Κανονισμός περί Εκκλησιαστικών Υποτροφιών

Κανονισμός της Ιεράς Συνόδου περί Εκκλησιαστικών Υποτροφιών

Υποτροφίες 2019-2020Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν τον κανονισμό της Ιεράς Συνόδου «περί Εκκλησιαστικών Υποτροφιών»:

Φορεύς, Σκοπός, Αριθμός Υποτροφιών

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


1. Η Εκκλησία της Ελλάδος χορηγεί υποτροφίας (κατ’ άρθρον 43 παρ. 3 του ν. 590/1977). Αι Εκκλησιαστικαί Υποτροφίαι χορηγούνται υπό της Εκκλησίας της Ελλάδος δια καθαρώς εκκλησιαστικούς σκοπούς, ήτοι:

α) κατάρτισιν και επιμόρφωσιν στελεχών της Εκκλησίας της Ελλάδος, και β) σύσφιξιν και προαγωγήν των διορθοδόξων και διαχριστιανικών σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος (Κεφ. Β΄, άρθρον 19, παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 160/2004 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ΦΕΚ 100/τ.Α΄/20.5.2004).

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Εκκλησιαστικαί Υποτροφίαι διεπόμεναι υπό του παρόντος Κανονισμού είναι αι χορηγούμεναι: α) υπό του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και

β) υπό των Νομικών Προσώπων των Ιερών Μητροπόλεων ή Ιερών Μονών ή Ενοριών της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Εκκλησιαστικαί Υποτροφίαι χορηγούνται: α) εις Έλληνας Ορθοδόξους δια μεταπτυχιακάς θεολογικάς σπουδάς εις το εξωτερικόν ή δια σπουδάς εις τομείς ζωτικούς δια την ζωήν και την δράσιν της Εκκλησίας, και β) εις αλλοδαπούς ορθοδόξους ή και μη ορθοδόξους, δια προπτυχιακάς ή μεταπτυχιακάς Θεολογικάς σπουδάς εν Ελλάδι. 

Τα θέματα των Εκκλησιαστικών Υποτροφιών αποτελούν τομέα δραστηριότητος της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων (άρθρον 19 κεφ. Β΄ παρ. 4 του υπ’αριθμ. 160/2004 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ΦΕΚ 100/

τ.Α΄/20.5.2004). Δια την αντιμετώπισιν όλων των σχετικών θεμάτων συνιστάται παρά τη Συνοδική ταύτη Επιτροπή Υποεπιτροπή Υποτροφιών (άρθρ. 10 παρ. 3 και 4 του ν. 590/1977).

α) Η Υποεπιτροπή Υποτροφιών συγκροτείται εκ του Προέδρου της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων και ανά δύο (2) Μελών των Συνοδικών Επιτροπών Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων και Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, οριζομένων υπό των Προέδρων αυτών.

β) Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί εν (1) εκ των αρχιερατικών Μελών αυτής, το έχον πρεσβεία αρχιερωσύνης.

γ) Χρέη Γραμματέως της Υποεπιτροπής Υποτροφιών εκτελεί ο Γραμματεύς της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων, αναπληρούμενος υπό του παρ’ αυτή ειδικού Συνεργάτου.

Έργον της Υποεπιτροπής Υποτροφιών είναι: α) Η έκδοσις προκηρύξεως περί χορηγήσεως Υποτροφιών, το σχέδιον της οποίας εγκρίνεται υπό της Δ.Ι.Σ. β) Η συγκέντρωσις των υποβαλλομένων προς χορήγησιν ή παράτασιν υποτροφίας Αιτήσεων.

γ) Η εξέτασις και γνωμοδότησις επί των, ως είρηται, Αιτήσεων εις τακτήν Συνεδρίαν.

δ) Η διατύπωσις γνώμης επί των προσώπων εις τα οποία θα χορηγηθούν αι υποτροφίαι.

ε) Η εξέτασις και γνωμοδότησις περί υπάρξεως ή μη λόγων δια παράτασιν ή δια διακοπήν αυτής.

στ) Η υποβολή προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον των εισηγήσεών της επί των προδιαληφθέντων ζητημάτων προς έγκρισιν.

ζ) Η εν γένει εξέτασις παντός θέματος σχετιζομένου με υποτροφίας και υποτρόφους και η επ’ αυτού εισήγησις προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον προς ρύθμισίν του.

 

Ο αριθμός των υπό της Εκκλησίας της Ελλάδος χορηγουμένων υποτροφιών καθορίζεται συνολικώς εις εκατόν (100), ήτοι:

α) Πεντήκοντα (50) εις Έλληνας: κληρικούς η υποψηφίους κληρικούς ή λαϊκούς (άρρενας ή θήλεις).

β) Πεντήκοντα (50) εις αλλοδαπούς: κληρικούς ή λαϊκούς (άρρενας ή θήλεις).

Αι ως άνω υποτροφίαι κατανέμονται ως εξής:

Α. ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ:

α) Τριάκοντα (30) υποτροφίαι εις κληρικούς ή υποψηφίους κληρικούς ή λαϊκούς άρρενας ή θήλεις διά μεταπτυχιακάς θεολογικάς σπουδάς εις την αλλοδαπήν.

Δέκα (10) υποτροφίαι εις κληρικούς ή υποψηφίους κληρικούς ή λαϊκούς άρρενας ή θήλεις διά μεταπτυχιακάς σπουδάς εις την αλλοδαπήν, επί συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων, οριζομένων υπό της Ιεράς Συνόδου, τη προτάσει της Υποεπιτροπής Υποτροφιών.

β) Δέκα (10) υποτροφίαι εις κληρικούς ή υποψηφίους κληρικούς ή λαϊκούς άρρενας ή θήλεις διά μεταπτυχιακάς σπουδάς εις ζωτικούς τομείς της ζωής και της δράσεως της Εκκλησίας, εις την αλλοδαπήν, κατόπιν προτάσεως της Υποεπιτροπής Υποτροφιών και εγκρίσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Β. ΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ:

α) Τεσσαράκοντα πέντε (45) υποτροφίαι εις προερχομένους εκ των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και των λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών, διά Θεολογικάς ή μεταπτυχιακάς Θεολογικάς σπουδάς εν Ελλάδι.

β) Πέντε (5) υποτροφίαι εις προερχομένους εξ άλλων χριστιανικών ομολογιών διά Θεολογικάς ή μεταπτυχιακάς Θεολογικάς σπουδάς εν Ελλάδι.

Υποτροφίαι εις Έλληνας δια σπουδάς εις το εξωτερικόν.

Αι υπό του Νομικού Προσώπου της Εκκλησίας της Ελλάδος χορηγούμεναι υποτροφίαι εις Έλληνας προκηρύσσονται κατά μήνα Ιανουάριον εκάστου έτους δια σχετικού δημοσιεύματος εις το Επίσημον Δελτίον της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», εις την ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος εις το Διαδίκτυον, εις δύο ημερησίας εφημερίδας των Αθηνών πανελληνίου κυκλοφορίας και δια Συνοδικής Εγκυκλίου προς τας Ιεράς Μητροπόλεις.

Η διάρκεια εκάστης χορηγουμένης υποτροφίας ορίζεται δι’ εν ακαδημαϊκόν έτος, ήτοι δια δέκα μήνας από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31ης Ιουλίου.

Η ανανέωσις υποτροφίας γίνεται πάντοτε ητιολογημένως, κατόπιν αξιολογήσεως της πορείας των σπουδών του έχοντος την υποτροφίαν δεόντως πιστοποιουμένης.

Δια την ανανέωσιν απαιτείται κατ’ έτος σχετική βεβαίωσις ήθους και προόδου σπουδών του έχοντος την υποτροφίαν, υπό του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, εις το οποίον σπουδάζει ο υπότροφος.

Παρατεινομένης της υποτροφίας, η χρηματική επιχορήγησις του υποτρόφου δεν διακόπτεται κατά τους μεταξύ των ακαδημαϊκών ετών παρεμβαλλομένους δύο θερινούς μήνας. 

Απαραίτητοι προϋποθέσεις χορηγήσεως υποτροφίας εις Έλληνας δια σπουδάς εις το εξωτερικόν είναι:

α) Η συγκατάθεσις του οικείου Αρχιερέως με συστατικόν έγγραφον αυτού περί της χρηστοηθείας του υποψηφίου και προκειμένου περί της εθελοντικής προσφοράς του εις την Εκκλησίαν.

β) Βεβαίωσις δύο Καθηγητών του αιτούντος περί της επιστημονικής ικανότητος του υποψηφίου.

γ) Αντίγραφον Πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. με βαθμόν άριστα ή λίαν καλώς.

δ) Βεβαίωσις Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. εις την οποίαν να εμφαίνεται ή κατ’ έτος αναλυτική επίδοσις και βαθμολογία αυτού.

ε) Ηλικία ουχί ανωτέρα των 40 ετών. Εις εκτάκτους περιπτώσεις η Δ.Ι.Σ. δύναται να μεταθέτη και πέραν των 40 ετών το όριον ηλικίας του υποψηφίου.

στ) Έγγραφος δήλωσις, ότι μετά το πέρας των σπουδών αυτού ο υποψήφιος θα τεθή εις την διάθεσιν της Ιεράς Συνόδου, ίνα υπηρετήση ως αύτη ήθελε ορίσει τουλάχιστον επί 2ετιαν. Εις περίπτωσιν αρνήσεως προσφοράς υπηρεσιών εις την Εκκλησίαν οφείλει ούτος να καταβάλη το δαπανηθέν υπό της Εκκλησίας δια την υποτροφίαν του ποσόν.

ζ) Επαρκής γνώσις της γλώσσης της χώρας, εις την οποίαν ο υποψήφιος επιθυμεί να σπουδάση, αποδεικνυομένης δια σχετικού πιστοποιητικού.

η) Πιστοποιητικόν γεννήσεως.

θ) Βιογραφικόν σημείωμα.

ι) Βεβαίωσις Σχολής του Πανεπιστημίου εις το οποίον ο υποψήφιος προτίθεται να σπουδάση, ότι γίνεται υπ’ αυτής δεκτός.

ια) Αίτησις του υποψηφίου προς την Ιεράν Σύνοδον μετά δύο (2) προσφάτων φωτογραφιών.

ιβ) Η περίοδος καταθέσεως των δικαιολογητικών εις την Υποεπιτροπήν Υποτροφιών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου έως 30ής Απριλίου εκάστου έτους.

Ο υπότροφος οφείλει να ενημερώνη εκάστοτε την αρμοδίαν Υποεπιτροπήν Υποτροφιών, δια την ακριβή διεύθυνσιν της μονίμου κατοικίας του εν Ελλάδι και εν τη Αλλοδαπή, ως και δια πάσαν σχετικήν μεταβολήν.

Ομοίως έχει χρέος, εις το τέλος εκάστου ακαδημαϊκού έτους να πληροφορή εγγράφως την Υποεπιτροπήν Υποτροφιών περί των σπουδών αυτού, εφαρμοζομένων των εν τω Ι.Κ.Υ. ισχυόντων.

Ο υπότροφος περατών τας σπουδάς αυτού και επιστρέφων εις Ελλάδα, καταθέτει εις την Υποεπιτροπήν Υποτροφιών αντίγραφον των εν τω Εξωτερικώ κτηθέντων τίτλων του.

Οι κληρικοί υπότροφοι δεν δύνανται να αποσπώνται και να υπηρετούν κατά τον χρόνον των σπουδών των εν τη αλλοδαπή ως εφημέριοι εις Ελληνικάς Κοινότητας, δια να μη παρεμποδίζωνται εις τας σπουδάς των.

Οι κληρικοί υπότροφοι δικαιούνται να λαμβάνουν δια το διάστημα των σπουδών των εκπαιδευτικήν άδειαν, κατά τους ισχύοντας νόμους. Εις την περίπτωσιν αυτήν λαμβάνουν και τας εν Ελλάδι αποδοχάς των.

Υποτροφίαι χορηγούμεναι εις Αλλοδαπούς δια σπουδάς εν Ελλάδι

Σκοπός των εις αλλοδαπούς χορηγουμένων υποτροφιών είναι η διευκόλυνσις των Ορθοδόξων Τοπικών Εκκλησιών και των άλλων χριστιανικών Ομολογιών, να δημιουργήσουν ελληνομαθείς λειτουργούς - στελέχη προς σύσφιγξιν των σχέσεων αυτών μετά της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αι υποτροφίαι αυταί χορηγούνται εις κληρικούς ή λαϊκούς, υποδεικνυομένους υπό των Προκαθημένων των Εκκλησιών των.

Αι εν λόγω υποτροφίαι, χορηγούνται μόνον δια Θεολογικάς σπουδάς, προπτυχιακάς ή μεταπτυχιακάς.

Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις η ΔΙΣ δύναται να χορηγήση υποτροφίαν διαρκείας ενός (1) έτους και εις αλλοδαπούς καθηγητάς δια σοβαράν επιστημονικήν έρευναν επί θεολογικών ή εκκλησιαστικών θεμάτων ή δια την εκμάθησιν της ελληνικής γλώσσης.

Οι υποψήφιοι αλλοδαποί υπότροφοι υποχρεούνται να υποβάλουν εις την Υποεπιτροπήν Υποτροφιών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος δια της Εκκλησιαστικής Αρχής της χώρας αυτών, τα κάτωθι δικαιολογητικά από 1ης Ιανουαρίου έως 30ής Απριλίου εκάστου έτους: α) Αίτησιν μετά βιογραφικού σημειώματος, διαλαμβάνοντος περί της ιθαγενείας, τόπου και χρόνου γεννήσεως, σπουδών, εκκλησιαστικής καταστάσεως και τυχόν εκκλησιαστικής ή επιστημονικής δραστηριότητος αυτών και δύο (2) προσφάτων φωτογραφιών. β) Συστατικόν γράμμα του Προκαθημένου της τοπικής Εκκλησίας εξης προέρχονται. γ) Τίτλους σπουδών εν φωτοαντιγράφω. δ) Πιστοποιητικόν υγείας, εκδιδόμενον υπό των υγειονομικών υπηρεσιών της χώρας αυτών. ε) Υπεύθυνον Δήλωσιν, ότι δεν έχουν λάβει, δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν ετέραν υποτροφίαν εξ οιασδήποτε άλλης πηγής κατά την περίοδον αυτήν.

Οι εν Ελλάδι αλλοδαποί υπότροφοι διαμένουν εις εκκλησιαστικά ιδρύματα (οικοτροφεία κ.λπ.). Εάν είναι έγγαμοι, η Ιερά Σύνοδος δύναται, προτάσει της Υποεπιτροπής Υποτροφιών, να χορηγή εις αυτούς την υποτροφίαν ηυξημένην κατά το ήμισυ.

Η κάθε υποτροφία χορηγείται δι’ εν ακαδημαϊκόν έτος, ήτοι: από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31ης Ιουλίου, αλλά δύναται να παραταθή κατά τα εν άρθρω 4 § 3-6 διαλαμβανόμενα, προκειμένου δε περί σπουδών μεταπτυχιακών την τριετίαν. Ειδικώς δια την υποβολήν διδακτορικού διπλώματος επί εν εισέτι έτος, κατόπιν βεβαιώσεως του καθηγητού μετά του οποίου εργάζεται ο υποψήφιος.

Παρατεινομένης της χορηγήσεως της υποτροφίας εις αλλοδαπόν υπότροφον, συνεχίζεται η καταβολή της χρηματικής επιχορηγήσεως και κατά τους μεταξύ των ακαδημαϊκών ετών παρεμβαλλομένους δύο θερινούς μήνας: Αύγουστον και Σεπτέμβριον.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότης παρατάσεως της χορηγήσεως της υποτροφίας εις τε τους έλληνας και εις τους αλλοδαπούς υποτρόφους μετά την συμπλήρωσιν της τριετίας ή πενταετίας δια την ολοκλήρωσιν των σπουδών αυτών επί δύο εισέτι έτη, μόνον εις περίπτωσιν καθ’ ην, δεν ηδυνήθησαν ούτοι άνευ υπαιτιότητος αυτών, να ολοκληρώσουν τας σπουδάς των. Περαιτέρω παράτασις δεν δύναται να γίνη δεκτή.

Η υποτροφία διακόπτεται εφ’ όσον:

α) Ο υπότροφος δεν παρουσιάζει πρόοδον εις τας σπουδάς του.

β) Ο υπότροφος δεν επιδεικνύη το πρέπον ήθος.

γ) Ο υπότροφος διαπιστωθή ότι λαμβάνει υποτροφίαν και παρ’ άλλης τινός πηγής.

δ) Ο υπότροφος φοιτά και εις άλλην Σχολήν.

ε) Ο υπότροφος δεν τηρεί τούς όρους του παρόντος Κανονισμού.

στ) Ανακληθή δι’ οιονδήποτε λόγον ή λήξει άνευ περαιτέρω ανανεώσεως η χορηγηθείσα υπό της αρμοδίας Αρχής άδεια παραμονής του υποτρόφου εις την ημεδαπήν.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αναλαμβάνει πρόνοιαν δια τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως των αλλοδαπών υποτρόφων Αυτής κατά το πρώτον έτος της εν Ελλάδι παραμονής αυτών, κατά το οποίον ούτοι διδάσκονται την ελληνικήν γλώσσαν και δεν δικαιούνται της υπό του Κράτους ιατροφαρμακευτικής προστασίας, την οποίαν δικαιούνται οι εγγεγραμμένοι εις τα εν Ελλάδι Κρατικά Πανεπιστήμια φοιτηταί.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος αναλάμβανει τας εκάστοτε κατά νόμον δαπάνας των αλλοδαπών υποτρόφων Αυτής δια την εκμάθησιν της ελληνικής γλώσσης εις τα σχετικά τμήματα των κρατικών Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Εις τούς επιτυχώς περατώσαντας τας εν Ελλάδι σπουδάς αυτών αλλοδαπούς υποτρόφους, κατόπιν αιτήσεώς τους, χορηγείται χρηματικόν ποσόν υποτροφίας δύο μηνών, δια την κάλυψιν εξόδων επιστροφής τους εις την πατρίδα τους.

Η Ιερά Σύνοδος επιδίδει την απόφασιν χορηγήσεως της υποτροφίας εις ετησίαν εκδήλωσιν, οριζομένην υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, τη προτάσει της Υποεπιτροπής Υποτροφιών.

Λοιπές πληροφορίες

Τον κατάλογον των Ελλήνων και Αλλοδαπών υποψηφίων υποτρόφων συντάσσει η Υποεπιτροπή Υποτροφιών κατά μήνα Μάιον και υποβάλει αυτόν εντός του αυτού μηνός δια της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων εις την Διαρκή Ιεράν Συνοδον προς έγκρισιν.

Αι σχετικαί αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου κοινοποιούνται εις την Συνοδικήν Επιτροπήν, αρμοδίαν ούσαν δια την εκτέλεσιν αυτών.

Οι επιλεγέντες υποτρόφοι οφείλουν να δηλώσουν προ του μηνός Αυγούστου αν θα κάμουν χρήσιν της χορηγηθείσης υποτροφίας.

Εις περίπτωσιν καθ’ ην υπότροφοι, Έλληνες ή Αλλοδαποί δεν δηλώσουν, ότι θα κάμουν χρήσιν της υποτροφίας, αι υποτροφίαι των δύνανται να χορηγηθούν εις άλλους.

Η Υποεπιτροπή Υποτροφιών:

α) Διατηρεί Αρχείον δι’ όλους τους υποτρόφους της Εκκλησίας της Ελλάδος.

β) Παρακολουθεί την προσφοράν των υποτρόφων Αυτής εις το έργον της Εκκλησίας και προς τούτο.

γ) Ερευνά περιοδικώς περί της εξελίξεως αυτών εν τη κοινωνία και εάν υπηρετούν εις διαφόρους τομείς της Εκκλησίας, και

δ) Προκειμένου περί Αλλοδαπών απευθύνη διακριτικά ερωτήματα προς τας αρμοδίας Εκκλησιαστικάς Αρχάς του τόπου καταγωγής αυτών περί της συμμετοχής των εις την ζωήν της Εκκλησίας των.

Το εις τους Έλληνας και τους Αλλοδαπούς υποτρόφους χορηγούμενον μηνιαίως χρηματικόν ποσόν, καθορίζεται εις τας αρχάς Σεπτεμβρίου εκάστου έτους υπό της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου κατόπιν εισηγήσεως της Υποεπιτροπής Υποτροφιών, αναλόγως των εκάστοτε τιμαριθμικών αναπροσαρμογών. 

Λοιπά θέματα υποτρόφων αναγκαία δια την εφαρμογήν του Κανονισμού και τυχόν μή ειδικώς ρυθμιζόμενα υπ’ αυτού, κανονίζονται δι’ αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, μετά γνώμην της Υποεπιτροπής Υποτροφιών. 

Αι υπό άλλων Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων (Ιερών Μητροπόλεων ή Ιερών Μονών) υποτροφίαι, αναγνωρίζονται ως υποτροφίαι εκκλησιαστικαί, εφ’ όσον πληρούν τους όρους των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, προκειμένου είτε περί ελλήνων ορθοδόξων, είτε και αλλοδαπών υποτρόφων.

Εις τας περιπτώσεις αυτάς οι υπότροφοι, κατά τας διατάξεις του Κανονισμού τούτου, τυγχάνουν από την Υπηρεσίαν Υποτροφιών παντός άλλου κατά νόμον δικαιώματος τη αιτήσει των.

Υποτροφίες 333.000 ευρώ σε φοιτητές θα δώσει η Εκκλησία της Ελλάδος

Μάθετε για τις Υποτροφίες που παρέχει σε φοιτητές η Εκκλησία της Ελλάδος

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών