Μεταπτυχιακές υποτροφίες, διδακτορικές υποτροφίες, υποτροφίες 2016, υποτροφίες Νικολάου Κρήτσκη, ypotrofies 2016

Μεταπτυχιακές και διδακτορικές υποτροφίες (2016) κληροδοτήματος "Νικολάου Κρήτσκη"

Προκηρύσσουμε για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, τη χορήγηση τριών (03) υποτροφιών σε πτυχιούχους των Πανεπιστημίων της χώρας καταγόμενους από τις Σπέτσες για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές), σε Πανεπιστήμια της χώρας, με επιλογή, με κριτήριο το βαθμό του Πτυχίου, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΙΚΗ», σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις ανά περιοχή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές.

Οι υποτροφίες χορηγούνται, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τις προπτυχιακές σπουδές και τις κενές θέσεις που προέκυψαν, ως εξής:

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

1. Τρεις (03) υποτροφίες για καταγόμενους από τις Σπέτσες.

Οι υποτροφίες χορηγούνται σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων της χώρας, οι οποίοι έχουν τον υψηλότερο βαθμό Πτυχίου, με την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων διενεργείται δημόσια κλήρωση.

Το ποσό της υποτροφίας είναι τριακόσια (300) ΕΥΡΩ το μήνα και ο χρόνος καταβολής της υποτροφίας προσμετράται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 ή από την έναρξη των σπουδών εντός του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.

Η υποτροφία διαρκεί μέχρι ένα (1) έτος, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών, εφόσον επαρκούν τα έσοδα του κληροδοτήματος και η πορεία των σπουδών είναι πολύ καλή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία από την οποία επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από την 23-04-2016 έως και την 21-06-2016, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες τουTaxisnet... Τα δικαιολογητικά μπορούν:

Α) είτε να υποβληθούν ηλεκτρονικά αφού σαρωθούν και υποβληθούν ως ψηφιακά αρχεία PDF συνημμένα στην ηλεκτρονική αίτηση

Β)είτε να αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (συνοδευόμενα και από την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ' Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 - Μαρούσι.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η διαδικασία υποβολής αίτησης είναι η κάτωθι:

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ψηφιακή υπηρεσία χορήγησης υποτροφιών Αμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ακολουθώντας τη διαδρομή: Ψηφιακές ΥπηρεσίεςΚοινωφελείς Περιουσίες —> Οι Αιτήσεις μου. Συμπληρώνουν τον κωδικό χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password που χρησιμοποιούν για την είσοδο τους στο Taxisnet.. Επιλέγουν τη δημιουργία αίτησης που αφορά χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ και στην φόρμα της αίτησης συμπληρώνουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία και ό,τι επιπλέον ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη:

α) Τον τύπο της αίτησης «Αίτηση για χορηγία Άμεσης Διαχ/σης ΥΠΟΙΚ» (όπου χορηγία νοείται υποτροφία).

β) Το είδος της προκήρυξης «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΩΝ»

γ)Την προκήρυξη για την οποία υποβάλλουν την αίτηση, επιλέγοντας το θέμα της προκήρυξης.

Περισσότερες ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

δ)Τη διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν δηλωθεί στον λογαριασμό τους στο Taxisnet, τα οποία είναι προσυμπληρωμένα στην αίτηση.

στ) Τον Αριθμό Μητρώου Φοιτητή και τη Σχολή/Τμήμα Φοίτησης, εάν είναι φοιτητές ημεδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), ζ) Τη Σχολή αποφοίτησης

Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται μοναδικός κωδικός αίτησης με την ημερομηνία υποβολής της και ο αιτών μπορεί να εκτυπώσει την αίτησή του. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή της αίτησης στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή, λόγω τεχνικού προβλήματος και μετά από σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, έντυπη αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προς τη Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ' Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών, Αν. Παπανδρέου 37 -151 80 - Μαρούσι.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει:

α) η ηλικία του υποψηφίου που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 χρόνων

β) η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου (δηλ. ο τόπος γέννησης του υποψηφίου) που προβλέπεται ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι:

ΜΟΝΟΝ ΑΝ ο ανωτέρω προβλεπόμενος τόπος καταγωγής του υποψηφίου δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης του ιδίου, πρέπει αυτός να προσκομίσει επιπλέον:

ή Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του) ΚΑΙ του γονέα του, από τον τόπο γέννησης του οποίου προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου,

ή Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εκτός από το δικό του και του γονέα του) ΚΑΙ του παππού του ή της γιαγιάς του, από τον τόπο γέννησης του/της οποίου/ας

προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου, ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προαναφερόμενα πρόσωπα (γονείς ή παππούδες) δεν βρίσκεται εν ζωή, προσκομίζει Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου για τα πρόσωπα αυτά.

2) Αντίγραφο Πτυχίου του υποψηφίου με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (Πολύ Καλά).

3) Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου του υποψηφίου.

4) Βεβαίωση του αρμόδιου Πανεπιστημίου περί εγγραφής και φοίτησης του υποψηφίου σε εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών.

5) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α'75) του υποψηφίου ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών δηλ. για προηγούμενο αντίστοιχα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από δικαίωμα υποτροφίας, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

Σημειώνεται ότι το Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την

αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 0.00 (0 ψήφοι)