ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2015-2016, Πότε, ξεκινούν, μετεγγραφές,  Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ημερομηνίες,meteggrafes, foithton ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2015-2016: Πότε ξεκινούν οι μετεγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Πότε ξεκινούν οι μετεγγραφές των φοιτητών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, όπως πάντα πρώτοι στην ενημέρωση των φοιτητών αλλά και των νεοεισαχθέντων, σας παρουσιάζουν αποκλειστικές πληροφορίες σχετικά με το πότε θα ξεκινήσουν οι μετεγγραφές των φοιτητών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για το 2015-2016.

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΟΥΝ

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας τέλη της τρέχουσας εβδομάδας, ενδεχομένως και στις αρχές της επόμενης, αναμένεται να ανακοινωθεί η εγκύκλιος για τις μετεγγραφές των φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα η εγκύκλιος θα ορίζει την προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για μεταφορά της θέσης εισαγωγής και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές προς μετεγγραφή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει (σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο που αναμένεται να ανακοινωθεί) η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τις μετεγγραφές των ενδιαφερόμενων φοιτητών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.(Foititikanea.gr)

ΜΕΙΝΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ

Αν θέλεις να ενημερωθείς πρώτος για όλα τα τελευταία νέα των Μετεγγραφών ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση με-τεγγραφής να υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων, για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί: 

1.  Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής

2.  Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης

3.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του έτους 2015

4.  Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς

5.  Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ, που ο δικαιούμενος μετεγγραφής δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους προκύπτει το κατά κεφαλή εισόδημα κατά το οικονομικό έτος αναφοράς, σε περίπτωση που ο αιτών έχει μοριο-δοτηθεί για τα εισοδήματα του τρέχοντος οικονομικού έτους. Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το τρέχον οικονομικό έτος, ο αιτών ή/και οι γονείς υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α' 75) θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ, για το λόγο απαλλαγής τους από την υποχρέωση υποβολής

6.  Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πι-στοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ' αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠ

7.  Στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αδελφού ή αδελφής, που είναι φοιτητής/φοιτήτρια προ-πτυχιακού κύκλου σπουδών: 

α) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημε-ρομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυ-χιακού κύκλου σπουδών και 

β) Υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, με-ταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή

8. Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/ 1990 (Α' 120), στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας

9. Αντίγραφο της αίτησης - δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γ.Ε.Λ. ή των ΕΠΑ.Λ. του έτους υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου του/των άλλου/άλλων αδελφού/αδελφών, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή ανήκει στην κατηγορία πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις: 

10. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας (σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής) 67% και άνω ή πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β' 358) κοινής υπουρ-γικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών:

-    πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική 67% και άνω, ή 

-    πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν οι ανα-φερόμενες, στο παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ.151/17897/ Β6/2014 (Β' 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, ή 

-    έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει πραγματο-ποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών(Foititikanea.gr)

11. Βεβαίωση της Επιτροπής από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στον φοιτητή ιατρική μέριμνα, στην περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται μετεγγραφής λόγω αναπηρίας (σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής) 67% και άνω, ή πάσχει από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β' 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις

12. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή έχει αδελφό ή αδελφή φοιτητή/φοιτήτρια προπτυχιακού κύκλου σπουδών ή είναι τέκνο θύματος τρομοκρατίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α' 120) ή επειδή είναι φοιτητής με αναπηρία (σωματική, διανοητική ή ψυχική) 67% και άνω, ή πάσχει από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της υπ' αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β' 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr