Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά για το στεγαστικό επίδομα για τους Κύπριους φοιτητές

1. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του γονέα (του δικαιούμενου το επίδομα)

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούμενου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης.
Κατ εξαίρεση Δικαιούμενος μπορεί να είναι ο ίδιος ο φοιτητής , εφόσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2238/94 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

2. α. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ:
Χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος όπου φοιτά ο φοιτητής.
β. Για τους πρωτοετείς αντί του πιστοποιητικού καλής επίδοσης, προσκομίζεται πιστοποιητικό εγγραφής με την ένδειξη (για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3220/2004).

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ για το συνολικό εισόδημα της οικογένειας.

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ κ ΚΟΙΝΩΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ από την οποία να προκύπτει ότι η οικογένεια του φοιτητή δεν είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. με εξαίρεση δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους.

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ. (Χορηγείται από το Δήμο της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή)

7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/1986 του δικαιούμενου, περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά.

8. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ (με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει κατατεθεί στην αρμόδια Οικονομική Εφορία) κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ IBAN ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου με πρώτο αναγραφόμενο όνομα τον/τη δικαιούμενο)

*ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ.
*εισόδημα έως 30.000 ευρώ και επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, πέραν του ενός.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr