Ποιοι φοιτητές τουριστικών σχολών θα πάρουν στεγαστικό επίδομα

Ποιοι φοιτητές τουριστικών σχολών θα πάρουν στεγαστικό επίδομα

Τα υπουργεία Οικονομικών, Παιδείας και Τουρισμού προχώρησαν στον καθορισμό της διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

Δικαιούχος του στεγαστικού επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο σπουδαστής. Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο σπουδαστής. Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο σπουδαστής εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

γ) είναι πάνω από εικοσιπέντε (25) ετών ή

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος

Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των ΑΣΤΕ, ως ακολούθως:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού μεριμνά για την έκδοση Επιτροπικών Ενταλμάτων, στην αρχή κάθε έτους, για την μεταβίβαση των αναγκαίων πιστώσεων στις ΑΣΤΕ.

2. Ο δευτερεύων διατάκτης της οικείας ΑΣΤΕ, μετά τη μεταβίβαση της πίστωσης, προωθεί στην αρμόδια ΔΥΕΕ τεκμηριωμένο και νόμιμο αίτημα για την κατάρτιση και έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, με την οποία δεσμεύεται ολόκληρο το ποσό των μεταβιβαζόμενων πιστώσεων.

Οι δικαιούχοι του στεγαστικού επιδόματος, υποβάλλουν στη Σχολή στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο σπουδαστής, εντός προθεσμίας από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που καθορίζονται παρακάτω.

Αίτηση για χορήγηση στεγαστικού επιδόματος μπορεί να υποβάλλεται και για προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος δεν έχει λάβει στεγαστικό επίδομα για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος και άλλη φορά και ότι δεν έχει παραγραφεί η απαίτηση κατά του δημοσίου.

Η Σχολή ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και συντάσσει την κατάσταση πληρωμής δαπάνης και τα προωθεί για την εκκαθάριση και πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος στην ΔΥΕΕ του νομού στον οποίο εδρεύει η Σχολή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη χορήγηση του επιδόματος, η υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών έχει ως εξής: 

1. Αντίγραφο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης της σχετικής δαπάνης.

2. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή της κάθε Σχολής, σύμφωνα με το Παράρτημα «Β», που περιλαμβάνει: - το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε., - το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη, - τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου της τράπεζας ή βεβαίωση της τράπεζας για τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου], - την αιτιολογία και το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο αναφέρεται το στεγαστικό επίδομα, - το πληρωτέο ποσό, - την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άλλο άτομο εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή εξουσιοδότησης, θεωρημένης από δημόσια αρχή. 

3. Πιστοποιητικό καλής επίδοσης, που χορηγείται από τη Σχολή στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο σπουδαστής.

Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται: H ημερομηνία της πρώτης εγγραφής στη Σχολή. Η διάρκεια των σπουδών της Σχολής. Τυχόν χορήγηση αναβολής σπουδών.  Ο προβλεπόμενος συνολικός αριθμός μαθημάτων προηγούμενου έτους σπουδών. Ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς ο σπουδαστής κατά το προηγούμενο έτος σπουδών, ο οποίος πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των του προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους.

4. Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής.

5. Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους από αυτό για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση του δικαιούχου και του σπουδαστή. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από δημόσια αρχή. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή.

6. Αντίγραφα ατομικών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Ε9) μέσω TAXIS του σπουδαστή και των γονέων του, εκδοθέντα την περίοδο υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω δεν υποβάλλει (Ε9) λόγω μη ύπαρξης περιουσιακής κατάστασης, υποβάλλουν είτε το μηδενικό έντυπο του TAXIS, είτε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο. Σε περίπτωση που οι γονείς του σπουδαστή ή ο ίδιος διαθέτουν κατοικία ή διαμέρισμα που βρίσκεται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλεπόταν πριν την ισχύ του ν. 2537/1997, απαιτείται σχετική βεβαίωση περί πληθυσμού του οικείου ΟΤΑ.

7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

8. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του σπουδαστή. Σε περίπτωση που δικαιούχος είναι ο ίδιος ο σπουδαστής επειδή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλλεται βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και των γονέων του.

9. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του δικαιούχου περί της μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για τον ίδιο σπουδαστή και για το ίδιο έτος, από άλλη πηγή.

10. Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μέσω TAXIS (μισθωτήριο) της κατοικίας στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της μόνιμης κατοικίας του σπουδαστή, στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το N. Αττικής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, όπως ισχύει.

Η μίσθωση θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο ζητείται η χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε τουριστικό κατάλυμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο σπουδαστής θα προσκομίσει πρωτότυπη βεβαίωση τουλάχιστον εξάμηνης διαμονής και πρωτότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δεν θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο.

11. Η εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία δύναται να ζητά οποιοδήποτε διευκρινιστικό στοιχείο σχετικό με τα ως άνω δικαιολογητικά.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr