Το ΠΔ για την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τα Προεδρικά Διατάγματα για την «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη αυτής στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και «Οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ένταξη αυτής στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Δείτε μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr το ΠΔ για τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

1. Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων γίνεται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

2. Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκωνκαθορίζεται, κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής  Ακτοφυλακής, αφού ληφθούν υπόψη τόσο οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων όσο και εκείνες που πρόκειται να κενωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου της έναρξης της εκπαιδευτικής περιόδου έτους, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες ανάγκες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα ποσοστά ανά κατηγορία των υποψηφίων, τα προσόντα, οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, οι προϋποθέσεις πρόσληψης και κατάταξης που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, οι απαιτούμενες πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αποστολή

1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα που ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία προς εκείνα που χορηγούνται από τα αντίστοιχου επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα.

2. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και την ειδική κατάρτιση των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων σε θέματα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, έτσι ώστε να αποκτήσουν άρτια επαγγελματική κατάρτιση και κατάλληλη σωματική διάπλαση, για να ανταποκρίνονται με αποτελεσματικότηταστην αποστολή του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ).

Υπαγωγή-Έδρα

1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι παραγωγική σχολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και η εποπτεία σε αυτήν ασκείται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Η συνολική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης τηςδεκαπενθήμερης προπαίδευσης μετά την κατάταξη, διαρκεί τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

3. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εδρεύει στον Πειραιά.

Κεφάλαιο Β’

Διοίκηση - Οργάνωση της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Διοικητικό Προσωπικό

Το διοικητικό προσωπικό της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων αποτελείται από Αξιωματικούς (γενικών και ειδικών καθηκόντων) και κατώτερα στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. (Υπαξιωματικούς και Λιμενοφύλακες), η τοποθέτηση των οποίων στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις του προσωπικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Διοικητής της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων διοικείται από Αξιωματικό που φέρει το βαθμό του Πλοιάρχου.

2. Ο Διοικητής της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έχει ιδίως τα ακόλουθα καθήκοντα:

α. ασκεί τη διοίκηση της Σχολής και μεριμνά για την άρτια εκπαίδευση των Δοκίμων.

β. Ενεργεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την προκήρυξη θέσεων διδακτικού προσωπικού και διαπιστώνει την εκπαιδευτική ικανότητα και επάρκειά του, ενώ ταυτόχρονα υποβάλλει προτάσεις για την αντικατάσταση ή απόλυση των διδασκόντων.

γ. Γνωμοδοτεί, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου

33 του παρόντος, για τη σύνθεση των μελών του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

δ. Είναι υπεύθυνος έναντι του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.για την ομαλή λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και την απόδοση της εκπαίδευσης.

 3. Τον Διοικητή, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Υποδιοικητής της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Υποδιοικητής της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

1. Ο Υποδιοικητής της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων φέρει το βαθμό του Αντιπλοίαρχου και είναι άμεσος βοηθός και αναπληρωτής του Διοικητή σε θέματα σχετικάμε τη διοίκηση και την εκπαίδευση των Δοκίμων.

2. Ο Υποδιοικητής της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Επιβλέπει την ορθή εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης και παρακολουθεί τη συμπεριφορά και την επίδοση των εκπαιδευόμενων.

β. Εισηγείται την έκδοση των αναγκαίων διαταγών σχετικά με την εκπαίδευση και επιβλέπει για την εκτέλεσήτους, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητή.

γ. Ενεργεί επιθεωρήσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, γυμναστήρια, βιβλιοθήκη, αίθουσα υπολογιστών και λοιπούςχώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής και βεβαιώνει την επάρκεια και την κανονική λειτουργία τους.

δ. Ελέγχει την καταχώριση της βαθμολογίας των Δοκίμων στα βιβλία βαθμολογίας, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και τη σύνταξη των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων.

ε. Διατυπώνει, στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού έτους, τη γνώμη του στο Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για την απόδοση και ικανότητα του διδακτικού και λιμενικού προσωπικού της Σχολής.

στ. Ελέγχει τα υπηρεσιακά βιβλία της Σχολής, σύμφωνα με τις διαταγές του Διοικητή.

ζ. Ευθύνεται για την εκτέλεση των διαταγών του Διοικητή και την εφαρμογή του Κανονισμού Εκπαίδευσης.

3. Τον Υποδιοικητή, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος μετά από αυτόν Αξιωματικός Γενικών Καθηκόντων της Σχολής.

Διεύθυνση Σπουδών - Διευθυντής Σπουδών

1. Η Διεύθυνση Σπουδών έχει ως αποστολή την οργάνωση, βελτίωση, συντονισμό και επίβλεψη της εκπαίδευσης των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

2. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σπουδών και αναπληρωτής αυτού ορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ανώτεροι Αξιωματικοί, σε κάθε περίπτωση νεώτεροι του Υποδιοικητή.

3. Ο Διευθυντής Σπουδών τελεί υπό την άμεση εποπτεία του Υποδιοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Καθορίζει τη διδακτέα ύλη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης, μελετά τις μεθόδους εκπαίδευσης και εισηγείται προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωσή τους.

β. Καταρτίζει τα προγράμματα των μαθημάτων και των εξετάσεων και εποπτεύει τη διεξαγωγή αυτών.

γ. Εξάγει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και συντάσσειτους πινάκες επιτυχόντων και αποτυχόντων.

δ. Τηρεί βιβλία βαθμολογίας για όλους τους Δόκιμους Λιμενοφύλακες.

ε. Παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης και τηρεί καταλόγους του διδακτικού προσωπικού της Σχολής.

στ. Συντάσσει το πρόγραμμα επιμορφωτικών διαλέξεων και μεριμνά για την εξεύρεση κατάλληλων ομιλητών.

ζ. Εισηγείται την προμήθεια των αναγκαίων συγγραμμάτων και βιβλίων καθώς και του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού.

η. Είναι υπεύθυνος για τον εφοδιασμό των αναγκαίων οπτικών και ακουστικών μέσων διδασκαλίας.

θ. Οργανώνει τους εκπαιδευτικούς πλόες, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και τις διάφορες εκδηλώσεις και τελετές της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Διοικητή της Σχολής.

ι. Χειρίζεται τα θέματα εθιμοτυπίας και δημοσίων σχέσεων γενικά σε συνεργασία με τον Υπασπιστή και τη Διοίκηση της Σχολής.

Υπασπιστής - Οπλονόμος

1. Υπασπιστής ορίζεται από τον Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, με διαταγή αυτού, ένας από τους κατώτερους Αξιωματικούς που υπηρετούν στη Σχολή και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α. Βοηθά τον Διοικητή και τον Υποδιοικητή στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους και έχει κάτω από τις διαταγές του το κατώτερο προσωπικό της Σχολής.

β. Αναλαμβάνει την επικοινωνία του Διοικητή με δημόσιεςαρχές και ιδιώτες και συνεργάζεται με τον Διευθυντή Σπουδών σύμφωνα με την παράγραφο 3 περ. (ι) του άρθρου 7.

γ. Μεριμνά για τη σύνταξη των εμπιστευτικών και ημερησίων διαταγών του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων σύμφωνα με τις οδηγίες του.

δ. Διευθύνει τη Γραμματεία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

ε. Εκτελεί καθήκοντα οπλονόμου.

στ. Εκτελεί κάθε άλλη υπηρεσία τού ανατίθεται από τον Διοικητή ή τον Υποδιοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

ζ. Τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:

(αα) Ημερησίων Διαταγών.

(ββ) Δύναμη της Σχολής.

(γγ) Διακίνηση αλληλογραφίας.

(δδ) Επιθεώρηση Σχολής.

2. Τον Υπασπιστή, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει άλλος κατώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίζεται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Γραφείο Γραμματείας - Οπλονομείου

Το Γραφείο Γραμματείας χειρίζεται τα θέματα του ένστολου και πολιτικού προσωπικού της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, μεριμνά για τα ζητήματα της γραμματείας, διεξάγει την αλληλογραφία και τηρεί το αρχείο της Σχολής.

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης

1. Το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης έχει ως αποστολή τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων που αφορούν στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, όπως είναι ιδίως τα θέματα αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού, διαχείρισης δαπανών και προμηθειών εξοπλισμού και υλικού που είναι απαραίτητο για τη φοίτηση των Δοκίμων, τη λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεωναυτής.

2. Το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης εποπτεύεται και ελέγχεται από το Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Υγειονομική Υπηρεσία

1. Η Υγειονομική Υπηρεσία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Ενεργεί κάθε εξάμηνο ιατρική εξέταση των Δοκίμων και υποβάλλει αναφορά στον Διοικητή για το αποτέλεσμααυτής. Όμοια εξέταση μπορεί να γίνει και έκτακτα, όταν ο Διοικητής διατάξει σχετικά. Σκοπός των παραπάνω ιατρικών εξετάσεων είναι η διαρκής παρακολούθηση της σωματικής και πνευματικής υγείας των Δοκίμων.

β. Τηρεί τα ατομικά δελτία ασθενειών του προσωπικού και των Δοκίμων.

2. Υπεύθυνος της Υγειονομικής Υπηρεσίας ορίζεταιΑξιωματικός Ιατρός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά ταξίδια των Δοκίμων, εφόσον ζητείται από το Διοικητή.

β. Καλύπτει ιατρικά την εκτέλεση βολών, τις αθλητικές και στρατιωτικές ασκήσεις και τις αθλητικές εκδηλώσεις,εφόσον ζητείται από τον Διοικητή.

γ. Επιβλέπει την τήρηση των όρων υγιεινής και καθαριότητας στο αναρρωτήριο, μαγειρείο, εστιατόριο και στους λοιπούς χώρους της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ενεργώντας επιθεώρηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

δ. Μεριμνά για την υγιή κατάσταση του προσωπικού της Σχολής και υποβάλλει αυτό στις απαιτούμενες, κατά την κρίση του, ιατρικές εξετάσεις.

ε. Εξασφαλίζει ότι στο Ιατρείο της Σχολής υπάρχειεπαρκές υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό για τηνεξυπηρέτηση των αναγκών των Δοκίμων.

Αξιωματικός Αθλητισμού

1. Υπεύθυνος αθλητισμού ορίζεται κατώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

2. Ειδικότερα, ο Αξιωματικός Αθλητισμού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Επιβλέπει τη συγκρότηση των αθλητικών ομάδωνκαι μεριμνά για τον εφοδιασμό τους με το αναγκαίο αθλητικό υλικό.

 β. Καταρτίζει το πρόγραμμα των προπονήσεων και αθλοπαιδιών και το πρόγραμμα των αθλητικών εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών.

γ. Επιβλέπει την καλή συντήρηση των γυμναστηρίων, γηπέδων και στίβων αθλητισμού και εισηγείται μέτρα βελτίωσής τους.

δ. Τηρεί βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται οι αθλητικές επιδόσεις των Δοκίμων.

ε. Τηρεί βιβλίο επάθλων και μεταλλίων που κατακτά η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και μεριμνά για τη φύλαξη αυτών σε ειδικό χώρο, ο οποίος καθορίζεται από τη Σχολή.

στ. Εισηγείται αρμοδίως το διορισμό γυμναστών, τεχνικών και προπονητών για την κάλυψη των αναγκών της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, εφόσον είναι αναγκαίο.

3. Τον Αξιωματικό Αθλητισμού, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει άλλος κατώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίζεται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Αξιωματικός Οπλοτεχνικής και Οπλισμού

1. Ως υπεύθυνος για την οπλοτεχνική ορίζεται, με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, κατώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που έχει ειδικές γνώσεις περί όπλων, ο οποίος αναλαμβάνει την εκπαίδευση των Δοκίμων στη χρήση των όπλων. Ειδικότερα, ο Αξιωματικός Οπλοτεχνικής έχει τα παρακάτω καθήκοντα:

α. Συγκροτεί τις σκοπευτικές ομάδες της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και μεριμνά για την άρτια προπόνηση αυτών.

β. Επιμελείται την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών βολών των Δοκίμων, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

γ. Φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη του χρησιμοποιούμενου οπλισμού και για την καλή συντήρηση αυτού.

δ. Εισηγείται την προμήθεια του αναγκαίου οπλισμούκαι τον εκσυγχρονισμό αυτού.

2. Τον Αξιωματικό Οπλοτεχνικής, απόντα ή κωλυόμενο,αναπληρώνει άλλος κατώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίζεται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Κεφάλαιο Γ’

Θέματα εκπαίδευσης

Εκπαιδευόμενο Προσωπικό

1. Το εκπαιδευόμενο προσωπικό της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων αποτελούν οι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες.

2. Οι εισαγόμενοι για εκπαίδευση Δόκιμοι Λιμενοφύλακες παρουσιάζονται στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκωντην ημερομηνία που καθορίζεται με διαταγή του ΑρχηγούΛ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. Μετά την ολοκλήρωση της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, οι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες δίνουν τον προβλεπόμενο όρκο σε επίσημη τελετή. Η ημερομηνία της ορκωμοσίας και οι λεπτομέρειες της τελετής ορκωμοσίας ρυθμίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

 3. Οι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες διαμένουν και σιτίζονται εντός της Σχολής.

Αρχαιότητα δοκίμων

1. Η σειρά αρχαιότητας των δοκίμων του πρώτου έτους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, καθορίζεται με βάση τη βαθμολογία και τη σειρά επιτυχίας κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ προερχομένων από διαφορετικά πεδία, ακολουθείται η σειρά των πεδίων, όπως αυτές αναγράφονται στο μηχανογραφικόδελτίο.

2. Η σειρά αρχαιότητας των Δοκίμων του δεύτερου έτους εξάγεται με βάση την επίδοση του πρώτου έτους.

3. Η σειρά αποφοιτήσεως των Δοκίμων, η οποία αποτελεί και τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας στην επετηρίδα, καθορίζεται με βάση την τελική τους επίδοση.

4. Ο αρχαιότερος Δόκιμος κάθε έτους είναι ο Αρχηγός της τάξης και ο Αρχηγός της τάξης του δεύτερου έτους είναι και ο Αρχηγός της Σχολής.

Κανονισμός Εκπαίδευσης

1. Για την εκπαίδευση των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και το διδακτικό προσωπικό της Σχολής εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) της Σχολής, ο οποίος κυρώνεται με Απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Ο Κ.Ε. ρυθμίζει λεπτομερώς την οργάνωση και το πρόγραμμα σπουδών των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ιδίως ζητήματα που αφορούν τη διάρκεια των εκπαιδευτικών περιόδων, τα διδασκόμενα μαθήματα και τη διδακτέα ύλη, τον αναλυτικό τρόπο διενέργειας των εξετάσεων, ειδικά θέματα για το διδακτικό προσωπικό,τους εκπαιδευτικούς πλόες, την εκπόνηση εργασιών και επιτελικής μελέτης και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά γενικά στην εκπαιδευτική λειτουργία της ΣχολήςΔοκίμων Λιμενοφυλάκων.

3. Στον Κανονισμό Εκπαίδευσης περιγράφονται οι τομείς ακαδημαϊκής καθώς και λιμενικής, ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης.

Διενέργεια Εξετάσεων

1. Οι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες υποβάλλονται στα βαθμολογούμενα μαθήματα, στις ακόλουθες εξετάσεις:

α. Έκτακτες (προφορικές ή γραπτές, ατομική ή ομαδική εργασία).

β. Τακτικές γραπτές στο τέλος κάθε εξαμήνου.

2. Εάν ένα μάθημα διδάσκεται σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα, ο τελικός βαθμός του μαθήματος εξάγεται από τομέσο όρο των βαθμολογιών του μαθήματος.

3. Οι έκτακτες εξετάσεις ενεργούνται μία τουλάχιστον φορά ανά εκπαιδευτικό εξάμηνο, σε ώρα διδασκαλίας του μαθήματος και στη διδαχθείσα κατά την αμέσως προηγούμενη διδασκαλία του μαθήματος ύλη. Ο καθηγητής, ωστόσο, δύναται να περιλάβει ύλη περισσοτέρων διδασκαλιών. Στην περίπτωση όμως αυτή ορίζει συγκεκριμένο χρόνο εξέτασης και ενημερώνει τη Σχολή και τους Δοκίμους για το χρόνο εξέτασης και την εξεταστέα ύλη.

Το χρόνο και τη μορφή της εξέτασης (έκτακτη γραπτή ή προφορική εξέταση ή ανάθεση ατομικής ή ομαδικής εργασίας) καθώς και τον τρόπο βαθμολογίας καθορίζει ο καθηγητής. Στην περίπτωση έκτακτης γραπτής εξέτασης ο καθηγητής ενημερώνει τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, πριν την είσοδό του στην αίθουσα διδασκαλίας, για να διατεθούν οι απαιτούμενες κόλλες διαγωνισμού και επιτηρητές των Δοκίμων. Η προφορική βαθμολογία παραδίδεται στη Σχολή και ανακοινώνεται στους δοκίμους τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη των τακτικών γραπτών εξετάσεων.

4. Δόκιμος που κωλύεται κατά το χρόνο διεξαγωγής έκτακτων εξετάσεων (γραπτών ή προφορικών) του μαθήματος, εξετάζεται ανάλογα, προφορικά ή γραπτά σε διδαχθείσα ύλη και χρόνο που καθορίζονται από τον καθηγητή μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της τακτικής εξέτασης του μαθήματος, στο οποίο δεν βαθμολογήθηκε.

5. Οι τακτικές γραπτές εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου. Ο ακριβής χρόνος διενέργειας των εξετάσεων προσδιορίζεται με το γενικό αναλυτικό πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων διακόπτεται η διδασκαλία των μαθημάτων και ο χρόνος διατίθεται για μελέτη. Στις τακτικές εξετάσεις κάθε εξαμήνου περιλαμβάνεται η ύλη που διδάχθηκε καθ’όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο αριθμός των ημερών των εξετάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό των εξεταζομένων μαθημάτων.

6. Τα θέματα διαγωνισμού των τακτικών γραπτών εξετάσεων που διενεργούνται, καταρτίζει τριμελής Επιτροπή Εξετάσεων, που ορίζεται, για κάθε μάθημα χωριστά, με διαταγή του Διοικητή της Σχολής, και αποτελείται από ένα καθηγητή του οικείου μαθήματος, και δύο Αξιωματικούς από το διδακτικό, εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Σχολής. Με την ίδια διαταγή ορίζονται αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη. Η Επιτροπή Εξετάσεων έχει την ευθύνη κατάρτισης των θεμάτων και της διεκπεραίωσης της διαδικασίας των εξετάσεων.

Η Επιτροπή καταρτίζει πέντε (5) έως δέκα (10) θέματα από την κοινή διδαχθείσα ύλη του μαθήματος. Η τελική διαμόρφωση των θεμάτων με δύο ή περισσότερες ερωτήσεις συνδυαζόμενες κατά το δυνατόν με πρακτικά ζητήματα, η ανακοίνωση του βαθμού αξιολόγησης της κάθε απάντησης, καθώς και η παροχή οδηγιών ορθής απάντησης αποτελεί έργο της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης.

Κάθε θέμα διαγωνισμού υπογράφεται και από τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής, αριθμείται και εσωκλείεται σε φάκελο του ίδιου χρώματος, σχήματος και μεγέθους, χωρίς την οποιαδήποτε εξωτερική ένδειξη, εκτός της αρίθμησης. Από το σύνολο των θεμάτων, από έναν εκτων διαγωνιζομένων γίνεται κλήρωση ενός θέματος, στο οποίο διαγωνίζονται οι δόκιμοι. Οι δόκιμοι απαντούν σε όλα τα ερωτήματα του θέματος. Για την όλη διαδικασία συντάσσεται σχετικό πρακτικό. Διευκρινίσεις παρέχονται από την Εξεταστική Επιτροπή ή κατόπιν έγκρισήςτης από τους διδάσκοντες και εφόσον ανακύψει ανάγκη, μόνο επί ερωτημάτων κατανόησης των θεμάτων και για τριάντα (30) λεπτά μετά την εκφώνησή τους. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν επιτρέπεται αποχώρηση από την αίθουσα των εξεταζόμενων.

7. Η χρονική διάρκεια του διαγωνισμού στις τακτικές γραπτές εξετάσεις είναι δίωρη και αρχίζει από την ώραλήξης της υπαγόρευσης του θέματος. Το θέμα υπαγορεύεται, στους Δοκίμους από τον καθηγητή ή από τον επιτηρητή ή διανέμεται σε φωτοαντίγραφο. Με τη συμπλήρωση του χρόνου διαγωνισμού τα γραπτά  παραλαμβάνονται από τον επιτηρητή σε όποια κατάσταση βρίσκονται. Οι κόλλες του διαγωνισμού κατά τις τακτικές γραπτές εξετάσεις φέρουν τη σφραγίδα και μονογραφή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και αδιαφανές επικάλυμμα για την κάλυψη των στοιχείων ταυτότητας των διαγωνιζομένων. Από κάθε εξεταζόμενο Δόκιμο αναγράφεται στο δεξιό ημιπλαίσιο, κάτω τηςσφραγίδας, η ημερομηνία και το μάθημα εξέτασης χωρίςοποιαδήποτε ένδειξη της ταυτότητάς του. Τα γραπτά διορθώνονται από βαθμολογητή καθηγητή του οικείου μαθήματος, που ανήκει στο διδακτικό προσωπικό και ορίζεται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Δύνανται να ορίζονται περισσότεροι του ενός βαθμολογητές - καθηγητές για κάθε μάθημα.

Με την ίδια διαταγή ορίζεται αντίστοιχα αναπληρωτής βαθμολογητής. Με τη λήξη της γραπτής εξέτασης κάθε μαθήματος, τα γραπτά συσκευάζονται και παραδίδονται για τη βαθμολόγησή τους, με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο στον αρμόδιο βαθμολογητή, συντάσσοντας προς τούτο σχετικό πρωτόκολλο. Οι λεπτομέρειες της όλης διαδικασίας καθορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Η βαθμολογία γίνεται σε ακέραιους αριθμούς από μηδέν μέχρι εκατό (0 - 100) που ορίζεται ως κλίμακα βαθμολογίας.

Όπου εξάγεται Μέσος Όρος, ο τελικός βαθμός που προκύπτει καταχωρείται μέχρι χιλιοστού της μονάδας. Βάση επιτυχίας θεωρείται ο βαθμός πενήντα (50).

8. Με διαταγή του Διοικητή ορίζεται αντίστοιχη τριμελής Επιτροπή Αποκάλυψης για ένα ή περισσότερα μαθήματα. Η Επιτροπή Αποκάλυψης παραλαμβάνει βαθμολογημένα τα γραπτά από τον βαθμολογητή - καθηγητή συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο. Έργο τηςείναι η καταχώριση του βαθμού της γραπτής επίδοσης σε γενικές ονομαστικές καταστάσεις.

Οι καταστάσεις βαθμολογίας υπογεγραμμένες από τηνΕπιτροπή Αποκάλυψης κάθε μαθήματος, παραδίδονται στη Διεύθυνση Σπουδών για την έκδοση των αποτελεσμάτων.

9. Η συμμετοχή των Δοκίμων στις έκτακτες ή τακτικές εξετάσεις είναι υποχρεωτική. Η άρνηση συμμετοχής στην εξέταση έστω και ενός μαθήματος έχει ως συνέπεια το μηδενισμό του Δοκίμου στο μάθημα αυτό και αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα και λόγο αποβολής από τη Σχολή.

10. Δόκιμος που καταλαμβάνεται να συνεννοείται με άλλο διαγωνιζόμενο, να συμβουλεύεται κείμενα ή σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή να μετέρχεται οποιοδήποτε άλλο τρόπο, προκειμένου να αντιγράψει, αποβάλλεται από την αίθουσα διαγωνισμού από τον αξιωματικό επιτηρητή και το γραπτό του μηδενίζεται από τον καθηγητή. Στις περιπτώσεις αυτές συντάσσεται σχετική πράξη επάνω στο γραπτό, η οποία υπογράφεται από τον αξιωματικό που διαπίστωσε το γεγονός.

Ο καθηγητής μπορεί επίσης να μειώνει σημαντικά τη βαθμολογία του γραπτού ή και να μηδενίζει αυτό, αν φέρει χαρακτηριστικά σημεία, με τα οποία υποδηλώνεται η ταυτότητα του δοκίμου. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής υπόκειται στην κρίση του καθηγητή, ύστερα από εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών. Τις ίδιες συνέπειες έχει και ο διαγωνιζόμενος που παρέχει στοιχεία σε άλλον για αντιγραφή.

11. Για την επίβλεψη των Δοκίμων κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων, παρίσταται υποχρεωτικά στην αίθουσα ένας (1) τουλάχιστον Αξιωματικός από την οργανική δύναμη της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ως επιτηρητής.

12. Ο Διοικητής της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μπορεί να διατάσσει την ακύρωση και επανάληψη της εξέτασης κάποιου μαθήματος μόνον εφόσον διαπιστώνεται ότι έχει διενεργηθεί αυτή κατά τρόπο αντικανονικό ή μεροληπτικό.

13. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διενέργεια των εξετάσεων που δεν περιγράφονται στο παρόν ή στον οικείοΚανονισμό Εκπαίδευσης ρυθμίζονται με διαταγή του Διοικητή.

Ενστάσεις

1. Ένσταση κατά του κύρους εξέτασης μαθήματος μπορεί να υποβάλει κάθε διαγωνιζόμενος στη Διεύθυνση Σπουδών της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, κατά τη διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και μέχρι την παράδοση του γραπτού του, εφόσον η ένσταση αναφέρεται σε παράβαση διατάξεων που διέπουν τη διενέργεια των εξετάσεων.

2. Η ένσταση μαζί με τη σχετική έκθεση του καθηγητή που διδάσκει το συγκεκριμένο μάθημα υποβάλλεται αμέσως από τον Διευθυντή Σπουδών στον Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ο οποίος αποφαίνεταιεπί αυτής εντός πέντε (5) ημερών.

3. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, η εξέταση του μαθήματος επαναλαμβάνεται και επιβάλλονται οιπροβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις πειθαρχικές κυρώσεις.

Αναβαθμολογήσεις

Με μέριμνα της Διεύθυνσης Σπουδών κοινοποιείται στους Δοκίμους αντίγραφο του πρωτοκόλλου βαθμολογίας.

Οι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες έχουν δικαίωμα υποβολής γραπτής ένστασης στη Διεύθυνση Σπουδών, για αναβαθμολόγηση του γραπτού τους εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου βαθμολογίας. Η επανεξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή που ορίζει ο Διοικητής της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και η οποία αποτελείται από τον Υποδιοικητή, τον εξεταστή και ένα διδάσκοντα του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Σε περίπτωσηνέας βαθμολογίας συντάσσεται αμέσως πρωτόκολλο αναβαθμολόγησης.

Φύλαξη - Καταστροφή γραπτών

Τα γραπτά δοκίμια φυλάσσονται στο αρχείο της Σχολής επί ένα (1) χρόνο μετά την παρέλευση του οποίου καταστρέφονται, αφού προηγουμένως συνταχθεί πρακτικό καταστροφής υπογεγραμμένο από Τριμελή Επιτροπή που ορίζεται από τον Διοικητή της Σχολής ΔοκίμωνΛιμενοφυλάκων και θεωρείται από τον ίδιο. Σε περίπτωση δικαστικής αμφισβήτησης, τα γραπτά διατηρούνται, μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Αποτελέσματα Εκπαίδευσης

1. Κάθε διδασκόμενο μάθημα βαθμολογείται με ανώτατο όριο βαθμολογίας το εκατό (100) και με κατώτατο το μηδέν (0), με βάση επιτυχίας το πενήντα (50).

2. Επιτυχών θεωρείται:

α. Δόκιμος που συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας πενήντα (50) σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματακάθε εκπαιδευτικού έτους.

β. Δόκιμος που δε συγκεντρώνει μεν σε μέχρι δύο μαθήματατη βάση βαθμολογίας πενήντα (50) κάθε εκπαιδευτικού έτους, συγκεντρώνει όμως ως μέσο όρο στο σύνολο των μαθημάτων του ίδιου έτους βαθμολογία ίση τουλάχιστον με τη βάση πενήντα (50).

3. Αποτυχών θεωρείται:

α. Δόκιμος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας πενήντα (50) σε τέσσερα (4) ή περισσότερα μαθήματα του εκπαιδευτικού έτους, ανεξάρτητα εάν ο μέσος όρος του συνόλου των μαθημάτων του ίδιου έτους είναι πάνω από τη βάση.

β. Δόκιμος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας πενήντα (50) σε τρία μαθήματα του εκπαιδευτικού έτους και ο μέσος όρος του συνόλου των μαθημάτων του ίδιου έτους είναι κάτω από τη βάση.

4. Επανεξεταστέος θεωρείται:

α. Δόκιμος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίας πενήντα (50) σε δύο μαθήματα του εκπαιδευτικού έτους και ο μέσος όρος του συνόλου των μαθημάτων του ίδιου έτους είναι κάτω από τη βάση.

β. Δόκιμος που δε συγκεντρώνει τη βάση βαθμολογίαςπενήντα (50) σε τρία μαθήματα του εκπαιδευτικού έτους και ο μέσος όρος του συνόλου των μαθημάτων του ίδιου έτους είναι πάνω από τη βάση.

5. Η επανεξέταση όλων των δοκίμων γίνεται αμέσως μετά την έκδοση και την επικύρωση των αποτελεσμάτων των τακτικών εξετάσεων.

Εάν κάποιο μάθημα διδάσκεται σε ένα εξάμηνο κατά τη διάρκεια του έτους, η επανεξέταση του μαθήματος πραγματοποιείται στο τέλος του εκπαιδευτικού έτους.

Κατά την επανεξέταση κάθε μαθήματος εφαρμόζονται κατ’ αντιστοιχία οι διατάξεις περί εξετάσεων τουάρθρου 17.

 6. Η επανεξέταση συνεπάγεται τη διαγραφή της πρώτης τακτικής γραπτής βαθμολογίας και τη διατήρηση του προφορικού βαθμού στο επανεξεταζόμενο μάθημα. Εάν μετά την επανεξέταση δεν εξασφαλίζονται οι προϋποθέσειςτης παρ. 2 του παρόντος άρθρου, τότε ο δόκιμος θεωρείται αποτυχών και απορρίπτεται

7. Δόκιμος που απορρίπτεται κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 6 του παρόντος άρθρου σε ένα εκπαιδευτικό έτος, επαναλαμβάνει τη φοίτηση του έτους. Η επανάληψη φοίτησης του εκπαιδευτικού έτους για τους προαναφερόμενους λόγους, επιτρέπεται μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του. Στην περίπτωση που για δεύτερη φορά είναι αποτυχών σε κάποιο εκπαιδευτικό έτος αποπέμπεται της Σχολής.

8. Δευτεροετής, ο οποίος μετά την επανάληψη ενός έτους αποφοιτά ευδόκιμα από τη Σχολή, εντάσσεται στην εκπαιδευτική σειρά με την οποία αποφοιτά.

9. Ο δόκιμος της παραγράφου 7 του παρόντος για το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί μέχρι την επανάληψη της φοίτησης, τίθεται στη διάθεση της Σχολής με διαταγή του Διοικητή.

10. α. Δόκιμος που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση για λόγους υγείας, συνέχεια ή διακεκομμένα, στο ίδιο εξάμηνο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός πέμπτου (1/5) των πραγματικών εργασίμων ημερών του εξαμήνου, όπως καθορίζονται στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης, θεωρείται αποτυχών, ενώ αν φοιτά στο τελευταίο εξάμηνο δεν αποφοιτά από τη Σχολή. Στις περιπτώσεις αυτές επαναλαμβάνει την εκπαίδευση στοαντίστοιχο εξάμηνο της επόμενης εκπαιδευτικής περιόδου.

Με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή, εντάσσεται στην εκπαιδευτική σειρά με την οποία αποφοιτά. Αν, όμως, πρόκειται για δόκιμο που τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία κατατάχθηκε. Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που το ανωτέρωχρονικό διάστημα οφείλεται κατά ένα μέρος σε απουσία λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής και κατά ένα μέρος σε λόγους υγείας κατά τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο.

 β. Δόκιμος γυναίκα που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση λόγω κυοφορίας (άδεια μητρότητας), συνέχεια ή διακεκομμένα, στο ίδιο εξάμηνο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός δευτέρου (1/2) των πραγματικών εργασίμων ημερών του εξαμήνου, όπως καθορίζονται στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης, θεωρείται αποτυχούσα, ενώ αν φοιτά στο τελευταίο εξάμηνο δεν αποφοιτά από τη Σχολή. Στις περιπτώσεις αυτές επαναλαμβάνει την εκπαίδευση στο αντίστοιχο εξάμηνο τηςεπόμενης εκπαιδευτικής περιόδου. Με την ευδόκιμη αποφοίτησή της από τη Σχολή, εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία κατατάχθηκε.

Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που το ανωτέρω χρονικό διάστημα οφείλεται κατά ένα μέρος σε απουσία λόγω κυοφορίας και κατά ένα μέρος σε λόγους υγείας κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α’.

γ. Δόκιμος που δεν παρακολουθεί την εκπαίδευση συνέχεια ή διακεκομμένα, στο ίδιο εξάμηνο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός πέμπτου (1/5) των πραγματικών εργασίμων ημερών του εξαμήνου, όπως καθορίζονται στο εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης, λόγω λήψης του μέτρου της διαθεσιμότητας, θεωρείται αποτυχών, ενώ αν φοιτά στο τελευταίο εξάμηνο δεν αποφοιτά από τη Σχολή. Μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και εφόσον δεν του επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της αποβολής από τη Σχολή, επαναλαμβάνει την εκπαίδευση στο αντίστοιχο εξάμηνο της επόμενης εκπαιδευτικής περιόδου. Με την ευδόκιμη αποφοίτησή του από τη Σχολή εντάσσεται στην επετηρίδα της εκπαιδευτικής σειράς με την οποία κατατάχθηκε. Το προηγούμενο εδάφιο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση που το ανωτέρω χρονικό διάστημα οφείλεται κατά ένα μέρος σε απουσία λόγω διαθεσιμότητας και κατά ένα μέρος σε λόγους υγείας κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α’.

δ. Ο περιορισμός της παραγράφου 7 ως προς τη συνολική διάρκεια φοίτησης στη Σχολή δεν ισχύει για τους δοκίμους των περιπτώσεων α’, β’ και γ’.

11. Δόκιμοι που δεν προάγονται μετά την αποφοίτησή τους από το πρώτο έτος σπουδών για οποιοδήποτε λόγο, τάσσονται, στη σειρά αρχαιότητας, τελευταίοι στην τάξη, μεταξύ τους δε διατηρούν την αρχαιότητα την οποία είχαν στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο.

12. Δόκιμος που συμπληρώνει το ανώτατο χρονικό όριο απουσιών της παρ. 10 του παρόντος άρθρου παρακολουθεί το υπόλοιπο πρόγραμμα εκπαίδευσης του εξαμήνου αυτού, χωρίς να υποβάλλεται σε εξετάσεις, και στη συνέχεια τίθεται στη διάθεση της Υπηρεσίας με διαταγή του Διοικητή, μέχρι την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου της επόμενης εκπαιδευτικής περιόδου.

13. Οι αποτυχόντες Δόκιμοι απολύονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μετά από πρόταση του Διοικητή με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

14. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται με ημερήσια διαταγή Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων η οποία συντάσσεται από τη Διεύθυνση Σπουδών με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Με μέριμνα του Διευθυντή Σπουδών λαμβάνουν γνώση όλοι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις επανεξέτασης, επανάληψης εξέτασης ή αναθεώρησης.

Διακοπή φοίτησης

1. Η διακοπή της φοίτησης των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων επέρχεται για τους παρακάτω λόγους:

α. Παραίτηση από την εκπαίδευση, για την οποία, υποβάλλεται αίτηση παραίτησης ιεραρχικά στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος εκδίδει απόφαση για τη διαγραφή του Δοκίμου από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Αίτηση για ανάκληση της παραίτησης μπορεί να γίνει εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία υποβολήςτης, εφόσον αποδεικνύεται η συνδρομή σοβαρών λόγων, εξαιτίας των οποίων υποβλήθηκε η παραίτηση. Ως παραίτηση θεωρείται και η μη παρουσίαση στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στην ταχθείσα προθεσμία όσων πέτυχαν στις εισιτήριες εξετάσεις, εκτός αν η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία, την ύπαρξη της οποίας αποδεικνύει υποχρεωτικά ο ενδιαφερόμενος. Ως ανωτέρα βία θεωρείται, ιδίως η βαριά ασθένεια ή η έλλειψη συγκοινωνίας, εφόσον η απουσία για τους λόγους  αυτούς δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες.

β. Σωματική ανικανότητα Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι πάσχουν από νόσο ή βλάβη που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία, διακόπτουν τη φοίτησή τους, ύστερα από γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝ.Υ.Ε.).

2. Δόκιμοι Λιμενοφύλακες, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χρήση όπλου, σύμφωνα με το π.δ. 11/2014 (Α’17), και του «Κανονισμού οπλοκατοχής του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.», όπως ισχύουν, διαγράφονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Ατομικά προσόντα

1. Για την εκτίμηση των ατομικών προσόντων λαμβάνονται υπόψη για κάθε Δόκιμο η επιδειχθείσα εν γένει διαγωγή, το ήθος του, η ειλικρίνεια, η πειθαρχία, η ευσυνειδησία, η εχεμύθεια, η αξιοπρέπεια, το αίσθημα ευθύνης, η ψυχραιμία, το θάρρος της γνώμης, η αποφασιστικότητα, η νοημοσύνη, η προσήλωση στα εθνικά ιδεώδη, η υγεία, η φυσική κατάσταση, η παράσταση και η ικανότητα στην κολύμβηση, η αντοχή στη ναυτία και γενικά η ναυτοσύνη του.

2. Τα ατομικά προσόντα βαθμολογούνται στο τέλος κάθε έτους από Επιτροπή που αποτελείται από τον Διοικητή, τον Υποδιοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τον οικείο επιτηρητή Αξιωματικό. Ο τρόπος βαθμολόγησης των προσόντων ρυθμίζεται επακριβώς με ημερήσια διαταγή του Διοικητή η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ε.

Πίνακες αποτελεσμάτων - Ονομασία

1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μετά το πέρας των εξετάσεων του πρώτου έτους και δεύτερου έτους καταρτίζει σε δύο αντίτυπα πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, τους οποίους υποβάλλει στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για κύρωση από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Μετά την κύρωση των πινάκων του πρώτου και δεύτερου έτους ενεργούνται τα ακόλουθα:

α. Για τους επιτυχόντες δοκίμους του πρώτου έτους, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκδίδει διαταγή προαγωγής τους στο επόμενο έτος.

β. Για τους αποτυχόντες Δοκίμους του πρώτου έτους, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκδίδει διαταγή επανάληψης των μαθημάτων του πρώτου έτους.

γ. Για τους αποτυχόντες του δεύτερου έτους που αποτυγχάνουν για δεύτερη φορά σε εκπαιδευτικό έτος, προκαλεί απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με την οποία αποπέμπονται από τη Σχολή, βάσει των επικυρωμένων πινάκων αποτελεσμάτων και χωρίς άλλη διαδικασία.

δ. Ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.Α.ΚΤ., μετά τη θεώρηση των πινάκων του δεύτερου έτους, καθορίζει την ημερομηνία ονομασίας των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ως Λιμενοφυλάκων.

Οι Δόκιμοι που αποφοιτούν ευδόκιμα από την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων δίνουν ενώπιον του Διοικητή τον προβλεπόμενο όρκο και ονομάζονται Λιμενοφύλακες, με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την ίδια απόφαση απολύονται, οι αποτυχόντες.

Απονομή πτυχίων

Στους Δόκιμους Λιμενοφύλακες που αποφοιτούν απότη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και εκπαιδεύθηκαν με επιτυχία στα καθήκοντα «Μηχανοδηγών ΠΛΣ», «Αρμενιστών ΠΛΣ» ή «Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών» απονέμεται το αντίστοιχο πτυχίο.

Κεφάλαιο Δ’

Κύριο Προσωπικό

Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

1. Για τη βέλτιστη εκπλήρωση του σκοπού της εκπαίδευσης, οι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες κάθε εκπαιδευτικής σειράς, ανάλογα με την αριθμητική τους δύναμη, χωρίζονται σε διμοιρίες των τριάντα (30) έως σαράντα (40) μαθητών και κάθε διμοιρία χωρίζεται σε Τμήματα των δέκα (10) έως (15) μαθητών.

2. Υπεύθυνος των διμοιριών ορίζεται, με διαταγή του Διοικητή, Αξιωματικός Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., ως Επιτηρητής της εκπαιδευτικής σειράς, ο οποίος συνεπικουρείται από Διμοιρίτες Αξιωματικούς καθώς και από Διμοιρίτες βοηθούς, που τον βοηθούν στην άσκηση των καθηκόντων του και ευθύνονται για την ορθή διοίκηση της Διμοιρίας που τους ανατίθενται.

3. Τον Επιτηρητή, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνειάλλος Αξιωματικός Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίζεται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

4. Υπαξιωματικοί Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ορίζονται, με διαταγή του Διοικητή, άμεσοι βοηθοί του Διμοιρίτη, οι οποίοι εκτελούν τις διαταγές του.

Επιτηρητής εκπαιδευτικής σειράς

Ο Επιτηρητής κάθε εκπαιδευτικής σειράς έχει τα εξής καθήκοντα:

α. Ορίζει τις θέσεις των Δοκίμων στους θαλάμους, στα διδακτήριο και στο εστιατόριο.

β. Παρευρίσκεται στην καθημερινή πρωινή σύνταξη της σειράς και λαμβάνει αναφορά από τους Διμοιρίτες κατά την καθοριζόμενη διαδικασία.

γ. Παρίσταται στο γεύμα των Δοκίμων, επιβλέποντας για την τάξη και την ησυχία.

δ. Ενεργεί την καθημερινή και εβδομαδιαία επιθεώρηση των Δοκίμων, των θαλάμων και των διδακτηρίων.

ε. Είναι υπεύθυνος για την επαγγελματική και κοινωνική αγωγή των Δοκίμων, καθώς και για την εκπαίδευση αυτών στις ασκήσεις πυκνής τάξης και άλλων πρακτικών μαθημάτων.

στ. Παρακολουθεί την εκπαίδευση των Δοκίμων και αναφέρει στον Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κάθε αναφυόμενο πρόβλημα κατά την εφαρμογή του προγράμματος εκπαίδευσης.

ζ. Επιβλέπει την πειθαρχία, την τάξη και το κανονικό της στολής των Δοκίμων, καθώς και την καθαριότητα και ευπρέπεια των κτιριακών εγκαταστάσεων.

η. Καθορίζει τις εσωτερικές υπηρεσίες και επιβλέπει για την εύρυθμη και κανονική διεξαγωγή αυτών.

θ. Αναθέτει την τήρηση των προβλεπομένων βιβλίων και καταστάσεων στους Διμοιρίτες και επιβλέπει την ορθή ενημέρωσή τους.

ι. Αποφαίνεται ή εισηγείται για την έγκριση ή απόρριψη των διαφόρων αιτημάτων των Δοκίμων.

ια. Παρίσταται κατά τις τακτικές και έκτακτες εξετάσεις των Δοκίμων και λαμβάνει μέριμνα για την ορθή επιτήρηση αυτών.

ιβ. Τηρεί το βιβλίο βαθμολογίας των Δοκίμων σε άμεση συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών.

ιγ. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται από τον Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Διμοιρίτης

1. Ο Διμοιρίτης τελεί υπό τις άμεσες διαταγές του Επιτηρητή και είναι υπεύθυνος για την ορθή διοίκηση της Διμοιρίας που του ανατίθεται. Ειδικότερα, Διμοιρίτης ορίζεται, με διαταγή του Διοικητή, Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α. Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση στις ασκήσεις πυκνής τάξης, την επίβλεψη της σωματικής αγωγής και άθλησης των Δοκίμων και παρακολουθεί τις λοιπές αθλητικές εκδηλώσεις τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις διαταγές της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

β. Επιβλέπει την συμπεριφορά, την εμφάνιση και την παράσταση των Δοκίμων, τόσο κατά την παραμονή τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων όσο και κατά την έξοδό τους.

γ. Ασκεί συνεχή επίβλεψη και καθοδηγεί τους Δοκίμους, καλλιεργώντας τις αρετές της ευγενούς άμιλλας, της σύμπνοιας, του ζήλου προς την Υπηρεσία και της απόλυτης αφοσίωσης στο καθήκον, ώστε οι Δόκιμοι να αποκτήσουν βαθμηδόν συνείδηση στρατιωτικού, αστυνομικού προσωπικού.

δ. Εισηγείται ιεραρχικώς τη λήψη των αναγκαίων μέτρων σε ζητήματα διοικητικής μέριμνας των Δοκίμων.

ε. Παρίσταται κατά τη λήψη γεύματος των Δοκίμων στο εστιατόριο.

στ. Ενεργεί την καθημερινή και εβδομαδιαία επιθεώρηση των Δοκίμων και των θαλάμων της Διμοιρίας του.

ζ. Ενημερώνει το βιβλίο βαθμολογίας των Δοκίμων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Επιτηρητή.

η. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται αρμοδίως.

2. Στο Γραφείο του Διμοιρίτη τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και πίνακες:

α. Βιβλίο ασθενειών Δοκίμων.

β. Βιβλίο εξόδων Δοκίμων.

γ. Πίνακας ονομαστικός των Δοκίμων κατ’ αλφαβητική σειρά, με διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου της οικογενείας τους.

δ. Πίνακας ονομαστικός του εκπαιδευτικού προσωπικού, με διεύθυνση κατοικίας και αριθμό τηλεφώνου.

ε. Το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δοκίμων.

στ. Τα ωρολόγια προγράμματα.

ζ. Οποιοδήποτε άλλο βιβλίο ή πίνακα που ο Διοικητής της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να τηρείται για να υποβοηθείται στο έργο του ο Διμοιρίτης.

3. Τον Διμοιρίτη, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει άλλος κατώτερος Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίζεται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Βοηθός Διμοιρίτη

1. Σε κάθε Διμοιρία Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ορίζεται, με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ύστερα από πρόταση του Επιτηρητή, ανάλογος αριθμός Αρχικελευστών ή Ανθυπασπιστών ως Βοηθοί Διμοιρίτη.

2. Ο Βοηθός Διμοιρίτη συνδράμει στα καθήκοντα του Διμοιρίτη και είναι υπεύθυνος για την ορθή διοίκηση του Τμήματος που του ανατίθεται.

3. Ο Βοηθός Διμοιρίτη έχει τα παρακάτω ειδικότερα καθήκοντα για τους Δοκίμους του Τμήματός του:

α. Παρακολουθεί τη διαγωγή και συμπεριφορά των Δοκίμων και αναφέρει στο Διμοιρίτη τα παραπτώματα, παράπονα, ασθένειες και κάθε άλλο αίτημα ή μεταβολή αυτών.

β. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση της τάξης και πειθαρχίας στους χώρους της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

γ. Ευθύνεται για την εμφάνιση και καθαριότητα τωνΔοκίμων και επιθεωρεί καθημερινά αυτούς, επιβλέποντας για την ευταξία των δημόσιων και ιδιωτικών ειδών αυτών.

 δ. Συμμετέχει στη διδασκαλία των πρακτικών μαθημάτων και παρίσταται κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων Σωματικής Αγωγής και Αυτοάμυνας και ευθύνεται για την καλή εκτέλεση των ασκήσεων από τους Δοκίμους.

ε. Μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη των ειδών των Δοκίμων του Τμήματός του, που εισέρχονται σε Νοσοκομεία ή απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

στ. Εκτελεί κάθε άλλο καθήκον που του ανατίθεται αρμοδίως.

4. Τον Βοηθό Διμοιρίτη, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει άλλος Βοηθός Διμοιρίτη που ορίζεται με διαταγή του Διοικητή.

Διδακτικό Προσωπικό

1. Η διδασκαλία των μαθημάτων που περιγράφονται στον Κ.Ε. γίνεται από διδακτικό προσωπικό, το οποίο μπορεί να αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθηγητικό προσωπικό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-TEI ή Α.Σ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής γενικά, καθηγητές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), από δικαστικούς λειτουργούς, από εν ενεργεία στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ιδιώτες επιστήμονες, τεχνικούς  και καθηγητές ξένων γλωσσών. Η πρακτική και ειδική εκπαίδευση των Δοκίμων γίνεται με καθοδήγηση από κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό.

2. Ο διορισμός του διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων γίνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά την έναρξη της εκπαιδευτικής περιόδου. Με την ίδια απόφαση, ορίζονται και αναπληρωματικοί καθηγητές. Σε κάθε καθηγητή μπορεί να ανατεθεί η διδασκαλία ενός ή περισσότερων μαθημάτων.

3. Για το διορισμό του διδακτικού προσωπικού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή τίτλου σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων που διδάσκονται στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Επιπρόσθετα, συνεκτιμάται η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού διπλώματος ελληνικού ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, η υπηρεσιακή - επαγγελματική εμπειρία, η διδακτική ικανότητα και εμπειρία καθώς και η συγγραφή εργασιών και συγγραμμάτων σχετικών με το διδασκόμενο αντικείμενο.

4. Για το διορισμό καθηγητικού προσωπικού Ιδρυμάτων

Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-TEI ή Α.Σ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) απαραίτητη είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, προϋπόθεση για την επιλογή αποτελείτο αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου.

5. Για το διορισμό ως διδακτικού προσωπικού εν ενεργεία στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο υποψήφιος πρέπει να έχει αξιολογηθεί ως «εξαίρετος» κατά τα τελευταία τρία (3) έτη, να έχει κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση και να μην έχει τιμωρηθεί για πειθαρχικά παραπτώματα. Για το διορισμό ως διδακτικού προσωπικού εν συντάξει στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο υποψήφιος πρέπει να έχει αποστρατευθεί ως «ευδοκίμως τερματίσας» τη σταδιοδρομία του. Το διδακτικό προσωπικό εν συντάξει στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. υπόκειται στις διατάξεις περί αμοιβής ή μη που αφορούν στους συνταξιούχους.

6. Τα εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και τα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας δικαιούνται της αποζημίωσης διδασκαλίας ανεξάρτητα του ωραρίου στο οποίο αυτή παρέχεται.

7. Το διδακτικό προσωπικό που δεν προέρχεται από στελέχη του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα.

8. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου ή και εκτάκτως, όταν παρίσταται ανάγκη, δημοσιεύει σχετική προκήρυξη όπου αναφέρονται λεπτομερώς οι προϋποθέσεις και τα προσόντα διορισμού, καθώς και οι ειδικότητες των καθηγητών που απαιτούνταινα καλύψουν τα διδασκόμενα μαθήματα και καλεί αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν κατά το επόμενο εκπαιδευτικό έτος να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Τοδιδακτικό προσωπικό που είναι διορισμένο στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το πρώτο τρίμηνο κάθε εκπαιδευτικού έτους, δηλώνει αν επιθυμεί να διδάξει και το επόμενο έτος.

 9. Όλο το διδακτικό προσωπικό αξιολογείται στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής περιόδου από τον Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, αφού ληφθούν υπόψη οι προτάσεις και διαπιστώσεις του Διευθυντή Σπουδών και τα έντυπα αξιολόγησης διδακτικού προσωπικού που συμπληρώνει το εκπαιδευόμενο προσωπικό. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου αξιολόγησης καθορίζεται από τον Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διευθυντή Σπουδών.

10. Η παύση των καθηγητών είναι δυνατή, όταν προκύψουν σοβαροί λόγοι που διαπιστώνονται με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι ενδεικτικά η επαγγελματική ανεπάρκεια, η μειωμένη απόδοση, η αδικαιολόγητη ή συνεχής αποχή από την άσκηση των καθηκόντων, η συμπεριφορά που δεν συνάδει με την ιδιότητα καθηγητή, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Η παύση πραγματοποιείται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητή.

Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) και Ωρομίσθιο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

1. Η παροχή του διδακτικού - εκπαιδευτικού έργου μπορεί να συμπληρώνεται από Ειδικό Προσωπικό με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) το οποίο προσκαλείται ή προσλαμβάνεται για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί συμβάσεων. Το Ε.Π.Σ. διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες:

α. Επισκεπτών Καθηγητών, οι οποίοι είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Επίκουροι Καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Ι. ή καθηγητές άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων ή Α.Ε.Ν. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αντίστοιχων προσόντων, με ετήσια σύμβαση.

β. Διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει.

γ. Ειδικών Επιστημόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με ετήσια σύμβαση.

δ. Ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ή Σωμάτων Ασφαλείας ή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικές γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο των διδασκόμενων μαθημάτων στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

2. Αρμόδιο όργανο για την εκλογή και επιλογή του Ε.Π.Σ. Είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

3. Η εκλογή και επιλογή του Ε.Π.Σ. πραγματοποιείται, κατόπιν προκήρυξης από τον Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στην οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσληψης.

4. Η πρόσληψη των διδασκόντων βάσει των κείμενων διατάξεων και των Ειδικών Επιστημόνων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

5. Οι Ειδικοί Επιστήμονες και οι Διδάσκοντες βάσει των κείμενων διατάξεων προσλαμβάνονται με πλήρη ή μερική απασχόληση και ασκούν το έργο τους, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

6. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των Ειδικών Επιστημόνων και των Διδασκόντων, πέραν των προβλεπομένων από την ισχύουσα νομοθεσία, καθορίζονται με αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων καθώς και με τις συμβάσεις που συνάπτουν με τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Μεταξύ των συνεπειών στις οποίες υπόκεινται οι ανωτέρω, εάν διαπιστωθεί ότι δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, είναι η μη ανανέωση της πρόσληψης τους ή και η μονομερής από πλευράς Σχολής Λιμενοφυλάκων καταγγελία της σύμβασής τους.

7. Το εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό του παρόντοςάρθρου και του άρθρου 30 προσλαμβάνεται είτε με σύμβαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συμβάσεων, είτε με ωριαία αντιμισθία.

 8. Το διδακτικό προσωπικό που διορίζεται ως ωρομίσθιο αμείβεται για κάθε ώρα διδασκαλίας ή διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων με ωριαία αποζημίωση που καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. 2422.3/2480/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης διδακτικού προσωπικού στις Παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) και στα Σχολεία Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.» (Β’71).

9. Στις περιπτώσεις που δεν επαρκεί το προβλεπόμενο Διδακτικό - Εκπαιδευτικό Προσωπικό, ή που απουσιάζουν μέλη αυτού, ή που δεν έχουν πληρωθεί προβλεπόμενες θέσεις προσωπικού με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που προκαλείται κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καιΔιεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διορίζονται με ωριαία αντιμισθία στελέχη Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ. που διαθέτουν τα προσόντα περί διδακτικού προσωπικού.

Υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού

Οι υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι οι ακόλουθες:

α. Να εφαρμόζει τον Κ.Ε. και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης και την επιτυχή πραγμάτωση του εκπαιδευτικού σκοπού της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

β. Να παρουσιάζεται με συνέπεια στις παραδόσεις των μαθημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, και να απουσιάζει μόνο για λόγους ανωτέρας βίας ή για δικαιολογημένους λόγους.

Σε περίπτωση απρόοπτου κωλύματος ή δικαιολογημένης απουσίας ή καθυστέρησης προσέλευσης στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, να ειδοποιείται έγκαιρα ο Διευθυντής Σπουδών.

γ. Αν δεν υπάρχουν συγγράμματα σχετικά με το μάθημα που διδάσκεται, είναι υποχρεωμένο να παραδίδει στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων σημειώσεις της ύλης, οι οποίες εγκρίνονται από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

δ. Να εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο την αντικατάσταση, τροποποίηση, αναθεώρηση ή προσαρμογή των εκπαιδευτικών συγγραμμάτων και εγχειριδίων, σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης και γενικά της εκπαίδευσης.

ε. Να παρακολουθεί συστηματικά την απόδοση του κάθε Δοκίμου και να ενημερώνει τον Διευθυντή Σπουδών για την πρόοδό του. 

Εκπαιδευτικό Συμβούλιο

1. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο είναι το επίσημο συμβουλευτικόόργανο του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και συγκροτείται με διαταγή του, πριν την έναρξη των μαθημάτων της Α’ Εκπαιδευτικής Περιόδου.

2. Τα τακτικά μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου είναι ο Διοικητής της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ως Πρόεδρος, ο Υποδιοικητής αυτής, ο Διευθυντής Σπουδών, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., ή ανώτερος Αξιωματικός της Διεύθυνσης, τρεις (3) καθηγητές της Σχολής, ως μέλη. Γραμματέας ορίζεται κατώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος τηρεί και το βιβλίο αποφάσεων του ΕκπαιδευτικούΣυμβουλίου.

3. Ο διορισμός των μελών του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στην οποία ορίζονται ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη από Αξιωματικούς της Σχολής, και σε περίπτωση που δεν επαρκούν, από Αξιωματικούς του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

4. Εκτός από τα τακτικά μέλη και εφόσον ο Διοικητής το κρίνει αναγκαίο, προσκαλείται και συμμετέχει χωρίς ψήφο στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του οποίου η παρουσία κρίνεται χρήσιμη για τη διεξαγωγή της σύσκεψης.

5. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκαλείται για τις συνεδριάσεις από το Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία.

Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6. Τον Πρόεδρο του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Υποδιοικητής.

Αρμοδιότητες Εκπαιδευτικού Συμβουλίου

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, με την παρουσία τουλάχιστον τριών (3) από τα μέλη του και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Υποβάλλει προτάσεις για τη σύνταξη του γενικού ετήσιου προγράμματος εκπαίδευσης.

β. Εισηγείται στον Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για το διορισμό του διδακτικού προσωπικού κάθε εκπαιδευτικής περιόδου.

γ. Παρακολουθεί την εκπαίδευση και υποβάλλει προτάσεις στον Διοικητή για τη βελτίωσή της.

δ. Εγκρίνει τα εκπαιδευτικά κείμενα και σημειώσεις και αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις τους.

ε. Γνωμοδοτεί σε κάθε ερώτημα που θέτει ο Διοικητής της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ή εισάγεται στο Συμβούλιο για συζήτηση.

στ. Έχει συμβουλευτικό ρόλο στο Διοικητή ως προς την ακολουθούμενη πειθαρχική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκροτείται μόνο από τον Διοικητή της Σχολής, τον Υποδιοικητή αυτής και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα ως προς τη μέθοδο ακολουθούμενης πειθαρχικής διαδικασίας η οποία δεν αντικρούει στις διατάξεις του παρόντος.

Πιστωτικές Μονάδες

1. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι Δόκιμοι συγκεντρώνουν πιστωτικέςμονάδες, κατά τα οριζόμενα στο ν. 3374/2005 (Α’ 189) όπως ισχύει.

2. Το σύστημα πιστωτικών μονάδων αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, που πρέπει να ολοκληρώσει ο Δόκιμος Λιμενοφύλακας, προκειμένου να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους του προγράμματος σπουδών, αποκτώντας τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες.

3. Αρμόδιο όργανο για τον καθορισμό και την έγκριση του συστήματος πιστωτικών μονάδων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

4. Η πιστωτική μονάδα εκφράζει τον φόρτο εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων του Προγράμματος Σπουδών από κάθε Δόκιμο Λιμενοφύλακα.

Ο φόρτος εργασίας περιλαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων εκπαίδευσης της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων,σεμιναρίων, η ανεξάρτητη μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, τα εργαστήρια, η συμμετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της επιτελικής μελέτης, η προετοιμασία και πρακτική εξάσκηση στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Κεφάλαιο Ε’

Βοηθητικό Προσωπικό

Αξιωματικός Υπηρεσίας

1. Καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εκτελούν, με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, με τη σειρά και παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους Ανθυποπλοίαρχοι και Σημαιοφόροι που υπηρετούν στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

2. Ο Αξιωματικός Υπηρεσίας μεριμνά για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων καθώς και για τη φρούρηση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων αυτής.

3. Ειδικότερα, ο Αξιωματικός Υπηρεσίας:

α. Δεν απομακρύνεται από τις εγκαταστάσεις της Σχολής και διανυκτερεύει σε ιδιαίτερο θάλαμο.

β. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας, ενημερώνεται από τον προκάτοχό του για κάθε θέμα που ανάγεται στα καθήκοντά του, παραλαμβάνει τον αναγκαίο οπλισμό και τον απόρρητο φάκελο Αξιωματικού Υπηρεσίας και υπογράφει το τηρούμενο βιβλίο παράδοσης και παραλαβής.

γ. Ενεργεί επιθεωρήσεις, ιδίως κατά τις νυκτερινές ώρες.

δ. Όταν απουσιάζουν από τη Σχολή ο Διοικητής ή οι άλλοι Αξιωματικοί ανώτεροι αυτού και διαταχθεί συναγερμός ή συμβεί κάποιο έκτακτο ή απρόοπτο γεγονός, λαμβάνει αμέσως και χωρίς καθυστέρηση κάθε αναγκαίο, κατά την κρίση του, μέτρο προς αντιμετώπιση της κατάστασης, μεριμνώντας συγχρόνως να ενημερωθεί με τον ταχύτερο τρόπο ο Διοικητής και να ειδοποιηθούν οι λοιποί Αξιωματικοί και γενικά το εμπλεκόμενο προσωπικό.

ε. Σε περίπτωση ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας, καλεί αμέσως τον ιατρό της Σχολής.

στ. Επιβλέπει την εύρυθμη λειτουργία των μαγειρείων και του εστιατορίου και παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του βοηθητικού προσωπικού.

ζ. Επιμελείται την αποκατάσταση τυχόν ζημιών των κτιριακών εγκαταστάσεων, εξακριβώνοντας συγχρόνως και την αιτία της φθοράς.

η. Ελέγχει την είσοδο ξένων προσώπων στην Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και μεριμνά οι επισκέπτες των Δοκίμων να παραμένουν μόνο κατά την υπό του προγράμματος επιτρεπόμενη ώρα και στον καθορισμένο χώρο.

θ. Παραλαμβάνει την αλληλογραφία κατά τις ώρες που δε λειτουργούν τα Γραφεία.

4. Στο Γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας τηρούνται τα κατωτέρω βιβλία:

α. Συμβάντων.

β. Άφιξης-αναχώρησης προσωπικού.

γ. Πίνακας ονομαστικός του προσωπικού της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, με ένδειξη διεύθυνσης κατοικίας και αριθμού τηλεφώνου.

δ. Οποιοδήποτε άλλο βοηθητικό βιβλίο ή πίνακα διατάξει ο Διοικητής της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, προκειμένου να υποβοηθείται στο έργο του ο Αξιωματικός Υπηρεσίας.

Αξιωματικός συσσιτίου

1. Αξιωματικός Συσσιτίου ορίζεται, με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, για κάθε μήνα εκ περιτροπής, Αξιωματικός που υπηρετεί στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

2. Ο Αξιωματικός Συσσιτίου έχει κυρίως τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α. Φροντίζει τα τρόφιμα να είναι καλής ποιότητας και να έχουν τηρηθεί ορθά οι διαδικασίες για την προμήθεια αυτών.

β. Ελέγχει το βιβλίο συσσιτίου και διαπιστώνει την ορθή τήρησή του.

γ. Συνεργάζεται με το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης σε ό,τι αφορά στα οικονομικά ζητήματα του συσσιτίου.

δ. Αναφέρει στο Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για τα θέματα που αφορούν στο συσσίτιο.

Υπαξιωματικός Υπηρεσίας

1. Καθήκοντα Υπαξιωματικού Υπηρεσίας εκτελούν οι Αρχικελευστές και Ανθυπασπιστές της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, που ορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής.

2. Ο Υπαξιωματικός Υπηρεσίας συνδράμει τον Αξιωματικό Υπηρεσίας στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

Συσσιτιάρχης

1. Καθήκοντα Συσσιτιάρχη ανατίθενται, με διαταγή του Διοικητή, σε Υπαξιωματικό από το μόνιμο προσωπικό της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

2. Ο Συσσιτιάρχης έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Συμμετέχει στον προγραμματισμό του συσσιτίου, με την υποχρέωση να ενημερώνει το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης για την επάρκεια ή όχι διαφόρων προϊόντων στην αγορά, τις τιμές αυτών και το πλεόνασμα ή έλλειμμα που εμφανίζει το συσσίτιο, ώστε τα στοιχεία αυτά να λαμβάνονται υπόψη στην κατάρτιση του προγράμματος και στην ανάλογη προμήθεια προϊόντων και εφοδίων.

β. Φροντίζει για το πρόγραμμα συσσιτίου και τις ποσότητες τροφίμων που απαιτούνται για την παρασκευή του.

γ. Τηρεί το Βιβλίο Σίτισης, το ενημερώνει καθημερινά και, αφού το θέσει υπόψη του αρμόδιου Αξιωματικού για έλεγχο και υπογραφή, το προσκομίζει στο Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης.

δ. Μεριμνά από κοινού με το Βοηθό Συσσιτιάρχη για τη μεταφορά και εκφόρτωση των ειδών, την παράδοση τους στον υπεύθυνο του μαγειρείου και βεβαιώνεται για την ασφαλή φύλαξή τους.

Οδηγός Επιφυλακής

Ο Οδηγός Επιφυλακής, σύμφωνα με τις διαταγές του Αξιωματικού Υπηρεσίας, παραμένει σε ετοιμότητα, προκειμένου να εκτελεί τα δρομολόγια που διατάσσεται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Δοκίμων.

Φρουρά

1. Η φρούρηση της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, μέχρι να ολοκληρωθεί η βασική εκπαίδευση των Δοκίμων καθώς και κατά τη διάρκεια των διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα, θέρος), ανατίθεται σε Λιμενοφύλακες ή Επικελευστές, οι οποίοι υπηρετούν στη Σχολή ή σε Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Για τον υπόλοιπο χρόνο και μετά το πέρας της βασικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, η φρούρηση ανατίθεται στους Δόκιμους Λιμενοφύλακες.

2. Οι ανωτέρω εκτελούν καθήκοντα σκοπού πύλης και φρουράς των κτιρίων και λοιπών χώρων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, όπως και περιπολίες κατά τηδιάρκεια της νύκτας, με την επίβλεψη του Αξιωματικού και Υπαξιωματικού Υπηρεσίας.

Κεφάλαιο Στ’

Καθήκοντα εκπαιδευόμενων

Θαλαμάρχης

1. Για κάθε θάλαμο των Δοκίμων καθήκοντα Θαλαμάρχη ανατίθενται στον αρχαιότερο Δόκιμο.

2. Ο Θαλαμάρχης έχει τα εξής καθήκοντα:

α. Επιβλέπει την τήρηση της τάξης και της πειθαρχίας στο θάλαμο και είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στο Διμοιρίτη κάθε παράβαση των κανόνων που αφορούν το θάλαμό του.

β. Απαγορεύει στους συναδέλφους του να καπνίζουν εντός του θαλάμου ή να παραμένουν μέσα σε αυτόνχωρίς λόγο.

γ. Μεριμνά για την καθαριότητα του θαλάμου, την αποφυγή πρόκλησης φθορών καθώς και την προστασία των δημοσίων και ιδιωτικών ειδών των Δοκίμων. Για τυχόν φθορές ή απώλειες αναφέρει σχετικά στο Διμοιρίτη.

δ. Είναι υπεύθυνος για το σβήσιμο των φώτων μετά το νυκτερινό σιωπητήριο και την τήρηση απόλυτης ησυχίας στο θάλαμο κατά την μεσημβρινή και νυκτερινή κατάκλιση.

ε. Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή απρόοπτου ατυχήματος Δοκίμου ειδοποιεί αμέσως τον Διμοιρίτη.

στ. Μεριμνά για το σβήσιμο των φώτων μετά την αποχώρηση των Δοκίμων από το θάλαμο, το άνοιγμα των παραθύρων και τον αερισμό του θαλάμου.

ζ. Είναι υπεύθυνος για την άμεση έγερση των συναδέλφων του κατά το εγερτήριο (πρωινό - μεσημβρινό), την τακτοποίηση των κλινών τους και την διευθέτηση τωνλοιπών ειδών κατά τον καθιερωμένο, σύμφωνα με τις διαταγές της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, τρόπο.

η. Αναφέρει στο Διμοιρίτη κάθε Δόκιμο του θαλάμου που δε συμμορφώνεται στις ανωτέρω υποχρεώσεις και Διαταγές της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

3. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Θαλαμάρχης, αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο μετά από αυτόν Δόκιμο του θαλάμου.

Επιμελητής διδακτηρίου

1. Σε υπηρεσία επιμελητή διδακτηρίου ορίζονται από τον Διμοιρίτη, με τη σειρά ανά 24ωρο, δύο (2) Δόκιμοι Λιμενοφύλακες (τακτικός και αναπληρωτής) για κάθε διδακτήριο τις εργάσιμες ημέρες.

2. Ο επιμελητής διδακτηρίου έχει τα παρακάτω καθήκοντα:

α. Παραλαμβάνει τα κλειδιά από τον Αξιωματικό Υπηρεσίας, για να ανοίξει το διδακτήριο είτε για τη διδασκαλία των μαθημάτων, είτε για μελέτη.

β. Επιθεωρεί το διδακτήριο για την τήρηση της καθαριότητας του χώρου (π.χ. κάδος απορριμμάτων), καθώς και για την ύπαρξη εποπτικών μέσων διδασκαλίας, κιμωλιών, σπόγγων κ.λπ.

γ. Καταγράφει σε ειδικό έντυπο τους απόντες και αναφέρει στον καθηγητή που εισέρχεται στην αίθουσα ή στον Διμοιρίτη.

δ. Αναφέρει εγκαίρως στον Διμοιρίτη τη μη προσέλευση καθηγητή κατά την προβλεπόμενη ώρα διδασκαλίας.

ε. Τηρεί το βιβλίο διδασκόμενης ύλης και επιμελείται τη διανομή των διαφόρων συγγραμμάτων, εντύπων και σημειώσεων στους συναδέλφους του, φροντίζοντας για την υπογραφή των σχετικών καταστάσεων.

στ. Μεριμνά για τον αερισμό της αίθουσας μετά από κάθε έξοδο των Δοκίμων, καθώς και για την ασφάλιση της πόρτας και παράδοση των κλειδιών στον Αξιωματικό Υπηρεσίας, μετά τη λήξη των μαθημάτων ή της μελέτης.

Βοηθός Συσσιτιάρχη

1. Βοηθοί Συσσιτιάρχη ορίζονται από τον Αξιωματικό Συσσιτίου, με τη σειρά ανά 24ωρο, δύο (2) Δόκιμοι Λιμενοφύλακες (τακτικός και αναπληρωτής).

2. Ο Βοηθός Συσσιτιάρχη εκτελεί και τα καθήκοντα του τραπεζοκόμου, σε περίπτωση που δεν έχουν ορισθεί από τον Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων άλλοι συνάδελφοί του για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.

3. Ενεργεί σε κάθε άλλη περίπτωση σύμφωνα με τις εντολές του Συσσιτιάρχη.

Κεφάλαιο Ζ’

Πειθαρχία-Τάξη

Πειθαρχικές Ποινές

1. Η βαρύτητα των ποινών κρίνεται από την αιτιολογία τους, η οποία και επιδρά στη βαθμολογία των ατομικών προσόντων των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Το είδος και μέγεθος της ποινής είναι ανάλογο του αιτιολογικού της.

2. Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν στους Δοκίμους Λιμενοφύλακες είναι οι εξής:

α) Επίπληξη.

β) Πεζικές ασκήσεις σε ομάδα άνω των τριών ατόμων.

γ) Στέρηση εξόδου.

δ) Φυλάκιση.

ε) Αυστηρά φυλάκιση.

3. Επί σοβαρών περιπτώσεων που απαιτούν άμεσα μέτρα είναι δυνατό να διαταχθεί από τον Αξιωματικό Φυλακής η παραμονή ένδον του υπαιτίου και να προκύψει στη συνέχεια η απόφαση της Διοίκησης.

Στέρηση Εξόδου

1. Στους Δόκιμους μπορεί να επιβάλλεται η ποινή στέρησης μιας (1) ελεύθερης εξόδου μέχρι και τριών (3), καθεμία των οποίων αρχίζει την ώρα εξόδου και λήγει την αντίστοιχη ώρα της επόμενης ημέρας. 2. Η ποινή στέρησης εξόδου επιβάλλεται από τον Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων για ελαφρές παραβάσεις σχετικές με την τάξη και την πειθαρχία ή για απουσία χωρίς άδεια ή για αμέλεια στα μαθήματα και τα καθήκοντά τους.

3. Δόκιμος που τιμωρήθηκε με ποινή στέρησης ελεύθερης εξόδου δεν έχει δικαίωμα να εξέλθει από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων την πρώτη ελεύθερη έξοδο μετά από την επιβολή της ποινής.

Πειθαρχική Διαδικασία για τους Δόκιμους Λιμενοφύλακες

1. Ο πειθαρχικός έλεγχος και η ανάλογη διαδικασία εμπίπτουν στην ευθύνη του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Αρμοδιότητα επιβολής ποινών επί των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων έχει μόνο ο Διοικητής της Σχολής ΔοκίμωνΛιμενοφυλάκων ή ο αναπληρωτής του και οι προϊστάμενες τούτου αρχές. Οι ποινές επιβάλλονται για κάθε παράπτωμα ως εξής:

 α. Ο Διοικητής ή ο αναπληρωτής του μπορεί να επιβάλει μέχρι τρεις (3) φορές την ποινή της πεζικής άσκησης, μέχρι τέσσερις (4) φορές την ποινή της στέρησης εξόδου, ποινή φυλάκισης μέχρι τριάντα (30) ημερών και ποινή αυστηρός φυλάκισης μέχρι δέκα (10) ημερών.

β. Ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μπορεί να επιβάλει ποινή φυλάκισης μέχρι πενήντα (50) ημερών και ποινή αυστηρός φυλάκισης μέχρι εικοσιπέντε (25) ημερών.

γ. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να επιβάλει ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) μηνών και ποινή αυστηρός φυλάκισης μέχρι τριάντα (30) ημερών.

3. Οι επιβληθείσες ποινές στην διάρκεια ενός μήνα διαμορφώνουν τον χαρακτηρισμό της διαγωγής του σπουδαστή η οποία λαμβάνεται υπόψη Διοικητικά τον επόμενο μήνα. Οι διαγωγές καθορίζονται με διαταγή Διοικητού.

4. Για τις περιπτώσεις παραπτωμάτων που οδηγούν σε αποβολή από τη Σχολή, διατάσσεται από το Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Ένορκη Διοικητική Εξέταση, το πόρισμα της οποίας υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προκειμένου να αποφασιστεί η άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης και παραπομπή του Δοκίμου ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Εφόσον η γνωμοδότηση του Συμβουλίου είναι δυσμενής για τον εγκαλούμενο, επιβάλλεται η ποινή της αποβολής από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο εξεταζόμενος Δόκιμος έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή επί της γνωμοδότησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αιτούμενος την επανεξέταση της υπόθεσής του σε δεύτερο βαθμό.

5. Ο ορισμός των μελών και η συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

6. Η διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία περί πειθαρχικών συμβουλίων του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αποβολή από την Σχολή

1. Η ποινή της αποβολής από την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων επιβάλλεται στους Δοκίμους για τους ακόλουθους λόγους

α. Άρνηση παρακολούθησης της εκπαίδευσης ή αδικαιολόγητη απουσία από την εκπαίδευση πέραν των πέντε (5) ημερών.

β. Άρνηση συμμετοχής στις εξετάσεις ή αδικαιολόγητη απουσία από αυτές έστω και σε ένα (1) μάθημα.

γ. Αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα του κοινού ποινικού κώδικα ή του στρατιωτικού ποινικού κώδικα.

Η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε, η παραγραφή της καταδικαστικής απόφασης, η αμνηστία ή η χάρη δεν αίρουν την αποβολή από την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

δ. Αμετάκλητη καταδίκη σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους για οποιοδήποτε εκ δόλου τελούμενο αδίκημα του κοινού ποινικού κώδικα ή του στρατιωτικού ποινικού κώδικα.

ε. Τέλεση σοβαρών παραπτωμάτων περί την υπηρεσία και την πειθαρχία, που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και επιβλήθηκε ανώτερη πειθαρχική ποινή.

στ. Εκδήλωση ανάρμοστης και ασυμβίβαστης με την ιδιότητα του Δοκίμου Λιμενοφύλακα συμπεριφοράς τόσο εντός της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων όσο και εν γένει στην κοινωνική και προσωπική ζωή.

2. Επίσης, αποβάλλεται ο Δόκιμος όταν συγκεντρώσει βαθμολογία κάτω του πενήντα (50) στα ατομικά προσόντα ή στο μέσο όρο του συνόλου των μαθημάτωντων εξετάσεων του δεύτερου έτους ή στον τελικό βαθμό επίδοσης.

3. Η αποβολή από την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων πραγματοποιείται με απόφαση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

4. Δόκιμος που αποβάλλεται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων δεν δύναται να επανέλθει.

Συμπεριφορά Δοκίμων εντός και εκτός της Σχολής

1. Οι Δόκιμοι έχουν την υποχρέωση να σέβονται τους ανωτέρους τους και να απονέμουν προς αυτούς τον οφειλόμενο χαιρετισμό.

2. Στο χώρο της Σχολής, εφόσον οι Δόκιμοι είναι ασκεπείς, ο χαιρετισμός απονέμεται με τη στροφή του μετώπου προς τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου και τη λήψη της στάσης της προσοχής με τρόπο ζωηρό και κόσμιο.

3. Οι Δόκιμοι, όταν παρουσιάζονται σε ανωτέρους τους, έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν κατά τρόπο ζωηρό και κόσμιο τη στάση προσοχής και, στη συνέχεια, αφού αναφέρουν την ιδιότητά τους και το ονοματεπώνυμό τους, εκθέτουν το αίτημά τους.

4. Στους Δόκιμους δεν επιτρέπεται:

α. Να κάθονται κατά τα διαλείμματα στα προαύλια ή να περιφέρονται σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της Σχολής, εκτός από αυτούς που έχουν διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό.

β. Να μελετούν στα διδακτήριο, τους θαλάμους, το εστιατόριο καθώς και τους άλλους χώρους άσκησης και εκπαίδευσης βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά ή άλλα έντυπα, τα οποία δεν σχετίζονται προς τα διδασκόμενα μαθήματα.

γ. Να διατηρούν στο διδακτήριο, θαλάμους ή άλλους χώρους, είδη ή αντικείμενα, εκτός αυτών που καθορίζονται από τον Κανονισμό της Σχολής και τις διαταγές του Διοικητή.

δ. Να εισάγουν, κατέχουν και λειτουργούν για ψυχαγωγία, σε οποιοδήποτε χώρο της Σχολής ραδιόφωνα, συσκευές καταγραφής ήχου ή εικόνας, ή άλλα παρεμφερή είδη.

ε. Να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο στο διδακτήριο, στους θαλάμους, στο εστιατόριο καθώς και στους άλλους χώρους άσκησης και εκπαίδευσης.

στ. Να θορυβούν με οποιονδήποτε τρόπο στους διαδρόμους ή στο προαύλιο, για να μην διαταράσσεται η διδασκαλία των μαθημάτων, η μελέτη καθώς και η εργασία των απασχολουμένων στα γραφεία της Σχολής.

ζ. Να καπνίζουν στους εσωτερικούς χώρους της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Κεφάλαιο Η’

Άδειες - Τιμητικές διακρίσεις

Άδειες Δοκίμων

1. Στους Δοκίμους χορηγούνται οι εξής άδειες:

α. Άδεια εορτών Χριστουγέννων, από τη λήξη των πρωινών μαθημάτων της 22ας Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου.

β. Άδεια εορτών Πάσχα, από τη λήξη των πρωινών μαθημάτων της Μεγάλης Τετάρτης μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

γ. Άδεια θερινών διακοπών, για το διάστημα μεταξύ της λήξης του εκπαιδευτικού έτους και της έναρξης του νέου εκπαιδευτικού έτους. Η οριστική διάρκειά της και η ημερομηνία έναρξης και λήξης ορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

δ. Βραχεία άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες κατ’ έτος, συνολικά ή τμηματικά, σε περιπτώσεις σοβαρής ανάγκης.

ε. Ολιγόωρη άδεια απουσίας από την εκπαίδευση μέχρι τρεις (3) ώρες ημερησίως, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εννέα (9) ώρες μηνιαίως, για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.

στ. Τιμητική άδεια μέχρι πέντε (5) ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 51 του παρόντος.

2. Για τις αναρρωτικές άδειες, δύναται να εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 80/2015 (Α’153) που ισχύουν για το μόνιμο προσωπικό του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

3. Ο Διοικητής της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων δύναται να ανακαλεί από την άδεια τον απαιτούμενο αριθμό Δοκίμων ή και όλους τους Δοκίμους για εκπλήρωση υποχρεώσεων της Σχολής στις διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις.

4. Η χορήγηση των αδειών εγκρίνεται από τον Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

5. Οι Δόκιμοι απαγορεύεται να απομακρύνονται από το νομό της έδρας της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων χωρίς άδεια του Διοικητή.

6. Διανυκτέρευση και ολιγόωρη άδεια απουσίας για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, χορηγείται από τον Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Τιμητικές διακρίσεις

1. Στους Δόκιμους Λιμενοφύλακες που επιτυγχάνουν υψηλούς βαθμούς επίδοσης στην εκπαίδευση ή επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια και ζήλο στους διάφορους τομείς της εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας, δύναται να απονέμονται από τον Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων οι παρακάτω τιμητικές διακρίσεις:

α. Διαμνημόνευση.

β. Απονομή διπλώματος.

γ. Απονομή εμβλήματος.

δ. Τιμητική άδεια μέχρι πέντε (5) ημέρες.

2. Ο τρόπος απονομής των διακρίσεων αυτών καθορίζεται, με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Κεφάλαιο Θ’

Διοικητική Μέριμνα

Ατομικά είδη Δοκίμων

1. Οι Δόκιμοι, με την είσοδό τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, εφοδιάζονται με τα προβλεπόμενα ατομικά είδη και εφόδια, τα οποία βαρύνουν το Δημόσιο.

2. Με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, καθορίζονται τα είδη που πρέπει να φέρουν με δαπάνη τους οι Δόκιμοι επιπλέον των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα ατομικά είδη και εφόδια που χορηγούνται κατ’ έτος στους Δόκιμους Λιμενοφύλακες και τα οποία βαρύνουν το Δημόσιο.

Άρθρο 53

Εκπαιδευτικά βοηθήματα

1. Οι Δόκιμοι εφοδιάζονται με τα απαραίτητα εκπαιδευτικά βοηθήματα, έντυπα, γραφική ύλη και ηλεκτρονικά αρχεία που απαιτούνται για την εκπαίδευσή τους με δαπάνη του Δημοσίου.

2. Οι καθηγητές εφοδιάζονται με την απαραίτητη γραφική ύλη για τη διδασκαλία του μαθήματός τους και με ένα αντίτυπο εκπαιδευτικού βοηθήματος του μαθήματος που διδάσκουν.

Στολή Δοκίμων

Ο τύπος και η σύνθεση των στολών των Δοκίμων καθορίζονται από τις διατάξεις του «Κανονισμού Στολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» 87/2017 (Β’3987) Συγκεκριμένα, οι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους εντός της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων φέρουν τη Στολή Εργασίας που περιγράφεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού, η οποία διαφοροποιείται ως προς το ότι φέρουν μαύρα ακυρωτικά βαθμού. Κατά την έξοδό τους από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων φέρουν τη Στολή αριθμ. 8 (χειμερινή - θερινή) με αντίστοιχα ακυρωτικά βαθμού.

Συσσίτιο

1. Το συσσίτιο για τους Δοκίμους παρασκευάζεται στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

2. Η διαχείριση του συσσιτίου και η λειτουργία του μαγειρείου και εστιατορίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζεται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Κεφάλαιο Γ΄

Λοιπές Διατάξεις

Αξιολόγηση προσωπικού

1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων συντάσσονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και γνωματεύει ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του Υποδιοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων συντάσσονται από τον Διοικητή της Σχολής και γνωματεύει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

3. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των Αξιωματικών Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων συντάσσονται από τον Υποδιοικητή της Σχολής και γνωματεύει ο Διοικητής.

4. Η αξιολόγηση της απόδοσης του διδακτικού και λοιπού προσωπικού της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ανώνυμων ερωτηματολογίων, η μορφή και το περιεχόμενο των οποίων καθορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Βιβλιοθήκη

1. Στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων λειτουργεί υπό τις οδηγίες του Διευθυντή Σπουδών βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευομένων και του διδακτικού προσωπικού.

2. Ο Διευθυντής Σπουδών φροντίζει για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης, με την προμήθεια νέων βιβλίων ή με δωρεές.

3. Η επίβλεψη του υλικού της βιβλιοθήκης γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή Σπουδών που βοηθείται στο έργο του από Αξιωματικό Διμοιρίτη, ο οποίος ονομάζεται «Έφορος Βιβλιοθήκης».

4. Η είσοδος των Δοκίμων στη βιβλιοθήκη επιτρέπεται σε ώρες που ορίζονται από τον Διευθυντή Σπουδών.

5. Τα βιβλία δανείζονται για μελέτη σε Δοκίμους και διδακτικό προσωπικό για ορισμένο χρονικό διάστημα με απόδειξη και με ευθύνη του Έφορου Βιβλιοθήκης.

6. Σε κάθε υπεύθυνο απώλειας ή φθοράς βιβλίων καταλογίζεται η δαπάνη αντικατάστασής τους.

Αίθουσα Υπολογιστών

1. Στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων λειτουργεί υπό τις οδηγίες του Διευθυντή Σπουδών αίθουσα υπολογιστών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εκπαιδευομένων και του διδακτικού προσωπικού.

2. Ο Διευθυντής Σπουδών μεριμνά για τον εμπλουτισμό της αίθουσας υπολογιστών με την προμήθεια νέων υπολογιστών και συναφούς με αυτούς εκπαιδευτικού υλικού.

3. Η επίβλεψη του υλικού της αίθουσας υπολογιστών γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή Σπουδών που βοηθείται στο έργο του από Αξιωματικό Διμοιρίτη, ο οποίος ονομάζεται «Έφορος Αίθουσας Υπολογιστών».

4. Η είσοδος των Δοκίμων στην αίθουσα υπολογιστών επιτρέπεται σε ώρες που ορίζονται από τον Διευθυντή Σπουδών.

5. Σε κάθε υπεύθυνο απώλειας ή φθοράς υπολογιστών καταλογίζεται η δαπάνη αντικατάστασής τους.

Εκκλησιασμός

Τις Κυριακές και εορτές ορίζεται από τον Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων αντιπροσωπεία Δοκίμων που επιθυμούν τον εκκλησιασμό στον Ιερό Ναό της Σχολής ή σε άλλους ιερούς Ναούς εκτός της Σχολής, συνοδεία Αξιωματικού.

Εκπαιδευτικοί πλόες

1. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης πραγματοποιείται εκπαιδευτικός πλους με εμπορικό πλοίο ή με σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

2. Σκοπός του εκπαιδευτικού πλου της παρ. 1 είναι η απόκτηση πρακτικών γνώσεων καθώς και η εξοικείωση με το έργο και την αποστολή του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του πλου, οι Δόκιμοι επισκέπτονται-μεταξύ άλλων- τη γέφυρα και το μηχανοστάσιο, όπου γίνεται επίδειξη των διαφόρων ναυτιλιακών και λοιπών οργάνων, μηχανημάτων, των σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, καθώς και επεξήγηση της λειτουργίας αυτών. Παράλληλα, λαμβάνουν μέρος σε γυμνάσια τουλάχιστον πυρκαγιάς και εγκατάλειψης του πλοίου.

Κατά τις ανωτέρω δράσεις, οι Δόκιμοι συνοδεύονται από διδάσκοντες Αξιωματικούς Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και προσωπικό της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

3. Τα ζητήματα εκτέλεσης του εκπαιδευτικού πλου καθορίζονται, με απόφαση του Διοικητή.

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

1. Με σκοπό την ευρύτερη μόρφωση των Δοκίμων σε θέματα επιστημονικού, πολιτιστικού, ιστορικού ή γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις. Οι Δόκιμοι στις επισκέψεις αυτές συνοδεύονται από Αξιωματικούς της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και από καθηγητές, εφόσον αυτοί το επιθυμούν.

2. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις εγκρίνονται από τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

3. Η συμμετοχή των Δοκίμων στις επισκέψεις της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων είναι υποχρεωτική και η δαπάνη βαρύνει το Δημόσιο.

Ψυχαγωγία

Για τη ψυχαγωγία των Δοκίμων και την ανάπτυξη των κοινωνικών τους σχέσεων, ο Διοικητής της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων οργανώνει καλλιτεχνικές και ιστορικές εκθέσεις, θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, αθλητικούς αγώνες και διαλέξεις, συναυλίες και χορευτικές συγκεντρώσεις, στις οποίες δύναται να ζητείται και η συμμετοχή της Υπηρεσίας Μουσικής του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Είσοδος Επισκεπτών

1. Η είσοδος επισκεπτών των Δοκίμων στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και γενικώς προσώπων ξένωνπρος την υπηρεσία ρυθμίζεται, με διαταγή του Διοικητή της Σχολής.

 2. Οι επισκέψεις των Δοκίμων από συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα επιτρέπονται τις ημέρες και τις ώρες που ορίζει το πρόγραμμα της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Οι συγγενείς των Δοκίμων οδηγούνται στην αίθουσα αναμονής επισκεπτών και ειδοποιούνται οι Δόκιμοι, οι οποίοι πηγαίνουν και τους συναντούν στην αίθουσα αυτή.

Δελτία ταυτότητας

1. Οι Δόκιμοι με την είσοδό τους στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, αφού παραδώσουν τα Α.Δ.Τ. που κατείχαν, εφοδιάζονται με δελτία ταυτότητας Δοκίμου, ο τύπος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

2. Με την αποφοίτησή τους από την Σχολή ΔοκίμωνΛιμενοφυλάκων, εφοδιάζονται με νέα δελτία του βαθμού τους και παραδίδουν αυτά του Δοκίμου. Τα παραδιδόμενα δελτία ταυτότητας καταστρέφονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Απασχόληση Δοκίμων

1. Οι Δόκιμοι συμμετέχουν με την καθορισμένη στολή σε παρελάσεις και αγήματα απόδοσης τιμών και παρίστανται ως αντιπροσωπεία σε τελετές, διαλέξεις και εορτές.

2. Οι Δόκιμοι τίθενται σε επιφυλακή ή διατίθενται σε μέτρα τάξης, ύστερα από διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.

Σημαία

1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εφοδιάζεται με την κεκανονισμένη Εθνική Σημαία, η οποία την ημέρα είναι ανηρτημένη επί ιστού σε εμφανές μέρος των κτιριακών εγκαταστάσεων.

2. Κατά την έπαρση και υποστολή της Σημαίας απονέμονται οι κεκανονισμένες τιμές.

Έμβλημα Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Το έμβλημα της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων περιγράφεται ως εξής:

Σε διάταξη από πάνω προς τα κάτω, κεντρικά, σε μπλε φόντο, ο τίτλος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής στην ελληνική και στην αγγλική. Σε γαλάζιο φόντο, το Εθνόσημο με τις δύο άγκυρες τοποθετημένες σταυρωτά και το υφιστάμενο κτίριο της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ο τίτλος της Σχολής. Στη δεξιά πλευρά, επί παπύρου αναγράφεται το γνωμικό «ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΝΩ ΑΠΑΝΤΑ».

Ρύθμιση λεπτομερειών

Σχετικά θέματα και ζητήματα δευτερεύουσας σημασίας, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος και δεν αναφέρονται σε αυτό ή στον Κ.Ε., ρυθμίζονται με διαταγές του Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται με την κατάταξη Δοκίμων στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος με την προϋπόθεση να έχουν εισαχθεί με το σύστηματων εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

2. Ο χρόνος φοίτησης των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων λογίζεται ως πραγματικός χρόνος υπηρεσίας αλλά δεν λογίζεται ως χρόνος για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό.

3. Αν κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος φοιτούν Δόκιμοι Λιμενοφύλακες στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις μέχρι και την αποφοίτησή τους.

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 παρ. 1 και 11 του ν.δ. 530/1970 «Περί Λιμενοφυλάκων» (Α’ 100), με την επιφύλαξη του άρθρου 69 του παρόντος.

Το ΠΔ για την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής