Άνοιξε η εφαρμογή για τις μετεγγραφές των φοιτητών Κυπριακής Καταγωγής

Άνοιξε η εφαρμογή για τις μετεγγραφές των φοιτητών Κυπριακής Καταγωγής

Μετεγγραφές Φοιτητών: Ετέθη την Παρασκευή (6/11) σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις μετεγγραφές των φοιτητών Κυπριακής Καταγωγής.

Το παρόν σύστημα (transfer4.it.minedu.gov.gr) αφορά φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, που δεν έχουν εξαντλήσει τα προβλεπόμενα εξάμηνα του κύκλου σπουδών στο Tμήμα φοίτησης τους, έχουν εισαχθεί σε αυτά σε ποσοστό καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β' 272) Υ.Α. και πληρούν μια τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο, που φοιτά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε ημεδαπό ΑΕΙ.

β) Έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο, που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ:

Οι δικαιούχοι, προκειμένου να εισαχθούν στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή για ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (passwd) των Ιδρυματικών τους λογαριασμών, μέσω των οποίων ταυτοποιούνται στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο αιτών - υποψήφιος είναι απαραίτητο να γνωρίζει τον κωδικό υποψηφίου που του αποδόθηκε κατά την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου τη χρονιά εισαγωγής του. Σε περίπτωση που δεν έχει στην κατοχή του τον κωδικό, οφείλει να τον αναζητήσει από τη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης. Επισημαίνεται ότι η υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Προσοχή στην ασφαλή αποσύνδεσή σας από την υπηρεσία.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη λειτουργία "Αποσύνδεση" από την εφαρμογή, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σας, αποτρέποντας τρίτους να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σας μετά την απομάκρυνσή σας από τον υπολογιστή.
Αν δεν χρησιμοποιείτε τον προσωπικό σας υπολογιστή (π.χ. βρίσκεστε σε Internet Cafe ή χρησιμοποιείτε ένα διαμοιραζόμενο υπολογιστή γραφείου ή εργαστηρίου), για να μην καταγράφεται η δικτυακή σας δραστηριότητα, χρησιμοποιήστε την λειτουργία "Περιήγησης InPrivate".

Σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει περιήγηση InPrivate, χρησιμοποιείστε την επιλογή εκκαθάρισης προσωπικών δεδομένων (Clear Private Data) ή εναλλακτικά κλείστε όλα τα παράθυρα του φυλλομετρητή σας.

Κριτήρια, δικαιούχοι και δικαιολογητικά

Τι ορίζει η νέα απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Β. Διγαλάκη που ανάμεσα στα θέματα που ρυθμίζει είναι και η κατηγορία των "Μετεγγραφών φοιτητών κυπριακής καταγωγής" στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν τα όλα όσα ορίζει για τους Κύπριους φοιτητές:

Κεφάλαιο Δ΄
Μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής

Άρθρο 6
Πεδίο εφαρμογής - Δικαιούχοι μετεγγραφής - Μοριοδότηση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων

1. Οι φοιτητές των ημεδαπών Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., που έχουν κυπριακή καταγωγή και εισήχθησαν σε αυτά, σε ποσοστό καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Φ.151/20049/ Β6/20-2-2007 (Β΄ 272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο που φοιτά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου ή δευτέρου κύκλου σε ημεδαπό Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. ή

β) έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε (5) έτη.

2. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων είναι ίσος με το 1% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων, κατά το έτος αναφοράς της εν λόγω ειδικής κατηγορίας, με την οποία εισάγονται οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής στα ημεδαπά Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

3. Η χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων, που ο δικαιούχος σωρεύει σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Οικονομικά Κριτήρια

αα) Επτά (7) μόρια εάν το οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000).

αβ) Έξι (6) μόρια εάν το οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος κυμαίνεται από το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (10.000,01) έως το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000).

αγ) Πέντε (5) μόρια εάν το οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος κυμαίνεται από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (20.000,01) έως το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000).

αδ) Τέσσερα (4) μόρια εάν το οικογενειακό εισόδημαγια το προηγούμενο φορολογικό έτος κυμαίνεται από το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (30.000,01) έως το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ
(40.000).

αε) Τρία (3) μόρια εάν το οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος κυμαίνεται από το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (40.000,01) έως το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000).

αστ) Δύο (2) μόρια εάν το οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο φορολογικό έτος κυμαίνεται από το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (50.000,01) έως το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ(60.000).

Εισόδημα άνω των 60.000 ευρώ δεν μοριοδοτείται.

Η φορολογική δήλωση πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι  την οριστική υποβολή της αίτησης μετεγγραφής.

β) Κοινωνικά Κριτήρια

βα) Πέντε (5) μόρια εάν ο δικαιούχος έχει αναπηρία 67% ή πάσχει από ασθένεια που αναφέρεται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

ββ) Δύο (2) μόρια, εάν ο δικαιούχος είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.

βγ) Δύο (2) μόρια, εάν ο δικαιούχος είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε τέκνο της οικογένειας πλην του δικαιούχου.

βδ) Ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο δικαιούχος είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε τέκνο της οικογένειας πλην του δικαιούχου.

βε) Δύο (2) μόρια, εάν ο δικαιούχος είναι τέκνο άγαμου γονέα.

βστ) Ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του δικαιούχου (γονέα, τέκνο, αδελφό/ή ή σύζυγο), το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενη από ιατροσυμβούλιο της Κύπρου ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει και πιστοποιούνται από δημόσιο ιατρικό λειτουργό της Κύπρου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, μετεγγραφή χορηγείται στον δικαιούχο που συγκεντρώνει υψηλότερη μοριοδότηση από τα κοινωνικά κριτήρια.

Άρθρο 7
Διαδικασία υποβολής αίτησης μετεγγραφής

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών της ειδικής κατηγορίας, με την οποία εισάγονται οι φοιτητές κυπριακής καταγωγής στα ημεδαπά Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. και σε αποκλειστική προθεσμία, που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), όσοι φοιτητές κυπριακής καταγωγής επιθυμούν να μετεγγραφούν, υποβάλλουν μέσω εφαρμογής του Υ.ΠΑΙ.Θ., ηλεκτρονική αίτηση στην οποία δηλώνουν την αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, στο οποίο επιθυμούν να μετεγγραφούν και όσα από τα κριτήρια αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας για τα οποία δύνανται να μοριοδοτηθούν. Το Τμήμα ή η Σχολή που αιτούνται μετεγγραφή, θα πρέπει να εδρεύει στην περιφέρεια όπου φοιτά ή διαμένει το πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 6 της παρούσας. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση, οι δικαιούχοι μετεγγραφής δεσμεύονται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 της παρούσας που αποδεικνύουν τη συνδρομή των δηλωθέντων κριτηρίων μοριοδότησης. Η αίτηση μετεγγραφής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την επεξεργασία αυτών, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Σχολή ή Τμήμα των αιτούντων τη χορήγηση μετεγγραφή φοιτητών κυπριακής καταγωγής στα ημεδαπά Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. κατά φθίνουσα σειρά των μορίων, που συγκέντρωσαν σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας.

3. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης κυρώνει τον πίνακα υπό την αίρεση του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι δικαιούχοι μετεγγραφής, δεσμεύθηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν από την οικεία Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, στο οποίο είναι επιθυμητή η μετεγγραφή.

4. Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δικαιούχων μετεγγραφή ανά Σχολή ή Τμήμα κοινοποιείται στις Γραμματείες των οικείων Σχολών/Τμημάτων.

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος και καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος υποδοχής προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία είχαν δεσμευθεί στην αίτησή τους ότι θα προσκομίσουν.

5. Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων ενημερώνουν, με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός εύλογου χρόνου, τον υποψήφιο της ανωτέρω κατηγορίας μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από τη Σχολή/Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στη Σχολή/Τμήμα υποδοχής.

6. Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση, τα οποία συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής, καθώς και στην περίπτωση μη απόδειξης των μοριοδοτούμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 6 μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος/ Σχολής ενημερώνει περί τούτου εγγράφως το συντομότερο δυνατό το Υ.ΠΑΙ.Θ. Σε περίπτωση που το σύνολο των μορίων για τα κριτήρια που έχουν επαληθευτεί είναι μεγαλύτερο ή ίσο του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο τελευταίος μετεγγραφόμενος του ανωτέρω πίνακα, πραγματοποιείται η μετεγγραφή του αιτούντα, διαφορετικά καλείται ο αιτών μετεγγραφή που έπεται στην κατάταξη του ανωτέρω πίνακα μετεγγραφομένων.

7. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) για την αναγνώριση μαθημάτων.

Άρθρο 8
Δικαιολογητικά

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής φοιτητές κυπριακής καταγωγής στα ημεδαπά Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα, για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 6 για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί:

α. Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

β. Έγγραφο των αρμοδίων διοικητικών αρχών της Κύπρου, από το οποίο προκύπτει το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου μετεγγραφή φοιτητή κυπριακής καταγωγής.

γ. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα/Σχολή προέλευσης.

δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους, εάν ο φοιτητής
έχει μοριοδοτηθεί ως πολύτεκνος ή τρίτεκνος ή μη αναγνωρισμένο τέκνο άγαμου γονέα.

ε. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

στ. Πιστοποιητικό από το ιατροσυμβούλιο Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω του ιδίου ή των γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων.

ζ. Πιστοποιητικό από δημόσιο ιατρικό λειτουργό της Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι πάσχει ο ίδιος ή έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στο εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η πάθηση, όπως ορίζεται στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.

η. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή, σύζυγος, γονέας ή τέκνο είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής, φοιτητής προγράμματος σπουδών πρώτου ή δευτέρου κύκλου σε ημεδαπό Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α.

θ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αδελφού ή συζύγου ή γονέα ή τέκνου, από την οποία προκύπτει ότι αυτός/αυτή διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε (5) έτη.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr