολογική Κλινική με υποχρεωτική ενασχόληση στα Παθολογικά Εξωτερικά Ιατρεία. Ειδική εκπαίδευση: τριάντα έξι (36) μήνες Συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση σε Παθολογική Κλινικήμε άσκηση τριών (3) διμήνων σε συναφείς ειδικότητες και εξειδικεύσεις της εσωτερικής παθολογίας, τόσο στην Κλινική όσο και τα εξωτερικά ιατρεία ή σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Κέντρα Υγείας). Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία

12. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗΣ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως: Βασική Εκπαίδευση:

Δύο (2) έτη Παθολογία

Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη

Γενικές γνώσεις και δεξιότητες, Ορμόνες, Σακχαρώδης διαβήτης, Υποθάλαμος-Υπόφυση, Επινεφρίδια, Θυρεοειδής αδένας, Αναπαραγωγικό Σύστημα, Μεταβολικά νοσήματα, Πολυενδοκρινοπάθειες, Νευροενδοκρινείς όγκοι, Άλλες ενδοκρινικές νεοπλασίες, Διαταραχές ανάπτυξης, Ενδοκρινολογικό εργαστήριο, Υπερηχογραφία Θυρεοειδούς-Γονάδων).

13. ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Ένα (1) έτος Αιματολογία-Αιμοδοσία [εννέα (9) μήνες

Εργαστηριακή Αιματολογία, τρεις (3) μήνες Αιμοδοσία].

Ένα (1) έτος Ανοσολογία

Ένα (1) έτος Βιοχημεία

Ένα (1) έτος Μικροβιολογία

Ένα (1) έτος Παθολογία [τρεις (3) μήνες δύνανται να γίνουν στην Ιατρική των Μεταγγίσεων].

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία

14. ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση:

Ένας (1) έτος Παιδιατρική

Ειδική εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη

Τρία (3) έτη στην Κλινική Γενετική-Δυσμορφολογία (στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται χρόνος εκπαίδευσης για τις ειδικότητες Εσωτερική Παθολογία, ή Παθολογική Ογκολογία, ή Νευρολογία, ή Μαιευτική Γυναικολογία, ή Ψυχιατρική, ή Οφθαλμολογία, ή Αιματολογία).

Ένα (1) έτος Εργαστηριακή Γενετική [έξι (6) μήνες Κυτταρογενετικό εργαστήριο και έξι (6) μήνες Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής]. 

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία.

15. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: τέσσερα (4) έτη, ως ακολούθως:

Είκοσι οκτώ (28) μήνες Κλινική εκπαίδευση και άσκηση εκ των οποίων:

Δώδεκα (12) μήνες Παθολογία

Τέσσερις (4) μήνες Πνευμονολογία

Δύο (2) μήνες Ορθοπαιδική

Δύο (2) μήνες Δερματολογία

Δύο (2) μήνες Καρδιολογία

Ένα (1) μήνα Οφθαλμολογία

Δύο (2) μήνες Επείγουσα Φροντίδα

Δύο (2) μήνες Ψυχιατρική

Ένα (1) μήνα Ωτορινολαρυγγολογία

Δώδεκα (12) μήνες Θεωρητική κατάρτιση που πραγματοποιείται σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακή εκπαίδευση, προετοιμασία και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, επισκέψεις σε χώρους εργασίας επιχειρήσεων πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα) Οκτώ (8) μήνες Πρακτική άσκηση, εκ των οποίων: δύο (2) μήνες υλοποιούνται σε δομές και υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας που ασχολούνται με την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ΚΕΠΕΚ και ΣΕΠΕ), έξι (6) μήνες υλοποιούνται σε επιχειρήσεις, φορείς ή υπηρεσίες όπου λειτουργεί οργανωμένη υπηρεσία Ιατρικής της Εργασίας. (Η άσκηση στις επιχειρήσεις δύναται να υλοποιείται είτε σε μία επιχείρηση είτε εκ περιτροπής σε διαφορετικές επιχειρήσεις κάθε δίμηνο ή τρίμηνο).

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται σε νοσοκομεία που είναι αναγνωρισμένα για την χορήγηση των παραπάνω ειδικοτήτων

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία

16. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση

Ένα (1) έτος Παθολογική Ανατομική (1ο χρόνο άσκησης

στην ειδικότητα υποχρεωτικά)

Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη

Τέσσερις (4) μήνες Ψυχιατρική

Τέσσερις (4) μήνες Παθολογία

Τέσσερις (4) μήνες Γενική Χειρουργική ή Ορθοπεδική

Τρία (3) έτη Εργαστήριο Ιατροδικαστικής Α.Ε.Ι

17. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση:

Ένα (1) έτος Παθολογία

Ειδική Εκπαίδευση: πέντε (5) έτη

Είκοσι τέσσερις (24) μήνες Κλινική Καρδιολογία

Έξι (6) μήνες Μονάδα Εμφραγμάτων

Δέκα (10) μήνες καρδιαγγειακή απεικόνιση (υπερηχοκαρδιογραφία,

MRI, CT, περιφερικά αγγεία)

Τρεις (3) μήνες Ηλεκτροφυσιολογία

Επτά (7) μήνες Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

Δύο (2) μήνες Δοκιμασία κοπώσεως - Πυρηνική Καρδιολογία

- Καρδιοαναπνευστική κόπωση

Δύο (2) μήνες Καρδιοχειρουργική ή δύο (2) μήνες Παιδοκαρδιολογία

Έξι (6) μήνες εκπαίδευση σε υποειδικότητες της καρδιολογίας (αιμοδυναμικό, ηλεκτροφυσιολογία κλπ), ανάλογα με το ειδικό ενδιαφέρον του ειδικευομένου.

18. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Δύο (2) έτη Παθολογική Ανατομία

Τρία (3) έτη Κυτταρολογία

19. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση:

Δώδεκα (12) μήνες χειρουργική, εκ των οποίων το πρώτο εξάμηνο αφορά άσκηση στη γενική χειρουργική και το δεύτερο εξάμηνο αφορά άσκηση στη χειρουργική μαστού.

Ειδική εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες

Δεκαοκτώ (18) μήνες γυναικολογία [γυναικολογικές επεμβάσεις, εξωτερικό γυναικολογικό ιατρείο, κολποσκόπηση, ουρογυναικολογία.

Ένα εξάμηνο θα αφορά εκπαίδευση στην ενδοσκόπηση (λαπαροσκόπηση και υστεροσκόπηση) εκ περιτροπής σε τμήματα που διαθέτουν εκπαιδευμένο προσωπικό και τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό].

Δεκαοκτώ (18) μήνες μαιευτική (κύηση χαμηλού κινδύνου, παθολογία κύησης, αίθουσα τοκετών, εξωτερικό μαιευτικό ιατρείο)

Έξι (6) μήνες υπερηχογραφία στη Μαιευτική και Γυναικολογία, (εκ περιτροπής σε τμήματα που διαθέτουν εκπαιδευμένο προσωπικό και τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό).

Τελευταίο κατ’ επιλογήν εξάμηνο εκπαίδευσης [εμβρυομητρική ιατρική, ή γυναικολογία (καλοήθεις παθήσεις), ή αναπαραγωγική ιατρική, ή γυναικολογική ογκολογία ή ουρογυναικολογία ή νοσήματα κατώτερου γεννητικού συστήματος και σεξολογία ή παιδιατρική και εφηβική γυναικολογία ή παθήσεις μαστού]

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία

20. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση: δώδεκα (12) μήνες

Έξι (6) μήνες Παθολογία Έξι (6) μήνες Ψυχιατρική

Ειδική Εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες

Είκοσι έξι (26) μήνες σε θαλάμους γενικής Νευρολογίας που περιλαμβάνει την άσκηση στα επιμέρους αντικείμενα της Νευρολογίας όπως: επιληψία, κεφαλαλγία, ανοϊκά σύνδρομα, απομυελινωτικά, νευρομυϊκά νοσήματα, εξωπυραμιδικές και νευροεκφυλιστικές παθήσεις, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, παθήσεις περιφερικών νεύρων, νευροογκολογία, λοιμώξεις του ΚΝΣ.

Τέσσερις (4) μήνες σε ειδικά τμήματα της Νευρολογικής κλινικής (όπως άσκηση σε θαλάμους αυξημένης φροντίδας αγγειακών ασθενών σε συνδυασμό με άσκηση στη νευροϋπερηχογραφία) ή άλλα οργανωμένα ειδικά τμήματα.

Δέκα (10) μήνες κλινική Νευροφυσιολογία

Τέσσερις (4) μήνες άσκηση στα Εξωτερικά ιατρεία

Τέσσερις (4) μήνες εκπαίδευση σε ειδικά αντικείμενα όπως:

Νευροαπεικόνιση, Νευροεντατικολογία, Νευρογενετική, ή της διαχείρισης ασθενών τελικού σταδίου.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία

21. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση:

Ένα (1) έτος Γενική Χειρουργική

Ειδική Εκπαίδευση: έξι (6) έτη

Έξι (6) μήνες Νευρολογική εκπαίδευση (στην έναρξη της ειδικής εκπαίδευσης)

Πεντέμισι (5 ½) έτη Νευροχειρουργική (προαιρετικά οι έξι (6) μήνες σε Νευροχειρουργική κλινική Νοσοκομείου Παίδων).

22. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση:

Δύο (2) έτη Παθολογία

Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη

Δεκαοκτώ (18) μήνες Κλινική Νεφρολογία

Έξι (6) μήνες Αιμοκάθαρση

Τέσσερις (4) μήνες Περιτοναϊκή κάθαρση

Τρεις (3) μήνες Μεταμόσχευση νεφρού

Για την εκπαίδευση στη μεταμόσχευση νεφρού κάθε ειδικευόμενος που δεν ειδικεύεται σε Νοσοκομείο το οποίο διαθέτει Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού θα μετακινείται κατά την τελευταία διετία της ειδίκευσης του για τρεις (3) έως έξι (6) μήνες σε Νεφρολογικό Τμήμα Νοσοκομείου που διαθέτει Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού.

Τρεις (3) μήνες στα Τακτικά Νεφρολογικά Εξωτερικά Ιατρεία.

Κατά τον υπόλοιπο χρόνο εκπαίδευσης του ο ειδικευόμενος θα τοποθετείται στα διάφορα τμήματα κατά την κρίση του Διευθυντή της Κλινικής

23. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση:

Ένα (1) έτος Γενική Χειρουργική, Επείγουσα Ιατρική και ΜΕΘ που θα διαμορφώνεται αναλόγως των αναγνωρισμένων τμημάτων του Νοσοκομείου. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να γίνει και σε Ορθοπαιδικές κλινικές και τμήματα νοσοκομείων που χορηγούν πλήρη ειδικότητα.

Ειδική εκπαίδευση: πέντε (5) έτη Εντός της πενταετίας εντάσσονται έως τρία (3) από τα παρακάτω ειδικά αντικείμενα της επιλογής του ειδικευομένου, με τετράμηνη διάρκεια άσκησης στο καθένα:

Ορθοπαιδική Παίδων

Χειρουργική Άκρας Χειρός - Μικροχειρουργικής

Ορθοπαιδική Ογκολογία

Χειρουργική Σπονδυλικής Στήλης

Επανορθωτική Ορθοπαιδική Ενηλίκων

Μεταβολικά νοσήματα οστών

Αθλητικές κακώσεις

Ορθοπαιδικές Λοιμώξεις Χειρουργική Άκρου Ποδός

Η προτίμηση των ειδικευόμενων για τα εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα θα δηλώνεται μετά το πέρας τουδεύτερου (2ου) έτους ειδικότητας. Η εκπαίδευση στα εξειδικευμένα αντικείμενα θα συντονίζεται από τους Συντονιστές Διευθυντές των Ορθοπαιδικών Κλινικώνκαι θα μπορεί να γίνεται το τρίτο (3ο), τέταρτο (4ο) και πέμπτο (5ο) έτος της ειδικότητας. Το έκτο (6ο) έτος της ειδικότητας υποχρεωτικά θα γίνεται στην Ορθοπαιδική Κλινική της αρχικής επιλογής.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία

24. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5)έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση:

Ένα (1) έτος στη Γενική Χειρουργική

Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη

Τρία (3) έτη Ουρολογία

Δύο (2) εξάμηνα κατ’επιλογή (ανά ένα εξάμηνο) στα ακόλουθα πεδία:

α) Γυναικολογία

β) Αγγειοχειρουργική

γ) Παιδοουρολογία

δ) Υπερήχους του ουροποιητικού συστήματος (σε κέντρα όπου υπάρχει πιστοποιημένος εκπαιδευτής).

25. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: τέσσερα (4) έτη,

ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες

Επικέντρωση σε βασικές επιστήμες (Οπτική, Ανατομία,

Ιστολογία, Φυσιολογία), εξέταση ασθενούς, Ιστορικό,

Παθολογία πρόσθιου ημιμόριου, χειρουργική πρόσθιου

ημιμορίου και μικρές επεμβάσεις βλεφάρων. Ειδική Εκπαίδευση: τριάντα (30) μήνες

- Τέσσερα (4) πεδία: εννέα (9) μήνες αμφιβληστροειδής, έξι (6) μήνες γλαύκωμα, έξι (6) μήνες παιδοοφθαλμολογία, τρεις (3) μήνες κερατοειδής.

- Δύο (2) τρίμηνα κατ’ επιλογήν στα εξής πιστοποιημένα

-κατά προτεραιότητα- τμήματα: αμφιβληστροειδή, κερατοειδή, βασική εκπαίδευση, γλαύκωμα, παιδοοφθαλμολογία, Οφθαλμοπλαστική - δακρυϊκή συσκευή - κόγχος - βλέφαρα, Ενδοφθάλμιες φλεγμονές, Διαθλαστική χειρουργική, Νευροοφθαλμολογία.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων ιατρών είναι ενιαία

26. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Τέσσερα (4) έτη Παθολογική Ανατομική (περιλαμβάνεταιεκπαίδευση και άσκηση στις γενικές αρχές της Παθολογικής Ανατομικής, καθώς και στην Παθολογική Ανατομική όλων των συστημάτων με την εφαρμογή γενικών και ειδικών μεθόδων ιστοχημείας,  ανοσοϊστοχημείας, μοριακής Παθολογικής Ανατομικής, ηλεκτρονικής μικροσκοπίας κ.λπ. και άσκηση στην τεχνική και ιστοπαθολογία της νεκροτομής)

Ένα (1) έτος στην Κυτταρολογία (περιλαμβάνεται εκπαίδευση και άσκηση όλων των συστημάτων)

Η άσκηση στην Κυτταρολογία πραγματοποιείται μεταξύ δεύτερου (2ου) και τέταρτου (4ου) έτους.

Κατά το τελευταίο εξάμηνο της ειδικότητας προτείνεται κατ’ επιλογή εκπαίδευση σε ειδικά γνωστικά αντικείμενα(συνολικής διάρκειας έξι μηνών) όπως: Παθολογική ανατομική αιμοποιητικού-λεμφικού συστήματος, δέρματος, νεφρικής βιοψίας, κεντρικού νευρικού συστήματος, παιδιατρική-περιγεννητική Παθολογική Ανατομική, μοριακή Παθολογική Ανατομική)

 Η τοποθέτηση των ειδικευόμενων ιατρών είναι ενιαία.

27. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση:

Εικοσιτέσσερις (24) μήνες Παθολογία

Ειδική Εκπαίδευση: Σαράντα οκτώ (48) μήνες

Σαράντα δύο (42) μήνες στην Παθολογική Ογκολογία

Τρεις (3) μήνες Αιματολογία

Τρεις (3) μήνες Ακτινοθεραπεία

28. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη,

ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) ετών ο ειδικευόμενος αποκτά έναν κεντρικό πυρήνα γνώσης σε τομείς όπως φυσιολογία, αύξηση και ανάπτυξη, μεταβολισμό και διατροφή, ανοσολογία και λοιμώδη νοσήματα, νοσολογία, νεογνολογία, τραυματολογία, ανάνηψη, αναζωογόνηση, επείγουσα και εντατική φροντίδα και προστασία.

Στο βασικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται η Πρωτοβάθμια Περίθαλψη ή Παιδιατρική της Κοινότητας, η Δευτεροβάθμια Φροντίδα ή Νοσοκομειακή Γενική Παιδιατρική και η Τριτοβάθμια ή Νοσοκομειακή Παιδιατρική σε Νοσοκομείο με Παιδιατρικά πεδία και έξι (6) μήνες εκπαίδευσης σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) ή Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), συμπεριλαμβανομένου και Τμήματος Φυσιολογικών Νεογνών, σε αναλογία τρεις (3) μήνες σε ΜΕΝΝ ή ΜΑΦ και τρεις (3)μήνες σε Τμήμα Φυσιολογικών Νεογνών. Ειδική Εκπαίδευση: ένα (1) έτος

Ο ειδικευόμενος μπορεί να επιλέξει για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση του πενταετούς χρόνου εκπαίδευσης, την εκ περιτροπής εκπαίδευση σε διάφορα γνωστικά πεδία της Παιδιατρικής (εκ περιτροπής εκπαίδευση-rotation). Ο ελάχιστος εκ περιτροπής χρόνος εκπαίδευσης (rotation) είναι έξι (6) μήνες (για όσους εκπαιδεύονται επί (2) έτη σε Κέντρο που δεν χορηγεί πλήρη ειδικότητα) και μπορεί να φθάνει το ένα (1) έτος για όσους συμπλήρωσαν ≥ 3 (τρία) έτη εκπαίδευσης σε κέντρο που χορηγεί πλήρη ειδικότητα, πλέον της εκπαίδευσης στη Νεογνολογία. Οι επιθυμούντες να εξειδικευθούν στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών (ΜΕΝΝ) μπορούν να επιλέξουν στην εκ περιτροπής επιλογή επιπρόσθετη εκπαίδευση σε ΜΕΝΝ.

Ο ειδικευόμενος κατά την έναρξη της ειδίκευσής του μπορεί να επιλέξει να εκπαιδευθεί σε πιστοποιημένο κέντρο που δεν χορηγεί πλήρη ειδικότητα. Η διάρκεια της εκπαίδευσης σε ένα τέτοιο κέντρο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

Η τοποθέτηση των ειδικευόμενων ιατρών είναι ενιαία.

29. ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση:

Δύο (2) έτη Γενική Χειρουργική

Ειδική Εκπαίδευση: τέσσερα (4) έτη

- Μοσχεύματα - Κρημνοί. Μικροχειρουργικές τεχνικές μεταμόσχευσης και μεταφοράς ιστών. Διάταση Ιστών -Ενθέματα. Εγκαύματα: αρχική εντατική ανάνηψη, απώτερη, και επανορθωτική χειρουργική. Κακώσεις μαλακών μορίων και κρανιοπροσωπική χειρουργική σπλαχνικού κρανίου. Επανορθωτική χειρουργική βλεφάρων - Βλεφαροπλαστική

 -Περιοφθαλμική Χειρουργική - Οφθαλμοπλαστική - Αποκατάσταση κόγχου. Ρινοπλαστική - Αποκατάσταση ρινικού διαφράγματος, αναπνευστικής - ρινικής και στοματικής δυσχέρειας. Συγγενείς ανωμαλίες - επίκτητες δυσμορφίες - απλασία -πλαστική ρινός και πτερυγίου ωτός. Αποκατάσταση παράλυσης προσωπικού νεύρου. Ρυτιδοπλαστική προσώπου - τραχήλου. Συγγενείς ανωμαλίες και νοσήματα κεφαλής και τραχήλου, συμπεριλαμβανομένων και των σχιστιών - συνδρόμων και των επανεγχειρήσεων. Όγκοι και επώδυνα λειτουργικά σύνδρομα κεφαλής και τραχήλου. Αγγειακές ανωμαλίες,δυσπλασίες - Λεμφοίδημα. Κακοήθεις και καλοήθεις όγκοι δέρματος -βλεννογόνων - μαλακών μορίων - Μελάνωμα (διάγνωση, φαρμακευτική, και χειρουργική θεραπεία). Κατακλίσεις (συντηρητική και χειρουργική θεραπεία). Πλαστική κοιλιακών τοιχωμάτων - Κρεμάμενη κοιλία -Κοιλιοκήλη - Συγγενείς ανωμαλίες. Χειρουργική του μαστού- συγγενείς ανωμαλίες - καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις - ογκοπλαστική -αποκατάσταση μετά μαστεκτομή - αυξητική, μειωτική  μαστοπλαστική - μαστοπηξία. λιποδυστροφίες - Εξωτερική διαμόρφωση περιμέτρου σώματος - Δερμολιπεκτομές. Λιποαναρρόφηση

- λιπομεταφορά - χρήση βλαστοκυττάρων. Συγγενείς ανωμαλίες - Επανορθωτική και Αισθητική χειρουργική άνω και κάτω άκρου. Χειρουργική τενόντων

-τενοντομεταφορές. Αποκατάσταση περιφερικών νεύρων - καρπιαίου σωλήνα - βραχιονίου πλέγματος. Αποκατάσταση και επανασυγκόλληση αντίχειρα - δακτύλων.

Νόσος Dupuytren. Επανορθωτική χειρουργική των έξω γεννητικών οργάνων και τεχνικές επαναπροσδιορισμού φύλου. Αισθητική και Κοσμητική Χειρουργική και συμπληρωματικές παρεμβάσεις Αισθητικής Ιατρικής (βουτιλινικής τοξίνης, συνθετικών παραγώγων, υαλουρονικού οξέος και άλλων ιστοσυμβατών υλικών). Ενδοσκοπική χειρουργική. Χρήση LASERS για την θεραπεία δέρματος, τριχοθυλακίων και βλεννογόνων. Αποκατάσταση αλωπεκίας. Χρήση δερμοστηξίας.

- ένα (1) εξάμηνο σε Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής Παίδων ή σε Τμήμα Χειρουργικής Παίδων. Ο χρόνος άσκησης στο εξάμηνο αποφασίζεται από τον Διευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδος

- ένα (1) εξάμηνο σε Τμήμα ειδικότητας του Χειρουργικού Τομέα. Το εξάμηνο είναι επιλογή του ειδικευόμενου και ο χρόνος άσκησης αποφασίζεται από τον Διευθυντή της Εκπαιδευτικής Μονάδος.

Στην Πλαστική Επανορθωτική και Αισθητική Χειρουργική εξάμηνη άσκηση κάνουν ειδικευόμενοι άλλων ειδικοτήτων μόνο μετά από εκπαίδευση δύο ετών σε Χειρουργική Ειδικότητα.

30. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες

Ένα (1) έτος Παθολογία (κατά την έναρξη της ειδικότητας σε Κλινική αναγνωρισμένη ως κατάλληλη για τη χορήγηση πλήρους χρόνου ειδίκευσης)

Έξι (6)μήνες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Ειδική εκπαίδευση: σαράντα δύο (42) μήνες

Τριάντα (30) μήνες Κλινική Πνευμονολογία.

Το τελευταίο δωδακάμηνο κατανέμεται ως ακολούθως:

Α. Τρεις (3) μήνες σε:

1. Εργαστήριο Πνευμονικών Λειτουργικών δοκιμασιών (Μέτρηση Στατικών - Δυναμικών Όγκων και Διαχυτικής ικανότητας-Έλεγχος αναπνευστικών μυών - Έλεγχος Βρογχικής Υπεραντιδραστικότητας και Φλεγμονής των Αεραγωγών). Διενέργεια και Ερμηνεία.

2. Εργαστήριο Απεικόνισης Θώρακα (Αξονική Τομογραφία Θώρακος - Μαγνητική -Υπερηχογράφημα θωρακικού τοιχώματος)

3. Εργοσπιρομετρία (Διενέργεια και Ερμηνεία)

Β. Τρεις (3) μήνες σε Εργαστήριο Βρογχοσκοπήσεων που εφαρμόζει όλες τις διαγνωστικές τεχνικές

Γ. Τρεις (3) μήνες εργαστήριο Ύπνου (Διενέργεια και ερμηνεία Υπνογραφήματος)

Δ. Τρεις (3) μήνες κατ’ επιλογήν σε Ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία - Ειδικές Μονάδες ή Τμήματα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της πνευμονολογίας- φυματιολογίας όπως: Εξωτερικά Ιατρεία: (Διακοπής Καπνίσματος- Άσθματος - Βρογχεκτασιών - Πνευμονικής ίνωσης - Ανοσοανεπαρκειών-Γενικό - και κάθε άλλο συναφές), Μονάδες: (Κυστικής Ίνωσης Ενηλίκων -Ανθεκτικής Φυματίωσης- Πνευμονικής Υπέρτασης- Πνευμονικής Αποκατάστασης

- Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας - Μεταμόσχευσης πνευμόνων και κάθε άλλης συναφούς),Τμήματα: (Θωρακοχειρουργικό- Ογκολογικό-Καρδιολογικό - Μαιευτικό- και κάθε άλλο συναφές).

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία

31. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση:

Δώδεκα (12) μήνες Παθολογία

Ειδική εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες

Εννέα (9) μήνες Ακτινολογία

Έξι (6) μήνες υποχρεωτικά σε εγκάρσια απεικόνιση (CT, εμπέδωση ανατομίας, εξοικείωση με βασικές παθολογίες τραχήλου, θώρακα, κοιλίας), τρεις (3) μήνες σε υπερήχους (ιδίως τραχήλου) και MRI. Η περίοδος αυτή μπορεί να προηγείται ή να παρεμβάλλεται πρώιμα μέσα στην περίοδο εκπαίδευσης στο κύριο αντικείμενο της Πυρηνικής Ιατρικής.

Έξι (6) μήνες Καρδιολογία ή εναλλακτικά τέσσερις (4) μήνες Καρδιολογία και δύο (2) μήνες εναλλακτικά σε Ογκολογία, ή Αιματολογία (λεμφώματα), ή Παιδιατρική, ή Ενδοκρινολογία (Θυρεοειδής- παραθυρεοειδείς).

Η περίοδος αυτή μπορεί να προηγείται ή να παρεμβάλλεται πρώιμα μέσα στην περίοδο εκπαίδευσης στο κύριο αντικείμενο Πυρηνικής Ιατρικής. Κατά την περίοδο άσκησης στην Καρδιολογία, υποχρεωτική η εκπαίδευση στη δοκιμασία κόπωσης (επιλογή ασθενών, εκτέλεση,ερμηνεία ευρημάτων, αντιμετώπιση επιπλοκών-ΚΑΡΓΙΑ) και η γενική θεωρητική κατάρτιση στις Καρδιακές Παθήσεις με έμφαση στην Στεφανιαία Νόσο.

Τριάντα τρεις (33) μήνες στην Πυρηνική Ιατρική. Θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εκπαίδευση σε απεικόνιση, θεραπεία, in-vitro μετρήσεις και in-vitro εξετάσεις

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία.

32. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση:

Δύο (2) έτη Παθολογία

Ειδική εκπαίδευση:

Τέσσερα (4) έτη Ρευματολογία

33. ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

(ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Η εκπαίδευση της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής

Χειρουργικής αρχίζει μετά την λήψη των δύο πτυχίων Οδοντιατρικής και Ιατρικής ασχέτως από την σειρά απόκτησής τους.

Βασική εκπαίδευση:

Δώδεκα (12) μήνες Γενική Χειρουργική

Ειδική Εκπαίδευση:

Σαράντα οκτώ (48) μήνες Χειρουργικής Στόματος, Γνάθων

και Προσώπου, ως ακολούθως: Αναλυτικά: Χειρουργική Στόματος και Εμφυτευματολογία, Τραχηλοπροσωπικές Λοιμώξεις και Λοιμώξεις Ιγμορείων, Στοματο Κρανίο - Γναθοπροσωπικό Τραύμα, Αποκατάσταση Συγγενών Ανωμαλιών, Αισθητική - Κοσμητική Χειρουργική Προσώπου, Ορθογναθική χειρουργική, Όγκοι Στοματικής Γναθοπροσωπικής Περιοχής και Σιελογόνων Αδένων, Διαχείριση Κρανιοπροσωπικού Πόνου και Παθήσεων ΚΓΔ, Επανορθωτική Χειρουργική, Μικροαγγειακή Χειρουργική, Συντηρητικές Επεμβατικές Τεχνικές, Νέες Τεχνολογίες.

34. ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες

Έξι (6) μήνες Παθολογία

Έξι (6) μήνες Νευρολογία

Έξι (6) μήνες Ορθοπεδική

Ειδική εκπαίδευση:

Σαράντα δύο (42)μήνες Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία

35. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: έξι (6) έτη, ως

ακολούθως:

Πέντε (5) έτη Γενική Χειρουργική συμπεριλαμβανομένης εξάμηνης (6) άσκησης στην Τραυματολογική Χειρουργική

Στην περίπτωση που το Εκπαιδευτικό Κέντρο δεν διαθέτει δυνατότητα άσκησης στην Τραυματολογική Χειρουργική (δηλ.στο ίδιο Νοσοκομείο που βρίσκεται το Εκπαιδευτικό Κέντρο να λειτουργούν τα εξής τμήματα: Νευροχειρουργικό, Ορθοπεδικό και Αγγειοχειρουργικό), τότε το εξάμηνο (6) της Τραυματολογικής Χειρουργικής θα πρέπει να καλύπτεται από άλλο Νοσοκομείο που διαθέτει Εκπαιδευτικό Κέντρο με τις σχετικές προϋποθέσεις.

Δύο (2) εξάμηνα με υποχρεωτική επιλογή (ανά εξάμηνο) σε δύο (2) εκ των ακολούθων ειδικοτήτων. Γυναικολογίας, Αγγειοχειρουργικής, Ουρολογίας, Χειρουργική Θώρακος.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία

36. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση: είκοσι τέσσερις (24) μήνες

Δεκαοκτώ (18) μήνες: Γενική Χειρουργική

Έξι (6) μήνες εκ περιτροπής εκπαίδευση στην Επεμβατική Καρδιολογία, αιμοδυναμικό εργαστήριο, υβριδικό χειρουργείο και Επεμβατική Ακτινολογία, για όσους ακολουθήσουν την Καρδιοχειρουργική κατεύθυνση ή έξι (6) μήνες στην επεμβατική Πνευμονολογία, βρογχολογικό εργαστήριο και ενδοτραχειοβρογχική χειρουργική, για όσους ακολουθήσουν την Θωρακοχειρουργική κατεύθυνση.

Στο διάστημα της εκ περιτροπής εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνεται κατ’ επιλογήν εκπαίδευση για δύο (2) μήνες στην Εντατική Θεραπεία. Ειδική εκπαίδευση: εξήντα (60) μήνες

Α.τριάντα έξι (36) μήνες στη Θωρακοχειρουργική και είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην Καρδιοχειρουργική, εφόσον ο εκπαιδευόμενος πρόκειται να ακολουθήσει ως κύρια ενασχόληση τη Θωρακοχειρουργική μετά την λήψη της ειδικότητας

Β. τριάντα έξι (36) μήνες στην Καρδιοχειρουργική και είκοσι τέσσερις (24) μήνες στη Θωρακοχειρουργική,εφόσον ο εκπαιδευόμενος πρόκειται να ακολουθήσει ως κύρια ενασχόληση την Καρδιοχειρουργική μετά την λήψη της ειδικότητας.

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Α. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ

Παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση του θωρακικού τραύματος, Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των ενηλίκων, Οξεία και χρόνια πνευμονική εμβολή, Συγγενείς ανωμαλίες και δυσμορφίες των οργάνων του θώρακα, Νεοπλάσματα και δυσμορφίες θωρακικού τοιχώματος, Καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις της τραχείας, Εμφυσηματική νόσος του πνεύμονα, Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι του πνεύμονα, του υπεζωκότα, του μεσοθωρακίου και του διαφράγματος, Πνευμοθώρακας, Καλοήθεις και κακοήθεις πλευριτικές συλλογές, Καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του οισοφάγου, Μεταμόσχευση πνεύμονα. Συσκευές υποστήριξης αναπνευστικού συστήματος, ECMO, Σύνδρομο Θωρακικής Εξόδου και βλάβες υποκλειδίων αγγείων, Παθήσεις περικαρδίου και περικαρδιακής κοιλότητας, Διαγνωστικές και επιβοηθητικές στη διάγνωση και στη θεραπεία επεμβάσεις: Παρακεντήσεις θώρακος, βιοψία με βελόνη, υπό απεικονιστική καθοδήγηση παροχέτευση θώρακος, διασωλήνωση, βρογχοσκόπηση, οισοφαγοσκόπηση, μεσοθωρακοσκόπηση, διαστολές οισοφάγου, τραχειοτομή, βιοψίες προσκαληνικών αδένων, βιοψίες υπεζωκότος, πνεύμονος, πλευρών, μεσοθωρακικών αδένων, βρογχογραφίες, αρτηριογραφίες. Θωρακοσκόπηση με τοπική αναισθησία, Θωρακοσκοπική, Ρομποτική χειρουργική και ανοικτή χειρουργική σε επεμβάσεις σε πνεύμονες, τραχεία, υπεζωκότα, θωρακικό τοίχωμα, οισοφάγο, μεσοθωράκιο, διάφραγμα, Ενδοσκοπική διαγνωστική και χειρουργική τραχείας, βρόγχων και οισοφάγου (ενδοπροθέσεις, laser, κρυοθεραπεία, ενδοβρογχικές βαλβίδες).

Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

Εξωσωματική κυκλοφορία και μηχανική υποστήριξη καρδιοπνευμονικών οργάνων, Χειρουργική θεραπεία συγγενών και επίκτητων καρδιακών παθήσεων: Μεσοκολπικάκαι μεσοκοιλιακά ελλείμματα, ολική ανώμαλη επιστροφή πνευμονικών φλεβών, Τετραλογία του Fallot, Μετάθεση των μεγάλων αρτηριών, Ατρησία πνευμονικής, Μονήρης κοιλία, Ατρησία τριγλώχινας, Ανωμαλία του Ebstein, Μονήρης κοιλία, Σύνδρομο υποπλαστικής αριστεράς κοιλίας και λοιπές συγγενείς καρδιοπάθειες.

Επίκτητοι νόσοι της τριγλώχινας, μιτροειδούς και αορτικής βαλβίδας, Επιπλοκές προσθετικών καρδιακών βαλβίδων (ενδοκαρδίτις προσθετικής βαλβίδας, θρόμβωση, θρομβοεμβολή), Καρδιακοί και επικάρδιοι βηματοδότες και εμφυτεύσιμοι κοιλιακοί απινιδωτές, Χειρουργική στεφανιαίας νόσου και μηχανικών επιπλοκών αυτής, Χειρουργική θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών, - Διακαθετήριες επεμβατικές τεχνικές στην αντιμετώπιση συγγενών καρδιοπαθειών και επίκτητων παθήσεων καρδιακών βαλβίδων. Ενδοαυλική και ανοικτή αντιμετώπιση παθήσεων θωρακικής αορτής (ανιούσα, τόξο, κατιούσα, θωρακοκοιλιακή αορτή), συμπεριλαμβανομένων των οξέων αορτικών συνδρόμων, Όγκοι καρδιάς. Χειρουργική καρδιακής ανεπάρκειας, Τεχνικές αναδιαμόρφωσης κοιλιών Μεταμόσχευση καρδιάς και πνευμόνων, παθήσεις περικαρδίου, Τεχνητή καρδιά και μηχανική υποστήριξη του αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήματος, Διαιτητική και φαρμακευτική αντιμετώπιση της αθηροσκλήρωσης, Θωρακοσκοπική και Ρομποτική Καρδιοχειρουργική.

Στον τίτλο ειδικότητας θα αναφέρεται η κατεύθυνση του ιατρού κατά το χρόνο της ειδίκευσης του.

37. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: επτά (7) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση: δυόμισι (21/2)έτη

Δύο (2 έτη) Γενική Χειρουργική

Ένα (1) εξάμηνο Παιδιατρική [με υποχρεωτική εκπαίδευση δύο (2) μηνών στην Παιδιατρική, δύο (2) μηνών σε Μ.Ε.Θ. Παίδων και δύο (2) μηνών σε Μ.Ε.Ν. Νεογνών, με αυτή τη σειρά]

Ειδική εκπαίδευση: τεσσεράμισι (41/2)έτη

Τέσσερα (4) έτη Χειρουργική Παίδων.

Έξι (6) μήνες κατ’ επιλογήν, ανά τρίμηνο σε δύο (2) από τις ειδικότητες ενηλίκων: Ουρολογία, Χειρουργική Θώρακος, Πλαστική Χειρουργική και Αγγειοχειρουργική.

Για διορισμό σε θέση Ειδικευόμενου στη Χειρουργική Παίδων είναι υποχρεωτικό προαπαιτούμενο η ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης σε Γενική Χειρουργική και Παιδιατρική για τη συνέχιση στην ειδική εκπαίδευση.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία

38. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση: δώδεκα (12) μήνες

Έξι (6) μήνες στην Παθολογία και μετά την ολοκλήρωση της ακολουθούν

Έξι (6) μήνες στη Νευρολογία

Ειδική εκπαίδευση: σαράντα οκτώ (48) μήνες στην Κλινική Ψυχιατρική, εκ των οποίων:

α. Τρεις (3) μήνες στην Ψυχιατροδικαστική,

β. Τρεις (3) μήνες στη Διασυνδετική Ψυχιατρική,

γ. Τρεις (3) μήνες στην Ψυχογηριατρική,

δ. Τρεις (3) μήνες στην Ψυχιατρική των Εξαρτήσεων,

ε. Τρείς (3) έως έξι (6) μήνες στην Κοινοτική Ψυχιατρική - πρώιμη παρέμβαση (σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας ή σε ενδιάμεσες Ψυχιατρικές δομές) και

στ. έως τρεις (3) μήνες στην Παιδοψυχιατρική και Ψυχιατρική Εφήβων.

Από το β’ εξάμηνο του 2ου έτους, ο ειδικευόμενος συνιστάται να εκπαιδεύεται - εξοικειώνεται, παράλληλα με την λοιπή άσκηση του και στην Ψυχοθεραπεία.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία

39. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική Εκπαίδευση: δεκαοκτώ (18) μήνες

Δώδεκα (12) μήνες Ψυχιατρική

Έξι (6) μήνες Νευρολογία, κατά προτίμηση σε Παιδιατρικό

Νοσοκομείο ή σε Γενικό Νοσοκομείο που διαθέτει Παιδιατρική Κλινική.

Ειδική εκπαίδευση: σαράντα δύο (42) μήνες Είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε Υπηρεσίες ΕξωτερικώνΑσθενών όπως: εξωτερικά ιατρεία παιδοψυχιατρικών τμημάτων -κλινικών, κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

Εννέα (9) μήνες σε τμήμα ενδονοσοκομειακής νοσηλείας.

Εννέα (9) μήνες Συμβουλευτική Διασυνδετική Παιδοψυχιατρική (ο χρόνος της διασυνδετικής μπορεί να κατανεμηθεί ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε κέντρου στην κάλυψη περιστατικών διασυνδετικής, καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου της ειδικότητας).

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία

40. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Βασική εκπαίδευση:

Έξι (6) μήνες Γενική Χειρουργική

Ειδική εκπαίδευση: πενήντα τέσσερις (54) μήνες Σαρανταδύο (42) μήνες Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής και Τραχήλου

Έξι (6) μήνες Πλαστική Χειρουργική

Έξι (6) μήνες Παιδο-ωτορινολαρυγγολογία

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΛΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

Άρθρο 1

Ο χρόνος ειδίκευσης και το περιεχόμενο για την απόκτηση κάθε μιας από τις παρακάτω ειδικότητες ορίζεται ως εξής:

Α. ΠΤΥΧΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

1. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: τρία (3) έτη

Η διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) έτη πλήρους απασχόλησης.

2.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: τρία (3) έτη, ως ακολούθως:

Πρώτο Έτος

-Συμμετοχή στην εξέταση των ασθενών στο εξωτερικό ιατρείο όπου ο ειδικευόμενος εκπαιδεύεται στην κλινική οδοντοστοματολογική εξέταση, στον προεγχειρητικό έλεγχο και αγωγή, στη μετεγχειρητική παρακολούθηση, στη συντηρητική αντιμετώπιση ήπιων οδοντογενών λοιμώξεων (χρόνιες περιστεφανίτιδες κ.α.) και στην αντιμετώπιση απλών μετεγχειρητικών επιπλοκών όπως ινωδολυτική φατνιίτιδα, επώδυνο μετεξακτικό φατνίο, υπερπλαστικό κοκκίωμα κ.α.

- Εξοικείωση με το περιβάλλον του χειρουργείου και τις τεχνικές ασηψίας/αντισηψίας, συμμετοχή ως βοηθός σε χειρουργικές επεμβάσεις όπου ο ειδικευόμενος εκπαιδεύεται στις χειρουργικές ραφές και στη χρήση των χειρουργικών εργαλείων και του εξοπλισμού.

- Εκτέλεση απλών χειρουργικών επεμβάσεων όπως απλές εξαγωγές οδόντων, χειρουργικές εξαγωγές ριζών και οδόντων με την τεχνική της δι-/τριχοτόμισης, χειρουργικές εξαγωγές ημιεγκλείστων οδόντων, φατνιοπλαστικές, εξομαλύνσεις οστικών ακίδων, ακροριζεκτομές προσθίων οδόντων, κ.α.

Δεύτερο Έτος

- Συμμετοχή στην εξέταση των ασθενών στο εξωτερικό ιατρείο όπου ο ειδικευόμενος εμβαθύνει την εμπειρία του στην οδοντοστοματολογική εξέταση, εκτελεί διαγνωστικές βιοψίες του βλεννογόνου, σχάση και παροχέτευση

ενδοστοματικών αποστημάτων κ.α.

- Εκτέλεση προοδευτικά των πιο σύνθετων χειρουργικών επεμβάσεων του πρώτου έτους όπως χειρουργικές εξαγωγές εγκλείστων δοντιών, ακροριζεκτομές οπισθίων δοντιών, αφαίρεση ενδοοστικών κύστεων κ.α., και επιπλέον εκτέλεση απλών περιπτώσεων τοποθέτησης οδοντικών εμφυτευμάτων και χειρουργικής των μαλακών μορίων όπως ουλοβλεννογόνιες πλαστικές, επεμβάσεις σύγκλεισης στοματοκολπικής επικοινωνίας, εμβάθυνση προστομιακής αύλακας, εκτομές γλωσσικών ή χειλικών χαλινών, αφαίρεση βλεννωδών κύστεων και καλοηθών αλλοιώσεων του βλεννογόνου κ.α.

Τρίτο Έτος

- Συμμετοχή στην εξέταση των ασθενών στο εξωτερικό ιατρείο

- Εκτέλεση προοδευτικά των πιο σύνθετων χειρουργικών επεμβάσεων των προηγούμενων ετών και επιπλέον εκτέλεση σύνθετων περιπτώσεων χειρουργικής τοποθέτησης εμφυτευμάτων με ταυτόχρονη κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση, επεμβάσεις ανοιχτής ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου, επεμβάσεις λήψης οστικού αυτομοσχεύματος από ενδοστοματικές δότριες περιοχές,επεμβάσεις λήψης μοσχεύματος συνδετικού ιστού από τον υπερώιο βλεννογόνο και πλαστικής διευθέτησης των μαλακών περιεμφυτευματικών ιστών

 - Συμμετοχή στην εκτέλεση 20 επεμβάσεων χειρουργικής στόματος υπό ενσυνείδητη καταστολή ή γενική αναισθησία στη συνεργαζόμενη νοσοκομειακή μονάδα.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία.

Β. ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: πέντε (5) έτη, ως ακολούθως:

Εργαστηριακή Γενετική: Βασική εκπαίδευση σαράντα οκτώ (48) μήνες. Ιατρική Γενετική:

Δώδεκα (12) μήνες που θα πραγματοποιούνται ως ακολούθως:

ένα (1) τετράμηνο κατά το τρίτο έτος ειδίκευσης,

ένα (1) τετράμηνο κατά το τέταρτο έτος ειδίκευσης και

ένα (1) τετράμηνο κατά το πέμπτο έτος ειδίκευσης.

Η τοποθέτηση των ειδικευομένων είναι ενιαία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Άρθρο 1

Ο χρόνος εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών σε ειδικότητες πλην της ακτινολογίας σε κάθε ακτινολογική μέθοδο θα πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια και το πρόγραμμα να είναι σαφώς καθορισμένο και ανάλογο με το εύρος του γνωστικού αντικειμένου της κάθε ειδικότητας.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται σε ακτινολογικά εκπαιδευτικά κέντρα αναγνωρισμένα ως κατάλληλα για χορήγηση πλήρους χρόνου άσκησης στην ειδικότητα της Ακτινολογίας και σε Νοσοκομεία αναγνωρισμένα ως κατάλληλα για τη χορήγηση εκπαίδευσης στους υπερήχους της αντίστοιχης ειδικότητας.

Άρθρο 2

Ο χρόνος άσκησης σε οποιαδήποτε ειδικότητα, αναγνωρίζεται ως χρόνος άσκησης άλλης ειδικότητας εφόσον συμπίπτει, είτε έχει πραγματοποιηθεί στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ο χρόνος άσκησης στην αλλοδαπή αναγνωρίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ.

Ο χρόνος άσκησης σε οποιαδήποτε ειδικότητα θα πραγματοποιείται σε Νοσοκομεία αναγνωρισμένα ως κατάλληλα για τη χορήγηση της αντίστοιχης ειδικότητας.

Στις περιπτώσεις που ορισμένα επιμέρους στάδια της ειδίκευσης δεν παρέχονται από το Νοσοκομείο τοποθέτησης του ειδικευόμενου ιατρού, ο ιατρός θα συνεχίζει την άσκηση του σε Νοσοκομείο που είναι αναγνωρισμένο για τη χορήγηση της αντίστοιχης ειδικότητας και περιλαμβάνει τα επιμέρους στάδια ή σε Νοσοκομείο που είναι αναγνωρισμένο για τη χορήγηση των επιμέρουςσταδίων τουλάχιστον για τον αντίστοιχο χρόνο που απαιτείται.

Άρθρο 3

Η ειδίκευση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας στην ημεδαπή ή στην Κύπρο σε αναγνωρισμένες κλινικές στρατιωτικών νοσοκομείων ως κατάλληλων για τη χορήγηση ειδικότητας, αναγνωρίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κε.Σ.Υ ως χρόνος ειδίκευσης

Άρθρο 4

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται όσοι υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για ειδικότητα μετά τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ίδιο ισχύει και για τους Στρατιωτικούς ιατρούς που θαξεκινήσουν σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο την ειδίκευση τους μετά την δημοσίευση της παρούσας.

Άρθρο 5

Οι ιατροί που έχουν σειρά προτεραιότητας ή είναι υπό διορισμό για ειδίκευση σε ειδικότητα που με την δημοσίευση της παρούσας απαιτείται ενιαία τοποθέτηση σ’ αυτήν, έχουν δικαίωμα εντός διμήνου από τη δημοσίευσητης παρούσας να δηλώσουν με αίτηση τους στην οικεία Περιφέρεια, εάν επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας

Το ΦΕΚ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr