Πρωτοετείς στις ΑΕΝ: Καθορισμός προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών Κυπρίων σπουδαστών

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Καθορίστηκε η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών Κυπρίων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Πιο αναλυτικά

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών σε ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Β" των κατ' εξαίρεση υποψηφίων Κυπρίων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

Πρωτοετείς στις ΑΕΝ (2019-2020) – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δικαιολογητικά υποψηφίων κατ΄ εξαίρεση εισαγομένων

1. Οι υποψήφιοι για κατ΄ εξαίρεση εισαγωγή στις Α.Ε.Ν. πρέπει να υποβάλλουν, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα πιο κάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

1.1. Αίτηση, όπως τα υποδείγματα «A1», «A2» και «A3» που επισυνάπτονται του παρόντος κανονισμού.

1.2. Πιστοποιητικό γέννησης, με φωτογραφία του υποψήφιου, θεωρημένη για την ταυτοπροσωπία.

1.3. Τίτλο απόλυσης από σχολείο δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο).

Αν ο τίτλος απόλυσης είναι από ξένο σχολείο, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει και βεβαίωση του σχολείου ή της αρμόδιας Εκπαιδευτικής Αρχής της ξένης χώρας για τη δυνατότητα εισαγωγής του υποψηφίου κατά περίπτωση σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της χώρας στην οποία υπάγεται το σχολείο.

Ειδικά για τους απόφοιτους ομογενειακών σχολείων Τουρκίας (Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου), ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό-βεβαίωση σπουδών, βεβαίωση ότι το σχολείο ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών της Τουρκίας και ο χορηγούμενος τίτλος διασφαλίζει στον κάτοχο το δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστημιακές Σχολές, βεβαίωση πως με απόφαση των τουρκικών εκπαιδευτικών Αρχών στα τέκνα ελλήνων υπηκόων που σπουδάζουν σε ομογενειακά σχολεία αντί απολυτηρίου χορηγείται πιστοποιητικό/βεβαίωση σπουδών.

1.4. Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου της χώρας του, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ ένα τρίμηνο πριν από την ημερομηνία υποβολής του, με εξαίρεση τους αποφοίτους ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου Τουρκίας.

1.5. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ ένα τρίμηνο πριν από την ημερομηνία υποβολής του (εξαιρούνται οι Κύπριοι και οι απόφοιτοι ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου Τουρκίας που καταθέτουν σχετική ΥΔ. κατά το υπόδειγμα αίτησης «Α2» και «A3» αντίστοιχα.

1.6. Πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής γλώσσας, από τα Πανεπιστήμια Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. Το πιστοποιητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο/η υποψήφιος/-α έχει τίτλο απόλυσης από ελληνικό Λύκειο ή αν είναι Κύπριος Ομογενής ή απόφοιτος ομογενειακών σχολείων Τουρκίας (Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου).

1.7. Γνωμάτευση Υγειονομικής εξέτασης.

1.8. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία να αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχιών θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.

2. Οι υποψήφιοι/-ες της κατηγορίας Αλλοδαπών - Αλλογενών υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1. Επιπλέον, δε, πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της οικείας χώρας για την υπηκοότητα και την καταγωγή του/της υποψηφίου/-ας και των δύο γονέων του/της, από το οποίο πρέπει να προκύπτει σαφώς, ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή και υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η υποψήφιος/-α δεν είναι κάτοχος Πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας. Ο/Η υποψήφιος/-α κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών του/της πρέπει να έχει μαζί του/της διαβατήριο ή την άδεια παραμονής, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη παρουσία του/της στην Ελλάδα.

3. Τα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά εάν δεν είναι πλήρη. Επίσης, όσα από τα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί από ξένη Αρχή, πρέπει να είναι επικυρωμένα από ελληνική Διπλωματική Αρχή στο εξωτερικό ή από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για το γνήσιο της υπογραφής αυτού που υπογράφει το έγγραφο και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, με την επιφύλαξη των διατάξεων των σχετικών διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί νομοθετικά από την χώρα μας.

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα νέα που αφορούν τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για τις ΑΕΝ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr