Αλλοδαποί - Αλλογενείς για την εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας

Οι υποψήφιοι Αλλοδαποί - Αλλογενείς,  που επιθυμούν να εισαχθούν στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και δεν  έχουν προλάβει να πάρουν την σφραγίδα της Χάγης στο απολυτήριό τους  και στην  βεβαίωση δυνατότητας εισαγωγής σε πανεπιστήμια της χώρας τους  ειδικά για την φετινή χρονιά μπορούν να προσκομίσουν αντίγραφα των συγκεκριμένων δικαιολογητικών,   επικυρωμένα  για την γνησιότητά τους από την αντίστοιχη πρεσβεία τους, μαζί με την επίσημη μετάφρασή τους, όπως αναφέρεται στις οδηγίες Αλλοδαπών –Αλλογενών έτους 2016, προκειμένου να τους χορηγηθεί προσωρινή βεβαίωση αντιστοιχίας- αναγωγής βαθμολογίας.

Όσοι από τους εν λόγω υποψηφίους είναι επιτυχόντες σε κάποιο τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να εγγραφούν σε αυτό, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά με την επισημείωση της σφραγίδας της Χάγης (Αpοstille) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, για να εκδοθεί η τελική βεβαίωση αντιστοιχίας- αναγωγής βαθμολογίας, η οποία θα συμπεριληφθεί στον φάκελο με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή τους.

Η τελική αυτή βεβαίωση θα εκδοθεί μόνο στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά με τη σφραγίδα της Χάγης επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των αντιγράφων βάσει των οποίων είχε χορηγηθεί η προσωρινή βεβαίωση.  

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr