Διδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ, 2016-2017, θέσεις, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας Διδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ: Πέντε θέσεις στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

Διδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ 2016-2017: Πέντε θέσεις στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, δυνάμει του άρθρου 2 του Ν. 1698/1987 (Φ.Ε.Κ. 59, τ’ Α/04-05-1987 «Υποχρεώσεις της Ελλάδας προς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο – Χορήγηση Υποτροφιών σε Έλληνες ερευνητές του Ινστιτούτου αυτού»), προκηρύσσει την χορήγηση πέντε θέσεων υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 212386/24-12-2015 Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), για την πραγματοποίηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου τετραετούς διάρκειας στους τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (Ιστορία και Πολιτισμός, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, Νομικές Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) Φλωρεντίας (Istituto Universitario Europeo – Firenze), το οποίο είναι ομοταγές προς τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

  • να είναι Έλληνες πολίτες
  • να είναι κάτοχοι α) πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 6) και β) πτυχίου επιπέδου master’s ή ισοδύναμου (ISCED 7), εκδοθέντος έως την 31η Ιανουαρίου 2016 είτε από ελληνικό ίδρυμα είτε από ίδρυμα της αλλοδαπής. Στην περίπτωση πτυχίων που έχουν εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. έως 31 Ιανουαρίου 2016.
  • να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
  • να έχουν ολοκληρώσει τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο Σύμβασης Υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ. κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων
  • να είναι κάτοχοι ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
  • οι υποψήφιοι δημόσιοι υπάλληλοι να δικαιούνται τετραετή άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης αρχομένης από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 (αποτελεί προϋπόθεση έναρξης υποτροφίας και θα κληθούν να την υποβάλλουν κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους)
  • να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να δικαιούνται να λάβουν αναβολή στράτευσης για το πλήρες διάστημα των σπουδών τους (τουλάχιστον για τέσσερα χρόνια) από την ημερομηνία έναρξης αυτών (01/09/2016)

Φοιτητή αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αντίγραφο της αίτησης που θα υποβληθεί στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (πλην των συστατικών επιστολών) είναι υποχρεωτικό να περιέλθουν στο Ι.Κ.Υ. σε έντυπη μορφή έως τις 8 Φεβρουαρίου 2016. Εάν αποσταλεί ταχυδρομικώς, θα πρέπει να είναι με συστημένη επιστολή και ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου) έως τις 8 Φεβρουαρίου 2016. Η αίτηση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα κάτωθι:

1. αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας, συμπεριλαμβανομένων των μεταπτυχιακών τίτλων, καθώς και των σχετικών πράξεων αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) στην περίπτωση τίτλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού

2. αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος ή άλλου επίσημου εγγράφου που να πιστοποιεί την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.

3. επίσημο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ελληνικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η Δ.Ο.Υ. υπαγωγής του αιτούντος.

4. υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος (να χρησιμοποιηθεί το ακριβές λεκτικό):

i. δεν έχει λάβει κατά το παρελθόν χρηματοδότηση από το Ι.Κ.Υ. για την πραγματοποίηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

ii. δεν είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου

iii. είναι ή δεν είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος. Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου, να δηλώνεται ότι δικαιούται τετραετούς διάρκειας άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, αρχομένης από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

iv. κατά την διάρκεια των σπουδών του, δεν θα λαμβάνει άλλη υποτροφία από δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα, φορέα, οργανισμό, κ.τ.λ., εδρεύοντα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό

v. κατά την διάρκεια των σπουδών του, δεν θα διεκδικήσει επιδόματα ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού

5. πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες υποψηφίους.

Υποψήφιοι που αδυνατούν να υποβάλουν στο σύνολό τους τα προαναφερθέντα έως την ορισμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα εξαιρεθούν από την διαδικασία επιλογής.

Η επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων θα διενεργηθεί από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας και οι υποψήφιοι που θα προκριθούν για το τελικό στάδιο επιλογής θα κληθούν σε συνέντευξη, από το αρμόδιο όργανο του Ε.Π.Ι, από 04 έως 07 Απριλίου 2016.Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής θα ανακοινωθούν στους υποψηφίους κατά το διάστημα Μαΐου-Ιουλίου 2016.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών θα καταβάλει στους επιλεγέντες Έλληνες ερευνητές μηνιαία υποτροφία κατ’ ανώτατο όριο για τα τρία (3) πρώτα έτη των διδακτορικών σπουδών, υπό την προϋπόθεση ότι η κατ’ έτος και η συνολική πορεία της διδακτορικού επιπέδου ερευνητικής εργασίας τους θα κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως ικανοποιητική. Το ύψος των μηνιαίων τροφείων καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών1 1 Το ύψος των μηνιαίων τροφείων για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 ανήρχετο σε 1.050,00 €. Τα τροφεία για το τέταρτο έτος των διδακτορικών σπουδών καταβάλλονται απ’ ευθείας από το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας. Οι επιλεγέντες δεν έχουν υποχρέωση καταβολής διδάκτρων καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών τους.

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας θα γίνεται ηλεκτρονικώς προς το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2016.

Οι αναλυτικές πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, την διαδικασία και τα στάδια επιλογής παρέχονται από τις ιστοσελίδες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας:

Περισσότερες Πληροφορίες ΙΚΥ:

  • Νάγια Οικονομοπούλου, 210 3726328, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Περισσότερες ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr