Η Ε.Β.Ε.– Διπλάρειος Σχολή πρόκειται να χορηγήσει δύο (2) υποτροφίες 2015 για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε βάρος των εσόδων του Κληροδοτήματος Παναγή Χαροκόπου.

Όροι Χορήγησης – Υποτροφίες 2015

Οι όροι χορήγησης της υποτροφίας είναι οι ακόλουθοι:

α) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 30 ετών και να έχουν γίνει δεκτοί για σπουδές ή μεταπτυχιακές σπουδές σε ανεγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πολυτεχνικών Σχολών, ΑΣΚΤ ή ΤΕΙ Τεχνικών Ειδικοτήτων, του εσωτερικού ή εξωτερικού.

β) Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν με έναρξη το έτος 2014-15 με διάρκεια 2 χρόνια.

γ) Το μηνιαίο ποσό υποτροφίας θα ανέρχεται στο ύψος των :

i) 400,00 ευρώ μηνιαίως για σπουδές στο εσωτερικό για όσους μήνες διαρκεί το κάθε ακαδημαϊκό έτος όπως καθορίζεται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα εφόσον οι υπότροφοι παρακολουθούν ανελλιπώς τις σπουδές και προάγονται εντός ορίων των ακαδημαϊκών ετών.

ii) 1.000,00 ευρώ μηνιαίως για σπουδές στο εξωτερικό για όσους μήνες διαρκεί το κάθε ακαδημαϊκό έτος, όπως καθορίζεται από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, εφόσον οι υπότροφοι παρακολουθούν ανελλιπώς τις σπουδές και προάγονται εντός ορίων των ακαδημαϊκών ετών.

δ) Μετά την κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης υποτροφίας, το ποσό των υποτροφιών θα καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό των υποτρόφων σε δύο ή τρεις δόσεις μέχρι την λήξη του κάθε ακαδημαϊκού έτους και σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με την σύμβαση υποτροφίας.

ε) Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε υποψηφίους (άνδρες ή γυναίκες), καταγόμενους από οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος, λαμβάνοντας υπ’ όψη την οικογενειακή τους οικονομική κατάσταση.

στ) Οι υποψήφιοι υπότροφοι για σπουδές ή μεταπτυχιακές σπουδές εντός Ελλάδος ή στην Αλλοδαπή θα επιλεγούν κατόπιν αξιολογήσεως από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Δ.Σ. της Ε.Β.Ε.-Διπλαρείου Σχολής, Πλατεία Θεάτρου 3, Αθήνα.

ζ) Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές στα γραφεία της Ε.Β.Ε.-Διπλαρείου Σχολής (Πλατεία Θεάτρου 3, Αθήνα) εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της προκηρύξεως στον ημερήσιο τύπο και στο website: www.diplareios.edu.gr.

Δικαιολογητικά – Υποτροφίες 2015

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:

  • Αίτηση συμμετοχής με δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο εγγραφής για σπουδές σε αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πολυτεχνικών Σχολών, ΑΣΚΤ ή ΤΕΙ Τεχνικών Ειδικοτήτων, του εσωτερικού ή εξωτερικού μεταφρασμένη από το ΥΠ.ΕΞ., ή
  • Επικυρωμένα αντίγραφα Πτυχίου και Πιστοποιητικού εγγραφής με το οποίον ο υποψήφιος γίνεται δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές σε εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή βεβαίωση για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό μεταφρασμένη από το ΥΠ.ΕΞ.
  • Εκκαθαριστικά Φόρου Εισοδήματος Ε1 2014, οικογενειακού και προσωπικού ή Υ/Δ ότι δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση έτους 2014 διότι δεν υπήρχαν προσωπικά εισοδήματα.
  • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να βοηθήσει την επιτροπή επιλογής (όπως συστατικές επιστολές καθηγητών, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης, κλπ).

Υποβολή Αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι και τις 9 Απριλίου 2015.

Πληροφορίες

Η απόφαση επιλογής υποτρόφων θα αναρτηθεί στα γραφεία της Ε.Β.Ε.-Διπλαρείου Σχολής, Πλατεία Θεάτρου 3, Αθήνα καθώς και στην ιστοσελίδα: www.diplareios.edu.gr, ενώ οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν και εγγράφως.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr