Εγγραφές Πρωτοετών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και αιτήσεις για Σίτιση και Στέγαση

Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών: Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ανακοινώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη στέγαση και τη σίτιση των πρωτοετών φοιτητών θα μπορούν είτε να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους φοιτητές, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε να αποσταλούν με courier στις Γραμματείες των Τμημάτων από την Δευτέρα 10-9-2018 έως την Παρασκευή 21-9-2018.

Οι εγγραφέντες για να έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

  • Την σελίδα ενημέρωσης των Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου μπορείτε να την δείτε εδώ.

ΣΤΕΓΑΣΗ  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α" ΕΤΟΥΣ 

1. Έντυπη Αίτηση που αφορά τη στέγαση (η αίτηση παρατίθεται στο τέλος της ανακοίνωσης).

2. Εκκαθαριστικό Σημέίώμά-της Εφορίας του φορολογικού έτους 2017 (εισοδήματα 2017)  α) του γονέα και β) του ιδίου του φοιτητή (Εάν δεν- υποβάλλει φορολογική δήλωση ο ίδιος ο φοιτητής, τότε Θα προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, όπου Θα το δηλώνει).

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή (του τελευταίου εξαμήνου).

4. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος, σχετικά με το χρόνο εγγραφής, το διανυόμενο έτος σπουδών και τον τρόπο (κατηγορία) εισαγωγής του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο (δεν θα αποσταλεί από τον αιτούντα. Θα εκδοθεί και Θα συμπληρωθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος). 5. Υπεύθυνη Δήλωση, όπου Θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία των γονέων.

6. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επικαλούνται λόγους υγείας, Θα προσκομίσουν βεβαίωση αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί.

7. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επικαλούνται αναπηρία θα προσκομίζουν βεβαίωση από τα ΚΕΠΑ όπου θα αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας και η περίοδος ισχύος της αναπηρίας.

8. Όσοι από τους ενδιαφερομένους έχουν αδελφό φοιτητή/φοιτήτρια ή να υπηρετεί τη στρατιωτική του Θητεία, Θα προσκομίζουν βεβαίωση του Τμήματος του Πανεπιστημίου που έχουν εισαχθεί ή βεβαίωση ότι υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.

9. Όσοι ενδιαφερόμενοι είναι πολύτεκνοι, θα υποβάλουν πιστοποιητικό πολυτεκνίας, το οποίο χορηγείται από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

10. Σε περιπτώσεις όπου στην οικογένεια υπάρχει διαζύγιο Θα προσκομίζεται φωτοαντίγραφο διαζευκτηρίου και εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας του γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού.

11. Οποιοσδήποτε άλλος κοινωνικός λόγός (π.χ. ανεργία) θα πρέπει να αποδεικνύεται με την αντίστοιχη βεβαίωση-πιστοποίηση από την εκάστοτε δημόσια αρχή και με ακριβή στοιχεία. 

ΣΙΤΙΣΗ  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α' ΕΤΟΥΣ 

1. Έντυπη Αίτηση που αφορά τη σίτιση (η αίτηση παρατίθεται στο τέλος της ανακοίνωσης).

2. Δύο φωτογραφίες του φοιτητή.

3. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος, σχετικά με το χρόνο εγγραφής, το διανυόμενο έτος σπουδών και τον τρόπο (κατηγορία) εισαγωγής του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο (δεν Θα αποσταλεί από τον αιτούντα. Θα εκδοθεί και θα προσκομισθεί από τη Γραμματεία του Τμήματος).

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή.

6. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας των γονέων, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α" 75) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου Θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.

8. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα τον/της αδελφού/ής στην περίπτωση που εμπίπτει στην περιγραφόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 κατηγορία ή στην κατηγορία (γ) της παραγράφου 9 του αυτού άρθρου της Υπουργικής απόφασης για τη σίτιση που παρατίθεται παρακάτω.

9. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τελευταίο οικονομικό έτος (φορολογικό έτος 2017, εισοδήματα 2017), εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (α) έως (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της Υπουργικής απόφασης για τη σίτιση που παρατίθεται παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους.

10. Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του, εάν εμπίπτει στην προβλεπόμενη κατηγορία στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της Υπουργικής απόφασης για τη σίτιση που παρατίθεται παρακάτω.

11. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1910/1944 (Α' 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75). Το ανωτέρω πιστοποιητικό προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (α) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της Υπουργικής απόφασης για τη σίτιση που παρατίθεται παρακάτω.

12. Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α' 120. Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της Υπουργικής απόφασης για τη σίτιση που παρατίθεται παρακάτω.

13. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (στ) και (ζ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της Υπουργικής απόφασης για τη σίτιση που παρατίθεται παρακάτω. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

14. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (δ), (ε) και (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της Υπουργικής απόφασης για τη σίτιση που παρατίθεται παρακάτω 

15. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (δ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της Υπουργικής απόφασης για τη σίτιση που παρατίθεται παρακάτω.

Ακολουθεί η αριθμ. Φ5/68535/Β3 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1965118 Ιουνίου 2012 τ. Β') Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. 

1. Με τη δημοσίευση της παρούσης δικαιούχοι δωρεάν σίτισης είναι:  

α. Οι ενεργοί φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αντίστοιχα.

β. ί) Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011 (Α 195).

ii)  Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι προέρχονται από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (α) και (β) του ν. 4009/2011 (Α 195).

γ. Οι φοιτητές που μετακινούνται προσωρινά από ένα Α.Ε.Ι. σε άλλο της ημεδαπής, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος προέλευσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 36 παράγραφος 2 (ε) του ν. 4009/2011 (Α' 195).

δ. Οι αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που πραγματοποιούν προπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων (β) (ΙΙ) και (δ). 

2. Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων 

1.α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου  έτους (φορολογικό έτος 2017, εισοδήματα 2017) δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς.

β. Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

γ. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

2. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή. Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμένο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.

3. Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10°/ο, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο που έχει την έδρα της η Λέσχη ή το Ίδρυμα, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη.

4. Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας.

5. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγός του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση  του ν. 1599/1986 (Α 75) περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης.

6. Η Λέσχη ή η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη, μπορεί να ζητά και άλλα, κατά την κρίση της αποδεικτικά στοιχεία για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του ενδιαφερόμενου, προκειμένου να αποφανθεί αν δικαιούται ή όχι σίτισης.

7. Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4009/2011 (Α 195), δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που εμπίπτουν στις κατηγορίες της παραγράφου 2 του παρόντος, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης ή η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος, εάν δεν υφίσταται Λέσχη, χορηγεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 6 της παρούσης ειδική ταυτότητα κατά προτεραιότητα σε όσους εμπίπτουν στις κατωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες.

8.α) Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75), και τέκνα αυτών. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75).

β) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου πολυμελούς οικογένειας με τρία ζώντα τέκνα απ νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα.

γ) Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή: ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών: όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.

δ) Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.

ε) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος της ηλικίας τους.

στ) Φοιτητές με γονείς. τέκνα, αδέλφια,συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.

ζ) Οι πάσχοντές από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α 156). η) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας. όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος της ηλικίας τους. 

3.Υποβολή δικαιολογητικών για λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας 

Ο φοιτητής που επιθυμεί να σιτίζεται δωρεάν και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, υποβάλλει εντός των οριζόμενων προθεσμιών από την Λέσχη ή το "Ιδρυμα. εάν σε αυτό δεν λειτουργεί Λέσχη, αίτηση για τη δωρεάν σίτισή του, η οποία συνοδεύεται απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Δύο φωτογραφίες του φοιτητή.

β)Βεβαίωση της ί ραμματείας του Τμήματος, σχετικά με το χρόνο εγγραφής, το διανυόμενο έτος σπουδών και τον τ μ ύ— ο (κατηγορία)εισαγωγής του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο.

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή.

ε) Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας των γονέων, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986(Α" 75) του ενδιαφερομένου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντω δικαιολογητικών, όπου Θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του, αλλά και Θα γίνεται ιδιαίτερη μνεία της γνώσης των συνεπειών της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών (χορηγείται από τα σημεία κατάθεσης των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται παρακάτω).

ζ) Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα τουτης αδελφού/ής στην περίπτωση που εμπίπτει στην περιγραφόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 κατηγορία ή στην κατηγορία (γ) της παραγράφου 9 του αυτού άρθρου.

η) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του ενδιαφερομένου φοιτητή το τελευταίο οικονομικό έτος (φορολογικό έτος 2017, εισοδήματα 2017), εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (α) έως (γ) της παραγράφού 2 του άρθρου 1 της παρούσης. Σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα, προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο φοιτητή φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους

θ) Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ίδιος, ο γονέας του ή ο/η σύζυγός του, εάν  εμπίπτει στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της παρούσης κατηγορία.

ι) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που αποδεικνύει την πολυτεκνική ιδιότητα του φοιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1910/1944 (Α' 229), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α' 75). Το ανωτέρω πιστοποιητικό προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (α) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης

κ) Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης που απονέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1897/90 (Α' 120. Η ανωτέρω πράξη προσκομίζεται εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (η) της παραγράφου 9 του άρθρου ϊ της παρούσης.

λ) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο υφίσταται εν ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (στ) και (ζ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Y. ή Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που Θα βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα.

μ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή, εάν εμπίπτει στις κατηγορίες (δ), (ε) και (η) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης.

ν) Ληξιαρχική πράξη Θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής εμπίπτει στην κατηγορία (δ) της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσης. 

Σας εφιστούμε την προσοχή στα εξής σημεία: 

  • ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΑΡΟΧΗ
  • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑfΟΛΟΓ ΗΤΙΚΆ ΔΕΝ ΟΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ
  • ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Σε ό,τι αφορά στην κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών ΣΤΕΓΑΣΗΣ και ΣΙΤΙΣΗΣ αυτή Θα γίνεται ως εξής: 

α} Για την πόλη της Κομοτηνής στις Γραμματείες των Τμημάτων. 

β) Για όλα τά Τμήματα της πόλης της Ξάνθης στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Ξάνθης κα Μ1τουμύίζάνη (Βιβλιοθήκη Πανετπστημιούπολη Κιμμέρια Ξάνθης). 

γ} Για τα Τμήματα της πόλης της Αλεξανδρούπολης στις Γραμματείες των Τμημάτων. 

δ) Για όλα τα Τμήματα της πόλης της Ορεστιάδας στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων κ. Κουρετσίδη (Κτίριο φοιτητικών εστιών). 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

1) Τμήμα Νομικής (25310-39848,39892, 39894)

2) Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (25310-39624, 39663)

3) Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας (25310-39462, 39463, 39464)

4) Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας (25310-39902, 39903)

5) Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (2531039409, 39412)

6) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (25310-39824, 39825)

7) Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (25310-39458,39420)

8) Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (25310-39211, 39212) 

ΞΑΝΘΗ

1) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (25410-79023, 79031)

2) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (25410-79012, 79035)

3) Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (25410- 79101, 79108, 79109)

4) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (25410-79349, 79364)

5) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (25410-79345, 79360, 79361)

6) Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Ξάνθης (25410-79028) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

1) Τμήμα Ιατρικής (25510-30912, 30913)

2) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (25510-30023, 30028, 30024)

3) Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (25510-30110, 30047, 30046)

4) Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (25510-30612, 30614)

5) Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων Αλεξανδρούπολης (25510-30973) 

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

1) Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (25520-41171, 41174).

2) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (25520-41161, 41162, 41163).

3) Αρμόδιος υπάλληλος Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων κ. Στ. Κουρετσίδης (25520-41406). 

Οι Πρωτοετείς Φοιτητές μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τελευταία νέα που τους αφορούν.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr