Επίλυση ανακολουθιών στο στεγαστικό επίδομα σε φοιτητές

Κατά τη διερεύνηση αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη ανέκυψαν δυο βασικά ζητήματα, όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου με τον οποίο καθιερώθηκε η χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές, (α) σχετικά με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και (β) σχετικά με τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος των δικαιούχων.

Στην πρώτη περίπτωση, πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για την προθεσμία που ίσχυε ως προς την υποβολή της αίτησης χορήγησης του επιδόματος. Ειδικότερα, στην σχετική υπουργική απόφαση προβλεπόταν ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση του επιδόματος «αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους, για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Εντύπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα’». Επειδή όμως είχε τεθεί ως προθεσμία υποβολής της αίτησης η 31η Μαρτίου, χρόνος κατά τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι πολίτες δεν διέθεταν τα παραπάνω, ζητούνταν στην πράξη η προσκόμιση του εκκαθαριστικού και της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Στην εξεταζόμενη περίπτωση λήφθηκε υπόψη για τη χορήγηση του επιδόματος του έτους 2013, το εισόδημα του 2011.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του προς την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τόνισε ότι η λύση αυτή δεν είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις και επιπλέον ότι δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό του νόμου, εφόσον από τα προσκομιζόμενα τελικά έγγραφα, δεν προκύπτει η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της οικογένειας, αλλά η οικονομική κατάσταση προηγούμενου φορολογικού έτους.

Με νεώτερη ΚΥΑ επανακαθορίστηκε η διαδικασία για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, χωρίς να τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης. Με τον τρόπο αυτό ο δικαιούχος μπορεί να την υποβάλει όταν θα έχει στη διάθεσή του το απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος και μέχρι το χρόνο της παραγραφής της κατά του Δημοσίου απαίτησής του.

Στην δεύτερη περίπτωση, πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για την απόρριψη από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) των αιτημάτων τους για χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2013, με την αιτιολογία ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους υπερέβαινε το εκ του νόμου προβλεπόμενο όριο.

Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση της υπόθεσης από τον Συνήγορο του Πολίτη, οι ΥΔΕ, κατά τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος των δικαιούχων, εσφαλμένα άθροιζαν σωρευτικά το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό και τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων, με αποτέλεσμα το τελικό ποσό που προέκυπτε να υπερβαίνει το εκ του νόμου προβλεπόμενο όριο για την χορήγηση του επιδόματος.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του προς το Υπουργείο Οικονομικών επεσήμανε ότι για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη διαζευκτικά το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα της οικογένειας, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, από κάθε πηγή. Η αυθαίρετη συνάθροιση πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος δημιουργούσε πλασματικό εισόδημα, υψηλότερο του τελικώς φορολογούμενου, που οδηγούσε σε αποτέλεσμα αντίθετο τόσο με την βούληση του νομοθέτη αναφορικά με την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών με φοιτητές, όσο και με την λογική της εφαρμογής του τεκμαρτού υπολογισμού του εισοδήματος και των τεκμηρίων διαβίωσης εν γένει.

Μετά από την παρέμβαση της Αρχής, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε με έγγραφό του που κοινοποιήθηκε προς όλες τις ΥΔΕ της χώρας ότι για την χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος ως ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να λαμβάνεται το συνολικό καθαρό πραγματικό εισόδημα της οικογένειας από κάθε πηγή, ή το αντίστοιχο τεκμαρτό εισόδημα σε περίπτωση που το τελευταίο είναι υψηλότερο του πραγματικού.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr