Πρωτοετείς στις Αστυνομικές Σχολές (2019-2020) – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Αστυνομικές ΣχολέςΟι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες για εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα αναμένουν εντός του 2019 ατομική ειδοποίηση μέσω του Αστυνομικού Τμήματος που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, για τη διαδικασία εισαγωγής τους στις Σχολές.

Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες για τη Σχολή Αστυφυλάκων θα ενημερωθούν επιπρόσθετα και για τον τρόπο κατανομής τους στα Τμήματα της Σχολής

Επισημαίνεται ότι στους υποψηφίους/ες παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους/ις λοιπούς/ές συνυποψήφιους/ες, προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή Πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία.

Τα κενά που δημιουργούνται από τη, για οποιονδήποτε λόγο, μη κατάταξη ή την παραίτηση από την εκπαίδευση υποψηφίων, εντός μηνός από την κατάταξη, καλύπτονται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, από τον πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων από το αντίστοιχο σύστημα και κατηγορία του μη καταταχθέντα/παραιτηθέντα. 

Δικαιολογητικά των επιτυχόντων κατά την κατάταξη: 

Α. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους επιτυχόντες.

α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα στο Κεφ. ΙΙ παραγ. 7 της παρούσας προκήρυξης, εγκλήματα, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3230/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄-44) σε συνδυασμό με την κοινή απόφαση 11726/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄-838) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα υποδείγματα Β και Γ.

β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986  ότι δεν  είναι  γραμμένοι/ες  σε άλλο  Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι ή βεβαίωση διαγραφής, εφόσον έχουν εγγραφεί σε άλλο Α.Ε.Ι – Τ.Ε.Ι.

Η υπεύθυνη δήλωση ή η βεβαίωση διαγραφής, προσκομίζεται μέχρι την ημερομηνία κατάταξης.

Εφόσον ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί την αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης διαγραφής, σύμφωνα με το Ν.3242/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄-102) και την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/24247/3.9.2013 (ΦΕΚ Β΄2255/11.9.2013) Κ.Υ.Α., θα

ζητήσει τούτο με αίτημά του/ης προς την Υπηρεσία κατάταξης (οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας), όταν κληθεί για την προετοιμασία αυτής, αναγράφοντας και την οικεία Σχολή.

γ. Οι υποψήφιοι/ες της κατηγορίας «τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού κ.λπ.», υποβάλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ.151/20049/Β6 από 20-02-2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄-272) απόφαση της Υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (31 σχετική στο Παράρτημα 1 - Νομοθετικό Πλαίσιο), τα οποία ελέγχονται για την πληρότητα και εγκυρότητά τους από την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας.

Β. Δικαιολογητικά που αφορούν τους επιτυχόντες και αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας.

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση (άρθ.  5  του  Ν. 3242/2004 σε συνδυασμό με το άρθ. 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 και την υπ’ αριθ. 2458/2005 Κ.Υ.Α. «ΦΕΚ Β΄-267» Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 92605/2005 Κ.Υ.Α. «Φ.Ε.Κ. Β΄-1334» και με  τη ΔΙΑΔΠ/Α/22863/2006 όμοια «Φ.Ε.Κ. Β΄-1551»).

β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για όλους τους άνδρες και για  όσες γυναίκες δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 του Ν. 3242/2004 και 16 παρ. 5 του Ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-57) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07- 2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄- 1881) κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Αναπληρώτριας Υπουργού Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να γίνει ενημέρωση των οικείων Στρατολογικών Γραφείων για την κατάταξή τους.

γ. Πιστοποιητικό της οικείας Εισαγγελικής Αρχής περί μη ύπαρξης ποινικής εκκρεμότητας σε βάρος του/ης επιτυχόντα/ούσας.

δ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή απαγόρευση.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την ενημερωτική σελίδα για τις Αστυνομικές Σχολές

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για τις Αστυνομικές Σχολές.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr