ΕΥΔΑΠ: Θέσεις για απασχόληση ασκούμενων δικηγόρων (640 ευρώ/μήνα)

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΕ» (ΕΥΔΑΠ ΑΕ), που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής (Ωρωπού 156), προσκαλεί όσους ασκούμενους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι και την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 640 ευρώ και το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε 8 ώρες (9:00-17:00)

Προϋποθέσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ασκούμενοι δικηγόροι εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο (ή να έχουν υποβάλλει νόμιμα τη σχετική αίτηση για την εγγραφή τους)

Να μην συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησης σε χρονικό σημείο νωρίτερο από 12 μήνες αρχής γενομένης από την έναρξη της απασχόλησής τους ως ασκουμένων στην Εταιρεία

Να διαθέτουν βαθμό πτυχίου Νομικής τουλάχιστον 7.5 και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Θα συνεκτιμηθούν η τυχόν κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε νομικό αντικείμενο και η επαρκής γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Η επιλογή των ασκουμένων δικηγόρων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνέντευξης.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της άσκησης στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, οι ασκούμενοι δικηγόροι παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας ή οποιουδήποτε φορέα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται και απευθύνονται στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ αποστελλόμενες αποκλειστικώς ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτής (Αθηνάς 58, Ομόνοια, ΤΚ 10551) εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας. Στις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα αναγραφόμενα προσωπικά στοιχεία τους, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, ενώ συνυποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, φωτοτυπία της ταυτότητας ασκουμένου, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο (ή κατά περίπτωση αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης για εγγραφή), καθώς και αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr