Φοιτητές που δικαιούνται επιδότηση ενοικίου και συγκατοικούν

Φοιτητές που δικαιούνται Επιδότηση Ενοικίου και Συγκατοικούν- Περίπτωση Α: Δύο φοιτητές δικαιούχοι επιδότησης συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι

Ο κάθε φοιτητής καταθέτει τα δικαιολογητικά, αναγράφοντας το ήμισυ του ενοικίου που του αναλογεί από το ποσό που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο, εφόσον αυτό περιέχει και τα δύο ονόματα. 
Παράδειγμα 1: Δύο φοιτητές μοιράζονται ενοίκιο κατοικίας ύψους 300€ (φαίνεται στο μισθωτήριο). Στην τροποποίηση του μισθωτηρίου που θα καταθέσει ο κάθε ένας φοιτητής θα αναγράφεται το ποσό των 150€, και ο ιδιοκτήτης θα προσκομίζει χωριστές αποδείξεις στα ονόματα των φοιτητών ύψους 150€. 
Παράδειγμα 2: Δύο φοιτητές μοιράζονται  ενοίκιο κατοικίας ύψους 400€ (φαίνεται στο μισθωτήριο). Στην τροποποίηση του μισθωτηρίου που θα καταθέσει ο κάθε ένας φοιτητής θα αναγράφεται το ποσό των 180€, και ο ιδιοκτήτης θα προσκομίζει χωριστές αποδείξεις στα ονόματα των φοιτητών ύψους 180€, γιατί αυτό είναι το όριο της επιδότησης.
Περίπτωση Β: Δύο φοιτητές συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι, αλλά ο ένας μόνο είναι δικαιούχος επιδότησης
Ο φοιτητής που δικαιούται την επιδότηση καταθέτει τα δικαιολογητικά (σύμφωνα με τις ήδη αναρτημένες οδηγίες) στην Οικονομική Υπηρεσία του αντίστοιχου ιδρύματος του, αναγράφοντας το ήμισυ του ενοικίου που του αναλογεί από το ποσό που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο, εφόσον αυτό περιέχει και τα δύο ονόματα.
Παράδειγμα 1: Δύο φοιτητές μοιράζονται ενοίκιο κατοικίας ύψους 300€ (φαίνεται στο μισθωτήριο). Στην τροποποίηση του μισθωτηρίου που θα καταθέσει ο φοιτητής  (δικαιούχος επιδόματος) θα αναγράφεται το ποσό των 150€, και ο ιδιοκτήτης θα προσκομίζει απόδειξη στο όνομα του φοιτητή ύψους 150€.
Παράδειγμα 2: Δύο φοιτητές μοιράζονται  ενοίκιο κατοικίας ύψους 400€ (φαίνεται στο μισθωτήριο). Στην τροποποίηση του μισθωτηρίου που θα καταθέσει ο φοιτητής (δικαιούχος επιδόματος) θα αναγράφεται το ποσό των 180€, και ο ιδιοκτήτης θα προσκομίζει απόδειξη στο όνομα του φοιτητή ύψους 180€, γιατί αυτό είναι το όριο της επιδότησης.
Περίπτωση Γ: Χ φοιτητές συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι, και Υ είναι δικαιούχοι επιδότησης
Γενικεύοντας λοιπόν οι φοιτητές που συγκατοικούν και είναι δικαιούχοι επιδόματος  αναγράφουν στο πρότυπο της τροποποίησης το ακριβές ποσοστό που τους αναλογεί από το συνολικό ενοίκιο κατοικίας και όχι μεγαλύτερο των 180€.

Δηλαδή αν δύο φοιτητές συγκατοικούν και μοιράζονται ένα ενοίκιο ύψους 300 ευρώ, από 150 ευρώ ο καθένας τους, τότε θα είναι δικαιούχοι του 50% του συνολικού φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των 1000 ευρώ, με απλά λόγια 500 ευρώ ο καθένας. 

Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr