Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στο ΕΜΠ

Γίνεται γνωστό στους δικαιούχους φοιτητές (ΕΜΠ) του στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος των 1.000€ (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις) ότι μπορούν να καταθέτουν Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας – (Θωμαΐδειο Κτίριο), από 4/3/2014 μέχρι 31/3/2014, καθημερινά κατά τις ώρες 10.00-14.00.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  


α) Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, όπου οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μια πόλη. Επίσης θεωρείται ως μια πόλη ο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο. 
 

β) Να αποδεικνύεται η φοίτηση με πιστοποιητικό της Σχολής, στο οποίο βεβαιώνεται ότι είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων , εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής. 
 

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000,00) € για κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν του ενός. 
Οι Κύπριοι φοιτητές έχουν όριο τις 30.000,00 € ανεξαρτήτως προστατευομένων τέκνων. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. (επίδομα ανεργίας και άλλα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά προστίθενται) (Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται). Οι Αλλοδαποί φοιτητές αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρέπει να εμφανίζουν ανάλογα δικαιολογητικά από επίσημες κρατικές υπηρεσίες, μεταφρασμένα επισήμως ( υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με το ύψος του εισοδήματος και την περιουσιακή κατάσταση δεν γίνονται δεκτές). 


δ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιούμενων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α’) 


Επισημαίνεται ότι: 

1. Την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση την συμπληρώνει ο δικαιούχος. Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο πατέρας, τον οποίο ο φοιτητής βαρύνει φορολογικά. 

- Σε περίπτωση που υπάρχει χηρεία, διαζύγιο ή διάσταση, δικαιούχος είναι ο γονέας που δηλώνει φορολογικά το φοιτητή σαν προστατευόμενο μέλος. 
- Σε περίπτωση που ο φοιτητής κάνει φορολογική δήλωση, αλλά έχει δηλωθεί και σαν προστατευόμενο μέλος στη δήλωση του γονέα/των γονέων, τα εισοδήματα φοιτητή και γονέων προστίθενται και δικαιούχος είναι ο γονέας. 
Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον ανήκει σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες: 
α) είναι ορφανός από τους δυο γονείς 
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού 
γ) είναι Αλλοδαπός από χώρες της ΕΕ 
δ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών 
ε) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου. 


2. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής στην οποία φοιτά σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή από τη Σχολή. 
 Επίσης χορηγείται για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον 
διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους, ανεξαρτήτως αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και εφ΄ όσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο. 


3. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.


4. Το επίδομα χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους, ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 


5. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού, όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (με το γνήσιο της υπογραφής) Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης με το γνήσιο της υπογραφής. 
2. α) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ που χορηγείται από τη Σχολή όπου φοιτά ο φοιτητής και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. 


 Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι: 
 Ι) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων
 ΙΙ) η διάρκεια των σπουδών της αντίστοιχης Σχολής 
 β) Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής. 


3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 
Το απαιτούμενο εκκαθαριστικό είναι αυτό του οικ. έτους 2013. Εάν δικαιούχος είναι ο φοιτητής ( επειδή υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση) θα πρέπει να προσκομίζεταικαι το εκκαθαριστικό του γονέα του από το οποίο θα προκύπτει αν ο φοιτητής έχει δηλωθεί και ως προστατευόμενο μέλος. 


Εάν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, θα προσκομίζονται αντίστοιχα οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπο Ε1). 


ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥ Α.Φ.Μ. (αλλά δε προσκομίζει δική του φορολογική δήλωση και Ε9) που θα δηλώνει ότι το 2013 δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση επειδή δεν ήταν υπόχρεος καθώς επίσης και ότι δεν έχει υποβάλλει ποτέ Ε9. 

4. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(Ε9) Σχετικά με το Ε9 επισημαίνουμε τα εξής: Μετά την υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων φυσικών προσώπων μέσω INTERNET, αποδεικτικό πλέον αποτελεί η Εκτύπωση Περιουσιακής Κατάστασης 2013 από το ηλεκτρονικό σύστημα gsis.gr όπου συγκεντρωτικά εμφανίζεται η ακίνητη περιουσία στις 1/1/2013 και εκτυπώνεται χωριστά για όλα τα μέλη της οικογένειας. Στην περίπτωση που κάποια μέλη δεν έχουν ακίνητη περιουσία πρέπει να τυπώνεται η μηδενική τους κατάσταση και να συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων. 

Συνολικά αθροίζονται τα τ.μ. των κατοικιών του φοιτητή και των γονέων του και αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 200 τ.μ. ( με εξαίρεση τις κατοικίες που βρίσκονται σε δήμους ή κοινότητες με κατοίκους κάτω από 3.000, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της χώρας πριν τον Καποδίστρια ( ν. 2539/97 ΦΕΚ 244/Α/1997).Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη κατοικίες χαρακτηρισμένες ως ημιτελείς και κατοικίες με εμπράγματο δικαίωμα στην υψηλή κυριότητα. 
Στην περίπτωση εξαιρούμενης κατοικίας ή διαμερίσματος που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων ( 3.000) κατοίκων, απαιτείται σχετική βεβαίωση για τον αριθμό των κατοίκων από το δήμο ή την κοινότητα. 

Οι Κύπριοι φοιτητές για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι γονείς ή οι φοιτητές, θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαιώσεις από τον αρμόδιο Δήμο μόνιμης διαμονής των γονέων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν (κατοικίες) σε άλλες πόλεις της Κύπρου. 

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 


6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (βεβαίωση δήμου ή κοινότητας ή 
λογαριασμός ΔΕΗ). 


7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ν.1599/1986 ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ «περί της μη 
είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος άλλη φορά». 


8. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ( κατατεθειμένο στη Δ.Ο.Υ.) κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονεί του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας η που νοικιάζουν οι γονείς και διαμένουν στην ίδια πόλη που φοιτά και ο φοιτητής. 
Το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον δύο μηνών μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και συμβαλλόμενος να είναι ο γονέας του φοιτητή ή ο ίδιος ο φοιτητής. 

9. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΙΒΑΝ ο οποίος πρέπει να περιέχει ευδιάκριτα το όνομα του δικαιούχου. (Η είσπραξη του στεγαστικού επιδόματος γίνεται μέσω του τραπεζικού λογαριασμού). 

Όσες φωτοτυπίες (πλην των αντιγράφων που εκδίδονται από το Ηλ. Σύστημα) δεν είναι επικυρωμένα για το γνήσιο της υπογραφής, θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση που να βεβαιώνει ότι πρόκειται για ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα. Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr