Υποτροφίες, Δήμο Πυλαίας, άπορους φοιτητές, ypotrofies, 2015-2016 Προπτυχιακές & μεταπτυχιακές υποτροφίες από το Δήμο Πυλαίας για άπορους φοιτητές

Προπτυχιακές - μεταπτυχιακές υποτροφίες από το Δήμο Πυλαίας για άπορους φοιτητές

Προκήρυξη υποτροφιών του κληροδοτήματος με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ", για εκπαίδευση απόρων μαθητών Λυκείου, φοιτητών Πανεπιστημίων - ΤΕΙ και πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για μεταπτυχιακές σπουδές, δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Ο Δήμαρχος του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.4182/2013 (185 τΑ') « Κώδικας Κοινωφελών περιουσιών σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις », όπως αυτός ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Α.Ν.2039/1939 «Περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών ».

3. Τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος 18/1941 «περί του τρόπου απονομής υποτροφιών εκ κληρονομιών, κληροδοτών και δωρεών καταλειπομένων εις άλλα πρόσωπα νομικά ή φυσικά πλην του κράτους ».

4. Τη με αριθ. 652/11.10.84 δημόσια διαθήκη της Βασιλικής Κοτζαμάνη του Διογένους.

Φοιτητή αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

5. Τη με αριθ. 4418/1993 απόφαση του Εφετείου Αθηνών σύμφωνα με την οποία ερμηνεύεται η αληθινή βούληση της διαθέτιδας.

6. Το από 14/12/2001 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Β'/76/28-1-2002) «Κύρωση του Οργανισμού καθορισμού των λεπτομερειών του τρόπου εκτέλεσης του σκοπού του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ"».

7. Τη με αριθ. 90/2015 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας «Έγκριση προϋπολογισμού του κληροδοτήματος με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ" έτους 2016».

8. Τη με αριθ. 794/2015 (ΑΔΑ: 7ΞΑΕΩ10-ΘΕΜ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη «Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ" έτους 2016», η οποία εγκρίθηκε με το υπ' αριθ. 81623/24.11.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

9. Τη με αριθ. 109/2015 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας «Διατύπωση πρότασης για κατάρτιση όρων προκήρυξης υποτροφιών του κληροδοτήματος με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016.

10. Τη με αριθ. 989/2015 (ΑΔΑ: 6394Ω1Ο-ΨΙΟ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη « Έγκριση χορήγησης δεκατριών (13) υποτροφιών του κληροδοτήματος με την επωνυμία "ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ" για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016 και καθορισμός όρων προκήρυξης».

Προκηρύσσει

Δεκατρείς (13) υποτροφίες για την εκπαίδευση απόρων της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016.

Οι υποτροφίες αφορούν την εκπαίδευση μαθητών Λυκείου, φοιτητών Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων, σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής της Δημόσιας Εκπαίδευσης, και πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για μεταπτυχιακές σπουδές, σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης της Βασιλικής Διογένους Κοτζαμάνη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

  • είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής
  • είναι δημότες της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας
  • είναι άποροι
  • διακρίνονται για την επίδοσή τους στις σπουδές και στο ήθος
  • είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών

Η διάρκεια των υποτροφιών ορίζεται για υποτρόφους βασικών σπουδών μέχρι τη λήξη των κανονικών σπουδών στις σχολές που φοιτούν και για υποτρόφους μεταπτυχιακών σπουδών μέχρι δύο χρόνια που μπορεί να παραταθούν μέχρι δύο ακόμη χρόνια, με την προϋπόθεση ότι κάθε χρόνο θα υποβάλουν στο Δήμο τα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στη δημοτική και περιουσιακή τους κατάσταση καθώς και στην επίδοση των σπουδών τους. Για την παράταση της χορήγησης υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται, μετά από αίτηση του υποτρόφου, απόφαση του φορέα διαχείρισης του κληροδοτήματος περί έγκρισης της παράτασης, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στην Α.Δ.Μ.Θ. Οι υποτροφίες κατανέμονται ως εξής:

α/αΒαθμίδα ΕκπαίδευσηςΑριθμός ΥποτρόφωνΜήνες υποτροφίας ανά διδακτικό έτος (Οκτώβριος - Ιούνιος)Ποσό ανά μήνα (€)Ετήσιο ποσό €)
1Φοίτηση σε Λύκειο της ημεδαπής δημόσιας εκπαίδευσης591104.950,00
2Φοίτηση σε Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής δημόσιας εκπαίδευσης391704.590,00
3Φοίτηση σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής δημόσιας εκπαίδευσης για βασικές σπουδές391704.590,00
4Φοίτηση πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε Πανεπιστήμια και λοιπές Ανώτατες σχολές για μεταπτυχιακές σπουδές291803.240,00
 ΣΥΝΟΛΟ13  17.370,00

Για την χορήγηση των υποτροφιών δικαιούνται να υποβάλλουν αιτήσεις οι φοιτητές, οι γονείς, και οι κηδεμόνες των παιδιών, που είναι δημότες της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας και έχουν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης. Για να τύχουν υποτροφίας οι παραπάνω υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία θα προκύπτει ότι διακρίθηκαν στις σπουδές και στο ήθος τους.

Η επιλογή και η ανακήρυξη των υποτρόφων θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, αλλά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, η οποία θα ανακηρύσσει τους υποτρόφους και η οποία θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Απ. Σαμανίδη 21 - Πανόραμα).

Μεταξύ περισσότερων υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα θα διενεργηθεί κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι για την χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση έως και 19 / 2/2016. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Δημαρχείο του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη (οδός Απ. Σαμανίδη 21 - Πανόραμα, ισόγειο -γραφείο 10, πληροφορίες: Ζωή Γιαννακίδου, τηλ.: 2313301083, 2313301045, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

1. Αντίγραφο αποδεικτικού σπουδών (απολυτήριο, πτυχίο ή πιστοποιητικό σπουδών) με διαγωγή κοσμιοτάτη ή πιστοποιητικό του σχολείου που φοιτεί ή που φοίτησε (αποφοίτησε) με μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (πολύ καλά). Αν ο ενδιαφερόμενος είναι φοιτητής, θα προσκομίσει βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας συνολική έως το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

2. Βεβαίωση του ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, από την οποία θα προκύπτει, ότι ο ενδιαφερόμενος φοιτητής έχει γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές. Ο υποψήφιος υπότροφος θα πρέπει να προσκομίσει επίσημο τίτλο πιστοποίησης γνώσης ξένης γλώσσας με επίσημη μετάφρασή του, ο οποίος τίτλος θα πρέπει να αφορά την γλώσσα στην οποία διδάσκονται τα μαθήματα στη σχολή φοίτησης.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του ιδίου και των γονέων του για τα εισοδήματα φορολογικού έτους 2014 που αφορά εισοδήματα έτους 2014 και Ε9 με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί των περιουσιακών στοιχείων αυτού και της οικογένειάς του.

4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν παίρνει άλλη υποτροφία. Όταν πρόκειται για ανηλίκους η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τους νομίμους εκπροσώπους του.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ

1. Πιστοποιητικό γέννησης

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (μόνο για φοιτητές)

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να παρακολουθεί την όλη πορεία σπουδών των υποτρόφων και να αξιώνει απ' αυτούς την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων επίδοσής τους. Η μη υποβολή των ζητηθέντων αποδεικτικών στοιχείων συνεπάγεται διακοπή της υποτροφίας.

Σε περίπτωση διακοπής των σπουδών πριν την λήξη της υποτροφίας, διακόπτεται αυτή και ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο των εισπραχθέντων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά της επιλογής, εντός 10 ημερών από την τοιχοκόλληση της απόφασης του Δ.Σ. με την οποία ανακηρύσσονται οι υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του από 18/18-8-41 Κανονιστικού διατάγματος (ΦΕΚ 286/23-8-1941 τ.Α').

Μετά την πάροδο της 10ήμερης προθεσμίας και εφόσον έχουν υποβληθεί ενστάσεις, ο Δήμος υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά της επιλογής και ανακήρυξης των υποτρόφων μαζί με τις τυχόν ενστάσεις κατά του πίνακα επιλογής αυτών, καθώς και τις απόψεις επ' αυτών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας -Θράκης.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνεται ως προς όλους ή ως προς μερικούς υποψηφίους η πράξη επιλογής και ανακήρυξης των υποτρόφων του κληροδοτήματος, εφόσον δεν έγιναν σύμφωνα με την συστατική πράξη ή τον οργανισμό ή τις διατάξεις που ισχύουν.

Η πράξη ανακήρυξης των υποτρόφων εκτελείται μετά την εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Περισσότερες ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr