Μετεγγραφές Φοιτητών: Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν τα εισοδηματικά κριτήρια σε αδέρφια 

Μετεγγραφές Φοιτητών: Με νεότερη υπουργική απόφαση θα καθοριστούν τα εισοδηματικά κριτήρια που θα επιτρέπουν τις μετεγγραφές σε αδέρφια που φοιτούν σε διαφορετικές πόλεις. Πού θα δοθεί προτεραιότητα και τιι θα ισχύσει με τις μετεγγραφές στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Στην τροπολογία ξεκαθαρίζεται σε ποια αδέρφια θα δοθεί προτεραιότητα, ενώ για το ύψος των εισοδηματικών κριτηρίων των οικογενειών, θα εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση.

Πιο αναλυτικά, η τροπολογία αναφέρει ότι: «Εάν συντρέχει απόλυτη οικονομική δυσχέρεια, τα αδέρφια μπορούν από κοινού, σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας, να μετεγγραφούν σε αντίστοιχο Τμήμα: 1. της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, 2. σε οποιαδήποτε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης, 3. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αθήνας ή Θεσσαλονίκης. Μόνο σε περίπτωση απόλυτης οικονομικής δυσχέρειας μπορεί να αιτηθεί μετεγγραφής και φοιτητής, του οποίου ο αδελφός φοιτά και διαμένει στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς του διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Τα οικονομικά κριτήρια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

«Πρόθεση μας είναι να μην υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά τους λόγω σοβαρής οικονομικής δυσχέρειας. Στις περιπτώσεις αυτές τα παιδιά θα πηγαίνουν εκεί που ζουν οι οικογένειες», σημείωσε μάλιστα κατά την ομιλία του στη βουλή, ο αρμόδιους υπουργός, αναφερόμενος στις ρυθμίσεις, αλλά και στην πρωτοβουλία του να υπάρξει με διακομματική συναίνεση νέα νομοθετική ρύθμιση για τις μετεγγραφές φοιτητών που θα καλύπτει ακόμη και τις ανάγκες των οικογενειών με μεγάλα οικονομικά προβλήματα και οι οποίες έχουν ένα παιδί που σπουδάζει.

Και συνέχισε: «Καμία οικογένεια δεν θα συντηρεί, εκτός από το δικό της, πάνω από ένα σπίτι».

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός κατέθεσε διάταξη στο παρά πέντε της έναρξης της ψηφοφορίας στη βουλή που ουσιαστικά ανοίγει «παράθυρο» στους φοιτητές των ΤΕΙ όλη της χώρας να μετεγγραφούν για το έτος 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αντιστοιχία τμημάτων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις ε’ και στ’ της παρ. 8 του άρθρου 21 του νόμου 4332/2015.

Δείτε παρακάτω τι περιλαμβάνει το άρθρο 17 για τις μετεγγραφές των φοιτητών

Άρθρο 17

Διατάξεις για τις µετεγγραφές φοιτητών

1. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Δεν έχουν δικαίωµα µετεγγραφής:

α) Οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος, στο οποίο φοιτούν.

β) Οι φοιτητές στους οποίους έχει χορηγηθεί µετεγγραφή ή µεταφορά θέσης εισαγωγής και αιτούνται εκ νέου µετεγγραφή από τη Σχολή ή το Τµήµα στο οποίο έχουν εγγραφεί µε µετεγγραφή, µε την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης v της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 8.

γ) Οι φοιτητές που µε αίτησή τους έχουν διακόψει τη φοίτησή τους και για όσο χρόνο διαρκεί η διακοπή της φοίτησης και της φοιτητικής ιδιότητας, εκτός αν αυτή οφείλεται σε αποδεδειγµένους λόγους υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

δ) Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. µε τις κάτωθι κατηγορίες:

αα) Τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού.

ββ) Αλλοδαποί - Αλλογενείς.

γγ) Υπότροφοι Αλλοδαποί - Αλλογενείς που έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα Τµήµατα Θεολογικών Σχολών των Πανεπιστηµίων και στα προγράµµατα σπουδών των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών σε συγκεκριµένο αριθµό θέσεων και σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε όλες τις υπόλοιπες Σχολές.

δδ) Υπότροφοι Οµογενείς.

εε) Αθλητές που εισήχθησαν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε διάκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 34 του

ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

2. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) καταργείται.

3. Στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) Αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο µεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαµένουν µόνιµα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και µε την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια που ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

Για τις ανάγκες του παρόντος η Περιφέρεια Αττικής νοείται ως µία Περιφερειακή Ενότητα, µε εξαίρεση τις Περιφερειακές Ενότητες Αγκιστρίου, Αίγινας, Κυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Τροιζηνίας - Μεθάνων και Ύδρας.

Επιπλέον προϋποθέσεις για την υπαγωγή στην παρούσα περίπτωση είναι: αα) οι αιτούντες να µην είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και να µην έχουν υπερβεί τον ανώτατο χρόνο σπουδών που προβλέπεται για την απόκτηση πτυχίου, και ββ) σε περίπτωση που αιτείται ο ένας µόνο φοιτητής µετεγγραφή, ο αδερφός του αιτούντος να µην έχει υπερβεί δύο (2) έτη πλέον των προβλεπόµενων ετών φοίτησης.

Ως προς τις µετεγγραφές της παρούσας περίπτωσης ισχύουν τα εξής:

i. Ο φοιτητής µπορεί να µετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τµήµα, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού του.

ii. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο Τµήµα στην Περιφερειακή Ενότητα φοίτησης του αδελφού του, ο φοιτητής µπορεί να µετεγγραφεί σε αντίστοιχο Τµήµα που εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα της µόνιµης κατοικίας των γονέων του.

iii. Αν δεν πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, τα αδέλφια µπορούν να µετεγγραφούν από κοινού σε αντίστοιχα Τµήµατα που εδρεύουν σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

iv. Εάν συντρέχει απόλυτη οικονοµική δυσχέρεια, τα αδέρφια µπορούν από κοινού, σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας, να µετεγγραφούν σε αντίστοιχο Τµήµα:

αα. της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία οι γονείς τους διαµένουν µόνιµα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας,

ββ. σε οποιαδήποτε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης και

γγ. στην Περιφερειακή Ενότητα Αθήνας ή Θεσσαλονίκης.

Μόνο σε περίπτωση απόλυτης οικονοµικής δυσχέρειας µπορεί να αιτηθεί µετεγγραφής και φοιτητής του οποίου ο αδελφός φοιτά και διαµένει στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς του διαµένουν µόνιµα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας. Τα οικονοµικά κριτήρια για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

v. Δικαιούνται µετεγγραφής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, οι φοιτητές που έχουν λάβει µετεγγραφή κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία των µετεγγραφών και κάθε σχετικό θέµα µε την εφαρµογή του παρόντος.»

4. Για το έτος 2017- 2018 οι σπουδαστές Τ.Ε.Ι. δικαιούνται µετεγγραφής, σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015, στο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής σύµφωνα µε την αντιστοιχία Τµηµάτων του άρθρου 5 του παρόντος.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Μετεγγραφές των Φοιτητών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr