ΝΕΕΣ αποφάσεις για τις πληρωμές δικαιούχων Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος ύψους 1000 ευρώ

Φοιτητικό - Στεγαστικό Επίδομα: Αναρτήθαν στη «Διαύγεια» το τελευταίο διάστημα νέες αποφάσεις που αφορούν στην επιχορήγηση για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές Πανεπιστημίων, ΤΕΙ που δεν τους έχει καταβληθεί το στεγαστικό επίδομα ύψους 1000 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Συγκεκριμένα οι πιο πρόσφατες αποφάσεις για τις χρηματοδοτήσεις όπως σας παρουσιάζουν τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr αφορούν τα παρακάτω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

 • Την επιχορήγηση προς το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.400.000 €)
 • Την επιχορήγηση προς το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (1.510.000,00 €)
 • Την επιχορήγηση προς το ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (522.000,00 €)
 • Εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους εφτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 752.000,00) σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων για την επιχορήγηση του ΤΕΙ Ηπείρου για καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος
 • Εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 420.000,00) για την επιχορήγηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος
 • Εγκρίνεται η καταβολή των ποσών, πραγματοποίηση συνολικής δαπάνης 276.000,00 Ευρώ, 428.000,00€, 110.000,00€, 15.000,00€, 134.000,00€, 21.000,00€, 1.200.000,00€ για καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
 • Την επιχορήγηση προς το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι ένα χιλιάδων ευρώ (521.000,00 €)
 • Την επιχορήγηση προς το ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (692.000 €)
 • Εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους επτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων ευρώ (€ 763.000,00) για την επιχορήγηση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος
 • Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν επτά χιλιάδων ευρώ (€ 107.000,00) για την επιχορήγηση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος
 • Την επιχορήγηση προς το ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €)
 • Εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους (524.000,00 €) για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών σε δικαιούχους φοιτητές του Παντείου
 • Την επιχορήγηση προς το ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (1.993.000 €)
 • Εγκρίνεται η δαπάνη για "ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΣΕ 1.300 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ του Πανεπιστηµίου Κρήτης ΑΚΑ∆. ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ 7 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ύψους ένα εκατοµµύριο τριακόσιες επτά χιλιάδες ευρώ (1.307.000,00 €)
 • Την επιχορήγηση προς το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν δύο χιλιάδων ευρώ (2.102.000 €)
 • Αποφασίζεται η επιχορήγηση προς το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (1.669.000 €)
 • Εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 1.275.000,00) για την επιχορήγηση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος
 • Εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 540.000,00) για την επιχορήγηση του Πολυτεχνείου Κρήτης για καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος
 • Εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 172.000,00) για την επιχορήγηση του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα για καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος
 • Εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 144.000,00) για την 2η επιχορήγηση της ΑΣΠΑΙΤΕ για καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές του Ιδρύματος
 • Την επιχορήγηση προς το ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ για την καταβολή στεγαστικού επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές στο ποσό του ενός εκατομμυρίου σαράντα μία χιλιάδων ευρώ (1.041.000 €)

Επίσης άλλες αποφάσεις που έχουν παρθεί το τελευταίο διάστημα αφορούν τα παρακάτω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα:

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • ΠΑΠΕΙ
 • ΟΠΑ
 • Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου
 • ΕΚΠΑ

Για την καθημερινή σας ενημέρωση για όλα τα τελευταία νέα για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα πατήστε εδώ.

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2017-2018: Δικαιούχοι, Προϋποθέσεις, Διαδικασία & Δικαιολογητικά

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr