Αναρτήθηκαν οι προϋποθέσεις για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ ύψους 380 ευρώ τον μήνα (ΟΔΗΓΙΕΣ)

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Αναρτήθηκαν οι προϋποθέσεις για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ ύψους 380 ευρώ τον μήνα (ΟΔΗΓΙΕΣ)

Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ: Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν την απόφαση που σύμφωνα με αυτήν, οι υποτροφίες χορηγούνται για διάστημα εννέα (9) μηνών (από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούνιο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018) σε ημερομηνίες που θα αποφασίζονται από το ΙΚΥ και ανέρχονται σε

  • Τριακόσια ογδόντα ευρώ (380,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του Τόπου Κατοικίας τους και
  • Διακόσια (200,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν στον Τόπο Κατοικίας τους.

Τα ανωτέρω ποσά είναι μικτά και περιλαμβάνουν τις σχετικές νόμιμες κρατήσεις που ενδεχομένως οφείλονται.

Σε περίπτωση που ο υπότροφος λάβει στεγαστικό επίδομα για το ακαδ. έτος 2017-2018 πριν την αποπληρωμή της υποτροφίας, το επίδομα συμψηφίζεται με την υποτροφία. Αν ο υπότροφος έχει εισπράξει το σύνολο της υποτροφίας, παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδ. έτος 2017-2018.

Ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως το στεγαστικό επίδομα στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, λάβει το στεγαστικό επίδομα και το συνολικό ποσό της υποτροφίας για το ακαδ. έτος 2017-2018. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό που αντιστοιχεί στο στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2017-2018 θα αναζητηθεί/ ανακτηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Τμήματος/ Σχολής του υποτρόφου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Προσοχή Φοιτητές: Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα τελευταία νέα για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από το ΙΚΥ στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) - Δεύτερος Κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ως ακολούθως:

Σύμφωνα με την απόφαση που την παρουσιάζουν ΠΡΩΤΟΙ τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr στους φοιτητές: το ΙΚΥ προκηρύσσει τουλάχιστον τρεις χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε (3.685) προπτυχιακές υποτροφίες ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, οι οποίες αποσκοπούν στην υποστήριξη φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν οι Έλληνες και Αλλοδαποί προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών της Χώρας, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

- Το κατά κεφαλήν εισόδημα τους κατά το φορολογικό έτος 2016 δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€ 7.500) βάσει φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2016 στην οποία ο υποψήφιος περιλαμβάνεται ως Υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος.

- Δεν λαμβάνουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου Δημόσιου ή Ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία.

- Δεν είναι πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ.

-  Δεν έχουν μετεγγραφεί σε ΑΕΙ εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. (ε) Δεν διαμένουν σε φοιτητική εστία και δεν τους παρέχεται στέγαση από το ΑΕΙ όπου φοιτούν ή άλλο φορέα.

- Δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου και έχουν επιτύχει στο εξήντα τοις εκατό (60%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, πλην των πρωτοετών. 2. Δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση:

- Οι φοιτητές Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού και της Πυροσβεστικής καθώς και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).

- Οι φοιτητές που περάτωσαν το τελευταίο έτος σπουδών.

Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στα ΑΕΙ σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, βάσει ειδικών διατάξεων και συγκεκριμένα: (i) τα Τέκνα των Ελλήνων Εξωτερικού, (ii) οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς και (iii) οι Υπότροφοι (Αλλοδαποί - Αλλογενείς και Ομογενείς), όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην υπουργική απόφαση Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄ 272), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Εισοδηματικά κριτήρια:

Λαμβάνουν 60 μόρια οι υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500). Α.2 Λαμβάνουν 40 μόρια οι υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα έως πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000). Α.3 Λαμβάνουν 20 μόρια οι υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα έως επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€7.500). Τα μόρια των περιπτώσεων A1, A2, A3 δεν αθροίζονται.

Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων και η ένταξη των Υποψήφιων σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες πραγματοποιείται με αυτόματη διασύνδεση/διαλειτουργικότητα του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από όπου αντλούνται τα σχετικά στοιχεία σύμφωνα με την περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) που προστέθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159).

Κοινωνικά Κριτήρια 

Οικογενειακή κατάσταση. Υποψήφιος που είναι:  Γονέας Οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω, λαμβάνει 12 μόρια. Β.1.2 Γονέας Οικογένειας με τρία τέκνα, λαμβάνει 10 μόρια. Β.1.3 Αρχηγός Μονογονεϊκής Οικογένειας, λαμβάνει 10 μόρια. Β.1.4 Εξαρτώμενο Μέλος Οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω, λαμβάνει 8 μόρια. Β.1.5 Εξαρτώμενο Μέλος Οικογένειας με τρία τέκνα, λαμβάνει 4 μόρια.

Εξαρτώμενο Μέλος Μονογονεϊκής Οικογένειας, λαμβάνει 4 μόρια. Β.1.7 Ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25° έτος της ηλικίας του, λαμβάνει 6 μόρια. Β.1.8 Εξαρτώμενο Μέλος με ένα ή περισσότερα αδέλφια που είναι επίσης Εξαρτώμενα Μέλη και σπουδάζουν ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας - εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους και εκτός του τόπου όπου ο υποψήφιος και τα αδέλφια του ή οι γονείς τους διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, λαμβάνει 5 μόρια.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω κοινωνικών κριτηρίων ισχύουν τα εξής: (α) Τα μόρια δεν αθροίζονται στις κατηγορίες Β.1.1, Β.1.2, Β.1.3, Β.1.4 και Β.1.5. (β) Οι κατηγορίες Β.1.6 και Β.1.7 αντιστοίχως μπορούν να αθροιστούν με μία από τις κατηγορίες Β.1.4 ή Β.1.5. (γ) Τα μόρια των κατηγοριών Β.1.1, Β.1.2 και Β.1.3 δεν αθροίζονται με τα μόρια της κατηγορίας Β.1.7. Β.2. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) 1. Ο Υποψήφιος που: Β.2.1 Έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% λαμβάνει 15 μόρια. Β.2.2 Έχει εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις ως πάσχων από σοβαρές ασθένειες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 ν. 3794/2009 (Α΄ 156) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 ν. 4452/2017 (Α΄ 17), λαμβάνει 15 μόρια. Β.2.3 Είναι (α) μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, (β) Ρομά, (γ) παλιννοστήσας, (δ) μετανάστης ή (ε) πρόσφυγας, λαμβάνει 10 μόρια. Β.2.4 Είναι απεξαρτημένος από ουσίες, φυλακισμένος ή πρώην φυλακισμένος ή οροθετικός, λαμβάνει 10 μόρια. Β.2.5 Είναι Εξαρτώμενο Μέλος με γονείς ή/και αδέλφια με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια. Β.2.6 Έχει σύζυγο ή/και τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια. Β.2.7 Είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή γονέας οικογένειας πληγέντων από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2017, λαμβάνει 10 μόρια. 2. Υποψήφιος που εμπίπτει σε περισσότερες από τις ανωτέρω κατηγορίες ΕΚΟ, μοριοδοτείται για κάθε μία χωριστά, με εξαίρεση τις κατηγορίες Β.2.1 και Β.2.2 τα μόρια των οποίων δεν αθροίζονται. 3. Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων της κατηγορίας Β.2.3 γίνεται διαζευκτικά και συνεπώς υποψήφιος που ενδεχομένως εμπίπτει σε περισσότερες από αυτές λαμβάνει 10 μόρια. 4. Η ιδιότητα του πάλιννοστήσαντος, του μετανάστη ή του πρόσφυγα πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του Υποψήφιου. Γ: Σπουδές εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας. Λαμβάνει 30 μόρια ο υποψήφιος που σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του και του τόπου όπου ο ίδιος ή οι γονείς του - εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος - ή ο σύζυγος -εφόσον είναι έγγαμος-διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επιλογής (προθεσμίες, έλεγχος κριτηρίων και προϋποθέσεων μέσω διαλειτουργικότητας, υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών, κ.τ.λ.) εξειδικεύονται με απόφαση του ΔΣ και περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η οποία εγκρίνεται από το ΔΣ και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://ikv-ypotrofies.it.minedu.gov.gr.

3. Οι Υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και ειδικότερα να δηλώσουν μεταξύ άλλων (α) τον ατομικό τους ΑΦΜ και AMΚΑ και (β) τους ΑΦΜ των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενα Μέλη ή (γ) τον ΑΦΜ του συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι.

4. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων ορίζεται με απόφαση του ΔΣτου ΙΚΥ. Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Προσοχή: Αν θέλετε να ενημερωθείτε ΠΡΩΤΟΙ για την προθεσμία πατήστε εδώ.

5. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 και δεν δύναται να διορθωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, καθ' οιονδήποτε τρόπο, ανακριβής καταχώριση ή απόκρυψη στοιχείων, η αίτηση απορρίπτεται.

6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, καταρτίζεται, μέσω του προαναφερόμενου Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ ο πίνακας κατάταξης με τα ονοματεπώνυμα των Υποψηφίων και τα μόρια που συγκέντρωσαν, βάσει της ηλεκτρονικής αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσής τους, κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται ο υποψήφιος με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

7. Στη συνέχεια, το ΙΚΥ διενεργεί έλεγχο επιλεξιμότητας των πρώτων κατά σειρά Υποψηφίων που αναφέρονται στον πίνακα κατάταξης και ειδικότερα αριθμού ίσου με τις υποτροφίες που θα χορηγηθούν, προσαυξημένου κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Προς τούτο, δημοσιεύει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, με την οποία καλεί τους ανωτέρω υποψήφιους να προσκομίσουν εντός προθεσμίας που θέτει το ΔΣ, εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου), συνοδευόμενη από όσα δικαιολογητικά αναγράφονται σε αυτήν. Το ΙΚΥ διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως ή να ζητήσει από τους Υποψήφιους οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει σκόπιμο:

(α) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

(β) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος 2016 (Έντυπο Ε1) ή/και πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικά σημειώματα) που αντιστοιχούν στα ΑΦΜ του Υποψήφιου και των γονέων εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος ή του συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.

(γ) Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του Υποψήφιου για τον τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών.

(δ) Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του Υποψήφιου για την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, σύμφωνα με «υπόδειγμα βεβαίωσης» που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση.

Η ενημερωτική σελίδα με όλα τα Φοιτητικά Νέα μπορείτε να την δείτε εδώ.

(ε) Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

(στ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Υποψήφιου και των γονέων του εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή του συζύγου και των τέκνων του, εφόσον έχει δική του οικογένεια.

(ζ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής.

(η) Εκτύπωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Έντυπο Ε9) του Υποψήφιου και των γονέων του ή του συζύγου και των τέκνων του.

Και κατά περίπτωση υποβάλλονται τα κάτωθι:

(θ) Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψηφίου, εφόσον έχει αδελφό, είναι προπτυχιακός φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας.

(ι) Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός, λη- ξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα του.

(ια) Άδεια διαμονής, κάρτα ασύλου, αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο ελληνικό δημόσιο έγγραφο.

(ιβ) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκειά της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011.

(ιγ) Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον ίδιο (αν είναι γονέας) ή στην οικογένεια του, αν είναι εξαρτώμενο μέλος, έκτακτης ενίσχυσης για πληγέντες από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4501/2017.

(ιδ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο Υποψή φιος παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδ. έτος 2017-2018, μετά την αποπληρωμή του συνολικού ποσού της υποτροφίας. Τα υπό (ε), (στ), (ζ), (η) και (θ) πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης του Υποψήφιου.

8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών ή η εκτυπωμένη Αίτηση δεν φέρει υπογραφή του Υποψηφίου ή αριθμό πρωτοκόλλου (οριστικοποιημένη αίτηση), ή υποβληθεί εκπροθέσμως ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, ή δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης και της σχετικής πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε και μοριοδοτήθηκε (κοινωνικό-οικονομικό κριτήριο), η Αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη και αντικαθίσταται από αντίστοιχη του πίνακα επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας.

9. Με απόφαση του ΔΣ οι επιλέξιμες Αιτήσεις εγκρίνονται και αναρτώνται σε Πίνακα Επιλεγέντων και Πίνακα Επιλαχόντων Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά μορίων και οι μη επιλέξιμες σε Πίνακα Μη Επιλέξιμων αιτήσεων. 

  • οι Πίνακες Επιλεγέντων και Επιλαχόντων Υποψηφίων και
  • ο Πίνακας Μη Επιλέξιμων αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

10. Ενστάσεις κατά των ανωτέρω Πινάκων ασκούνται ενώπιον του ΔΣ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ.

Οι ενστάσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, οπότε το εμπρόθεσμό τους κρίνεται βάσει της ημερομηνίας που αναφέρεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και του Πίνακα Κατάταξης.

11. Ακολούθως το ΙΚΥ προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έναρξη και την καταβολή των υποτροφιών στους δικαιούχους Υποψήφιους.

12. Το ΔΣ δύναται να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία ή μέρος της, όσες φορές κρίνει αναγκαίο για τη χορήγηση μεγαλύτερου αριθμού υποτροφιών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων δεν έχει ακόμη οριστεί, αν θέλετε να ενημερωθείτε ΠΡΩΤΟΙ για την προθεσμία μόλις ανακοινωθεί πατήστε εδώ.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1. Ωφελούμενοι του παρόντος προγράμματος είναι οι Υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τον υψηλότερο αριθμό μορίων στον Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού υποτροφιών που θα ορισθεί.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η υποτροφία χορηγείται στον Υποψήφιο με το χαμηλότερο Κατά Κεφαλήν Εισόδημα.

2. Οι ωφελούμενοι λαμβάνουν την υποτροφία υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν στο ΙΚΥ:

α) Ενδιάμεσο παραδοτέο: Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής που αφορά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ.

Έτους 2017-2018, βάσει της οποίας να βεβαιώνεται η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 40% των μαθημάτων που προβλέπονται για το χειμερινό εξάμηνο του αντίστοιχου έτους, με βάση το πρόγραμμα σπουδών εκάστου Τμήματος/Σχολής και δηλώθηκαν από το δικαιούχο. Η βεβαίωση προσκομίζεται μετά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου, εφόσον υπάρχει επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στο 40% των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου ή μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

β) Τελικό παραδοτέο: Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποτρόφου ότι, μέχρι και τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου του 2018, έχει εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στο 65% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, και έχουν δηλωθεί από το δικαιούχο, σύμφωνα με «υπόδειγμα βεβαίωσης» που περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση.

3. Η μορφή, οι προθεσμίες και ο τρόπος υποβολής των ανωτέρω παραδοτέων καθώς και η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής ορίζονται από το ΔΣ του ΙΚΥ.

4. Προϋπόθεση για την έναρξη της υποτροφίας αποτελεί η σύναψη σύμβασης μεταξύ του ΙΚΥ και του υποτρόφου, στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι και οι υποχρεώσεις του από τη χορήγηση της υποτροφίας. Η παραβίαση οιουδήποτε από τους όρους της Σύμβασης και της παρούσας Απόφασης -εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας- παρέχει στο ΙΚΥ το δικαίωμα να διακόψει την υποτροφία και να αναζητήσει την υποτροφία κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Η επίκληση ανωτέρας βίας κρίνεται από το ΔΣ κατόπιν έγκαιρης πλήρως αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, ο οποίος φέρει το σχετικό βάρος απόδειξης και οφείλει να υποβάλει όλα τα αποδεικτικά δημόσια έγγραφα. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου που τον εμποδίζει βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες υποχρεώσεις του και ήταν αδύνατο στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ακόμη και με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Οι υποτροφίες χορηγούνται για διάστημα εννέα (9) μηνών (από τον Οκτώβριο έως και τον Ιούνιο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018) σε ημερομηνίες που θα αποφασίζονται από το ΙΚΥ και ανέρχονται σε (α) Τριακόσια ογδόντα ευρώ (380,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν εκτός του Τόπου Κατοικίας τους και (β) Διακόσια (200,00) ευρώ μηνιαίως για τους υποτρόφους που σπουδάζουν στον Τόπο Κατοικίας τους.

2. Τα ανωτέρω ποσά είναι μικτά και περιλαμβάνουν τις σχετικές νόμιμες κρατήσεις που ενδεχομένως οφείλονται.

3. Σε περίπτωση που ο υπότροφος λάβει στεγαστικό επίδομα για το ακαδ. έτος 2017-2018 πριν την αποπληρωμή της υποτροφίας, το επίδομα συμψηφίζεται με την υποτροφία. Αν ο υπότροφος έχει εισπράξει το σύνολο της υποτροφίας, παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδ. έτος 2017-2018.

4. Ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως το στεγαστικό επίδομα στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, λάβει το στεγαστικό επίδομα και το συνολικό ποσό της υποτροφίας για το ακαδ. έτος 2017-2018. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό που αντιστοιχεί στο στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2017-2018 θα αναζητηθεί/ ανακτηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Τμήματος/Σχολής του υποτρόφου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Με την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, οι Υποψήφιοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης και παρέχουν στο ΙΚΥ τη συναίνεσή τους για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης (ΑΑΔΕ, ΑΕΙ του Υποψήφιου κτλ) των Παραδοτέων καθώς και του συνόλου ή οποιουδήποτε μέρους των απαιτούμενων πληροφοριών και δικαιολογητικών για την επαλήθευση της επιλεξιμότητας και της συνδρομής των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, όπως θα ορισθεί ειδικότερα στην Πρόσκληση.

2. Η κατάρτιση και επικύρωση του Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων δεν συνεπάγεται υποχρέωση του ΙΚΥ να χορηγήσει υποτροφία σε οποιονδήποτε Υποψήφιο.

3. Το ΙΚΥ δύναται οποτεδήποτε -ακόμη και εκ των υστέρων - να ανακαλέσει ή να διακόψει την υποτροφία, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της και δικαιούται να αναζητήσει τα καταβληθέντα ποσά, εν όλω ή εν μέρει, δυνάμει των διατάξεων για την είσπραξη δημόσιων εσόδων.

4. Ως μαθήματα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται και η πτυχιακή εργασία και η πρακτική άσκηση όταν η επιτυχής εξέτασή τους (ή ολοκλήρωση στην περίπτωση πρακτικής άσκησης) απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών. Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού μαθημάτων για τα οποία απαιτείται επιτυχής εξέταση, εφαρμόζεται ο εξής κανόνας:

«Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων ισούται με τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών (χειμερινού εξαμήνου ή ακαδημαϊκού έτους) επί το προβλεπόμενο ποσοστό (65% ή 60% ή 40%) στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο αριαμό. Στην περίπτωση που προκύπτει δεκαδικό μέρος ίσο με 0,50 η στρογγυλοποίηση σε ακέραιο γίνεται προς τα κάτω».

5. Κατά την έναρξη και τη λήξη του παρόντος προγράμματος υποτροφιών, οι υπότροφοι οφείλουν να συμπληρώσουν τα Ερωτηματολόγια Εισόδου και Εξόδου που θα τους διατεθούν με τον τρόπο και τη μορφή που θα αποφασίσει το ΔΣ. Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από το ΙΚΥ ή από άλλες αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, για το σκοπό της παρακολούθησης του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής στατιστικών στοιχείων (δείκτες) και της υλοποίησης ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013 και 1304/2013 και του ν. 4403/2016. Σε περίπτωση που το ΙΚΥ προβεί σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από κοινού με άλλον Δημόσιο φορέα ή την αναθέσει σε αυτόν, τότε και ο εν λόγω φορέας δεσμεύεται από τις ανωτέρω διατάξεις. Ισχύουν επίσης όσα ορίζονται για τα δικαιώματα των υποκειμένων στις διατάξεις του ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι Υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων υποχρεούνται να συμμορφώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το σκοπό της εφαρμογής και υλοποίησης του προγράμματος.

6. To IKY δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να ζητήσει από τον Υποψήφιο οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει ότι απαιτείται για την τεκμηρίωση της αίτησης και των παραδοτέων (ενδιάμεσο και τελικό) και ο Υποψήφιος οφείλει να το προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα τεθεί, στην μορφή και με τον τρόπο που θα του ζητηθεί.

7. Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμί- ζονται με αποφάσεις του ΔΣ.

Προσοχή: Για να μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα τελευταία νέα για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ πατήστε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.