Εισαγωγή με κατατακτήριες στην Πυροσβεστική Ακαδημία (Προκήρυξη)

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας ενημερώνουν πως δημοσιεύτηκε Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή έξι (6) πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το έτος 2018-2019 με κατατακτήριες εξετάσεις.

Οι έξι (6) θέσεις κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:

 • Μία (1) θέση Ναυπηγών
 • Μία (1) θέση Νομικής
 • Δυο (2) θέσεις Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
 • Μία (1) θέση Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Μία (1) θέση Πολιτικών Μηχανικών

ΝΕΟ: Τροποποίηση προκήρυξης διαγωνισμού για τις Κατατακτήριες Πυροσβεστικής 

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την Παρασκευή 07/09/2018 έως και την Παρασκευή 14/09/2018, συμπεριλαμβανομένου του σαββατοκύριακου και από ώρα 08:00΄ έως ώρα 16:00΄ στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής.

Αναλυτικά η Προκήρυξη μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

 • Ο αριθμός εισακτέων του διαγωνισμού καθορίζεται σε έξι (6), όπως προέκυψε ως ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις θέσεις που είχαν προκηρυχθεί με την υπ’ αριθ. 39699 Φ.300.1/04-07-2018 Απόφαση κ. Αρχηγού Π.Σ. «Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019» (ΑΔΑ: ΩΠΤ0465ΧΘ7-ΠΚΣ).
 • Οι ανωτέρω έξι (6) θέσεις κατανέμονται στις κάτωθι κατηγορίες/πτυχία:   

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

Στο παράρτημα (Η) της παρούσας προκήρυξης αναγράφονται οι Σχολές και τα Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων από τα οποία δύνανται να προέρχονται οι υποψήφιοι. 

 • Η σειρά των κατηγοριών/πτυχίων του ανωτέρω πίνακα κατανομής θέσεων ορίζει και τη σειρά προτεραιότητας κατ’ άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 127/2016 σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καλύπτεται ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για μία ή περισσότερες κατηγορίες/πτυχία, για την συμπλήρωση από επιλαχόντες άλλης κατηγορίας/πτυχίου.
 • Οι συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις μπορούν να είναι υποψήφιοι για περισσότερες από μία κατηγορίες εφόσον είναι κάτοχοι των αντίστοιχων πτυχίων. Η δηλούμενη σειρά των κατηγοριών/πτυχίων στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, επέχει θέση σειράς προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας/πτυχίου, είναι δεσμευτική για τους υποψηφίους και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 1. Οι υποψήφιοι, άνδρες και γυναίκες, πρέπει να έχουν τα προσόντα και προϋποθέσεις και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα κατάταξης του άρθρου 3 του π.δ. 127/2016 και συγκεκριμένα:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες. 

β. Να μην υπερβαίνουν το 33ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης λαμβάνεται η 31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι γεννηθέντες την 01-01-1985 και μεταγενέστερα.

γ. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (πτυχίου ή διπλώματος) από τις αναφερόμενες, στο κεφάλαιο Ι της παρούσας προκήρυξης, Σχολές ή/και Τμήματα.

δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Η αναβολή στράτευσης δεν νοείται ως απαλλαγή.

ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας ή λόγους υγείας. 

στ. Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

 • Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για κατάταξη στις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα νοσήματα, οι παθήσεις και οι βλάβες που καθιστούν έναν υποψήφιο μη ικανό για εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθορίζονται βάσει του π.δ. 11/2014 (Α΄17) όπως ισχύει.

Στο παράρτημα (Α) της παρούσας προκήρυξης εμφαίνονται, ενδεικτικά, νοσήματα και σωματικές ατέλειες που αποκλείουν τους υποψηφίους.

η. Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

θ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη δια βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα που αποτελούν κώλυμα κατάταξης. 

Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το, κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

ι. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

ια. Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών. 

ιβ. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

ιγ. Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, εκτός του τίτλου σπουδών για τους τελειόφοιτους, καθώς και κατά την ημερομηνία κατάταξης, εκτός της ηλικίας, ενώ τα ανωτέρω κωλύματα ισχύουν για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο διαγωνισμό έως και την κατάταξη του υποψηφίου.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν και πυροσβεστικοί υπάλληλοι (Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης, Δόκιμοι Πυροσβέστες, Πυροσβέστες, Αρχιπυροσβέστες, Πυρονόμοι και Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί) ηλικίας μέχρι 33 ετών όπως ορίζεται στην παρ. 1β του παρόντος κεφαλαίου, που έχουν τα απαιτούμενα και για τους ιδιώτες λοιπά προσόντα και προϋποθέσεις. Για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους με δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό ισχύουν και οι διατάξεις του π.δ. 67/2018 (Α΄ 129).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους είναι τα ακόλουθα: 

α) Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας ο υποψήφιος υποχρεούται να αναγράψει το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ευκρινώς.

β) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση. Οι υποψήφιοι δηλώνουν στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ότι: i) έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του π.δ. 127/2016 και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου άρθρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών, ii) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά από αυτούς είναι γνήσια και ακριβή, iii) δέχονται να υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία, iν) συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων που αναφέρουν στην αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 127/2016 και της παρούσας προκήρυξης.

γ) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, ήτοι αυτών στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν δεν προκύπτει από τα ως άνω έγγραφα η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γέννησης. Σε περίπτωση που στοιχεία των ως άνω δικαιολογητικών έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.

δ) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να συνυποβάλλουν επίσημη μετάφραση αυτών, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας. Όσοι από τους υποψηφίους είναι τελειόφοιτοι, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ή άλλο έγγραφο της οικείας Σχολής από το οποίο προκύπτει ότι είναι τελειόφοιτοι και υποχρεούνται να προσκομίσουν τον τίτλο σπουδών έως και την κατάταξή τους.

 • Οι επιτυχόντες υποψήφιοι που καλούνται προς κατάταξη υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία τα δικαιολογητικά της παρ. 7 του κεφ. ΧΙΙ της παρούσας προκήρυξης.
 • Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Π.Σ.) θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα για τους εισακτέους του διαγωνισμού:

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας, ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη. γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας – εγκυρότητας των προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου II της παρούσας προκήρυξης, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ίδιου κεφαλαίου, εκτυπώνουν στις δύο όψεις ενός φύλλου διαστάσεων Α4 (μπρος-πίσω) από την ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, συμπληρώνουν αυτήν και την υποβάλλουν στις ημερομηνίες από την Παρασκευή 07/09/2018 έως και την Παρασκευή 14/09/2018, συμπεριλαμβανομένου του σαββατοκύριακου. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή της παραπάνω αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης. 

Στο Παράρτημα (Β) εμφαίνεται αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και οδηγίες συμπλήρωσης αυτής.

2. Για την υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες και από ώρα 08:00΄ έως ώρα 16:00΄, στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής, προκειμένου να παρουσιαστούν στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία τους, να μετρηθεί το ανάστημά τους, να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να παραλάβουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα.

Στο Παράρτημα (Γ) εμφαίνεται σχεδιάγραμμα πρόσβασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά χωρίς αυτοπρόσωπη εμφάνιση του υποψηφίου στην αρμόδια Επιτροπή ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης, δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

3. Κάθε υποψήφιος μετά την υποβολή και πρωτοκόλληση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δεν έχει δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να μεταβάλλει τα δηλωθέντα σε αυτή στοιχεία, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών. Στην αίτηση αναγράφονται η κατηγορία/πτυχίο στην οποία επιθυμεί ο υποψήφιος να συμμετέχει. Σε περίπτωση που δηλώνει περισσότερες κατηγορίες της μίας (εφόσον υποβάλλει τα αντίστοιχα πτυχία), η δηλούμενη σειρά τους στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση σειράς προτίμησης της αντίστοιχης κατηγορίας/πτυχίου στην οποία επιθυμεί να καταταγεί. Η σειρά αυτή είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να μεταβληθεί εκ των υστέρων.

4. Σε περίπτωση επιστροφής των δικαιολογητικών από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή και ύπαρξης αμφισβήτησης επί του αναστήματος, της ηλικίας ή της κατηγορίας/πτυχίου, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να μεταβεί αυτοπροσώπως, κατά τις ημερομηνίες από το Σάββατο 15/09/2018 έως και την Κυριακή 16/09/2018 και από ώρα 08:00΄ έως και ώρα 14:00΄, στην δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών που λειτουργεί ομοίως στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά με το φωτοαντίγραφο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στην οποία έχει ενσωματωθεί βεβαίωση ελέγχου και επέχει θέση πρακτικού επιστροφής των δικαιολογητικών. Η ανωτέρω Επιτροπή επιλύει σε δεύτερο βαθμό τη σχετική διαφορά αποφαινόμενη με πράξη της οριστικώς επί της αμφισβητήσεως. 

5. Επισημαίνεται ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των εισακτέων του διαγωνισμού, θα ελεγχθούν αυτεπάγγελτα από την Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. για τη γνησιότητα-εγκυρότητα αυτών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. Για την υλοποίηση του διαγωνισμού, συγκροτούνται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. οι κάτωθι Επιτροπές: Διενέργειας Διαγωνισμού, Παραλαβής Δικαιολογητικών (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια), Υγειονομικής Εξέτασης, Αθλητικών Δοκιμασιών, Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, Κατάρτισης Θεμάτων, Εξεταστική Επιτροπή, Επιτροπή Βαθμολόγησης, Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και Ομάδες Υποστήριξης αυτών. Οι ανωτέρω Επιτροπές, με εξαίρεση την Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων, είναι τριμελείς με πρόεδρο τον ανώτερο κατά βαθμό και μεταξύ ομοιοβάθμων τον αρχαιότερο αξιωματικό. Χρέη γραμματέα εκτελεί το νεότερο μέλος εκτός αν άλλως ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης. Επίσης, στην ανωτέρω απόφαση ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη, η ημερομηνία έναρξης και λήξης των εργασιών των Επιτροπών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Τα πρακτικά που συντάσσουν οι Επιτροπές του παρόντος κεφαλαίου πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένα.

Στο παράρτημα (Δ) της παρούσας προκήρυξης ορίζονται οι αρμοδιότητες των ανωτέρω επιτροπών. 

2. Ειδικότερα:

α. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.

Συγκροτείται Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, με έδρα την Πυροσβεστική Ακαδημία, με πρόεδρο ανώτατο αξιωματικό και μέλη ανώτερους αξιωματικούς. Για τη μηχανογραφική υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται τριμελής Ομάδα Υποστήριξης.

β. Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών. 

Συγκροτούνται δύο (2) Επιτροπές αποτελούμενες από αξιωματικούς, με έδρα την Πυροσβεστική Ακαδημία. Η μία είναι πρωτοβάθμια ενώ η δεύτερη (δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής δικαιολογητικών), εξετάζει οριστικά τις αμφισβητήσεις σε περιπτώσεις επιστροφής των δικαιολογητικών των υποψηφίων σύμφωνα με την παρ. 4 του κεφαλαίου IV της παρούσας προκήρυξης.

γ. Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης.

Συγκροτείται Επιτροπή για τη διενέργεια των υγειονομικών εξετάσεων, με έδρα που καθορίζεται με το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ), η οποία απαρτίζεται από υγειονομικούς αξιωματικούς-ιατρούς (ΥΙ) που εξετάζουν και αποφαίνονται για τη σωματική ικανότητα και καταλληλότητα των υποψηφίων.

δ. Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών. 

Για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών συγκροτούνται ανά αγώνισμα, Επιτροπές, με έδρα που καθορίζεται με το πρόγραμμα των ΠΚΕ. Κάθε μία από αυτές απαρτίζεται από αξιωματικούς κατά προτίμηση κατόχους πτυχίου ΤΕΦΑΑ ή έχοντες την ιδιότητα του αθλητή. Για την υποστήριξη του έργου των Επιτροπών αυτών ορίζεται ομάδα συνοδών αγωνισμάτων η οποία αποτελείται από αθλητές υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος.

ε. Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.

Για τη διενέργεια των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών συγκροτείται Επιτροπή, με έδρα που καθορίζεται με το πρόγραμμα των ΠΚΕ, η οποία απαρτίζεται από έναν (1) ανώτερο ή ανώτατο αξιωματικό και δύο (2) Ψυχολόγους ή Ψυχιάτρους, που ανήκουν στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι Ψυχολόγοι ή Ψυχίατροι δύνανται να προέρχονται και από Υγειονομικούς αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων ή από ιατρούς κρατικού νοσοκομείου. 

στ. Υγειονομική Επιτροπή Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Συγκροτείται Επιτροπή με έδρα την Πυροσβεστική Ακαδημία, με πρόεδρο τον ιατρό που υπηρετεί σε αυτήν και μέλη δύο υγειονομικούς αξιωματικούς-ιατρούς (ΥΙ) που υπηρετούν στην Υγειονομική Υπηρεσία Πυροσβεστικού Σώματος.

ζ. Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων και Ομάδα Λυτών.

Η Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων είναι επταμελής, με πρόεδρο τον Διοικητή της Σχολής Ανθυποπυραγών και μέλη έξι (6) καθηγητές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας οι οποίοι ανά δύο διδάσκουν το γνωστικό αντικείμενο κάθε εξεταζόμενου μαθήματος ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο. Η ανωτέρω Επιτροπή συγκροτείται με Απόφαση Αρχηγού Π.Σ. κατόπιν κλήρωσης, μερίμνη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού μεταξύ των προτεινόμενων από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθηγητών των Σχολών αυτής.

Η Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων συνεδριάζει από την προηγούμενη ημέρα των γραπτών εξετάσεων στον ειδικό χώρο των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποχωρεί μία ώρα μετά την παράδοση θεμάτων στους εξεταζόμενους. Το έργο της Επιτροπής επικουρείται οργανωτικά από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ανωτέρω Υπουργείου και από Ομάδα Γραμματειακής Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Κατάρτισης Θεμάτων ορίζεται ομάδα λυτών, ένας ή δύο ανά εξεταζόμενο μάθημα, η οποία, για την αποφυγή σφαλμάτων, έχει ως έργο τον έλεγχο των θεμάτων. Τα μέλη της ομάδας λυτών κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο των εξεταζόμενων μαθημάτων και ανήκουν στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Η ομάδα λυτών εισέρχεται στον ειδικό χώρο των πανελλαδικών εξετάσεων πριν την κλήρωση των θεμάτων και αποχωρεί από αυτόν συγχρόνως με την Επιτροπή Κατάρτισης Θεμάτων.

η. Εξεταστική Επιτροπή και Επιτηρητές.

Συγκροτείται Εξεταστική Επιτροπή και ανάλογα με τον αριθμό των αιθουσών εξέτασης και υποψηφίων που συμμετέχουν ορίζονται Επιτηρητές ως Ομάδα Υποστήριξης της Επιτροπής. 

θ. Επιτροπή Βαθμολόγησης.

Συγκροτείται Επιτροπή από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ) 

 • Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ), οι οποίες περιλαμβάνουν υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS), που διενεργούνται με μέριμνα του Επιτελείου Α.Π.Σ., εφαρμοζόμενων αναλόγως των άρθρων 6 και 7 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68).
 • Οι ΠΚΕ διαρκούν τρείς (3) ημέρες για κάθε υποψήφιο και θα διενεργηθούν στην Αττική. Ο ακριβής τόπος, χρόνος και το πρόγραμμα διενέργειας των ΠΚΕ θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr. Η ενημέρωση των υποψηφίων για τα ανωτέρω γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Οι ΠΚΕ είναι υποχρεωτικές για όλους τους υποψηφίους, περατώνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος, δεσμευτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκδοθεί και θα διενεργηθούν σε αντίστοιχα και κατάλληλα εξεταστικά κέντρα. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα, υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις και παρουσιάζονται ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής.
 • Οι υποψήφιοι ενημερώνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών για την προαναφερόμενη διαδικασία, καθώς και για την ευθύνη τους να λαμβάνουν γνώση των ανακοινώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος που αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr σχετικά με το πρόγραμμα των ΠΚΕ και κατατακτηρίων (γραπτών) εξετάσεων.
 • Οι υποψήφιοι που παρουσιάζονται ενώπιον κάθε Επιτροπής του Πυροσβεστικού Σώματος, οφείλουν να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα (ή διαβατήριο ή υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας), από το οποίο προκύπτει η ταυτοπροσωπία αυτών.

Στο παράρτημα (Ε) παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή στις ΠΚΕ. 

 • Οι υποψήφιοι που κρίνονται μη ικανοί σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, δεν συνεχίζουν την εξέτασή τους στα υπόλοιπα στάδια. Για αυτούς το αποτέλεσμα της εξέτασης ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση σχετικού πίνακα στο εξεταστικό κέντρο που κρίθηκαν μη ικανοί. 
 • Οι Επιτροπές Υγειονομικής Εξέτασης, Αθλητικών Δοκιμασιών και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών αποφαίνονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Για τους κρινόμενους μη ικανούς δεν προβλέπεται επανεξέταση για κανένα λόγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙI. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Οι υποψήφιοι μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικού σημειώματος από την Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, οφείλουν να μεταβούν αμελλητί σε κρατικό ή στρατιωτικό νοσοκομείο για να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο παραπεμπτικό σημείωμα, στην οικεία στήλη του οποίου, ο αρμόδιος κατά περίπτωση ιατρός γνωματεύει για τα αποτελέσματα, θέτοντας την υπογραφή του και τη σφραγίδα του. Από τη γραμματεία του νοσοκομείου θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν όλες οι υγειονομικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν από ένα δημόσιο νοσοκομείο, δίδεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να πραγματοποιήσουν αυτές που υπολείπονται σε άλλο δημόσιο νοσοκομείο, πάντα όμως με τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών από τη γραμματεία του εκάστοτε νοσοκομείου.

2. Η ψυχιατρική εξέταση πραγματοποιείται σε κρατικό ή στρατιωτικό νοσοκομείο ή σε κέντρο ψυχικής υγείας ή σε κινητή μονάδα ψυχικής υγείας. Για την ψυχιατρική εξέταση οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να υποβληθούν σε ψυχομετρικό έλεγχο (υποβολή σε ψυχολογικό τεστ) δεδομένου ότι αυτός θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών.

3. Όλες οι υγειονομικές εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την παραλαβή του δελτίου υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικού σημειώματος και πριν την παρουσίαση των υποψηφίων στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των υγειονομικών εξετάσεων, παρατίθεται στο Παράρτημα (Θ), απόσπασμα του Δελτίου Υγειονομικής Εξέτασης – Παραπεμπτικού Σημειώματος, μη εκτυπώσιμο, στο οποίο εμφαίνονται όλες οι ιατρικές ειδικότητες στις οποίες απαιτείται να εξετασθεί κάθε υποψήφιος. Το προαναφερόμενο απόσπασμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να κατατεθεί στην Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης.

4. Οι υποψήφιοι παρουσιάζονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα των ΠΚΕ, ενώπιον της Επιτροπής Υγειονομικής Εξέτασης φέροντας υποχρεωτικά μαζί τους το δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό συμπληρωμένο με γνωματεύσεις από όλα τα ιατρικά τμήματα-ειδικότητες που αναφέρονται σ’ αυτό και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των ιατρών από τη γραμματεία του νοσοκομείου. Η Επιτροπή αποφαίνεται για τη σωματική ικανότητα και υγειονομική καταλληλότητα των υποψηφίων, σύμφωνα με τα ισχύοντα για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού προηγουμένως τους αναστημομετρήσει, μετρήσει το βάρος (χωρίς υποδήματα) για να υπολογίσει το Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) και εξετάσει μακροσκοπικά (αρτιμέλεια, όψη, θρέψη, ομιλία, κινητικότητα αρθρώσεων). 

5. Υποψήφιος που δεν προσκομίζει στην αρμόδια Επιτροπή δελτίο υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικό σημείωμα ή προσκομίζει αυτό ελλιπώς συμπληρωμένο ή μη θεωρημένο, δεν εξετάζεται, κρίνεται μη ικανός και αποκλείεται των περαιτέρω εξετάσεων και διαδικασιών. 

6. Η Επιτροπή δύναται να παραγγέλλει την επανεξέταση υποψηφίου από κρατικό ή στρατιωτικό νοσοκομείο, εφόσον προκύπτουν αμφιβολίες για την υγεία και την άρτια σωματική του διάπλαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙIΙ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

1. Οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις από την αρμόδια Επιτροπή, παρουσιάζονται ενώπιον των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα των ΠΚΕ, με κατάλληλη αθλητική περιβολή και υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν τα κάτωθι αγωνίσματα:

α. Δρόμος 100 μ. σε μέγιστο χρόνο 16΄΄ (μια προσπάθεια).

β. Άλμα σε μήκος με φόρα τουλάχιστον 3,60 μ. (τρεις προσπάθειες).

γ. Ρίψη σφαίρας (7,275 χλγ.) σε απόσταση τουλάχιστον 4,50 μ., ως μέσο όρο ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι ανά προσπάθεια (τρεις προσπάθειες ανά χέρι).

δ. Άλμα σε ύψος με φόρα τουλάχιστον 1,05 μ. (τρεις προσπάθειες).

ε. Δρόμος 1.000 μ. σε μέγιστο χρόνο 4΄ και 20΄΄ (μια προσπάθεια).

2. Οι υποψήφιοι που προσέρχονται για να υποβληθούν στις αθλητικές δοκιμασίες αλλά παρουσιάζουν εμφανείς ενδείξεις σοβαρής ασθένειας ή φέρουν σοβαρά τραύματα ή κατάγματα ή βρίσκονται σε κατάσταση τέτοια που καθιστά αδύνατη και επικίνδυνη για τους ίδιους τη συμμετοχή τους εντός του χρονοδιαγράμματος των αθλητικών δοκιμασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα των ΠΚΕ, αποκλείονται από αυτές με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής ύστερα από επιτόπια εξέταση και έγγραφη βεβαίωση ιατρού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο όποιος υποχρεωτικά παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών 

3. Εάν κατά το χρόνο της εξέτασης υποψηφίου παρουσιασθεί κώλυμα σε οποιοδήποτε αγώνισμα αυτής ή ο υποψήφιος τραυματιστεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει αυτό, ο τελευταίος υποχρεούται να δηλώσει το κώλυμα ή τον τραυματισμό του αμέσως ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και δύναται να αιτηθεί εγγράφως την αναβολή της εξέτασης. Η πάθηση – τραυματισμός βεβαιώνεται εγγράφως από ιατρό του Πυροσβεστικού Σώματος. Η Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της, να αναβάλει για μία μόνο φορά (άπαξ) την εξέταση σε άλλο χρόνο (ημέρα και ώρα), όχι όμως πέραν του καθορισμένου για τη διενέργεια των αθλητικών δοκιμασιών χρόνο όπως προκύπτει από το πρόγραμμα των ΠΚΕ.

4. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αθλητικές δοκιμασίες αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX. ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 

1. Για τη διερεύνηση των ψυχικών ικανοτήτων των υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις καθώς και στις αθλητικές δοκιμασίες από τις αρμόδιες Επιτροπές, διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ήτοι τεστ προσωπικότητας που συνίσταται, στη σχεδίαση ανθρώπινης μορφής (Σ.Α.Μ.- draw a person test) και αυτοπεριγραφή/ετεροπεριγραφή, καθώς και συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών. 

2. Με τις εξετάσεις αυτές ερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X. ΙΚΑΝΟΙ-ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Με βάση τα αποτελέσματα των ΠΚΕ, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποφαίνεται για την ικανότητα ή μη των υποψηφίων για κατάταξη, χωρίς να τους βαθμολογεί και συντάσσει σχετικούς πίνακες, οι οποίοι υποβάλλονται στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ.

α. Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί σε όλα τα στάδια των ΠΚΕ, κρίνονται ως ικανοί για κατάταξη.

β. Οι υποψήφιοι που κρίνονται μη ικανοί σε οποιοδήποτε στάδιο των ΠΚΕ, καθώς και εκείνοι που δεν προσήλθαν σε αυτές, κρίνονται ως μη ικανοί για κατάταξη. 

2. Με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. κυρώνονται οι ανωτέρω πίνακες, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr με μέριμνα της ανωτέρω Διεύθυνσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες (γραπτές) εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί στις ΠΚΕ.

2. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στα ακόλουθα τρία (3) μαθήματα:

α. Στοιχεία Φυσικής και Χημείας.

β. Δημόσιο Δίκαιο και Πυροσβεστική Νομοθεσία. γ. Πολιτική Οικονομία και Δημόσιο Λογιστικό.

Για την κάλυψη της εξεταστέας ύλης, κάθε υποψήφιος αναζητά, κατά την κρίση του, τις αντίστοιχες πηγές- συγγράμματα.

3. Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αττική και θα διαρκέσουν μία (1) ημέρα. Ο ακριβής τόπος (εξεταστικό κέντρο), ο αριθμός των αιθουσών εξέτασης και ο χρόνος διενέργειας των κατατακτηρίων εξετάσεων θα καθοριστεί με απόφαση του Αρχηγού Π.Σ. η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr. Η ενημέρωση των υποψηφίων γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. 

Στο παράρτημα (ΣΤ) παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή στις κατατακτήριες (γραπτές) εξετάσεις και στο παράρτημα (Ζ) ορίζεται η εξεταστέα ύλη.

4. Στις αίθουσες όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο κάθε αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων. 

5. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

6. Η συνολική διάρκεια των εξετάσεων καθορίζεται σε δύο (2) ώρες. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα από την έναρξη.

7. Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο έντυπο απαντήσεων αποκλείουν αυτό από τη βαθμολόγηση.

8. Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το έντυπο απαντήσεων και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση των εξετάσεων. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία Επιτηρητή. 

9. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Εξεταστικής Επιτροπής. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο Επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.

Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται από τις εξετάσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από αυτές.

10. Στο έντυπο απαντήσεων, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους Επιτηρητές και καλύπτονται από αυτούς, ενώπιον του υποψηφίου κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή.

11. Οι Επιτηρητές συλλέγουν τα έντυπα απαντήσεων των υποψηφίων και τα παραδίδουν στην Εξεταστική Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για την ασφάλειά τους.

12. Επανεξέταση των υποψηφίων ή αναθεώρηση/αναβαθμολόγηση των εντύπων απαντήσεων δεν επιτρέπεται. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έντυπα απαντήσεών τους το οποίο περιλαμβάνει και τη χορήγηση σε αυτούς των αιτηθέντων αντιγράφων τους. 

13. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το μηδέν (0) μέχρι και το είκοσι (20) για κάθε μάθημα και συνολικά από το μηδέν (0) έως και το εξήντα (60). Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με ένα (1) βαθμό ενώ λανθασμένη απάντηση ή απουσία απάντησης με μηδέν (0). Ως λανθασμένη απάντηση νοείται και η επιλογή περισσοτέρων της μιας απάντησης. Υποψήφιος που συγκεντρώνει μικρότερη βαθμολογία των δέκα (10) βαθμών σε οποιοδήποτε από τα τρία μαθήματα, θεωρείται αποκλειστέος του διαγωνισμού. Ομοίως αποκλειστέοι του διαγωνισμού θεωρούνται οι υποψήφιοι που δεν προσήλθαν στις κατατακτήριες εξετάσεις καθώς και εκείνοι που αποβλήθηκαν από αυτές.

14. Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι και μετά την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), η σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσία των ενδιαφερομένων. Στην έννοια του βασικού μαθήματος της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 λογίζεται το πρώτο αναφερόμενο στο άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 13597 οικ. Φ.109.1/19-07-2018 (Β΄ 2984) Κ.Υ.Α., ήτοι το μάθημα «Στοιχεία Φυσικής και Χημείας». 

Η κλήρωση είναι δημόσια και διενεργείται στην Πυροσβεστική Ακαδημία από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παρευρεθούν. Η μη προσέλευση αυτών δεν αναβάλει την διαδικασία της κλήρωσης. Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας εισακτέων υποψηφίων.

15. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων συντάσσεται κατ’ αλφαβητική σειρά καθώς και διαιρεμένος ανά κατηγορία/πτυχίο, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και αποστέλλεται στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. Ο ανωτέρω πίνακας περιλαμβάνει και τους αποκλειστέους του διαγωνισμού.

16. Τα θέματα στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι καθώς επίσης και οι σωστές απαντήσεις βάσει των οποίων βαθμολογήθηκαν, αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr.

17. Οι Επιτροπές Κατάρτισης Θεμάτων, Εξεταστική Επιτροπή, Επιτροπή Βαθμολόγησης καθώς και η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποφαίνονται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΏΝ

1. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις ανά κατηγορία/πτυχίο καλύπτονται από τους υποψηφίους που εντάσσονται στον πίνακα επιτυχόντων. Οι πρώτοι κατά βαθμολογική σειρά ανά κατηγορία/πτυχίο του πίνακα επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων, οι οποίοι καλύπτουν τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων, αποτελούν τους εισακτέους του διαγωνισμού. Υπέρβαση του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι εισακτέος σε περισσότερες από μία κατηγορίες/πτυχία, αυτός εισάγεται σε εκείνη την κατηγορία/πτυχίο λαμβάνοντας υπόψη τη δηλούμενη από αυτόν σειρά προτίμησης στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή του. Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν καλύπτεται ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για μία ή περισσότερες κατηγορίες/πτυχία, η συμπλήρωση από επιλαχόντες άλλης κατηγορίας/πτυχίου γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του κεφαλαίου Ι της παρούσας προκήρυξης. 

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση μη κάλυψης θέσης οποιασδήποτε κατηγορίας/πτυχίου η συμπλήρωση γίνεται από τον επιλαχόντα της πρώτης κατηγορίας/πτυχίου που αναγράφεται στον πίνακα κατανομής θέσεων (Ναυπηγών) που συγκεντρώνει την μεγαλύτερη βαθμολογία στις κατατακτήριες εξετάσεις και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση ανά μάθημα και αν δεν υπάρχει επιλαχόντας, η συμπλήρωση πραγματοποιείται από την επόμενη κατηγορία/ πτυχίο (Νομικής) κ.ο.κ. μέχρι την κάλυψη όλων των προκηρυσσόμενων θέσεων. 

Οι λοιποί υποψήφιοι που επέτυχαν τουλάχιστον την βαθμολογική βάση ανά μάθημα και δεν είναι εισακτέοι, αποτελούν τους επιλαχόντες του διαγωνισμού ανά κατηγορία/πτυχίο. 

2. Βάσει της ανωτέρω παραγράφου συντάσσεται, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, πίνακας επιτυχόντων (εισακτέων και επιλαχόντων) διαιρεμένος ανά κατηγορία/πτυχίο και αποστέλλεται στην Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ.

3. Ο Αρχηγός Π.Σ. με απόφασή του κυρώνει: 

α. Τον πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr.

β. Τον πίνακα επιτυχόντων (εισακτέων και επιλαχόντων), ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται ομοίως στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος και ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσίευσή του.

Κατά των πινάκων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, επιτρέπεται η άσκηση ένστασης ενώπιον του Αρχηγού Π.Σ. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. Η ένσταση δεν αναστέλλει την ισχύ των ανωτέρω πράξεων. Επανάληψη των προκαταρκτικών και γραπτών εξετάσεων δεν επιτρέπεται. 

4. Για τους εισακτέους του διαγωνισμού η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. αναζητά αυτεπάγγελτα: 

α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης. 

β. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας, ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη. γ. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης.

Η ανωτέρω Διεύθυνση προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας-εγκυρότητας των προσκομιζόμενων τίτλων σπουδών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υποψήφιος στερείται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος ή έχει κάποιο κώλυμα κατάταξης τότε διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων και αντικαθίσταται από επιλαχόντα υποψήφιο. Συγκεκριμένα καλείται ο πρώτος επιλαχών που έπεται του διαγραφέντος κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας από τον κυρωμένο πίνακα επιτυχόντων της αντίστοιχης κατηγορίας/πτυχίου και σε περίπτωση μη ύπαρξης επιλαχόντων της συγκεκριμένης κατηγορίας/πτυχίου εφαρμόζεται η παρ. 3 του κεφαλαίου Ι της παρούσας προκήρυξης.

5. Η Υγειονομική Επιτροπή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προβαίνει στον έλεγχο των εισακτέων για χρήση απαγορευμένων ουσιών, αδαπάνως για το Δημόσιο. Η άρνηση/απουσία υποψηφίου από την εξέταση ή η εξαγωγή θετικού αποτελέσματος στον ανωτέρω έλεγχο έχει ως συνέπεια την διαγραφή αυτού από τον πίνακα επιτυχόντων και την αντικατάστασή του από επιλαχόντα υποψήφιο σύμφωνα με την διαδικασία της παρ.4 του παρόντος κεφαλαίου.

6. Οι εισακτέοι στη Σχολή Ανθυποπυραγών διορίζονται στο Πυροσβεστικό Σώμα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και κατατάσσονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών με τον τίτλο του Δόκιμου Ανθυποπυραγού. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζεται η ημερομηνία κατάταξης καθώς και η ημερομηνία παρουσίασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία για την έναρξη της εκπαίδευσης, αφού προηγουμένως δώσουν τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητή αυτής.

7. Οι επιτυχόντες που καλούνται για κατάταξη υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία τα εξής δικαιολογητικά:

α. Δελτίο ταυτότητας.

β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη παραπομπής σε δίκη, περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ.Τον τίτλο σπουδών, μόνο οι υποψήφιοι του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του κεφαλαίου III της παρούσας προκήρυξης (τελειόφοιτοι) για τον οποίο η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων /Α.Π.Σ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτο έλεγχο γνησιότητας–εγκυρότητας. 

δ. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. της αρμόδιας ΔΟΥ.

ε. Αριθμό Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ), για όσους υποψήφιους διαθέτουν.

στ. Λοιπά δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής - κατάταξης και θα ζητηθούν από τους επιτυχόντες με την πρόσκλησή τους.

8. Η Πυροσβεστική Ακαδημία, μετά τη λήψη της απόφασης κατάταξης, ενεργεί ως εξής:

α. Προβαίνει στην κατάταξη των παρουσιαζομένων, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους κατα-τασσόμενους πρακτικό κατάταξης και αποδοχής του διορισμού τους ως δοκίμων Ανθυποπυραγών καθώς και φύλλο Μητρώου και αναφέρει αμέσως στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. τα ονοματεπώνυμα των καταταγέντων και των μη καταταγέντων για οποιονδήποτε λόγο.

β. Υποβάλλει στην ανωτέρω Διεύθυνση όλα τα δικαιολογητικά κατάταξης των καταταγέντων, τα πρωτότυπα των πρακτικών κατάταξης και ορκωμοσίας και τα φύλλα Μητρώου.

9. Όσοι δεν παρουσιασθούν την ημερομηνία που ορίζεται για κατάταξη, θεωρούνται αυτοδίκαια ότι παραιτούνται του σχετικού δικαιώματος, εκτός αν η μη έγκαιρη προσέλευσή τους οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας. Το δικαιολογημένο ή αδικαιολόγητο της καθυστέρησης κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον Αρχηγό Π.Σ. Καθυστέρηση για λόγους ανώτερης βίας δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κατάταξης.

10. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που:

α. Διαπιστώνεται μετά από έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών ότι στερούνται έστω και ενός προς κατάταξη προσόντος ή δεν προσέρχονται προς κατάταξη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία.

β. Παραιτούνται πριν από την είσοδό τους στη Σχολή. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίασή τους στη Σχολή. Παραίτηση επιτυχόντα δεν ανακαλείται.

γ. Αρνούνται ή δεν προσέρχονται στον έλεγχο της Υγειονομικής Επιτροπής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για χρήση απαγορευμένων ουσιών ή βρεθούν θετικοί στο αποτέλεσμα του ελέγχου.

11. Για την αντικατάσταση των ανωτέρω ή όσων θέσεων κενωθούν για οποιοδήποτε λόγο, μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες από την κατάταξη, αποφασίζει ο Υπουργός Εσωτερικών και αναθέτει στον Αρχηγό Π.Σ. να καλέσει ισάριθμους υποψηφίους και συγκεκριμένα τους πρώτους επιλαχόντες κατά τη σειρά βαθμολογίας από τον πίνακα επιτυχόντων και να προβεί στην κατάταξη αυτών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καλύπτεται ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για μία ή περισσότερες κατηγορίες/πτυχία, συμπληρώνεται από επιλαχόντες άλλης κατηγορίας/πτυχίου με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του κεφαλαίου Ι της παρούσας προκήρυξης.

12. Σε περίπτωση που ισοβαθμούν υποψήφιοι και μετά την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 (Α' 18), η σειρά καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, παρουσία των ενδιαφερομένων. Στην έννοια του βασικού μαθήματος της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 λογίζεται το πρώτο αναφερόμενο στο άρθρο 1 της παρούσας, ήτοι το μάθημα «Στοιχεία Φυσικής και Χημείας».

13. Σε περίπτωση που κατά την κατάταξη στη Σχολή Ανθυποπυραγών διαπιστωθεί η κυοφορία Δόκιμης Ανθυποπυραγού, αυτή εξέρχεται της Σχολής και καλείται για επαναφοίτηση στην μετά τον τοκετό εκπαιδευτική σειρά. Εξερχόμενη επιτυχώς, εντάσσεται στην ίδια επετηρίδα Ανθυποπυραγών της εκπαιδευτικής σειράς που ήταν επιτυχούσα. Στην περίπτωση που, καλούμενη στην επόμενη σειρά, συντρέχει νέα κύηση, εισάγεται για φοίτηση στη Σχολή, το αργότερο την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική περίοδο εφόσον κριθεί ικανή, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την αποφοίτησή της εντάσσεται, ανάλογα με τη βαθμολογία της, στον πίνακα των συναδέλφων της με τους οποίους αποφοιτά μαζί. Αντίστοιχα ρυθμίζεται και η περίπτωση επιτυχόντος Δόκιμου Ανθυποπυραγού, στον οποίο συντρέχει αδυναμία κατάταξης για συγκυριακούς λόγους υγείας.

14. Δόκιμος Ανθυποπυραγός που εισάγεται στη Σχολή βάσει ψευδών ή ανακριβών δικαιολογητικών, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, αποβάλλεται από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου Κανονισμού.

15. Εισακτέος που προέρχεται από το Πυροσβεστικό Σώμα δεν δίνει εκ νέου τον όρκο του δημοσίου υπαλλήλου και εισάγεται στο 5ο εξάμηνο της Σχολής Ανθυποπυραγών με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙII. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 1. Η φοίτηση στη Σχολή Ανθυποπυραγών διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 174/1983 όπως ισχύει, του Κανονισμού Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθυποπυραγών και τις κείμενες διατάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.
 2. Δόκιμοι που κατά τη διάρκεια φοίτησής τους απολέσουν κάποιο από τα προς κατάταξη προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας ή για πειθαρχικούς λόγους, αποβάλλονται οποτεδήποτε από την Πυροσβεστική Ακαδημία σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.
 3. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί, υποχρεούνται στην απόκτηση Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων Μηχανημάτων (Υ.Ο.Μ.) κατηγορίας ΠΣ-Β, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 62/2018 (Α΄ 121) «Ρύθμιση θεμάτων έκδοσης Αδειών Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υπηρεσιακών Οχημάτων - Μηχανημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος και κυκλοφορίας αυτών». Δόκιμοι που αποτυγχάνουν, επαναλαμβάνουν την εκπαιδευτική λειτουργία στο αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε περίπτωση νέας αποτυχίας παραπέμπονται στο οικείο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο με το ερώτημα της αποπομπής από την Πυροσβεστική Ακαδημία, λόγω οδηγικής ακαταλληλότητας. Οι αποπεμφθέντες, που δεν ανήκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία (ιδιώτες), απολύονται οριστικά από αυτό. Η αποπομπή - απόλυση αποφασίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Οι αποπεμφθέντες, που ανήκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν την εισαγωγή τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία, επαναφέρονται στην πρότερη υπηρεσιακή τους κατάσταση με το βαθμό και τη σειρά αρχαιότητας, που είχαν πριν από την είσοδό τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία.
 4. Οι απόφοιτοι της Σχολής Ανθυποπυραγών υπέχουν υποχρέωση δεκαετούς (10) παραμονής στο Π.Σ. μετά την ονομασία τους σε αξιωματικούς, δυνάμει του άρθρου 1 του ν.683/1977, όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν.1339/1983, όπως ισχύει. 
 5. Όλοι οι κατατασσόμενοι στο Πυροσβεστικό Σώμα εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Σώματος, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ.
 6. Τα δικαιολογητικά και τα έντυπα απαντήσεων των υποψηφίων που δεν κατατάχθηκαν, διατηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Π.Σ. για όσο διάστημα έχουν ισχύ οι κυρωμένοι πίνακες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση των Αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη, οπότε διατηρούνται μέχρι τη δημοσίευση αμετάκλητης απόφασης. 
 7. Όπως σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιούς τους, τηρουμένων των διατάξεων – περιορισμών που θέτει ο Ν. 2472/1997, όπως ισχύει.
 8. Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 54/Α.Π.Σ. καθώς και να αποσταλεί στους αποδέκτες αυτής σύμφωνα με τον πίνακα αποδεκτών.
 9. Το Γραφείο Τύπου/Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας/Α.Π.Σ., να αποστείλει την παρούσα προκήρυξη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον ημερήσιο τύπο. Η ανωτέρω να αναρτηθεί και να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. www.fireservice.gr.
 10. Στην παρούσα προκήρυξη, επισυνάπτονται τα κάτωθι παραρτήματα: 
 • Παράρτημα (Α) Νοσήματα και σωματικές ατέλειες που αποκλείουν τους υποψηφίους από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
 • Παράρτημα (Β) Υπόδειγμα αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και οδηγίες συμπλήρωσης αυτής.
 • Παράρτημα (Γ) Σχεδιάγραμμα πρόσβασης στην Πυροσβεστική Ακαδημία.
 • Παράρτημα (Δ) Έργο-αρμοδιότητες των Επιτροπών.
 • Παράρτημα (Ε) Οδηγίες για την συμμετοχή στις ΠΚΕ.
 • Παράρτημα (ΣΤ) Οδηγίες για την συμμετοχή στις κατατακτήριες (γραπτές) εξετάσεις.
 • Παράρτημα (Ζ) Εξεταστέα ύλη
 • Παράρτημα (Η) Σχολές και Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων από τα οποία δύνανται να προέρχονται οι υποψήφιοι.
 • Παράρτημα (Θ) Απόσπασμα δελτίου υγειονομικής εξέτασης-παραπεμπτικού σημειώματος.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (Παραρτήματα)

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr