Μετεγγραφές Αδελφών Φοιτητών: Ξεκίνησε η υποβολή των δικαιολογητικών (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

Μετεγγραφές Αδελφών Φοιτητών: Ξεκίνησε η υποβολή των δικαιολογητικών (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

Μετεγγραφές Φοιτητών 2018-2019: Ξεκίνησαν οι γραμματείες των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ (ΑΕΙ) και Α.Ε.Α να ανακοινώνουν τις ημερομηνίες εντός των οποίων θα πρέπει οι φοιτητές της κατηγορίας (αδελφών φοιτητών) να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της μετεγγραφής τους.

Πιο συγκεκριμένα τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr ενημερώνουν τους δικαιούχους μετεγγραφής ότι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των για τις μετεγγραφές των φοιτητών 2018-2019 ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με απόφασή του κυρώνει τον πίνακα με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν στα ΑΕΙ υποδοχής.

Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα ανά Σχολή ή Τμήμα, κοινοποιείται στις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων υποδοχής, οι οποίες ανακοινώνουν τις ημερομηνίες εντός των οποίων υποβάλλονται τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Ε΄ της παρούσης. 

Οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων υποδοχής κατόπιν του ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών, ενημερώνουν τον υποψήφιο σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της μετεγγραφής του. Σε περίπτωση αποδοχής της μετεγγραφής του, ο αιτών αιτείται τη διαγραφή του από τη Σχολή / Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Τμήμα υποδοχής.

Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24) για την Αναγνώριση μαθημάτων, περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Είσαι Δικαιούχος Μετεγγραφής; Δες τώρα πως θα μετακομίσεις το φοιτητικό σου σπίτι οικονομικά!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Οι δικαιούμενοι μετεγγραφής καλούνται από τις Σχολές ή τα Τμήματα για τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση μετεγγραφής να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτει η συνδρομή των κριτηρίων του κεφαλαίου Γ΄ της παρούσης εγκυκλίου, για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί: 

1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής.

2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης. 

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα ή γονέων του, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

5. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, το οποίο συνοδεύει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας (παρ. 9 του άρθρου 67 του Ν. 4316/2014).

6. Πιστοποιητικό αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου έχει χορηγηθεί πριν την 1.9.2011 επ’ αόριστον ποσοστό αναπηρίας, από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, της Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας, δεν απαιτείται εκ νέου εξέταση από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. 

Η Υπουργική απόφαση για την ολοκλήρωση μετεγγραφής αδελφών φοιτητών

7. Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στην εν λόγω γνωμάτευση δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση όπως ορίζεται στην ανωτέρω ΚΥΑ. 

8. Στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας: 

α) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αποδεικνύει ότι εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (Α΄120), στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας, 

β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια

9. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγράφεται λόγω αναπηρίας:

α) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική, 67% και άνω,

β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή 

Αναγνώριση μαθημάτων στους φοιτητές από Μετεγγραφή

β2) Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στο φοιτητή ιατρική μέριμνα.

10. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει δηλώσει ότι πάσχει από κάποια από τις αναφερόμενες, στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897 /Β6/2014 (Β΄ 358) Κ.Υ.Α παθήσεις

α) Πιστοποιητικό της Επταμελούς Επιτροπής που προβλέπεται στην ανωτέρω ΚΥΑ

β1) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια ή

β2) Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία του παρέχεται ιατρική μέριμνα

11. Στην περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών:

α) Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ), β) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια.

Την ενημερωτική σελίδα των Μετεγγραφών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Παραδείγματα ανακοινώσεων από μερικά Ιδρύματα - Τμήματα

ΟΠΑ

Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής επιτυχόντων μετεγγραφής - αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές - ακαδ. έτους 2018-2019 

Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μετεγγραφής - αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές - ακαδ. έτους 2018-2019, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από τη Δευτέρα 26/11/2018 έως και την Παρασκευή 30/11/2018, καθημερινά 10:00-12:00, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, δύο (2) φωτογραφίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην με αριθμ. 37818/Ζ1 /05-03-2018 (Β΄862) Υπουργική Απόφαση και την με αριθμ. 168262/Ζ1 /9-10-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων. 

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών. 

ΑΠΘ 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των μετεγγραφών με αδέρφια φοιτητές να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προεγγραφής μέσα στο περιβάλλον register.auth.gr (οι αιτούντες μετεγγραφή θα ενημερωθούν μέσω SMS για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων στο register.auth.gr), από Παρασκευή 23-11-2018 έως Τετάρτη 5-12-2018 και να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, και ώρες 12.00 έως 13.00, στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που κατέθεσαν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
 2. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης, όπου θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής του.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός του έτους 2018.
 4. Δύο φωτογραφίες.
 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 6. Όποιο ή όποια άλλα δικαιολογητικά απαιτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που επικαλείται ο καθένας και τα οποία δικαιολογητικά αναγράφονται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής του σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 168262/Ζ1/9-10-2018.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται από τους ίδιους τους φοιτητές με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή από νόμιμο εκπρόσωπό τους με επίδειξη εξουσιοδότησης και ταυτότητας του εξουσιοδοτούμενου.

ΠΑΜΑΚ

Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακ. έτους 2018-2019 - Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Οι αιτούντες μετεγγραφή στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την κατηγορία «Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ακ. έτους 2018-2019», καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, κατά το χρονικό διάστημα από 23/11/2018 έως και 28/11/2018, κατά τις ώρες 11.30-13.00.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, προσερχόμενοι στη Γραμματεία με την αστυνομική τους ταυτότητα, θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτηση καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.

Η εγγραφή θα ολοκληρωθεί μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την ορισθείσα Επιτροπή και τα αρμόδια όργανα.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών για τις μετεγγραφές λόγω αδελφών φοιτητών ακ. έτους 2018-2019.

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή λόγω αδελφών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας, βάσει της ηλεκτρονικής τους αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου από την Παρασκευή 23-11-2018 ως την Τρίτη 27-11-2018. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν υπάρχουν στη σελίδα 11 της επισυναπτόμενης με αριθ. 168262/Ζ1/9-10-2018 εγκυκλίου «Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2018-2019».

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ο ονομαστικός πίνακας των αιτούντων μετεγγραφή για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετική πόλη από την πόλη μόνιμης κατοικίας των γονέων, σύμφωνα με το Αρ.17 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α’).

Για τον έλεγχο των δικαιολογητικών , οι αιτούντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, θα πρέπει να καταθέσει  στη Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά που είχαν επικαλεστεί, από τις 23  έως τις 27 Νοεμβρίου 2018 , καθημερινά και ώρα 11.00 με 13.00.

ΕΚΠΑ

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα ΑΕΙ, για το Τμήμα μας ακαδημαϊκού έτους 2018-19 να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία (κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11:00-14:00) προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά από Παρασκευή 23/11/2018 έως και Παρασκευή 07/12/2018. 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2018-2019, να προσέλθουν, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.197051/Ζ1 16-11-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Γραφείο 304,  3ος όροφος),  από την Δευτέρα  26-11-2018 έως την Παρασκευή 30-11-2018 (Δευτέρα – Τετάρτη –Παρασκευή, ώρα 11.00 έως 14.00) προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά  που αναγράφονται σε αυτή.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ολοκλήρωση  της εγγραφής μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής. 
 2. Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων Ε1 οικ. έτους 2017 (που αντιστοιχούν στους ΑΦΜ που δηλώθηκαν).   
 3. Αντίγραφα εκκαθαριστικών εφορίας οικ. έτους 2017 (που αντιστοιχούν στους ΑΦΜ που δηλώθηκαν)
 4. Βεβαίωση εγγραφής από το Τμήμα προέλευσης στην οποία αναγράφεται και ο τρόπος εισαγωγής του δικαιούχου. 
 5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
 6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.
 7. Διαζευκτήριο στην περίπτωση που ο φοιτητής δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων καθώς και απόφαση επιμέλειας τέκνων. 
 8. Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, φοιτητής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και δεν έχει υπερβεί δύο (2) έτη πλέον των προβλεπόμενων ετών φοίτησης  καθώς και  υπεύθυνη δήλωση του/της αδελφού/αδελφής, που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. 

Η Γραμματεία του Τμήματος θα ενημερώσει με νέα ανακοίνωση εάν μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επικύρωση των αποτελεσμάτων από τη Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνεται η μετεγγραφή ώστε οι δικαιούχοι να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή τους από τα Τμήματα Προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα μας.

ΤΕΙ Κρήτης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Παρακαλούνται οι φοιτητές  που  ανήκουν στην  παραπάνω  κατηγορία και των οποίων η μετεγγραφή  τους εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας να προσέλθουν στην γραμματεία του τμήματος, προσωπικά ή μέσω  νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από σήμερα, Πέμπτη 22-11-20108 έως και την  Τετάρτη  28-11-2018 και ώρες 11.00 π.μ. -13.00 μ.μ. και  να καταθέσουν τα  δικαιολογητικά  που επικαλέστηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλλαν στο Υπουργείο.

Ηράκλειο:  22/11/2018

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Οι φοιτητές/τριες των οποίων έγινε δεκτή η μετεγγραφή λόγω αδελφών προπτυχιακών φοιτητών Α.Ε.Ι. παρακαλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. από Δευτέρα 26/11 έως και την Παρασκευή 30/11 και από 11:00 έως 13:00, τα δικαιολογητικά των λόγων που επικαλούνται για μετεγγραφή,  προκειμένου να ελεγχθούν. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να προσκομίσουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής, τα δικαιολογητικά τους καθώς και την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr