Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό αμειβομένων θέσεων πρακτικής άσκησης μέγιστης διάρκειας πέντε μηνών. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται, κυρίως, στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης, στη Διεύθυνση Τύπου και Πληροφόρησης, στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης και στη Διεύθυνση Διερμηνείας (για λεπτομέρειες σχετικά με την πρακτική άσκηση στη διερμηνεία βλ. κατωτέρω).


Δυνατότητα πρακτικής άσκησης παρέχεται σε δύο περιόδους:
- από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου (το σχετικό έντυπο πρέπει να αποσταλεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου)
- από την 1η Οκτωβρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου (το σχετικό έντυπο πρέπει να αποσταλεί έως τις 30 Απριλίου)
Η ημερομηνία αποστολής πιστοποιείται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.


Οι υποψήφιοι, κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στις νομικές ή πολιτικές επιστήμες (με ειδίκευση στο δίκαιο) ή, για την πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, τίτλων διερμηνείας συνεδριάσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και, κατόπιν, να εκτυπώσουν το έντυπο της αίτησης και να το αποστείλουν ταχυδρομικώς στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Unité Ressources humaines de la Cour de justice de l' Union Européenne, Bureau des stages, TA/04 LB0019, L-2925, Luxembourg), μαζί με λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και τα αντίγραφα των τίτλων και/ή των πιστοποιητικών.


Για υπηρεσιακούς λόγους, είναι επιθυμητή η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.


Η πρακτική άσκηση στη διερμηνεία, διάρκειας έξι έως δώδεκα εβδομάδων, απευθύνεται πρωτίστως σε νέους πτυχιούχους διερμηνείς συνεδριάσεων, των οποίων οι γλωσσικές γνώσεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη Διεύθυνση Διερμηνείας. Σκοπός είναι να δοθεί στους νέους διερμηνείς η δυνατότητα να τελειοποιήσουν, παρακολουθούμενοι από έμπειρους διερμηνείς, τις ικανότητές τους στη διερμηνεία και, ειδικότερα, στη νομική διερμηνεία, η δε πρακτική άσκηση περιλαμβάνει μελέτη δικογραφιών, ορολογική έρευνα και εξάσκηση σε καμπίνα διερμηνείας. Απαιτείται ικανότητα κατανοήσεως γαλλικών κειμένων. Σημειωτέον ότι δεν διεξάγονται δημόσιες συνεδριάσεις κατά τις δικαστικές διακοπές.
Σχετικός σύνδεσμος: curia.europa.eu

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr