Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα και στους Σπουδαστές των ΑΣΤΕ (Διαδικασία/Δικαιολογητικά)

Την καταβολή φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος στους σπουδαστές Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση του υπογράφουν οι υπουργοί Παιδείας, Οικονομικών και Τουρισμού.

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος υποβάλλονται στη Σχολή μέχρι 31-10-2017.

Για την Διαδικασία και Δικαιολογητικά του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος των Φοιτητών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, θα ενημερωθείτε εδώ. (Αυτό το άρθρο αφορά μόνο σπουδαστές ΑΣΤΕ).

Όπως ορίζει η απόφαση η δαπάνη για την πληρωμή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των ΑΣΤΕ ελέγχεται και εκκαθαρίζεται από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) της έδρας της κάθε Σχολής, οι οποίες εκδίδουν τον τίτλο πληρωμής και μεριμνούν για την εξόφλησή του, κατά τις κείμενες διατάξεις.

H διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των ΑΣΤΕ συμφωνα με την απόφαση, ορίζονται ως ακολούθως:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού μεριμνά για την έκδοση Επιτροπικών Ενταλμάτων, στην αρχή κάθε έτους, για την μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων στις ΑΣΤΕ.

Ο δευτερεύων διατάκτης της οικείας ΑΣΤΕ, μετά τη μεταβίβαση της πίστωσης, προωθεί στην αρμόδια ΔΥΕΕ τεκμηριωμένο και νόμιμο αίτημα για την κατάρτιση και έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία δεσμεύεται ολόκληρο το ποσό των μεταβιβαζόμενων πιστώσεων.

Οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος, υποβάλλουν στη Σχολή στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο σπουδαστής κατά το πρώτο τρίμηνο εκάστου έτους, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.

Η Σχολή ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και συντάσσει την κατάσταση πληρωμής δαπάνης σύμφωνα με την παρ. 2α της ενότητας Β του άρθρου αυτού και τα προωθεί για την εκκαθάριση και πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος στην ΔΥΕΕ του νομού στον οποίο εδρεύει η Σχολή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αντίγραφο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης.

- Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα, σύμφωνα με το Παράρτημα «Β», που περιλαμβάνει: i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., ii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,  - τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου της τράπεζας ή βεβαίωση της τράπεζας για τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου], iv) την αιτιολογία και το έτος στο οποίο αναφέρεται το στεγαστικό επίδομα, ν) το πληρωτέο ποσό, vi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Η ανωτέρω κατάσταση υπογράφεται από τον Διευθυντή κάθε Σχολής.

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου.

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άλλο άτομο εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή εξουσιοδότησης, θεωρημένης από δημόσια αρχή.

- Πιστοποιητικό καλής επίδοσης, που χορηγείται από τη Σχολή στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο σπουδαστής.

Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται: -H διάρκεια των σπουδών της Σχολής.- Ο σπουδαστής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους.

Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

- Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους από αυτό για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από δημόσια αρχή.

- Αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) μέσω TAXIS, εκδοθέν την περίοδο υποβολής των αιτήσεων.

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του σπουδαστή. - Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για τον ίδιο σπουδαστή και για το ίδιο έτος, από άλλη πηγή.

- Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μέσω TAXIS (μισθωτήριο) της κατοικίας στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της μόνιμης κατοικίας του σπουδαστή, στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, όπως ισχύει.

Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε τουριστικό κατάλυμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής θα προσκομίσει βεβαίωση τουλάχιστον εξάμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δεν θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο. 

Η εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία δύναται να ζητά οποιοδήποτε διευκρινιστικό στοιχείο σχετικό με τα ως άνω δικαιολογητικά.

Αιτήσεις δικαιούχων για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος, οι οποίες δεν εκκαθαρίστηκαν μέχρι την έκδοση του ν. 4452/2017 εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr