ΙΚΥ: Ο Νέος Οδηγός Χρηματοδότησης

Εκδόθηκε σήμερα από το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ο νέος Οδηγός Χρηματοδότησης και μπορείτε να τον δείτε παρακάτω μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr:

Εγκρίθηκε με απόφαση της 41ης /06.11.2018 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

1. Σκοπός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών («Ι.Κ.Υ.»)

Το Ι.Κ.Υ. είναι ο Εθνικός Φορέας Υποτροφιών υπό την εποπτεία του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση καθώς και στην ανάπτυξη της έρευνας και της επιστήμης. Στο πλαίσιο αυτό το Ι.Κ.Υ. μελετά, σχεδιάζει, προκηρύσσει και υλοποιεί κάθε είδους προγράμματα υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων και διαχειρίζεται τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία, όπως ορίζεται στο ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο και στις σχετικές κανονιστικές διατάξεις Ειδικότερα, σκοποί του Ι.Κ.Υ. είναι: 

α) Η χορήγηση υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων σε: 

i) πτυχιούχους της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαίδευση ή εξειδίκευση,

ii) φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη μορφή υποτροφιών και βραβείων,

iii) στον πρώτο επιτυχόντα φοιτητή κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος μετά το τέλος κάθε έτους σπουδών εφόσον δεν είναι ήδη υπότροφος του Ι.Κ.Υ,

iv) διδάκτορες για μεταδιδακτορική έρευνα,

v) διδάσκοντες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

vi) σε αλλοδαπούς και ομογενείς για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την εξοικείωση με τον ελληνικό πολιτισμό,

vii) αλλοδαπούς και ομογενείς που υπάγονται σε ειδικά προγράμματα

viii) μαθητές της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

β) Η χορήγηση υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων ευρωπαϊκής συνεργασίας καθώς και άλλων φορέων που αναθέτουν στο Ι.Κ.Υ. την απονομή ή τη διαχείριση υποτροφιών,

γ) Η συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριών για όλες τις χορηγούμενες υποτροφίες και οικονομικές ενισχύσεις σε Έλληνες πολίτες ή για ελληνικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η παροχή διευκολύνσεων προς τους φορείς που τις χορηγούν

δ) Η πραγματοποίηση ή η ανάθεση σε τρίτους έναντι αμοιβής, ερευνών, μελετών ή εκδόσεων σχετικών με τους σκοπούς του.

Δείτε τον οδηγό αναλυτικά ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr