Το έγγραφο που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας στις Γραμματείες των Τμημάτων για τις Μετεγγραφές των Φοιτητών!

Το έγγραφο που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας στις Γραμματείες των Τμημάτων για τις Μετεγγραφές των Φοιτητών

Μετεγγραφές Φοιτητών 2018-2019: Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr ενημερώνουν τους φοιτητές ότι το Υπουργείο Παιδείας διαβίβασε στις Γραμματείες των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανωτ. Εκκλ/κών Ακαδημιών τον ονομαστικό πίνακα αιτούντων μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Το έγγραφο αναφέρει τα εξής: 

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση ονομαστικού πίνακα αιτούντων μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 - Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Δια του παρόντος σας διαβιβάζουμε ονομαστικό πίνακα των αιτούντων μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, όπως αυτός κυρώθηκε με την αριθ. 188797/Ζ1/06-11-2018 Υ.Α., με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι αιτούντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν στα Τμήματα υποδοχής.

Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμ.158978/Z1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β΄) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες», στη με αριθμ.52596/Ζ1/27-03-2017 (ΦΕΚ 1241 Β΄) Υ.Α. «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες φοιτητών Κυπριακής καταγωγής, που έχουν εισαχθεί με τις ειδικές κατηγορίες της υπ΄αριθμ.Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄272) Υ.Α.» καθώς και της με αριθμ. 168262/Ζ1/9-10-2018 Εγκυκλίου «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019».

Οι σχετικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα αποφασιστούν από τα όργανα του Ιδρύματος /Τμήματος, ωστόσο παρακαλούμε για τη συντομότερη δυνατή ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και έγκρισης των μετεγγραφών.

Ειδικότερα και όσον αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν επαληθευτούν τα μοριοδοτούμενα κριτήρια, που

Ο αιτών δήλωσε στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, μετεγγραφή χορηγείται αν το σύνολο των μορίων για τα κριτήρια που έχουν επαληθευτεί είναι μεγαλύτερο ή ίσο (λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής σε περίπτωση ισοβαθμίας) του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο αιτών που καταλαμβάνει την τελευταία θέση μετεγγραφής.

Είσαι Δικαιούχος Μετεγγραφής; Δες τώρα πως θα μετακομίσεις το φοιτητικό σου σπίτι οικονομικά!

2. Στην περίπτωση που ο αιτών μετεγγραφή έχει μοριοδοτηθεί για τα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά από τα στοιχεία του διαβιβαζόμενου πίνακα προκύπτει ότι έχει παραλείψει να δηλώσει τον ΑΦΜ του ενός ή και των δύο γονέων/κηδεμόνων ή συζύγου (σημειώνεται ότι δεν ήταν υποχρεωτική η δήλωση ΑΦΜ για τον αιτούντα), καλείται να υποβάλλει επιπλέον των δικαιολογητικών της με αριθμ.168262/Ζ1/9-10-2018 εγκυκλίου μας και τα κάτωθι δικαιολογητικά, ανάλογα με το λόγο που έχει επικαλεστεί για τη μη δήλωση ΑΦΜ:

"Ο ΓΟΝΕΑΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΑΣ Ή Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΠΟΘΑΝΩΝ": Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος.

"Ο ΓΟΝΕΑΣ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ": Δικαστική απόφαση, με την οποία ο ένας γονέας έχει αποκτήσει την επιμέλεια του αιτούντος μετεγγραφή φοιτητή. 

"ΕΙΜΑΙ ΕΓΓΑΜΟΣ": Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο γάμος του αιτούντος μετεγγραφή φοιτητή, ο οποίος έχει δηλώσει το ΑΦΜ του συζύγου και όχι των γονέων/ κηδεμόνων. 

"ΕΙΜΑΙ ΤΕΚΝΟ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ": Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών είναι τέκνο άγαμης μητέρας.

Μετεγγραφές Φοιτητών 2018-2019: Υποβολή δικαιολογητικών Μετεγγραφομένων φοιτητών (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

"ΕΙΜΑΙ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η": Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει το διαζύγιο του φοιτητή. 

"ΕΙΜΑΙ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ": Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι συντρέχει η ιδιότητα της άγαμης μητέρας στο πρόσωπο της αιτούσης μετεγγραφή φοιτήτριας.

"Ο ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΦΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ":

Έγγραφο των αρχών της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο γονέας, o ΑΦΜ του οποίου δεν δηλώθηκε, έχει μόνιμη κατοικία στη χώρα αυτή.

3. Στις περιπτώσεις που δηλώθηκαν οι ΑΦΜ των γονέων παρακαλούμε να επαληθεύσετε την σχέση των κατόχων τους με τον φοιτητή από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σημειώνεται ότι, αν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν αποδειχθεί ο λόγος μη καταχώρισης ΑΦΜ ή προκύψει καταχώριση ΑΦΜ άλλου προσώπου, τότε αφαιρούνται όλα τα μόρια (3-6) του εισοδηματικού κριτηρίου και εφαρμόζεται η παρ. 7, του άρθρου 4 της αριθ. 158978/Z1/27-9-2016 (ΦΕΚ 3153 Β΄) Υπουργικής Απόφασης. Με την παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν.4569/2018 (ΦΕΚ 179 Α΄) η μοριοδότηση για το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογενείας του, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ανήλθε σε 6 μόρια. 

Στις περιπτώσεις των μετεγγραφομένων εκτός ποσοτικού περιορισμού (αναπηρίες άνω του 67%, πάσχοντες από ασθένειες κλπ) παρακαλούμε να τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την υποβολή του αντίστοιχου δικαιολογητικού (πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή βεβαίωση επταμελούς επιτροπής), δεδομένου ότι η σχετική διαδικασία μπορεί να μην έχει ολοκληρωθεί. 

Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄). Για να δείτε τι ορίζει το άρθρο 35 πατήστε εδώ.

Το Έγγραφο

Την ενημερωτική σελίδα των Μετεγγραφών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr