Χορηγία Υποτροφίας του ομίλου EUROBANK εις μνήμην Γεωργίου Γόντικα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική, με κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη», του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Αναγνωρίζοντας το όραμα του εμπνευστή και δημιουργού του, Γ. Γόντικα, για τη δημιουργία μιας ελληνικής τράπεζας βασισμένης σε διεθνή τραπεζικά πρότυπα, ο όμιλος EUROBANK προσφέρει, στη μνήμη του, μια πλήρη υποτροφία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική», με κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη».

Η χορηγία θα δοθεί στον πρώτο στη σειρά κατατάξεως νεο-εισερχόμενο φοιτητή, με βαθμό πτυχίου από 8 και πάνω και εργασιακή εμπειρία στο χρηματοοικονομικό τομέα. Η χορηγία θα καλύψει πλήρως τα δίδακτρα του προγράμματος.

Στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί εργαζόμενοι πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως αντικειμένου σπουδών. Ως Τμήμα, επιδιώκουμε να έχουμε τάξεις με πολύ καλά διαφοροποιημένο «χαρτοφυλάκιο» γνώσεων, εμπειριών και ιδεών.

Τα κριτήρια αξιολογήσεως των υποψηφίων είναι ο βαθμός πτυχίου και η συνέντευξη, με συντελεστές βαρύτητας 60% και 40% αντιστοίχως. Συνεκτιμώνται, επίσης, το τμήμα προελεύσεως, το εύρος και το είδος της εργασιακής εμπειρίας, η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας – εάν έχει εκπονηθεί, και ο βαθμός GMAT – εφόσον υπάρχει.

Όλοι οι νεο-εισερχόμενοι φοιτητές οι οποίοι υποβάλλουν Αίτηση Υποτροφίας θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολογήσεως. Επιπλέον, όποιος επιλεγεί για την υποτροφία, θα πρέπει να υπογράψει τους όρους αποδοχής της.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Περαντωνάκη Ειρήνη στο τηλ. 210 4142323.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr