Πρακτική Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας

To Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας καλεί τους υποψηφίους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας (6) μηνών, να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής εντός (15) ημερών από την ημερομηνία (12-02-2018) ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας www.haf.gr, ήτοι έως και την 27/2/2018 και ώρα 15.00 μμ.

Ο αριθμός υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στη Νομική Υπηρεσία του ΜΤΑ, έχει ορισθεί στο ένα (1) άτομο. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ–ΩΡΑΡΙΟ-ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ –ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

α) Το χρονικό διάστημα άσκησής του ορίζεται σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά την αποδοχή σχετικής αίτησης του υποψηφίου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Το προσεχές εξάμηνο ξεκινά από 1η Μαρτίου 2018 και λήγει την 31η Αυγούστου 2018.

β) Η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου θα ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (€ 600,00 ) ευρώ. Το παραπάνω ποσό υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Λογιστικού του ΜΤΑ.

γ) Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης του ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και της άσκησης θα είναι ο Νομικός Σύμβουλος ΜΤΑ.

δ) Στο τέλος της άσκησης θα χορηγηθεί στον ασκούμενο δικηγόρο βεβαίωση για το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της άσκησης, υπογεγραμμένη από τον Γενικό Διευθυντή ΜΤΑ, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Ταμείου, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος του αρμόδιου δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του ΜΤΑ, ή ταχυδρομικώς εφόσον η αποστολή τους αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδρομείου ή άλλο αποδεικτικό μέσο, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας / ΜΤΑ www . haf . gr (12-02-2018). Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα στο Παράρτημα Α’. Στην Αίτηση επισυνάπτονται : α) αντίγραφο του Πτυχίου ή βεβαίωση της οικείας Σχολής για το βαθμό του πτυχίου και β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συμπληρώνει το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής του πριν το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησης στο ΜΤΑ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Σε περίπτωση που υποβληθούν περισσότερες της μίας (1) αιτήσεις υποψηφίων που πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση μεταξύ των πέντε (5) υποψηφίων, με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, η οποία θα διενεργηθεί στο ΜΤΑ με την παρουσία των ενδιαφερομένων, την 28/02/2018 και ώρα 10.00 πμ. Το όνομα του ασκούμενου δικηγόρου, που θα επιλεγεί, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας/ΜΤΑ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την παροχή πληροφοριών στους υποψηφίους για την άσκηση στη Νομική Υπηρεσία ΜΤΑ : MY ΠΕ/Α Τσιγκάνου Ιωάννα τηλ: 210 3675271 και ΜΥ ΠΕ/Α Γκιόκα Παρ.τηλ 210 3675285.

Πρακτική άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr