Έξι υποτροφίες ύψους 60.000 ευρώ για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού

Υποτροφίες: Υποτροφίες ύψους 60.000 ευρώ σε έξι (6) αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού, χρονικής διάρκειας ενός ή δύο ετών ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που θα κατατεθεί από τον κάθε υποψήφιο θα χορηγήσει μέσω του κληροδοτήματος «Ελευθερίας Μπάρκα» ο Δήμος Ιωαννιτών.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προέβη με ομόφωνη απόφασή της σε έγκριση ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ 60.000€ μετά από σχετική εισήγηση της προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων του Δήμου Ιωαννιτών, Γεωργίας Γιώτη. «Σύμφωνα με τη δημόσια διαθήκη της Ελευθερίας Μπάρκα, το 80% των εισοδημάτων του ομώνυμου κληροδοτήματος από τα μισθώματα των καταστημάτων της οδού Αβέρωφ 6 θα διατίθενται για υποτροφίες μεταπτυχιακών ή μεταδιδακτορικών σπουδών εξωτερικού σε αριστούχους πτυχιούχους Ελληνικών πανεπιστημίων, Ελληνικής εθνικότητας και Ηπειρωτικής καταγωγής, για ένα ή δύο το πολύ έτη, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση των υποψηφίων. Λόγω της επάρκειας των εισοδημάτων της περιουσίας του κληροδοτήματος «Ελευθερίας Μπάρκα» έχει προϋπολογιστεί για το έτος 2018 στο σκέλος των εξόδων το ποσό των 60.000 € για την υποτροφία του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ποσό αρκετά ενισχυμένο και αρκετά παραπάνω από το 80% των ετησίων εισοδημάτων από τα μισθώματα της Αβέρωφ.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Το ποσό της υποτροφίας κατά έτος ορίζεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2018 του Κληροδοτήματος «Ελευθερίας Μπάρκα».

«Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να βοηθήσει οικονομικά στο μέγιστο βαθμό που μπορεί τους νέους επιστήμονες να διευρύνουν τις γνώσεις τους μέσω μεταπτυχιακών ή μεταδιδακτορικών σπουδών. Η σωστή/ορθή διαχείριση των κληροδοτημάτων μας επιτρέπει να σεβαστούμε στο ακέραιο την επιθυμία της Ελευθέριας Μπάρκα και να διαθέσουμε για τρίτη χρονιά ποσό για έξι υποτρόφους» δήλωσε η κ. Γιώτη.

Προκήρυξη (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος περί των κληροδοτημάτων του Δήμου Ιωαννιτών, Θωμάς Γιωτίτσας έχοντας υπόψη : Α. Την αριθμ. 19359/20-11-1992 δημόσια διαθήκη της Ελευθερίας Μπάρκα, που δημοσιεύτηκε με το αριθμ. 186/96 πρακτικό του Μσν. Πρωτ. Ιωαννίνων Β. Την αριθμ. 3861/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών Γ. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ αρ. 185/Α"/10.09.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα Δ. Την αριθμ. 657/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα «"Εγκριση όρων προκήρυξης υποτροφίας εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» έτους 2018» προκηρύσσει από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» τη χορήγηση -κατόπιν επιλογής - έξι (6) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων για μεταπτυχιακές ή μεταδιδακτορικές σπουδές εξωτερικού, χρονικής διάρκειας ενός (1) ή δύο (2) ετών ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που θα κατατεθεί από τον κάθε υποψήφιο. 

ΠΡΟΫΠΟΟΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να είναι Ελληνικής Εθνικότητας και Ηπειρωτικής καταγωγής, ανεξαρτήτως οικονομικής καταστάσεως των υποψηφίων.

2. Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου ΑΡΙΣΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1. Αντίγραφο πτυχίου του υποψηφίου επικυρωμένο με βαθμό «άριστα» ή βεβαίωση της Σχολής αποφοίτησης ότι έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές υποχρεώσεις του για την λήψη του πτυχίου του με το βαθμό άριστα. 

2. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από την οποία Θα προκύπτει ο ακριβής αριθμητικός βαθμός του Πτυχίου του υποψηφίου.

3. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας του υποψηφίου από το οποίο Θα προκύπτει η Ελληνική Εθνικότητα και ο τόπος καταγωγής του υποψηφίου που προβλέπεται ανωτέρω ('Ηπειρος). Σημειώνεται ότι : Μόνο αν ο ανωτέρω προβλεπόμενος τόπος καταγωγής του υποψηφίου δεν προκύπτει από τον τόπο γέννησης του ιδίου, πρέπει αυτός να προσκομίσει επιπλέον : Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκτός από το δικό του, των γονέων και των παππούδων του από το οποίο Θα προκύπτει ο προβλεπόμενος ανωτέρω τόπος καταγωγής του υποψηφίου ώστε να φαίνεται η διαδοχή των γενεών (γονείς ή παππούδες).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του υποψηφίου, ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του από υποτροφία, η οποία του είχε απονεμηθεί προηγουμένως.

5. Βεβαίωση εγγραφής στο μεταπτυχιακό ή μεταδιδακτορικό πρόγραμμα (εάν έχουν ξεκινήσει οι σπουδές) ή βεβαίωση αποδοχής (εάν έχει ήδη γίνει δεκτός ο υποψήφιος αλλά δεν έχουν ξεκινήσει οι σπουδές) καθώς και επίσημες πληροφορίες του Πανεπιστημίου υποδοχής που θα περιλαμβάνουν: τον χρόνο έναρξης του προγράμματος σπουδών, την διάρκεια  σπουδών (ελάχιστη/μέγιστη), δίδακτρα εάν υπάρχουν και πρόγραμμα μαθημάτων.

6. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις )

8. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (προκειμένου για άρρενα υποψήφιο) περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής αυτών ή αναβολής στράτευσης για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών του

9. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (2 σελ. κατ" ανώτατο όριο) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ο πίνακας των υποψηφίων που Θα υποβάλλουν αίτηση επιλογής για την υποτροφία θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων το αργότερο μέσα σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων. 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Οι αιτήσεις ελέγχονται για την πληρότητά τους και στην συνέχεια αξιολογούνται από την Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτημάτων όπως αυτή έχει οριστεί με απόφαση του Δημ. Συμβουλίου. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με κριτήρια επιλογής αυτά που ορίζονται στις προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας. Σε περίπτωση κατά την οποία, δύο ή περισσότεροι των δύο υποψήφιοι πληρούν τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις για τη χορήγηση της υποτροφίας για την εκλογή των υποτρόφων Θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση παρουσία και των ενδιαφερομένων Η απόφαση επιλογής των υποτρόφων από την Οικονομική Επιτροπή Θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου και του Τμήματος Κληροδοτημάτων. Από την ημερομηνία ανάρτησης της παραπάνω απόφασης επιλογής και μέχρι δέκα (10) ημέρες το αργότερο Θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τυχόν ένσταση κατά της επιλογής . Η τελική έγκριση επιλογής των υποτρόφων εναπόκειται στην αρμοδιότητα του/της Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία Θα είναι διάρκειας ενός (1) ή δύο (2) ετών, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που Θα κατατεθεί από τον κάθε υποψήφιο και Θα καταβάλλεται με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια της χορήγησης σε ετήσια βάση. Το ποσό της υποτροφίας κατά έτος ανέρχεται στο ύψος των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) (συμπεριλαμβάνονται και τα οδοιπορικά έξοδα μετάβασης του υποτρόφου στο εξωτερικό και επιστροφής του στην Ελλάδα μετά τη λήξη των σπουδών) Η ανωτέρω πίστωση Θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2018 του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» με Κ.Α. 2.1 . 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

Η υποτροφία Θα καταβάλλεται μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος σε βάρος του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» ανά εξάμηνο σπουδών ή ανά έτος σπουδών  . Η καταβολή θα γίνει στον υπότροφο από την ημερομηνία έναρξης των σπουδών του υποτρόφου στο "Ιδρυμα μετεκπαίδευσης που Θα αποδεικνύεται με επίσημο πιστοποιητικό σπουδών του οικείου Ιδρύματος. Ο υπότροφος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων κάθε εξάμηνο σπουδών βεβαίωση του Ιδρύματος ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της φοίτησής του κατά το επόμενο εξάμηνο και ότι η φοίτησή του ήταν κανονική και ικανοποιητική κατά το προηγούμενο εξάμηνο και κατά τη λήξη των σπουδών του να καταθέσει τον αντίστοιχο τίτλο των μεταπτυχιακών/μεταδιδακτορικών του σπουδών. 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία Θα διακόπτεται εάν : α) ανίατη ή παρατεταμένη ασθένεια εμποδίζει την εξακολούθηση των σπουδών του υποτρόφου στο εξωτερικό. β) ο υπότροφος διακόψει αυτόβουλα και άνευ αιτίας τις σπουδές του πριν τη λήξη της υποτροφίας του χωρίς προηγουμένως να έχει ειδοποιήσει το Κληροδότημα εντός 2 μηνών το αργότερο από τη διακοπή. (Σε αυτήν την περίπτωση ο υπότροφος οφείλει να επιστρέψει στο κληροδότημα το ποσό που έλαβε μέχρι τότε ως υποτροφία). γ) αποδειχθεί ότι, ο υπότροφος λαμβάνει και άλλη υποτροφία από άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή Δωρεά για τις ίδιες σπουδές. δ) μεταγραφεί σε άλλο Ίδρυμα του εξωτερικού από το αρχικό χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Κληροδοτήματος και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου — Δυτ. Μακεδονίας. στ) αποδειχθεί ότι ο υπότροφος δεν παρουσιάζει καλή διαγωγή και παρέβη τους Νόμους του Κράτους περί προστασίας του Κοινωνικού Καθεστώτος. ε) ο υπότροφος δεν προσκομίζει το απαιτούμενο πιστοποιητικό για κάθε εξάμηνο σπουδών. στ) επέλθει δραστική μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα». Σε περίπτωση διακοπής της υποτροφίας για όποιον λόγο και αν γίνει αυτή, δεν γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του/της υποτρόφου. 

Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας Θα πρέπει να υποβάλουν στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών αίτηση συνοδευόμενη από τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας που ορίζει η παρακάτω παράγραφος. Το έγκυρο της κατάθεσης Θα προκύπτει από τον αριθμό πρωτοκόλλου-ημερομηνία που Θα φέρει η αίτηση 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών και αρχίζει από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Το έντυπο αίτησης και η προκήρυξη της υποτροφίας διατίθεται από το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Δήμου ή ηλεκτρονικά πατώντας εδώ. Οι υποψήφιοι αφού προμηθευτούν την αίτηση συμπληρώνουν σωστά τα απαραίτητα πεδία, συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα καταθέτουν/αποστέλλουν όλα μαζί (αίτηση και δικαιολογητικά) στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Δήμος Ιωαννιτών Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Πρωτόκολλο Οικονομικής Υπηρεσίας (για την υποτροφία του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα») Καπλάνη 9, τ.κ. 45444 , Ιωάννινα 

Η αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται την αποδοχή της. Μόνον οι αιτήσεις που Θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρούσης Θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την τελική συγκριτική επιλογή των υποψηφίων. 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Παράλειψη υποβολής οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντός της καθορισμένης προθεσμίας συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα μόνο γνωστικό πεδίο και ένα πρόγραμμα υποτροφιών εξωτερικού, πλήρους παρακολούθησης και όχι εξ αποστάσεως. 

Η αλληλογραφία με το Κληροδότημα που αφορά βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, κλπ. από Πανεπιστήμια του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύεται, επί ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία επιλογής, από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

Στοιχεία που Θα ζητηθούν μετά την ανακήρυξη των υποτρόφων είναι:

• Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής-αποδοχής του υποψηφίου στο Πανεπιστήμιο ή τη Σχολή υποδοχής, διαφορετικά η υποτροφία ακυρώνεται. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων υποτροφιών, ο υπότροφος δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα σπουδών που έχει υποβάλλει και ενέκρινε το Κληροδότημα, παρά μόνον για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους το Κληροδότημα εκτιμά κατά την απόλυτη κρίση του. 

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


5 1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 5.00 (2 ψήφοι)