Μέχρι 18 Μαίου οι Μετεγγραφές Κυπρίων Φοιτητών (Εγκύκλιος)

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015(ΦΕΚ 76 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 59 του Ν. 4415/2016 (A΄159) και ισχύει, και τη με αρ. 52596/Ζ1/27-03-2017 (ΦΕΚ 1241 Β΄) Υ.Α., καλεί τους φοιτητές των ημεδαπών ΑΕΙ και ΑΕΑ, που έχουν κυπριακή καταγωγή και εισήχθησαν σε αυτά, σε ποσοστό καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄272) Y.A., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να υποβάλουν εφόσον ενδιαφέρονται, αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, δηλώνοντας τα μοριοδοτούμενα κριτήρια του άρθρου 2 της αρ. 52596/Ζ1/27-03-2017 (ΦΕΚ 1241 Β΄) Υ.Α.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από την Πέμπτη 11 Μαίου 2017 έως και την Πέμπτη 18 Μαίου 2017, στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών https://transfer4.it.minedu.gov.gr.

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 52596/Ζ1/27-03-2017 (ΦΕΚ 1241 Β΄) Υ.Α.

Αίτηση για μετεγγραφή δύνανται να υποβάλουν οι φοιτητές των A.E.I. και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που έχουν κυπριακή καταγωγή και εισήχθησαν σε αυτά, σε ποσοστό καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄272) Y.A., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο, που φοιτά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε ημεδαπό ΑΕΙ.

β) έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο, που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη.

Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 1% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων, στις ειδικές κατηγορίες, με τις οποίες εισάγονται οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής στα ημεδαπά ΑΕΙ και ΑΕΑ, κατά το ακαδ. έτος 2016-2017.

Η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων, που ο δικαιούχος σωρεύει σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 2 της με αρ. 52596/Ζ1/27-03-2017 (ΦΕΚ 1241 Β΄) Υ.Α.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση μετεγγραφή χορηγείται στον αιτούντα, που συγκεντρώνει υψηλότερη μοριοδότηση από τα κοινωνικά κριτήρια.

Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο για Σχολές ή Τμήματα αντίστοιχα των Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής, από Α.Ε.Ι. σε Α.Ε.Ι. και εφόσον το Ίδρυμα υποδοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα του ίδιου ΑΕΙ.

Δεν έχουν δικαίωμα μετεγγραφής οι φοιτητές, των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων, που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση μετεγγραφής τους από την Πέμπτη 11 Μαίου 2017 έως και την Πέμπτη 18 Μαίου 2017, στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών https://transfer4.it.minedu.gov.gr.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, στο οποίο φοιτούν.

Ο αιτών δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτηση τα προσωπικά του στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, το αντίστοιχο Τμήμα, στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί, και όσα κριτήρια, από τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Γ της παρούσης εγκυκλίου, για τα οποία δύναται να μοριοδοτηθεί. Το Τμήμα, στο οποίο αιτείται μετεγγραφή θα πρέπει να εδρεύει στην περιφέρεια όπου φοιτά ο αδελφός ή σύζυγος ή γονέας ή τέκνο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ημεδαπού ΑΕΙ ή στην περιφέρεια, που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη.

Στους υποψήφιους συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης ή ανάκλησής της μετά την οριστική υποβολή.

Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Δ της παρούσης εγκυκλίου, που αποδεικνύουν την συνδρομή των δηλωθέντων κριτηρίων μοριοδότησης. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α΄75).

Γ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δικαίωμα μετεγγραφής χορηγείται στους αιτούντες κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων, που συγκεντρώνουν από τα κάτωθι κριτήρια:

Α΄ Οικονομικά κριτήρια:

Α1. Δικαιούχος με οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος, που δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (0 - 10.000) ευρώ. (Μόρια 7)

Α2. Δικαιούχος με οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος, που δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (10.000,01- 20.000) ευρώ (Μόρια 6)

Α3. Δικαιούχος με οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος, που δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (20.000,01- 30.000) ευρώ. (Μόρια 5)

Α4. Δικαιούχος με οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος, που δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ, (30.00,01 έως 40.000 Ευρώ). (Μόρια 4)

Α5. Δικαιούχος με οικογενειακό εισόδημα, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, που δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, (40.000,01-50.000). (Μόρια 3)

Α6. Δικαιούχος με οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος, που υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, (50.000,01 - 60.000). (Μόρια 2)

Εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ δεν μοριοδοτείται.

Η φορολογική δήλωση και κάθε τροποποίηση αυτής πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι την οριστική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.

Β΄ Κοινωνικά κριτήρια

Β1. Δικαιούχος με αναπηρία 67% ή πάσχων από ασθένεια που αναφέρεται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ.

Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) Κ.Υ.Α, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει (Μόρια 5)

Β2. Δικαιούχος ορφανός και από τους δύο γονείς. (Μόρια 3)

Β3. Δικαιούχος μέλος πολύτεκνης οικογένειας. (Μόρια 2)

Β4. Δικαιούχος μέλος τρίτεκνης οικογένειας. (Μόριο 1)

Β5. Δικαιούχος ορφανός από τον έναν γονέα. (Μόριο 1)

Β6. Δικαιούχος μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμης μητέρας. (Μόριο 1)

Β7. Δικαιούχος με γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτή έχει πιστοποιηθεί από ιατροσυμβούλιο της Κύπρου ή πάσχουν από παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) Κ.Υ.Α., όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει και πιστοποιούνται από Δημόσιο Ιατρικό Λειτουργό της Κύπρου (μόριο 1). Ο αιτών λαμβάνει το ανωτέρω οριζόμενο ένα (1) μόριο, ανεξαρτήτως του αριθμού των ατόμων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση μετεγγραφή χορηγείται στον αιτούντα, που συγκεντρώνει υψηλότερη μοριοδότηση από τα κοινωνικά κριτήρια.

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την επεξεργασία αυτών, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας των αιτούντων τη χορήγηση μετεγγραφής φοιτητών κυπριακής καταγωγής στα ημεδαπά ΑΕΙ και ΑΕΑ κατά φθίνουσα σειρά των μορίων, που συγκέντρωσαν σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια του Κεφαλαίου Γ της παρούσης.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κυρώνει τον πίνακα με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν στα ΑΕΙ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα.

Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δικαιούχων μετεγγραφή ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποιείται στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων. Οι μετεγγραφέντες ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής όλα τα δικαιολογητικά, που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλλουν.

Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων προβαίνουν το συντομότερο δυνατό στον έλεγχο των δικαιολογητικών του υποψηφίου της ανωτέρω κατηγορίας και τον ενημερώνουν, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής υποβάλλουν τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Ε της παρούσης εγκυκλίου δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που η δήλωση από τον αιτούντα των στοιχείων της αίτησης, που συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής καθώς και η συνδρομή των μοριοδοτημένων κριτηρίων δεν αποδειχθεί από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, η Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής ενημερώνει άμεσα το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στη συνέχεια καλείται ο αιτών μετεγγραφή, που έπεται στην κατάταξη του ανωτέρω πίνακα μετεγγραφομένων.

Εφόσον κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι έχουν δηλωθεί από τον αιτούντα μετεγγραφή μοριοδοτούμενα κριτήρια που δεν ισχύουν, η μετεγγραφή χορηγείται εάν το άθροισμα των μορίων, για τα κριτήρια που έχουν επαληθευτεί, είναι μεγαλύτερο ή ίσο του συνόλου των μορίων, που συγκέντρωσε ο τελευταίος μετεγγραφόμενος του ανωτέρω πίνακα, λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου της ισοβαθμίας.

Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (Α΄

24) για την αναγνώριση μαθημάτων.

Ε. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής φοιτητές στα ημεδαπά ΑΕΙ και ΑΕΑ κυπριακής καταγωγής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα, για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων των στοιχείων δ), ε), στ), η) και θ) της παρ. 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄76) και του άρθρου 2 της με αρ. 52596/Ζ1/27-3-2017 Υ.Α (ΦΕΚ 1241 Β΄), για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:

1.Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.

2.Έγγραφο των αρμοδίων διοικητικών αρχών της Κύπρου, από το οποίο προκύπτει το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου μετεγγραφή φοιτητή κυπριακής καταγωγής.

3. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης.

4.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως πολύτεκνος ή τρίτεκνος ή μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμης μητέρας.

5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

6. Πιστοποιητικό από ιατροσυμβούλιο της Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω του ιδίου ή των γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων.

7. Πιστοποιητικό από Δημόσιο Ιατρικό Λειτουργό της Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι πάσχει ο ίδιος ή έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της με αρ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄358) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στο εν λόγω πιστοποιητικό δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση, όπως αυτή ορίζεται στην ανωτέρω ΚΥΑ.

8. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή, σύζυγος, γονέας ή τέκνο είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής, φοιτητής του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε ημεδαπό ΑΕΙ.

9. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αδελφού ή συζύγου ή γονέα ή τέκνου, από την οποία προκύπτει ότι διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη.

Για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα που αφορούν τις Μετεγγραφές Φοιτητών Πατήστε Εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr