Πρακτική άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφερειάρχης Αττικής προσκαλεί: Α) Τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, για διάρκεια έξι (6) μηνών {υποψήφιοι κατηγορίας Α’}, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης (30 Ιανουαρίου 2018) στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr), ήτοι από την 31η Ιανουαρίου έως και την 9η Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα µε τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Β) Τους ασκούμενους δικηγόρους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής που επιθυμούν παράταση της άσκησής τους για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών {υποψήφιοι κατηγορίας Β’}, να υποβάλουν σχετική αίτηση, κατόπιν της οποίας μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να παραταθεί ο χρόνος άσκησής τους για ένα εξάμηνο ακόμη και για μία μόνο φορά για κάθε ασκούμενο και μόνον για όσες θέσεις δεν θα καλυφθούν κατά το τρέχον εξάμηνο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, ώρες: 08:00- 14:00, στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού 80- 88, Αθήνα, Τ.Κ. 11741, απευθύνοντάς τη στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Εκπαίδευσης Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2132065053, κ. Σ. Καραγιάννη και 2132065157, κ. Π. Καραστεργίου).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν:

i) αντίγραφο των δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας ή, ελλείψει αυτής, των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας κατόχου)

ii) αντίγραφα τίτλων σπουδών

iii) σύντομο βιογραφικό σημείωμα

iv) υπεύθυνη δήλωση ότι, εφόσον επιλεγούν, κατά τη διάρκεια της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα και

v) βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς από την οποία προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της άσκησής τους, εάν έχει ήδη γίνει εγγραφή ή υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στους ως άνω Συλλόγους σε εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον επιλεγούν, καθώς έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στους ως άνω Συλλόγους και δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, επειδή εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους ή υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στους ως άνω Συλλόγους σε εύλογο χρονικό διάστημα, εφόσον επιλεγούν, καθώς πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στους ως άνω Συλλόγους και θα εγγραφούν ταυτόχρονα µε την έναρξη της άσκησής τους στην Περιφέρεια Αττικής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr