Κανόνες Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πρακτική Άσκηση: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν μέσα από το παρόν άρθρο τους εσωτερικούς κανόνες περί πρακτικής άσκησης στη γενική γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  

Σκοπός

Η Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να συμβάλει στην ευρωπαϊκή διαπαιδαγώγηση και την επαγγελματική επιμόρφωση των πολιτών της ΕΕ καθώς και στη μύησή τους στο έργο του θεσμικού οργάνου, προσφέρει διάφορους τύπους πρακτικής άσκησης. Με την επιφύλαξη του άρθρου (Κριτήρια επιλεξιμότητας), οι πρακτικές ασκήσεις είναι ανοικτές σε όλους τους υποψηφίους, χωρίς να γίνεται διάκριση λόγω γεωγραφικής, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, πολιτικών, φιλοσοφικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, ηλικίας ή αναπηρίας, φύλου ή γενετήσιου προσανατολισμού και ανεξάρτητα από την προσωπική ή την οικογενειακή κατάστασή τους.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς των παρόντων εσωτερικών κανόνων, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

 • «ασκούμενος» είναι ένα άτομο που συμμετέχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
 • ο «τομέας περιόδων πρακτικής άσκησης» είναι η υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διαχειρίζεται την επιλογή, την πρόσληψη και τα διοικητικά θέματα σχετικά με τους ασκούμενους·
 • οι «τρεις τόποι εργασίας» είναι οι Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο·
 • τα «ΓΣΕΚ» είναι τα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκονται στις πρωτεύουσες ή σε μεγάλες πόλεις κάθε κράτους μέλους και ορισμένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρμοδιότητες

1. Ο γενικός διευθυντής προσωπικού είναι η αρμόδια αρχή η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να αποφασίζει για την επιλογή, την πρόσληψη και κάθε διοικητικό ζήτημα, στο βαθμό που αφορά τους ασκούμενους. Ο γενικός διευθυντής προσωπικού μπορεί να αναθέτει τις εν λόγω εξουσίες, εν όλω ή εν μέρει, στον προϊστάμενο της μονάδας που είναι αρμόδια για τον τομέα περιόδων πρακτικής άσκησης. 

2. Ο «συντονιστής πρακτικής άσκησης» είναι μόνιμος υπάλληλος ή μέλος του λοιπού προσωπικού που έχει οριστεί από τη μονάδα προσωπικού/ανθρώπινων πόρων (ή ισοδύναμη όταν δεν υπάρχει τέτοια μονάδα) κάθε Γενικής Διεύθυνσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τους ασκούμενους. Ο συντονιστής πρακτικής άσκησης διαχειρίζεται τους ασκούμενους που έχουν τοποθετηθεί στην οικεία Γενική Διεύθυνση. Ειδικότερα, ο συντονιστής πρακτικής άσκησης:

 • προσδιορίζει τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης για ασκούμενους·
 • λαμβάνει ενεργά μέρος στην επιλογή των ασκούμενων, συμμετέχοντας στην τελική απόφαση, με βάση την επιλογή που έχει γίνει από τον επόπτη και σε συμφωνία με τον Γενικό Διευθυντή
 • είναι υπεύθυνος για κάθε είδους δραστηριότητα ή/και εκδήλωση που διοργανώνεται για τους ασκούμενους της οικείας Γενικής Διεύθυνσης (ημέρες υποδοχής, σεμινάρια, επιμορφωτικά μαθήματα κ.λπ.)
 • είναι υπεύθυνος για τυχόν αναγκαίες εσωτερικές μετακινήσεις ασκούμενων (από μία μονάδα σε άλλη εντός της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης) 
 • επιλαμβάνεται σημαντικών περιστατικών που ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και βοηθά τους ασκούμενους σε περίπτωση που ανακύψουν σημαντικά προβλήματα·
 • λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των εποπτών πρακτικής άσκησης της Γενικής Διεύθυνσης και του τομέα περιόδων πρακτικής άσκησης. 

3. Ο «επόπτης πρακτικής άσκησης» μπορεί να είναι μόνιμος υπάλληλος ή μέλος του λοιπού προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εργάζεται στη μονάδα στην οποία έχει τοποθετηθεί ο ασκούμενος. Ειδικότερα, ο επόπτης πρακτικής άσκησης: 

 • συμμετέχει ενεργά στην επιλογή ασκούμενων· 
 • καθοδηγεί και επιβλέπει στενά τον ασκούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης· 
 • είναι υπεύθυνος για την ανάθεση καθημερινών καθηκόντων στον ασκούμενο, για την παρακολούθηση των επιδόσεων του ασκούμενου και για τη διασφάλιση της ενσωμάτωσής του στη μονάδα·
 • αναφέρει τα σημαντικά περιστατικά που ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στον συντονιστή πρακτικής άσκησης. 

4. Η αρμόδια αρχή αποφασίζει για τη δημιουργία μιας αντιπροσωπευτικής επιτροπής για τους ασκούμενους, που θα λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των ασκούμενων και των αρμόδιων οργάνων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ενισχύει την εμπειρία της πρακτικής άσκησης. 

Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης 

1. Περίοδοι πρακτικής άσκησης «Schuman» 

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης «Schuman» έχουν ως σκοπό να επιτρέψουν στους ασκούμενους να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Περίοδοι πρακτικής άσκησης «Η ΕΕ και εσείς» («EU & You»)

Σκοπός των περιόδων πρακτικής άσκησης «Η ΕΕ και εσείς» είναι να δοθεί η δυνατότητα σε αποφοίτους πανεπιστημίων χωρών, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχουν την έδρα τους ΓΣΕΚ, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο συγκεκριμένο ΓΣΕΚ.

3. Περίοδοι πρακτικής άσκησης «Συμφωνία με οργανισμούς» («Business Agreement») 

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης «Συμφωνία με οργανισμούς» απορρέουν από μνημόνια συμφωνίας τα οποία έχει συνάψει ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εξωτερικούς οργανισμούς και τα οποία καλύπτουν, μεταξύ άλλων, την υποδοχή ασκούμενων στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· οι εν λόγω ασκούμενοι είναι σπουδαστές ή εκπρόσωποι αυτών των ιδρυμάτων ή οργανισμών. 

Οι κανόνες για τις εν λόγω περιόδους πρακτικής άσκησης καθορίζονται στις συμφωνίες μεταξύ των δύο μερών. Για τα θέματα που δεν καλύπτονται από τις εν λόγω συμφωνίες, εφαρμόζονται οι εσωτερικοί κανόνες περί πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

Διαδικασίες επιλογής

Υπάρχουν δύο διαδικασίες για την επιλογή των ασκούμενων, ανάλογα με το είδος της πρακτικής άσκησης:

1. Η επίσημη και διαρθρωμένη διαδικασία επιλογής, η οποία καλύπτει: 

 • τις περιόδους πρακτικής άσκησης «Schuman»,
 • τις περιόδους πρακτικής άσκησης «Η ΕΕ και εσείς» («EU & You») και περιλαμβάνει σύγκριση μεταξύ των διαφόρων υποψηφίων για πρακτική άσκηση.

2. Μια διαδικασία επιλογής ad hoc, η οποία καλύπτει: 

 • τις περιόδους πρακτικής άσκησης «Συμφωνία με οργανισμούς» («Business Agreement»)

και διεξάγεται αποκλειστικά από το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τον εξωτερικό οργανισμό με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συνάψει «Συμφωνία με οργανισμούς» για πρακτική άσκηση.

Περίοδοι υποβολής αιτήσεων

1. Για τις περιόδους πρακτικής άσκησης «Schuman», οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων διαρκούν τουλάχιστον ένα μήνα. Ορίζονται από την αρμόδια αρχή και δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

2. Για τις περιόδους πρακτικής άσκησης «Η ΕΕ και εσείς», οι περίοδοι υποβολής αιτήσεων καθορίζονται από την αρμόδια αρχή, σε συμφωνία με το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ΓΣΕΚ. Δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης.

3. Για τις περιόδους πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο «Συμφωνίας με οργανισμούς», οι περίοδοι καθορίζονται σε κάθε μνημόνιο συμφωνίας.

Περίοδοι πρακτικής άσκησης 

1. Περίοδοι πρακτικής άσκησης «Schuman» 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, η διάρκεια των περιόδων πρακτικής άσκησης «Schuman» είναι πέντε μήνες. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης διαρκούν:

 • από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου,
 • από την 1η Οκτωβρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου. 

Οι Γενικές Διευθύνσεις έχουν τη δυνατότητα να επισπεύσουν ή να αναβάλουν την ημερομηνία έναρξης, με την προϋπόθεση ότι η νέα ημερομηνία περιλαμβάνεται στον μήνα αμέσως πριν ή αμέσως μετά την αρχική ημερομηνία έναρξης. Η ημερομηνία λήξης τροποποιείται αναλόγως.

Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα, μέσω συμφωνίας με τον επόπτη πρακτικής άσκησης και τον συντονιστή πρακτικής άσκησης στην οικεία Γενική Διεύθυνση, να επισπεύσει ή να αναβάλει την ημερομηνία έναρξης, εφόσον η νέα ημερομηνία περιλαμβάνεται στον μήνα αμέσως πριν ή αμέσως μετά την ημερομηνία έναρξης. Η συμφωνία θα πρέπει να αποσταλεί στον τομέα περιόδων πρακτικής άσκησης το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο ένα μήνα πριν από την προαναφερόμενη αρχική ημερομηνία έναρξης. Η ημερομηνία λήξης αναβάλλεται αναλόγως.

Ο συντονιστής πρακτικής άσκησης μπορεί να ζητήσει παράταση της πρακτικής άσκησης για μέγιστη περίοδο ενός μηνός, σε συμφωνία με τον ασκούμενο και τον επόπτη πρακτικής άσκησης, και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια αρχή. 

Κατ’ εξαίρεση, ο συντονιστής πρακτικής άσκησης μπορεί να ζητήσει παράταση της πρακτικής άσκησης, προς το συμφέρον της υπηρεσίας, για μέγιστη περίοδο τριών μηνών σε συμφωνία με τον ασκούμενο και τον επόπτη πρακτικής άσκησης και κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια αρχή. Το αίτημα αυτό πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένο. 

Οι παρατάσεις μπορεί να χορηγούνται μόνο μία φορά και υπό τον όρο ότι τα σχετικά στοιχεία θα περιέλθουν στον τομέα περιόδων πρακτικής άσκησης τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης. Δεν μπορεί να υπάρξει διακοπή ή αναστολή μεταξύ της ημερομηνίας λήξης που αναφέρεται στη σύμβαση πρακτικής άσκησης και της δοθείσας παράτασης. Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τους οκτώ μήνες. 

Συγκεκριμένα, για τις μεταφραστικές υπηρεσίες της σχετικής Γενικής Διεύθυνσης: 

 • κατά τη διάρκεια του έτους θα μπορούσαν να προβλεφθούν έως και δύο επιπλέον περίοδοι πρακτικής άσκησης, εκ των οποίων η πρώτη αρχίζει την 1η Ιουνίου, ενώ η δεύτερη αρχίζει την 1η Δεκεμβρίου,
 • η διάρκεια των τεσσάρων περιόδων πρακτικής άσκησης θα μπορούσε να συντομευθεί σε περίοδο από πέντε έως τουλάχιστον τρεις μήνες. 

2. Περίοδοι πρακτικής άσκησης «Η ΕΕ και εσείς» («EU & You») 

Οι περίοδοι καθορίζονται με κοινή συμφωνία μεταξύ του εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ΓΣΕΚ και της αρμόδιας αρχής. Δημοσιεύονται στους ιστότοπους και των δύο μερών την 1η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους.

Η διάρκεια των περιόδων πρακτικής άσκησης «Η ΕΕ και εσείς» είναι τρεις μήνες. Μπορεί να παραταθεί μία φορά και έως τρεις ακόμη μήνες στο ΓΣΕΚ ή σε έναν από τους τρεις τόπους εργασίας, με ή χωρίς διακοπή, ανάλογα με την απόφαση του ΓΣΕΚ. Σε περίπτωση παράτασης σε έναν από τους τρεις τόπους εργασίας, το ΓΣΕΚ είναι υπεύθυνο για την τοποθέτηση του ασκούμενου σε μία από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας του Κοινοβουλίου.

3. Περίοδοι πρακτικής άσκησης «Συμφωνία με οργανισμούς» («Business Agreement») 

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης καθορίζονται σε κάθε μνημόνιο συμφωνίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Κριτήρια επιλεξιμότητας 

Οι υποψήφιοι πρέπει: 

α) να είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης· 

β) για μια πρακτική άσκηση «Schuman»: να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρας προσχώρησης/υποψήφιας χώρας για να υποβάλουν αίτηση. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή μπορεί να προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων πρακτικής άσκησης σε υπηκόους άλλων χωρών· 

γ) να παρέχουν τα κατάλληλα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους·

δ) i) για τους πολίτες κρατών μελών: να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ καλή γνώση μίας άλλης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ii) για τους πολίτες τρίτων χωρών: να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας· 

ε) για την πρακτική άσκηση «Schuman» και «Η ΕΕ και εσείς», να τους έχει απονεμηθεί και/ή να έχουν αποκτήσει δίπλωμα πανεπιστημιακού επιπέδου το αργότερο: 

 • τρεις μήνες πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης για να υποβάλουν αίτηση για μια πρακτική άσκηση «Schuman» 
 • ένα μήνα πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης για να υποβάλουν αίτηση για μια πρακτική άσκηση «Η ΕΕ και εσείς»·

στ) να μην έχουν επωφεληθεί (ή να μην εξακολουθούν να επωφελούνται) για διάστημα μεγαλύτερο των δύο συνεχόμενων μηνών, από κάθε είδους πρακτική άσκηση (αμειβόμενη ή μη) στο πλαίσιο ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου ή οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης σε βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή σε πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

ζ) να μην έχουν πραγματοποιήσει επίσκεψη μελέτης έξι μήνες πριν από την έναρξη της πρακτικής άσκησης· 

η) να μην έχουν καθ’ οιοδήποτε τρόπο απασχοληθεί κατά το παρελθόν ούτε να απασχολούνται επί του παρόντος επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο

συνεχόμενων μηνών σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο ή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων που είναι ή ήταν έκτακτοι υπάλληλοι, συμβασιούχοι υπάλληλοι, επικουρικοί υπάλληλοι επί συμβάσει, μέλη του προσωρινού προσωπικού, αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες σε οποιοδήποτε όργανο ή οργανισμό της ΕΕ, ή βοηθοί βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ι) Ο τομέας περιόδων πρακτικής άσκησης είναι υπεύθυνος για την εξέταση των κριτηρίων επιλεξιμότητας κάθε υποψηφίου.

Άλλα κριτήρια 

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν και άλλα κριτήρια, όπως ορίζονται στην περιγραφή καθηκόντων για κάθε θέση πρακτικής άσκησης. Πρόκειται για απαιτήσεις εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και γλωσσικής φύσης καθώς και απαιτήσεις που αφορούν τις γνώσεις στον τομέα της πληροφορικής και τον χαρακτήρα του υποψήφιου οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται για κάθε θέση πρακτικής άσκησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Περιγραφή της διαδικασίας

1. Η διαδικασία επιλογής έχει διαμορφωθεί κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε είδους διάκριση και να διασφαλίζεται η δίκαιη αντιμετώπιση όλων των αιτήσεων. Εάν τα προσόντα και οι δεξιότητες των υποψηφίων είναι ίσα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, η ισόρροπη γεωγραφική εκπροσώπηση και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των προεπιλεγόμενων υποψηφίων. 

2. Η αρμόδια αρχή καθορίζει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης που κατανέμονται σε κάθε Γενική Διεύθυνση. 

3. Ο συντονιστής πρακτικής άσκησης κάθε Γενικής Διεύθυνσης μεριμνά ώστε πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής να καταρτίζεται η περιγραφή καθηκόντων και να καθορίζονται τα άλλα κριτήρια για κάθε θέση πρακτικής άσκησης.

4. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ακολουθούν τις διαδικασίες που καθορίζονται από τον τομέα περιόδων πρακτικής άσκησης και οι οποίες δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

5. Οι ορισθέντες επόπτες εξετάζουν τις αιτήσεις με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητες των υποψηφίων και τα κοινοποιηθέντα κριτήρια. Ο συντονιστής πρακτικής άσκησης λαμβάνει μέρος στην τελική απόφαση με βάση την επιλογή που έχει γίνει από τον επόπτη και σε συμφωνία με τον γενικό διευθυντή τους, και διαβιβάζει τα ονόματα των προεπιλεγέντων υποψηφίων στον τομέα περιόδων πρακτικής άσκησης. 

6. Στη συνέχεια, ο τομέας περιόδων πρακτικής άσκησης εξετάζει την επιλεξιμότητα των υποψηφίων που προεπελέγησαν. Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει η αρμόδια αρχή. Εάν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται.

7. Δεν θα προσφερθεί σε όλους τους προεπιλεγέντες υποψηφίους μια θέση πρακτικής άσκησης.

Έκβαση της διαδικασίας επιλογής 

1. Όλοι οι υποψήφιοι, είτε είναι επιτυχόντες είτε όχι, θα ενημερωθούν προσωπικά για τη συνέχεια που δόθηκε στην αίτησή τους. Οι κοινοποιήσεις αυτές αποστέλλονται μόνο με ηλεκτρονικά μέσα. Οι αποτυχόντες υποψήφιοι δεν θα ενημερωθούν για τους λόγους για τους οποίους δεν προεπελέγησαν ή δεν τους προσφέρθηκε θέση πρακτικής άσκησης. 

2. Η σύμβαση πρακτικής άσκησης υπογράφεται από την αρμόδια αρχή και τον ασκούμενο κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε καμία σύμβαση πρακτικής άσκησης που προτείνει το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ο εξωτερικός οργανισμός στον οποίο υπάγεται ο ασκούμενος. Κάθε παράταση της πρακτικής άσκησης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο (Περίοδοι πρακτικής άσκησης) παράγραφοι 1 και 2, υπόκειται σε τροποποίηση της σχετικής σύμβασης πρακτικής άσκησης, υπογεγραμμένη από την αρμόδια αρχή, βάσει των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού.

3. Εάν μια αίτηση απορριφθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση για μεταγενέστερη περίοδο πρακτικής άσκησης. Είναι, ωστόσο, αναγκαίο να υποβάλει μια νέα ηλεκτρονική αίτηση, η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει για μία ακόμη φορά την επίσημη διαδικασία επιλογής.

4. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου (παράγραφος 5), ο υποψήφιος μπορεί να αποσύρει την αίτησή του ή να απορρίψει την προσφορά που του έχει γίνει, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ενημερώνοντας γραπτώς τον τομέα περιόδων πρακτικής άσκησης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο υποψήφιος αποκλείεται από οποιοδήποτε περαιτέρω στάδιο της διαδικασίας. Μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση για μεταγενέστερη περίοδο πρακτικής άσκησης. Είναι, ωστόσο, αναγκαίο να υποβάλει μια νέα ηλεκτρονική αίτηση, η οποία θα πρέπει να ακολουθήσει για μία ακόμη φορά την επίσημη διαδικασία επιλογής.

5. Ωστόσο, εάν ο υποψήφιος αποσύρει το ενδιαφέρον του για την προσφερόμενη πρακτική άσκηση σε διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων πριν από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου, θα αποκλειστεί από τις μελλοντικές διαδικασίες για περίοδο δύο ετών. Εξαιρέσεις μπορούν να γίνονται δεκτές από την αρμόδια αρχή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Αίτηση για λογικές διαρρυθμίσεις

1. Σύμφωνα με το άρθρο 1δ παράγραφος 4 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως «λογικές διαρρυθμίσεις», σε σχέση με τα ουσιώδη καθήκοντα της θέσης εργασίας, νοούνται τα κατάλληλα μέτρα, όπου απαιτείται, που παρέχουν τη δυνατότητα στο πρόσωπο με αναπηρία να έχει πρόσβαση, να συμμετέχει ή να προάγεται στην απασχόληση ή να εκπαιδεύεται, εκτός εάν τα μέτρα αυτά αποτελούν υπερβολική επιβάρυνση για τον εργοδότη.

2. Οι εσωτερικοί κανόνες της 1ης Απριλίου 2015 για την εφαρμογή του άρθρο 1δ παράγραφος 4 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και οι κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 των εν λόγω εσωτερικών κανόνων ισχύουν κατ’ αναλογία και για τις περιόδους πρακτικής άσκησης. 

3. Ωστόσο, οι επιτυχόντες υποψήφιοι που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους ότι χρειάζονται λογικές διαρρυθμίσεις, δεν απαιτείται να υποβληθούν στην ιατρική εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 των εσωτερικών κανόνων της 1ης Απριλίου 2015 και στα σημεία 8.1 και 10.1 των κατευθυντήριων γραμμών, αλλά θα κληθούν σε συνέντευξη με έναν από τους ιατρούς συμβούλους του Κοινοβουλίου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο ασκούμενος οφείλει να συμμορφώνεται με τους παρόντες εσωτερικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί πρακτικής άσκησης. 

2. Ο ασκούμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις οδηγίες που του παρέχουν o επόπτης πρακτικής άσκησης του και οι ιεραρχικά ανώτεροι στη μονάδα στην οποία έχει τοποθετηθεί.

3. Ο ασκούμενος πρέπει να συμβάλλει στις εργασίες της μονάδας στην οποία έχει τοποθετηθεί.

4. Ο ασκούμενος υπόκειται στο δίκαιο της χώρας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκησή του, για παράδειγμα όσον αφορά την εγγραφή σε δημοτολόγια ή τις υποχρεώσεις θεώρησης διαβατηρίου, ανάλογα με την περίπτωση. 

Συμπεριφορά και διαγωγή 

1. Ο ασκούμενος πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, ευγένεια και ευπρέπεια. Εάν η συμπεριφορά του ασκούμενου δεν αποδειχθεί ικανοποιητική, η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει, ανά πάσα στιγμή, να τερματίσει την πρακτική άσκηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου (Κατόπιν αποφάσεως της αρμόδιας αρχής).

2. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος πρέπει να συμβουλεύεται τον οικείο επόπτη πρακτικής άσκησης ή, αν αυτός δεν είναι διαθέσιμος, τον οικείο συντονιστή πρακτικής άσκησης, για κάθε ενέργεια που προτίθεται να αναλάβει με δική του πρωτοβουλία, σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Σύγκρουση συμφερόντων 

1. Ο ασκούμενος δεν πρέπει να ασχολείται με ζήτημα στο οποίο, άμεσα ή έμμεσα, έχει προσωπικό συμφέρον (π.χ. οικογενειακό ή/και οικονομικό συμφέρον), το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο ασκούμενος δεν πρέπει να διατηρεί με τρίτους επαγγελματικές σχέσεις που ενδέχεται να μην συμβιβάζονται με την πρακτική του άσκηση.

2. Ο ασκούμενος δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε επικερδή επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την εργασία που του έχει ανατεθεί.

3. Σε μια κατάσταση όπως αυτή που περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου ή όποτε προκύπτει πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διάρκεια της εργασίας που του έχει ανατεθεί, ο ασκούμενος ενημερώνει αμέσως γραπτώς τον συντονιστή πρακτικής άσκησης σχετικά με την κατάσταση που έχει προκύψει, ο οποίος λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση όσον αφορά τις συνέπειές της.

Εμπιστευτικότητα

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος οφείλει να συμπεριφέρεται με τη μέγιστη δυνατή διακριτικότητα όσον αφορά την καθημερινή εργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν επιτρέπεται να κοινοποιεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι μέλος του οργανικού προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγγραφα ή πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

2. Ο ασκούμενος οφείλει να τηρεί τους ίδιους κανόνες για τις επαφές με τον Τύπο με εκείνους που ισχύουν για όλα τα μέλη του οργανικού προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

3. Ο ασκούμενος εξακολουθεί να υπόκειται σε αυτές τις υποχρεώσεις και μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησής του. 

Δημοσιεύσεις

1. Ο ασκούμενος δεν πρέπει, είτε μόνος του είτε με άλλους, να δημοσιεύει ή να αναθέτει τη δημοσίευση οποιουδήποτε θέματος που αφορά τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών.

2. Μετά τη χορήγηση της άδειας, ο ασκούμενος θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφο της δημοσίευσης ή του άρθρου στην αρμόδια υπηρεσία.

3. Ο ασκούμενος εξακολουθεί να υπόκειται σε αυτές τις υποχρεώσεις και μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησής του.

Δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά, σε παγκόσμιο επίπεδο, αμετακλήτως την κυριότητα των αποτελεσμάτων και όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των εργασιών που πραγματοποιούνται από τον ασκούμενο στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης. Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας που αποκτώνται με αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνουν κάθε δικαίωμα, όπως δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, αναπαραγωγής, παρουσίασης στο κοινό, διανομής και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διανοητικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Μετακίνηση

Σε οποιοδήποτε στάδιο της πρακτικής άσκησης, ο συντονιστής πρακτικής άσκησης, σε συμφωνία με τον Γενικό Διευθυντή του, μπορεί να λάβει την απόφαση να μετακινήσει τον ασκούμενο σε άλλη μονάδα, εντός της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, σε συμφωνία με τον επόπτη πρακτικής άσκησης. Ο συντονιστής πρακτικής άσκησης ενημερώνει σχετικά τον τομέα περιόδων πρακτικής άσκησης.

Οικειοθελής προσωρινή αναστολή της πρακτικής άσκησης 

1. Ο ασκούμενος μπορεί να ζητήσει την προσωρινή αναστολή της πρακτικής άσκησής του. Μια τέτοια προσωρινή αναστολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα και μπορεί να ζητηθεί μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

2. Ο ασκούμενος υποβάλλει αιτιολογημένη αίτηση στον οικείο συντονιστή πρακτικής άσκησης, ο οποίος, σε συμφωνία με τον επόπτη πρακτικής άσκησης, αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. Εάν η αναστολή γίνει δεκτή, ο συντονιστής πρακτικής άσκησης θα πρέπει να ενημερώσει το συντομότερο δυνατό τον τομέα περιόδων πρακτικής άσκησης. Στη συνέχεια, η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση που επιβεβαιώνει την προσωρινή αναστολή και προσδιορίζει τις ημερομηνίες λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διοικητικές πτυχές. 

3. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος δεν δικαιούται αμοιβή, ασφάλιση ή επιστροφή εξόδων ταξιδίου που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η περίοδος των ημερών αδείας μειώνεται αναλόγως. Ο ασκούμενος εξακολουθεί να δεσμεύεται από τους προαναφερόμενους κανόνες του άρθρου (Συμπεριφορά και διαγωγή) παράγραφος 2 και των άρθρων 15, 16 και 17. 

4. Η ημερομηνία λήξης της περιόδου πρακτικής άσκησης παραμένει η αρχική, και κάθε παράταση υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου (Περίοδοι πρακτικής άσκησης) παράγραφοι 1 και 2. 

Μελλοντική απασχόληση

Με την πρακτική άσκηση ο ασκούμενος δεν αποκτά επ’ ουδενί την ιδιότητα του μονίμου υπαλλήλου ή μέλους του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θεμελιώνει, σε καμία περίπτωση, δικαίωμα σε μεταγενέστερη πρόσληψη. 

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όταν δεν υπάρχει ρητός κανόνας για τους ασκούμενους όσον αφορά το ωράριο εργασίας, τις άδειες και τις απουσίες και τις αποστολές, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι γενικοί κανόνες που ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ωράριο εργασίας

1. Οι ασκούμενοι εργάζονται με ωράριο πλήρους απασχόλησης.

2. Το ωράριο εργασίας ταυτίζεται με αυτό τα οποίο ισχύει για τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι ασκούμενοι σε υπηρεσίες που έχουν σχέση με τη φροντίδα παιδιών μπορεί να έχουν διαφορετικά ωράρια. Οι υπερωρίες δεν παρέχουν δικαίωμα σε αποζημίωση ή αμοιβή ή αύξηση της μηνιαίας επιχορήγησης.

Άδειες και απουσίες

Η μέθοδος υπολογισμού είναι αυτή που εφαρμόζεται για το σύνολο του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 • Αργίες και ημέρες που είναι κλειστά τα γραφεία

Οι κανόνες που διέπουν τις αργίες και τις ημέρες που είναι κλειστά τα γραφεία για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ισχύουν και για τους ασκούμενους.

 • Ετήσια άδεια 

Οι ασκούμενοι δικαιούνται άδεια δύο ημερών για κάθε μήνα εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησής τους, υπολογιζόμενη με βάση τη συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Η άδεια πρέπει να λαμβάνεται σε συμφωνία με τον επόπτη πρακτικής άσκησης.

Στο τέλος της περιόδου πρακτικής άσκησης δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη μη ληφθείσα άδεια. 

Εάν ο ασκούμενος λάβει ημέρες άδειας που υπερβαίνουν το δικαίωμα αδείας του, το αντίστοιχο ποσό αφαιρείται από τη μηνιαία επιχορήγησή του. Όσον αφορά την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο

«Συμφωνίας με οργανισμούς», αποστέλλεται ειδοποίηση στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στον εξωτερικό οργανισμό. 

 • Ειδική άδεια

Εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι γενικοί κανόνες που ισχύουν για το σύνολο του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 • Απουσία σε περίπτωση ασθένειας 

Σε περίπτωση ασθένειας, ο ασκούμενος υποχρεούται να ειδοποιήσει, από την πρώτη ημέρα απουσίας, τον επόπτη της πρακτικής του άσκησης και/ή την μονάδα στην οποία υπάγεται. Εάν η απουσία για ιατρικούς λόγους διαρκεί περισσότερο από τρεις ημέρες (συμπεριλαμβανομένων του σαββατοκύριακου, των αργιών και των ημερών που είναι κλειστά τα γραφεία), ο ασκούμενος πρέπει να αποστείλει ιατρικό πιστοποιητικό στην υπηρεσία διαχείρισης ιατρικών αδειών του Κοινοβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση, καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο μέγιστος αριθμός των ημερών μη πιστοποιημένης άδειας ασθενείας δεν υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό των μηνών πρακτικής άσκησης. 

 • Αδικαιολόγητες απουσίες

Μόλις η αρμόδια υπηρεσία ενημερωθεί για αδικαιολόγητη απουσία, αφαιρεί αντίστοιχο χρόνο από το δικαίωμα αδείας του ασκούμενου, έως ότου παρασχεθεί σχετική αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που ο ασκούμενος δεν έχει υπόλοιπο άδειας, θα γίνονται κρατήσεις από τη μηνιαία επιχορήγησή του. Όσον αφορά την πρακτική άσκηση στο πλαίσιο «Συμφωνίας με οργανισμούς», αποστέλλεται ειδοποίηση στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στον εξωτερικό οργανισμό.

Αποστολές

1. Κατά την περίοδο πρακτικής άσκησης, οι ασκούμενοι μπορεί να σταλούν σε αποστολή σε έναν από τους τρεις τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να παρακολουθήσουν τις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι ασκούμενοι μπορεί να ταξιδέψουν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα προς το συμφέρον της υπηρεσίας.

3. Οι ασκούμενοι που είναι τοποθετημένοι στα ΓΣΕΚ μπορούν να εξουσιοδοτηθούν να μεταβούν σε αποστολή εκτός των τριών τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα όπου έχουν τοποθετηθεί.

4. Η αρμόδια αρχή αποφασίζει για κάθε ειδικό κανόνα που διέπει τις αποστολές των ασκούμενων, και ο οποίος δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όταν δεν υπάρχει ειδικός κανόνας για τους ασκούμενους, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι γενικοί κανόνες που ισχύουν για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Μηνιαίες επιχορηγήσεις 

1. Η αρμόδια αρχή αποφασίζει για το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης για τα διάφορα είδη περιόδων πρακτικής άσκησης. Τα ποσά αυτά δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Η επιχορήγηση υπόκειται στον διορθωτικό συντελεστή που εφαρμόζεται στη χώρα όπου πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. 

3. Ανάλογα με το μνημόνιο συμφωνίας, οι ασκούμενοι στο πλαίσιο «Συμφωνίας με οργανισμούς» ενδέχεται να μην λαμβάνουν μηνιαία επιχορήγηση. 

Επίδομα αναπηρίας

1. Ο ασκούμενος, του οποίου η αίτηση για λογικές διαρρυθμίσεις έχει γίνει δεκτή, μπορεί να λαμβάνει πρόσθετο χρηματικό ποσό έως το 50 % της μηνιαίας επιχορήγησής του, ανάλογα με τη φύση και τον βαθμό της αναπηρίας: 

 • Εάν η σωματική αναπηρία είναι κάτω του 30 % ή η διανοητική αναπηρία είναι κάτω του 20 %, δεν θα χορηγείται κανένα πρόσθετο χρηματικό ποσό. 
 • Εάν η σωματική αναπηρία είναι μεγαλύτερη ή ίση με 30 % αλλά μικρότερη από 50 %, ή εάν η διανοητική αναπηρία είναι μεγαλύτερη ή ίση με 20 % αλλά μικρότερη από   50 %, το πρόσθετο χρηματικό ποσό θα ανέρχεται στο 20 % της μηνιαίας επιχορήγησης. 
 • Εάν η αναπηρία είναι μεγαλύτερη ή ίση με 50 %, το πρόσθετο χρηματικό ποσό θα ανέρχεται στο 50 % της μηνιαίας επιχορήγησης.

2. Η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση που επιβεβαιώνει το ακριβές ποσό της πρόσθετης πληρωμής, η οποία ισχύει (συμπεριλαμβανομένης της αναδρομικής εφαρμογής) για όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

3. Η ιατρική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αποφασίσει σχετικά με την έκβαση των αιτήσεων για λογικές διαρρυθμίσεις και σχετικά με τα ποσοστά αναπηρίας, αφού προηγουμένως εξετάσει κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Αποζημίωση ταξιδίου

1. Όλοι οι ασκούμενοι «Schuman» δικαιούνται αποζημίωση ταξιδίου που καλύπτει εν μέρει τις δαπάνες που θα πραγματοποιήσουν για τη μετακίνησή τους από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο εργασίας τους.

2. Το κατ’ αποκοπή ποσό και ο τρόπος πληρωμής αυτής της αποζημίωσης ταξιδίου καθορίζονται από την αρμόδια αρχή· οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3. Οι ασκούμενοι στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης «Η ΕΕ και εσείς» και «Συμφωνία με οργανισμούς» δεν δικαιούνται αυτή την αποζημίωση ταξιδίου.

Ασφάλιση ασθενείας και ατυχήματος

1. Ο ασκούμενος πρέπει να ασφαλίζεται έναντι των κινδύνων ασθενείας και ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνάπτει για λογαριασμό του μια ασφάλιση ασθενείας και μια ασφάλιση ατυχήματος, οι οποίες προσφέρουν συμπληρωματική κάλυψη σε σχέση με κάθε άλλη ασφάλιση που ενδέχεται να έχει ο ασκούμενος δυνάμει εθνικών ή άλλων συστημάτων ασφάλισης.

3. Με αίτηση του ασκούμενου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ασφαλίσει επίσης τον/την σύζυγο και τα παιδιά του. Στην περίπτωση αυτή, τα ασφάλιστρα βαρύνουν τον ασκούμενο.

4. Λεπτομέρειες για τα διαθέσιμα ασφαλιστήρια συμβόλαια δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

5. Σε περίπτωση ασθενείας ή ατυχήματος, ο ασκούμενος θα πρέπει να απευθύνεται απευθείας στην ασφαλιστική εταιρεία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του ασκούμενου και της ασφαλιστικής εταιρείας.

6.  Ανάλογα με το μνημόνιο συμφωνίας, οι ασκούμενοι στο πλαίσιο «Συμφωνίας με οργανισμούς» ενδέχεται να μην δικαιούνται ασφαλιστική κάλυψη έναντι των κινδύνων ασθενείας και ατυχήματος. 

Φορολογικές υποχρεώσεις

Οι ασκούμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας στην οικεία χώρα. Η επιχορήγηση δεν υπόκειται στον κοινοτικό φόρο.

ΠΡΟΩΡΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Κατόπιν αιτήσεως του ασκούμενου

1. Ο ασκούμενος μπορεί να ζητήσει τη λήξη της πρακτικής άσκησής του νωρίτερα από την ημερομηνία που ορίζεται στη σύμβαση πρακτικής άσκησης. Ο ασκούμενος έχει τη δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να εκθέσει τις απόψεις του - πριν από την υποβολή της αίτησης - στην αρμόδια αρχή σχετικά με τους λόγους της πρόωρης λήξης της πρακτικής άσκησής του.

2. Ο ασκούμενος υποβάλλει υπογεγραμμένη γραπτή αίτηση στον συντονιστή πρακτικής άσκησης και ενημερώνει τον οικείο επόπτη πρακτικής άσκησης. Ο συντονιστής πρακτικής άσκησης θα πρέπει να ενημερώσει τον τομέα περιόδων πρακτικής άσκησης το συντομότερο δυνατό, αλλά το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη ζητηθείσα ημερομηνία λήξης. Στη συνέχεια, η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση που επιβεβαιώνει την πρόωρη λήξη λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διοικητικές πτυχές.

3. Ο αριθμός των ημερών άδειας και η επιχορήγηση μειώνονται κατ’ αναλογία. Εάν, ως αποτέλεσμα της πρόωρης λήξης, έχει καταβληθεί μη οφειλόμενο ποσό της επιχορήγησης, ο ασκούμενος πρέπει να επιστρέψει ολόκληρο αυτό το ποσό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατόπιν αποφάσεως της αρμόδιας αρχής

1. Η αρμόδια αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρακτική άσκηση πριν από την ορισθείσα ημερομηνία λήξης της: 

 • εάν το επίπεδο των επαγγελματικών επιδόσεων του ασκούμενου ή της γνώσης της απαιτούμενης γλώσσας είναι ανεπαρκές για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του·
 • εάν οποτεδήποτε καταστεί προφανές ότι ο ασκούμενος έχει προβεί σε ανακριβείς δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της μη δήλωσης ή της ακατάλληλης δήλωσης των αναγκών για λογικές διαρρυθμίσεις στο έντυπο της αίτησης, ή έχει υποβάλει ψευδείς δηλώσεις ή πλαστά έγγραφα κατά τη στιγμή της αίτησης ή της διαδικασίας αποδοχής ή κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης·
 • για βάσιμους λόγους, ιδίως για επιτακτικούς λειτουργικούς λόγους ή λόγω παραβίασης των κανόνων που αφορούν τις υποχρεώσεις, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή με τους οποίους οφείλουν να συμμορφώνονται οι ασκούμενοι.

2. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή καλεί τον ασκούμενο σε συνέντευξη, προκειμένου να εξηγήσει τους λόγους της πρόωρης λήξης και για να ακούσει τον ασκούμενο. Στη συνέχεια, η αρμόδια αρχή θα αποφασίσει σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας. 

3. Η αρμόδια αρχή μπορεί να προτείνει να συνεχίσει ο ασκούμενος την πρακτική άσκησή του είτε στην ίδια είτε σε διαφορετική μονάδα για το υπόλοιπο διάστημα της περιόδου πρακτικής άσκησης. 

4. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποφασίσει να τερματίσει την πρακτική άσκηση πριν από την προβλεπόμενη λήξη της, η αρμόδια αρχή επιδίδει ή αποστέλλει την απόφασή της στον ασκούμενο το συντομότερο δυνατό. Ο ασκούμενος διαθέτει προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει την επομένη της επίδοσης ή της απόδειξης παραλαβής της απόφασης πρόωρης λήξης, προκειμένου να ολοκληρώσει τα εκκρεμή καθήκοντά του. 

5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι είναι αναγκαίο να απαγορευτεί η πρόσβαση του ασκούμενου στα κτίρια και σε κάθε ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

6. Επιπλέον, σε περιπτώσεις ακραίας ανάρμοστης συμπεριφοράς, το Κοινοβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει νομικές διαδικασίες κατά του ασκούμενου. 

7. Ο αριθμός των ημερών άδειας και η επιχορήγηση μειώνονται κατ’ αναλογία. Εάν, ως αποτέλεσμα της πρόωρης λήξης, έχει καταβληθεί μη οφειλόμενο ποσό της επιχορήγησης, ο ασκούμενος πρέπει να επιστρέψει ολόκληρο αυτό το ποσό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 1. Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να μην τερματίσει την πρακτική άσκηση, αυτή θα συνεχίσει τη κανονική της πορεία.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Προσφυγές

Δεν είναι δυνατή η άσκηση εσωτερικών επίσημων προσφυγών κατά οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με πρακτική άσκηση. 

Μετά από γραπτή και αιτιολογημένη αίτηση του ασκούμενου, η αρμόδια αρχή μπορεί να προσφέρει άτυπη διαμεσολάβηση για την επίλυση προβλήματος σε σχέση με συγκεκριμένη πρακτική άσκηση.

Μια απόφαση που έχει ληφθεί κατ’ εφαρμογήν των παρόντων κανόνων μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 263 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Προστασία δεδομένων 

Ανεξάρτητα από το εάν οι αιτήσεις επελέγησαν, απορρίφθηκαν ή αποσύρθηκαν, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παράγονται στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και στο πλαίσιο των παρόντων εσωτερικών κανόνων. 

Έναρξη ισχύος 

Οι παρόντες κανόνες τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της υπογραφής τους. 

Οι πρακτικές ασκήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν παραταθεί πριν ή μετά την ημερομηνία αυτή, εξακολουθούν να διέπονται από τους εσωτερικούς κανόνες σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2018. Με εξαίρεση τις ειδικές αυτές περιπτώσεις, οι παρόντες κανόνες αντικαθιστούν τους προαναφερόμενους κανόνες.

Πρακτική Άσκηση (2020-2021) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές Θέσεις Πρακτικής Άσκησης ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Εταιρείες που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να έρχονται σε Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr για να τις καλύψουν. Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr αποτελούν την νούμερο ένα επιλογή των ενδιαφερομένων ως προς αναζήτηση για θέσεις πρακτικής άσκησης.

Περισσότερες θέσεις πρακτικής άσκησης εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr