Ι.Ε.ΤΕ.Θ.: Μία Μεταπτυχιακή Υποτροφία σε συνεργάτη

To Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “ΕΠΕΑ-Θ”: Ευφυής Πόλος Εξειδίκευσης και Ανάπτυξης Θεσσαλίας: Έρευνα, Καινοτομία, Στρατηγικές” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα” Πράξη “Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων – ΚΡΗΠΙΣ” του Εθνικού Στρατηγικοπύ Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007 – 2013) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο “ΕΠΕΑ – Θ”, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης ιδιωτικού δικαίου για μία (1) θέση συνεργάτη.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr