Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ (2018): Προϋποθέσεις, Κριτήρια, Δικαιούχοι και Δικαιολογητικά

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  • PDF

Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ (2018): Προϋποθέσεις, Κριτήρια, Δικαιούχοι και Δικαιολογητικά

Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ: Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, το μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal της χώρας παρουσιάζουν στους φοιτητές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ 2018.

Οι υποψήφιοι οφείλουν, το αργότερο έως την Τρίτη, 03/07/2018, ώρα: 16:00, να υποβάλλουν αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (οριστική υποβολή), με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και χωρίς καμία παράλειψη, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

Προσοχή: Για να μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα τελευταία νέα για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ πατήστε εδώ.

Το ΙΚΥ προκηρύσσει τουλάχιστον 3.685 θέσεις προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους, και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων.

Το "Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών με τίτλο «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) - Β' Κύκλος» (Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ), και δυνάμει του Κανονισμού του Προγράμματος (υπ αριθμ. 64833/Ζ1/24.04.2018 απόφαση των Υπουργών Παιδείας, "Ερευνας και Θρησκευμάτων - Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΦΕΚ 1625/τ.Β'/10.05.2018), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, κατ" ελάχιστον 3.685 προπτυχιακές υποτροφίες για επιμελείς φοιτήτριες και φοιτητές όλων των Τμημάτων/Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ), ως ακολούθως: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α':

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Το ΙΚΥ προκηρύσσει τουλάχιστον 3.685 θέσεις προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους, και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β':

ΠΡΟΫΠΟΟΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν:

Οι "Ελληνες και αλλοδαποί φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών της χώρας, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(α) Το κατά κεφαλήν εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2016 δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €), βάσει φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2016, στην οποία ο υποψήφιος περιλαμβάνεται ως υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος.

(β) Δεν λαμβάνουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία. 

(γ) Δεν είναι πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ.

(δ) Δεν έχουν μετεγγραφεί σε ΑΕΙ εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

(ε) Δεν διαμένουν σε φοιτητική εστία και δεν τους παρέχεται στέγαση από το ΑΕΙ όπου φοιτούν ή άλλο φορέα.

(στ) Δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον κανονισμό σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου και έχουν επιτύχει στο εξήντα τοις εκατό (60%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, πλην των πρωτοετών.

2. Δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση:

(α) Οι φοιτητές Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής καθώς και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

(β) Οι φοιτητές που περάτωσαν το τελευταίο έτος σπουδών.

(γ) Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ σε ειδικό αριθμό Θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, βάσει ειδικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

(i) τα τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού, (ΙΙ) οι αλλοδαποί-αλλογενείς και (ΙΙΙ) οι υπότροφοι (αλλοδαποί - αλλογενείς και ομογενείς), όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην Υ.Α. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β 272), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Οι κατωτέρω όροι έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

(α) υποιμήφιος: Ο φοιτητής ή φοιτήτρια που υποβάλλει αίτηση χορήγησης υποτροφίας στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος,

(β) εξαρτώμενα μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», βάσει φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2016,

(γ) μέλη οικογένειας του υποψήφιου: 'Οσα πρόσωπα εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου, στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2016, στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος,

(δ) ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το εισόδημα επιβολής εισφοράς του φορολογικού έτους 2016, το οποίο αντιστοιχεί σε φορολογική δήλωση στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος,

(ε) κατά κεφαλήν εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τα μέλη της οικογένειας του υποψήφιου. Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων στις οποίες ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση και λαμβάνεται υπ' όψιν το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα, (στ) μονογονεϊκή οικογένεια: Η οικογένεια με παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη, τα οποία είναι εξαρτώμενα μέλη, ή όπου ο ένας γονέας έχει αποβιώσει,

(ζ) τόπος μόνιμης κατοικίας: Η Περιφερειακή Ενότητα όπου κατοικεί μόνιμα ο υποψήφιος και οι γονείς του, εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος ή ο σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, με εξαίρεση (α) τις νησιωτικές περιφέρειες, 

(η) όπου ως τόπος μόνιμης κατοικίας νοείται το νησί και (β) τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής -πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων- όπου ως τόπος μόνιμης κατοικίας νοείται το σύνολο της Αττικής, ΔΣ: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. 

(Θ) Πρόσκληση: Μία ή περισσότερες προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, οι οποίες καταρτίζονται με απόφαση του ΔΣ, και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.ikγ.gr) και στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr/.

(ι) Πληγέντες από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017: Αυτοί που είναι κάτοικοι των δήμων ή δημοτικών ενοτήτων του άρθρου 4 τον ν. 4501/2017 και έχουν λάβει οι ίδιοι ή οι γονείς τους, αν είναι εξαρτώμενα μέλη ή ο σύζυγος εφόσον είναι έγγαμοι, έκτακτη οικονομική ενίσχυση για πληγέντες από τις συγκεκριμένες φυσικές καταστροφές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ':

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Α. Εισοδηματικά κριτήρια: 

Α.1 Λαμβάνουν 60 μόρια, οι υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500).

Α.2 Λαμβάνουν 40 μόρια, οι υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα έως πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

Α.3 Λαμβάνουν 20 μόρια, οι υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα έως επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€7.500).

Τα μόρια των περιπτώσεων Α1, Α2, Α3 δεν αθροίζονται.

Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη των υποψήφιων σε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας "Ερευνας και Θρησκευμάτων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με την περίπτωση ιδ" της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 ) που προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016. 

Β. Κοινωνικά κριτήρια 

Β.1. Οικογενειακή κατάσταση.

Υποψήφιος που είναι:

Β.1.1 Γονέας οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω, λαμβάνει 12 μόρια.

Β.1.2 Γονέας οικογένειας με τρία τέκνα , λαμβάνει 10 μόρια.

Β.1.3 Αρχηγός μονογονε'ίκής οικογένειας, λαμβάνει 10 μόρια.

Β.1.4 Εξαρτώμενο μέλος οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω, λαμβάνει 8 μόρια.

Β.1.5 Εξαρτώμενο μέλος οικογένειας με τρία τέκνα , λαμβάνει 4 μόρια.

Β.1.6 Εξαρτώμενο μέλος μονογονε'ίκής οικογένειας λαμβάνει 4 μόρια.

Β.1.7 Ορφανός από δύο γονείς, εφόσον έχει γεννηθεί μετά την 31/12/1991, λαμβάνει 6 μόρια.

Β.1.8 Εξαρτώμενο μέλος και έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια που είναι επίσης εξαρτώμενα μέλη και σπουδάζουν -ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας- εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και εκτός του τόπου όπου ο υποψήφιος και τα εν λόγω αδέλφια του ή οι γονείς τους διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, λαμβάνει 5 μόρια.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω κοινωνικών κριτηρίων ισχύουν τα εξής:

(α) Τα μόρια δεν αθροίζονται στις κατηγορίες Β.1.1, Β.1.2 , Β.1.3, Β.1.4 και Β.1.5. 

(β) Οι κατηγορίες Β.1.6 και Β.1.7 αντιστοίχως, μπορούν να αθροιστούν με μία από τις κατηγορίες Β.1.4 ή Β.1.5.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τα Φοιτητικά Επιδόματα.

(γ) Τα μόρια των κατηγοριών Β.1.1, Β.1.2 και Β.1.3 δεν αθροίζονται με τα μόρια της κατηγορίας Β.1.7. 

Β.2. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)  1. 0 υποψήφιος που:

Β.2.1 'Εχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, λαμβάνει 15 μόρια.

Β.2.2 'Εχει εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις ως πάσχων από σοβαρές ασθένειες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 Ν. 3794/2009 (Α'156), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 Ν. 4452/2017, λαμβάνει 15 μόρια.

Β.2.3 Είναι (α) μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, (β) Ρομά, (γ) παλιννοστήσας, (δ) μετανάστης ή (ε) πρόσφυγας, λαμβάνει 10 μόρια.

Β.2.4 Είναι α) απεξαρτημένος από ουσίες, β) φυλακισμένος ή πρώην φυλακισμένος ή γ) οροθετικός, λαμβάνει 10 μόρια.

Β.2.5 Είναι εξαρτώμενο μέλος με γονείς ή/και αδέλφια με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια.

Β.2.6 "Εχει σύζυγο ή/και τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια.

Β.2.7 Είναι εξαρτώμενο μέλος ή γονέας οικογένειας πληγέντων από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, λαμβάνει 10 μόρια.

2. Υποψήφιος που εμπίπτει σε περισσότερες από τις ανωτέρω κατηγορίες ΕΚΟ, μοριοδοτείται για κάθε μία χωριστά, με εξαίρεση τις κατηγορίες Β.2.1 και Β.2.2, τα μόρια των οποίων δεν αθροίζονται.

3. Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων της κατηγορίας Β.2.3 γίνεται διαζευκτικά και συνεπώς υποψήφιος που ενδεχομένως εμπίπτει σε περισσότερες από αυτές λαμβάνει 10 μόρια.

4. Η ιδιότητα του παλιννοστήσαντος, του μετανάστη ή του πρόσφυγα πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του υποψήφιου. 

Γ: Σπουδές εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας

Λαμβάνει 30 μόρια, ο υποψήφιος που σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του και του τόπου όπου ο ίδιος ή οι γονείς του -εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή ο σύζυγος -εφόσον είναι έγγαμος,- διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ':

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

1. Ηλεκτρονική Αίτηση:

Ι. Οι υποψήφιοι οφείλουν, το αργότερο έως την Τρίτη, 03/07/2018, ώρα: 16:00, να υποβάλλουν αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή (οριστική υποβολή), με συμπληρωμένα όλα τα υποχρεωτικά πεδία και χωρίς καμία παράλειψη, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠ.Π.Ε.Ο., στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://iky-ypotrofies.it.minedu.gov.gr, η οποία τίθεται σε λειτουργία την Τρίτη, 19/6/2018.

• Για την υποβολή της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή απαιτείται η δήλωση των παρακάτω στοιχείων: Ο ιδρυματικός λογαριασμός του υποψήφιου, ήτοι το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός )ρ assword) που χρησιμοποιεί ο υποψήφιος για την είσοδο του στο Πληροφοριακό Σύστημα του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος όπου είναι εγγεγραμμένος, ΑΦΜ του υποψήφιου, ΑΜΚΑ του υποψήφιου, ΑΦΜ των γονέων στην φορολογική δήλωση των οποίων ο υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος ή ΑΦΜ του/της συζύγου εφόσον ο υποψήφιος είναι έγγαμος.

• Οι περιπτώσεις μη υποχρεωτικής καταχώρισης του ΑΜΦ του ενός ή και των δύο γονέων, έχουν ως εξής: Είμαι μη εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 Είμαι ορφανός από πατέρα Είμαι ορφανός από μητέρα Είμαι τέκνο άγαμης μητέρας Ο πατέρας μου είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα Η μητέρα μου είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα Οι γονείς μου είναι διαζευγμένοι ΙΙ. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει Θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και δεν δύναται να διορθωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της. ΙΙΙ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο, ανακριβής καταχώριση ή απόκρυψη στοιχείων, η αίτηση απορρίπτεται. Ιν. Με την ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση παρέχεται η συναίνεση του αιτούντος για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του εκπαιδευτικού ιδρύματος φοίτησης του υποψήφιου και το Εθνικό Μητρώο ΑΜ ΚΑ, για την επαλήθευση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων. V. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 του υποψηφίου, ότι:

• ο υποψήφιος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και του Κανονισμού του προγράμματος (υπ' αριθμ. 64833/Ζ1/24.04.2018 απόφαση, ΦΕΚ 1625/τ.Β'/10.05.2018) και της παρούσας πρόσκλησης, 

• όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και έχουν ελεγχθεί για την ακρίβεια τους,

• δεν έχει υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου του,

• δεν έχει εισαχθεί στα ΑΕΙ σε ειδικό αριθμό Θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, βάσει ειδικών διατάξεων και συγκεκριμένα: (i) ως τέκνο των Ελλήνων εξωτερικού, (ΙΙ) ως αλλοδαπός-αλλογενής και (ΙΙΙ) ως υπότροφος (αλλοδαπός - αλλογενής και ομογενής), όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην Υ.Α. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β" 272), όπως ισχύει,

• συναινεί για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος φοίτησης του υποψήφιου και το Εθνικό Μητρώο ΑΜ ΚΑ, για την επαλήθευση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων,

• Θα προσκομίσει στο ΙΚΥ, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, οποιοδήποτε δικαιολογητικό του ζητηθεί για την τεκμηρίωση της αίτησης και των παραδοτέων (ενδιάμεσο και τελικό), εντός της προθεσμίας που Θα τεθεί από το ΙΚΥ και στην μορφή και με τον τρόπο που Θα του ζητηθεί,

• δεν λαμβάνει, καθ' όλη τη διάρκεια της εν λόγω υποτροφίας (1/10/2017έως 30/6/2018), υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, από οποιαδήποτε αιτία,

• δεν είναι πτυχιούχος άλλου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ,

• δεν έχει λάβει μετεγγραφή εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας,

• δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση υποτροφίας, όπως προσδιορίζονται στο Κεφαλαίο Β" «Όροι και προϋποθέσεις» της παρούσας πρόσκλησης,

• σε περίπτωση που καταστεί δικαιούχος της υποτροφίας, παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μετά την αποπληρωμή του συνολικού ποσού της υποτροφίας. 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε ηλεκτρονική μορφή, καταρτίζεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) πίνακας κατάταξης με τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων και τα μόρια που συγκέντρωσαν, κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της ηλεκτρονικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται ο υποψήφιος με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα. 

3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Μετά την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης, το ΙΚΥ, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο επιλεξιμότητας, με σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του, καλεί τους πρώτους κατά σειρά υποψήφιους που αναφέρονται στον πίνακα κατάταξης και ειδικότερα αριθμό ίσο με τις υποτροφίες που Θα χορηγηθούν, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%), να προσκομίσουν στο ΙΚΥ (Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 44, 134 42 Νέα Ιωνία), εντός προθεσμίας που Θέτει το ΔΣ, εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου), συνοδευόμενη από όσα δικαιολογητικά αναγράφονται σε αυτήν.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλλουν:

Ι. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου).

ΙΙ. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ).

ΙΙΙ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου (πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης).

ΙV. Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και το συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του Παραρτήματος 1 της παρούσας πρόσκλησης.

V. Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

VΙ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψήφιου -εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος-(πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης).

VΙΙ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του/της συζύγου του υποψήφιου και των τέκνων του -εφόσον ο υποψήφιος έχει δική του οικογένεια- (πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης).

VΙΙΙ. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολογικού έτους 2016 (εκκαθαριστικό σημείωμα) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψήφιου, εφόσον ο υποψήφιος είναι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης.

ΙΧ. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολογικού έτους 2016 (εκκαθαριστικό σημείωμα) που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ του/των γονέα/γονέων, εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος.

Χ. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολογικού έτους 2016 (εκκαθαριστικό σημείωμα) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του/της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμος.

ΧΙ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης 2016, η οποία Θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το «υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης 2016» του Παραρτήματος 2 της παρούσας πρόσκλησης, στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2016.

Κατά περίπτωση υποβάλλονται τα κάτωθι:

ΧΙΙ. Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψήφιου ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία Θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το «υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του Παραρτήματος 3 της παρούσας πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν το κριτήριο μοριοδότησης Γ' «Σπουδές εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας» (30 μόρια) του κεφαλαίου Γ" της παρούσας πρόσκλησης. 

ΧΙΙΙ. Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των γονέων -εφόσον ο υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος-(να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 των γονέων περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία Θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το «υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9»του Παραρτήματος 3 της παρούσας πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν το κριτήριο μοριοδότησης Γ «Σπουδές εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας» (30 μόρια) του κεφαλαίου Γ" της παρούσας πρόσκλησης.

ΧΙV. Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του/της συζύγου και των τέκνων του -εφόσον ο υποψήφιος είναι έγγαμος ή υπόχρεος με εξαρτώμενα Μέλη- (να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης) ή υπεύθυνη δήλωση (της συζύγου και των τέκνων) του ν.1599/1986 περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας και μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία Θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9»του Παραρτήματος 3 της παρούσας πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν το κριτήριο μοριοδότησης Γ' «Σπουδές εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας» (30 μόρια) του κεφαλαίου Γ" της παρούσας πρόσκλησης.

ΧV. Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψήφιου, η οποία Θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του Παραρτήματος 3 της παρούσας πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν το κριτήριο μοριοδότησης Β.1.8 του κεφαλαίου Γ" της παρούσας πρόσκλησης.

XVI. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κοινωνικά κριτήρια του κεφαλαίου Γ" της παρούσας πρόσκλησης: Β.1.1, Β.1.2, Β.1.3, Β.1.4, Β.1.5, Β.1.6, Β.1.8, Β.2.5, Β.2.6 και Β.2.7.

ΧVΙΙ. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 ("Εντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψήφιου. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους, οι οποίοι είναι υπόχρεοι και δήλωσαν ένα από τα εξής κοινωνικά κριτήρια του κεφαλαίου Γ' της παρούσας πρόσκλησης: Β.1.1, Β.1.2 ή Β.1.3, Β.2.6 και Β.2.7.

ΧVΙΙΙ. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2016 ("Εντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν ένα από τα εξής κοινωνικά κριτήρια του κεφαλαίου Γ" της παρούσας πρόσκλησης: Β.1.4, ή Β.1.5 ή Β.1.6 ή Β.1.8 και Β.2.5 και Β.2.7.

ΧΙΧ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Υποβάλλεται μόνον από τους Υποψήφιους που δήλωσαν το κριτήριο μοριοδότησης Β.1.6 του κεφαλαίου Γ" της παρούσας πρόσκλησης. 

ΧΧ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν το κριτήριο μοριοδότησης Β.1.3 ή Β.1.6 του κεφαλαίου Γ" της παρούσας πρόσκλησης ΧΧΙ. Ληξιαρχικές πράξεις Θανάτου των γονέων, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από δύο γονείς. Υποβάλλεται μόνον από τους Υποψήφιους που δήλωσαν το κριτήριο μοριοδότησης Β.1.7 του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης.

ΧΧΙΙ. Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψήφιου είναι προπτυχιακός φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν το κοινωνικό κριτήριο Β.1.8 του κεφαλαίου Γ" της παρούσας πρόσκλησης.

ΧΧΙΙΙ. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους για τους οποίους, κατά δήλωσή τους, συντρέχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κοινωνικά κριτήρια του κεφαλαίου Γ" της παρούσας πρόσκλησης: Β.2.1, Β.2.5 και Β.2.6.

ΧΧΙν. Βεβαίωση της δημοτικής ή άλλης δημόσιας αρχής με την οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον υποψήφιο (αν είναι γονέας) ή στην οικογένειά του, αν είναι εξαρτώμενο μέλος, έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017, στην περίπτωση που δηλώθηκε το κριτήριο μοριοδότησης Β.2.7 του κεφαλαίου Γ' της παρούσας πρόσκλησης.

ΧΧν. Για την απόδειξη της ιδιότητας του 'Ελληνα πολίτη που ανήκει στη μουσουλμανική μειονότητα Θράκης (κριτήριο μοριοδότησης Β.2.3.α του κεφαλαίου Γ" της παρούσας πρόσκλησης): Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής.

ΧΧνΙ. Βεβαίωση από την ΠΑΝΟΣΕΡ, για την απόδειξη της ιδιότητας του Ρομά (κριτήριο μοριοδότησης Β.2.3.β του κεφαλαίου Γ' της παρούσας πρόσκλησης).

ΧΧνΙΙ. Αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, σε περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά δήλωσή, του είναι παλιννοστήσας και δεν αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (κριτήριο μοριοδότησης Β.2.3.γ του κεφαλαίου Γ" της παρούσας πρόσκλησης).

ΧΧνΙΙΙ. Άδεια διαμονής σε ισχύ, στην περίπτωση που δηλώθηκε το κριτήριο Β.2.3.δ.

ΧΧΙΧ. Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι πρόσφυγας (κριτήριο μοριοδότησης Β.2.3.ε του κεφαλαίου Γ' της παρούσας πρόσκλησης).

ΧΧΧ. Αποδεικτικό απεξάρτησης/Βεβαίωση από Θεσμοθετημένο φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΟΕ.Α. ή από άλλες Θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες ή βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από δημόσια αρχή της χώρας αυτής (για την απόδειξη του κριτηρίου μοριοδότησης Β.2.4.α της παρούσας πρόσκλησης). 

ΧΧΧΙ. Για την απόδειξη της ιδιότητας του τροφίμου ή πρώην τροφίμου φυλακών (κριτήριο μοριοδότησης Β.2.4.β της παρούσας πρόσκλησης): Βεβαίωση ή αποφυλακιστήριο αντιστοίχως (Δεκτό γίνεται και αποφυλακιστήριο από χώρες Ε.Ε. συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση).

ΧΧΧΙΙ. Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου για την απόδειξη της ιδιότητας του οροθετικού (κριτήριο μοριοδότησης Β.2.4.γ της παρούσας πρόσκλησης).

ΧΧΧΙΙΙ. Αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή σχετική συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα) στην περίπτωση που οι γονείς του υποψηφίου είναι διαζευγμένοι.

ΧΧΧΙ. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του, στην περίπτωση που πατέρας ή/και η μητέρα του υποψηφίου είναι μόνιμος/οι κάτοικος/οι εξωτερικού και δεν υποχρεούται/νται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης 2016 στην Ελλάδα 

Το ΙΚΥ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την διαδικασία του ελέγχου επιλεξιμότητας, να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως ή να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει σκόπιμο 

4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών ή η εκτυπωμένη αίτηση δεν φέρει υπογραφή του υποψηφίου ή αριθμό πρωτοκόλλου (οριστικοποιημένη αίτηση), υποβληθεί εκπροθέσμως ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης και της σχετικής πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε και μοριοδοτήθηκε (κοινωνικό-οικονομικό κριτήριο), η Αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη και αντικαθίσταται από αντίστοιχη του πίνακα επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας.

5. Με απόφαση του ΔΣ οι επιλέξιμες αιτήσεις εγκρίνονται και αναρτώνται σε Πίνακα επιλεγέντων και Πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά και οι μη επιλέξιμες σε Πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων. Οι Πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων και ο Πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ι ΚΥ.

6. Ενστάσεις κατά των ανωτέρω Πινάκων ασκούνται ενώπιον του ΔΣ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Οι ενστάσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, οπότε το εμπρόθεσμό τους κρίνεται βάσει της ημερομηνίας που αναφέρεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και του Πίνακα Κατάταξης.

7. Ακολούθως το ΙΚΥ προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έναρξη και την καταβολή των υποτροφιών στους δικαιούχους υποψήφιους.

8. Το ΔΣ δύναται να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία ή μέρος της, όσες φορές κρίνει αναγκαίο για την χορήγηση μεγαλύτερου αριθμού υποτροφιών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε':

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1. Ωφελούμενοι του παρόντος προγράμματος είναι οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τον υψηλότερο αριθμό μορίων στον Πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού υποτροφιών που Θα ορισθεί. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η υποτροφία χορηγείται στον υποψήφιο με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

2. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν την υποτροφία υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν στο ΙΚΥ: α) Ενδιάμεσο παραδοτέο: Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποτρόφου για την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 40% των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών και δηλώθηκαν από τον δικαιούχο, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα βεβαίωσης ενδιάμεσου παραδοτέου» του παραρτήματος 4 της παρούσας πρόσκλησης. Η βεβαίωση προσκομίζεται μετά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2018 -εφόσον υπάρχει επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 40% των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου- ή μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2018. β) Τελικό παραδοτέο: Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποτρόφου για την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 65% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και έχουν δηλωθεί από τον δικαιούχο, σύμφωνα με «Υπόδειγμα βεβαίωσης τελικού παραδοτέου» του παραρτήματος 5 της παρούσας πρόσκλησης.

3. Η μορφή, οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής των ανωτέρω παραδοτέων, ορίζονται από το ΔΣ.

4. Προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας αποτελεί η σύναψη σύμβασης μεταξύ του ΙΚΥ και του υποτρόφου, στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι και οι υποχρεώσεις του από τη χορήγηση της υποτροφίας.

5. Η παραβίαση οιουδήποτε από τους όρους της Σύμβασης, του Κανονισμού και της παρούσας πρόσκλησης -εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας- παρέχει στο ΙΚΥ το δικαίωμα να διακόψει την υποτροφία και να αναζητήσει την υποτροφία κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Η επίκληση ανωτέρας βίας κρίνεται από το ΔΣ κατόπιν έγκαιρης πλήρως αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, ο οποίος φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης και οφείλει να υποβάλλει όλα τα αποδεικτικά δημόσια έγγραφα.

Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου που τον εμποδίζει βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες υποχρεώσεις του και ήταν αδύνατο στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ακόμη και με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ':

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για διάστημα εννέα (9) μηνών (από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούνιο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018) σε ημερομηνίες που θα αποφασίζονται από το ΙΚΥ και ανέρχονται σε:

(α) Τριακόσια ογδόντα ευρώ (380,00) Ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους και,

(β) Διακόσια (200,00) Ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν στον τόπο κατοικίας τους.

Για να εκτυπώσετε το άρθρο, πατήστε εδώ.

2. Τα ανωτέρω ποσά είναι μικτά και περιλαμβάνουν τις σχετικές νόμιμες κρατήσεις που ενδεχομένως οφείλονται.

3. Σε περίπτωση που ο υπότροφος λάβει στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 πριν την αποπληρωμή της υποτροφίας, το επίδομα συμψηφίζεται με την υποτροφία. Αν ο υπότροφος έχει εισπράξει το σύνολο της υποτροφίας, παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

4. Ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως το στεγαστικό επίδομα στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, λάβει το στεγαστικό επίδομα και το συνολικό ποσό της υποτροφίας για το ακαδημαϊκό. έτος 2017-2018. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό που αντιστοιχεί στο στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 θα αναζητηθεί/ανακτηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Τμήματος/Σχολής του υποτρόφου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

Υπόδειγμα βεβαίωσης του Τμήματος/Σχολής του οποψηφίου

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης 2016

Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9

Υπόδειγμα βεβαίωσης ενδιάμεσου παραδοτέου

Υπόδειγμα βεβαίωσης τελικού παραδοτέου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ':

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

1. Η κατάρτιση και επικύρωση του Πίνακα Επιλεγέντων υποψηφίων δεν συνεπάγεται υποχρέωση του ΙΚΥ να χορηγήσει υποτροφία σε οποιονδήποτε υποψήφιο.

3. Το ΙΚΥ δύναται οποτεδήποτε —ακόμη και εκ των υστέρων- να ανακαλέσει ή να διακόψει την υποτροφία, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της και δικαιούται να αναζητήσει τα καταβληθέντα ποσά, εν όλω ή εν μέρει, δυνάμει των διατάξεων για την είσπραξη δημόσιων εσόδων.

4. Η επικοινωνία του ΙΚΥ με τους υποψήφιους και τους ωφελούμενους/δικαιούχους του προγράμματος θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ (www.iky.gr) ή/και μέσω εξατομικευμένων μηνυμάτων που θα αποστέλλονται από το ΙΚΥ στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του Ιδρυματικού λογαριασμού του υποψηφίου ή/και μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής: https://www.iky.gr/support/. Συνεπώς οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του ΙΚΥ και να ελέγχουν τακτικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

5. Ως μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται και η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση, όταν η επιτυχής εξέτασή τους (ή ολοκλήρωση στην περίπτωση πρακτικής άσκησης) απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών. Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού μαθημάτων, για τα οποία απαιτείται επιτυχής εξέταση, εφαρμόζεται ο εξής κανόνας: «Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων ισούται με τον προβλεπόμενο αριιθμό μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών (χειμερινού εξαμήνου ή ακαδημαϊκού έτους) επί το προβλεπόμενο ποσοστό (65% ή 60% ή 40%) στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Στην περίπτωση που προκύπτει δεκαδικό μέρος ίσο με 0,50 η στρογγυλοποίηση σε ακέραιο γίνεται προς τα κάτω». Στο Παράρτημα 6 της παρούσας πρόσκλησης παρατίθεται «Τυποποιημένος πίνακας ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού μαθημάτων»

6. Κατά την έναρξη και τη λήξη του παρόντος προγράμματος υποτροφιών, οι υπότροφοι οφείλουν να συμπληρώσουν τα Ερωτηματολόγια εισόδου και εξόδου που Θα τους διατεθούν με τον τρόπο και τη μορφή που Θα αποφασίσει το ΔΣ. Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από το ΙΚΥ ή από άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής στατιστικών στοιχείων (δείκτες) και της υλοποίησης ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013 και του ν. 4403/2016. Σε περίπτωση που το ΙΚΥ προβεί σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από κοινού με άλλον Δημόσιο φορέα ή την αναθέσει σε αυτόν, τότε και ο εν λόγω φορέας δεσμεύεται από τις ανωτέρω διατάξεις. Ισχύουν, επίσης, όσα ορίζονται για τα δικαιώματα των υποκειμένων στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος.

7. Το ΙΚΥ δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να ζητήσει από τον υποψήφιο, οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει ότι απαιτείται για την τεκμηρίωση της αίτησης και των παραδοτέων (ενδιάμεσο και τελικό) και ο υποψήφιος οφείλει να το προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα τεθεί, στην μορφή και με τον τρόπο που θα του ζητηθεί.

8. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του ΔΣ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η':

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

• Διοικητική υποστήριξη παρέχεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: infoteam@ikγ.gr, όπου οι αιτούντες μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΚΥ και να υποβάλλουν τα αιτήματά τους για τυχόν διευκρινίσεις αναφορικά με την διοικητική διαδικασία (όροι, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, προθεσμίες κ.τ.λ.).

• Τεχνική υποστήριξη παρέχεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., όπου οι αιτούντες μπορούν να επικοινωνούν με το ΙΚΥ και να υποβάλουν τα αιτήματά τους για τυχόν τεχνική υποστήριξη (κωδικοί, σύνδεση στην ηλεκτρονική αίτηση, αποθήκευση αίτησης, online υποβολή, κ.τ.λ.).

• Επιπροσθέτως, πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις παρέχονται από το 'Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ -Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (08:00-16:00), στα τηλέφωνα: 210-3726394, 210-3726355 και 210-3726357. 

Προσοχή: Για να μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα τελευταία νέα για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ πατήστε εδώ.

Μείνετε συντονισμένοι στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, το Μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal της χώρας για την καθημερινή σας φοιτητική ενημέρωση!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το μηνιαίο Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ.