Υποτροφίες Μεταδιδακτόρων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υποτροφίες Μεταδιδακτόρων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί για την υποβολή προτάσεων υποτροφίας Μεταδιδακτόρων, στο πλαίσιο του προγράμματος με κωδικό «82561» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Απόφαση Συνεδρίας της Συγκλήτου αριθμ. 1075/14-10-2019, ως ακολούθως:

1. Εισαγωγή, Σκοπός και στόχοι


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.

Σκοπός της παρούσας Πρόσκλησης είναι η Χορήγηση Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2.ζ του άρθρου 68 του Ν.4485/2017, όπως ισχύει, καθώς επίσης και την απόφαση 1075/14-10-2019 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την παροχή Υποτροφιών σε Μεταδιδάκτορες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Στόχος των Δράσεων Ανταποδοτικών Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων είναι η υποστήριξη της χορήγησης υποτροφιών με βάση τις ακαδημαϊκές και ερευνητικές επιδόσεις σε νέους Μεταδιδάκτορες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και η επιλογή τους γίνεται με ακαδημαϊκά και ερευνητικά κριτήρια.

2. Βασικά Χαρακτηριστικά Ανταποδοτικών Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων

Οι Ανταποδοτικές Υποτροφίες Μεταδιδακτόρων έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφασίζει για το πλήθος και τον προϋπολογισμό των Ανταποδοτικών Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων ανάλογα με τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης και τη στρατηγική ανάπτυξης του ΕΛΚΕ, και εισηγείται σχετικά στη Σύγκλητο, η οποία αποφασίζει.
 2. Οι Ανταποδοτικές Υποτροφίες Μεταδιδακτόρων θα χορηγηθούν για διάστημα έως 8 μηνών και καταβάλλονται σύμφωνα με την πρόοδο του ερευνητικού έργου, για περιόδους όχι μικρότερους του ενός (1) μήνα. Οι δικαιούχοι αποδίδουν ερευνητικό έργο και δεν έχουν την υποχρέωση να συμβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 3. Το συνολικό πλήθος των διαθέσιμων θέσεων Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων, καθώς και το ύψος της συνολικής υποτροφίας σε μηνιαία και ετήσια βάση καθορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 4. Το ύψος της υποτροφίας:
  a. για τους Νέους Μεταδιδάκτορες (έως 18 μήνες από τη λήψη του διδακτορικού) είναι έως το ποσό των 800,00 € μηνιαίως.

Στο ανωτέρω ποσό δεν συμπεριλαμβάνεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι ατυχήματος που παρέχεται επιπρόσθετα.

2. Κατανομή των θέσεων Ανταποδοτικών Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων

Οι Ανταποδοτικές Υποτροφίες Μεταδιδακτόρων κατανέμονται μεταξύ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

[Πi] = ([Αi] / [ΣΑ]) * [ΣΘ]

Όπου:

[Πi]: Το Πλήθος των Ανταποδοτικών Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων που αναλογούν στο Τμήμα i. Το Πλήθος στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.

[Αi]: To Πλήθος των Αιτήσεων Υποψηφίων Μεταδιδακτόρων του Τμήματος i που πήραν βαθμό αξιολόγησης μεγαλύτερο ή ίσο του 50.

[ΣΑ]: To Συνολικό Πλήθος των Αιτήσεων Υποψηφίων Μεταδιδακτόρων όλων των Τμημάτων που πήραν βαθμό αξιολόγησης μεγαλύτερο ή ίσο του 50.

[ΣΘ]: Το Συνολικό Πλήθος των διαθέσιμων θέσεων Ανταποδοτικών Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων.

4. Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Υποψηφίων Μεταδιδακτόρων

Οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των Ανταποδοτικών Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων είναι οι ακόλουθες:

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να εξακολουθούν να συνεισφέρουν ως μέλη ενεργής ερευνητικής ομάδας των ακαδημαϊκών τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι νέοι Μεταδιδάκτορες, οι οποίοι πρέπει να έχουν περατώσει το διδακτορικό τους έως 18 μήνες πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας Πρόσκλησης.
 3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 4. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει θα λαμβάνουν καμιά άλλη υποτροφία (π.χ. Ι.Κ.Υ.) ή αμοιβή από εθνικά ή διεθνή προγράμματα κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 5. Οι υποψήφιοι δεν έχουν άλλα έσοδα κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
 6. Οι υποψήφιοι δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ούτε υπάλληλοι οποιουδήποτε ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα.
 7. Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά από όλους τους υποψηφίους. Δεν εξετάζονται οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν τηρούν τις παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις.

5. Αίτηση Υποψηφίων Μεταδιδακτόρων

Η αίτηση που υποβάλλουν οι υποψήφιοι περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Το τυποποιημένο Έντυπο «Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης»:

Το τυποποιημένο έντυπο «Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης» βρίσκεται στη διεύθυνση

http://www.rc.uoi.gr/index.php/entypa.

 • Έκθεση Ερευνητικού Αντικειμένου Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Έντυπο Υποβολής Πρότασης Χορήγησης Υποτροφιών):

Έκθεση του ερευνητικού αντικειμένου στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας, η οποία θα έχει έκταση έως 2.000 λέξεις. Η έκθεση θα είναι δομημένη ως εξής: (α) Περίληψη, (β) Στόχοι, (γ) Θεωρητικό υπόβαθρο και επιστημονικά ερωτήματα, (δ) Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και (ε) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (υπό μορφή πίνακα ή διαγράμματος). Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να εναρμονίζεται με την αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες και δεν θα υπερβαίνει τους 8 συνεχόμενους μήνες.

 • Βιογραφικό Σημείωμα:

Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί διδακτορικοί τίτλοι σπουδών του υποψηφίου, η ερευνητική του δραστηριότητα ως μέλος υφιστάμενης ερευνητικής ομάδας του ιδρύματος, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, τυχόν εργασιακή εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της μεταδιδακτορικής έρευνας και συμβάλει στην τεκμηρίωση της επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αίτηση.

 • Υπεύθυνη Δήλωση:

Υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου ότι:

α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτησή του στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας,

γ) συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην αίτηση και τηρούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με σκοπό την αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή των υποτρόφων, την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων και την πληρωμή των υποτροφιών.

 • Λοιπά δικαιολογητικά:
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ο βαθμός πτυχίου με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων.

Οι κάτοχοι πτυχίου της αλλοδαπής, υποβάλλουν βεβαίωση (από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας του αλλοδαπού πτυχίου.

Ενδεχόμενη παράλειψη προσκόμισης των ανωτέρω βεβαιώσεων βαθμολογίας δεν συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης υποψηφιότητας, αλλά θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό (5,00).

  • Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος στο οποίο εκπονήθηκε η διδακτορική διατριβή, στην οποία θα αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

i. Τα στοιχεία του υποψηφίου.

ii. Η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής.

  • Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τριών τελευταίων ετών. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης, αντί του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν συντρέχει λόγος υποβολής φορολογικής δήλωσης, αναφέροντας ειδικά τον σχετικό λόγο απαλλαγής.
  • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες υποψηφίους. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια θα πρέπει να υπερβαίνει τη διάρκεια της υποτροφίας. Σε περίπτωση που η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι πληροί τις οριζόμενες από τον ν. 3421/2005  (ΦΕΚ τ. Α΄ 302/13-12-2005) προϋποθέσεις χορήγησης αναβολής για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας.

Απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες και δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής:

 • Οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία ή είναι εκπρόθεσμες.
 • Οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας υποψηφίων.
 • Οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

6. Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταδιδακτόρων

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων που συνεκτιμώνται κατ’ ελάχιστον είναι τα ακόλουθα:

1. Έκθεση Ερευνητικού Αντικειμένου Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Έως 60μόρια).

Αξιολογείται η Έκθεση Ερευνητικού Αντικειμένου Μεταδιδακτορικής Έρευνας για τις περιπτώσεις των Υποψηφίων Μεταδιδακτόρων, με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου, ως προς τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Την πληρότητα και σαφήνεια της έκθεσης (0 έως 25 μόρια).

Αξιολόγηση της περιγραφής του ερευνητικού αντικειμένου, της σαφήνειας, της μεθοδολογίας και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

 • Την πρωτοτυπία / καινοτομικότητα του ερευνητικού αντικειμένου (0 έως 25 μόρια).

Αξιολόγηση της πρωτοτυπίας του θεωρητικού πλαισίου και των ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων εργασίας, καθώς επίσης και της καινοτομίας στη σύλληψη και τη στόχευση του ερευνητικού αντικειμένου.

 • Την ωριμότητα του ερευνητικού αντικειμένου (0 έως 10 μόρια).

Αξιολογείται ο βαθμός ωριμότητας του ερευνητικού αντικειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την έως τώρα ερευνητική πορεία και τα ερευνητικά αποτελέσματα του υποψηφίου επί του προτεινόμενου ερευνητικού αντικειμένου, στο πλαίσιο της συνεισφοράς του στην ερευνητική ομάδα που ανήκει.

2. Βαθμός Πτυχίου (5 έως 10 μόρια).

Αντιστοιχεί στο βαθμό πτυχίο ή διπλώματος, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

3. Προηγούμενη ακαδημαϊκή επίδοση και άλλη εμπειρία (Έως 10 μόρια).

Αξιολογείται το συνολικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου, με συνεκτίμηση των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, την ερευνητική δραστηριότητα, την πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, τις δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, τις ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, την ακαδημαϊκή ή ερευνητική εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με τη μεταδιδακτορική έρευνα.

4. Κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία υποψηφίου (Έως 10 μόρια).

Αξιολογείται το κοινωνικό και οικονομικό προφίλ του υποψηφίου με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου, με συνεκτίμηση στοιχείων όπως ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων, το οικογενειακό εισόδημα, η οικογενειακή κατάσταση, ποσοστά Α.Μ.Ε.Α. του υποψηφίου.

5. Διεπιστημονικότητα του ερευνητικού έργου (Έως 10 μόρια).

Αξιολογείται εάν το ερευνητικό πρόγραμμα συνδυάζει περισσότερες της μιας επιστημονικές περιοχές και πεδία, όπως π.χ. Χημεία και Βιολογία, Φυσική και Μαθηματικά κλπ.

7. Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταδιδακτορικών Υποτρόφων

Η διαδικασία επιλογής των Μεταδιδακτορικών Υποτρόφων υλοποιείται ως ακολούθως:

1. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, και απαρτίζεται από τα μέλη του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου ή τους αναπληρωτές αυτών των  μελών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.

2. Ορισμός Υπο-Επιτροπών Αξιολόγησης ανά Τμήμα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων αξιολογούνται από Υπό-Επιτροπές Αξιολόγησης ανά Τμήμα, οι οποίες συγκροτούνται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Κάθε Υπό-Επιτροπή Αξιολόγησης ανά Τμήμα αποτελείται από δύο (2) μέλη.

Τα μέλη είναι:

 • Ο Εκπρόσωπος του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
 • Ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Τμήματος στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
 • Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δύο μέλη της Υπό-Επιτροπής Αξιολόγησης ανά Τμήμα είναι ο Επιβλέπων κάποιου υποψηφίου ή υπεύθυνος ή μέλος του εργαστηρίου που θα απασχοληθεί ο Μεταδιδάκτορας, τότε ο συγκεκριμένος υποψήφιος βαθμολογείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του αντίστοιχου τμήματος, αντί του επιβλέποντος ή του υπευθύνου ή του μέλους του εργαστηρίου. 

Ο τελικός βαθμός για κάθε υποψήφιο προκύπτει ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο αξιολογητών.

3. Ορισμός Επιτροπής Ενστάσεων.

Σε περίπτωση ενστάσεων, αυτές εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, και δύναται να είναι ενιαία για όλα τα υλοποιούμενα έργα του ΕΛΚΕ.

Τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων δεν δύναται να είναι μέλη των επιμέρους Επιτροπών Αξιολόγησης.

4. Σύνταξη και Δημοσίευση Πρόσκλησης Χορήγησης Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων.

Μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποτροφιών. Στην σχετική πρόσκληση εξειδικεύονται μεταξύ άλλων στοιχείων:

 • Ο σκοπός και οι στόχοι της πρόσκλησης.
 • Οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους υποψήφιους για τη χορήγηση των υποτροφιών.
 • Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων.
 • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 • Η ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής των αιτήσεων.
 • Κάθε άλλη λεπτομέρεια της πρόσκλησης.

5. Παραλαβή Αιτήσεων Υποψηφίων.

Η αίτηση υποβάλλεται από τους υποψήφιους, και συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία:

 • Αίτηση Υποψηφίου.
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Πιστοποιητικό Προπτυχιακών Σπουδών από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος από το οποίο να προκύπτει η αναλυτική βαθμολογία του υποψηφίου.
 • Υπεύθυνες Δηλώσεις
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω αναφερόμενη ενότητα

«Αίτηση Υποψηφίων Μεταδιδακτόρων» καθώς και στην παρούσα Πρόσκληση.

6. Αποστολή Αιτήσεων Υποψηφίων στις Υπό-Επιτροπές Αξιολόγησης ανά Τμήμα.

Στο πλαίσιο του σταδίου αυτού, η κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης αποστέλλει τις αιτήσεις των υποψηφίων στις επιμέρους Υπό-Επιτροπές Αξιολόγησης ανά Τμήμα.

7. Αξιολόγηση Αιτήσεων Υποψηφίων από τις Υπό-Επιτροπές Αξιολόγησης ανά Τμήμα.

Οι Υπό-Επιτροπές Αξιολόγησης ανά Τμήμα αξιολογούν τις αιτήσεις, συντάσσουν σχετικό πίνακα αξιολόγησης των αιτήσεων ανά Τμήμα και υποβάλουν την εισήγησή τους στην κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει τους ενιαίους πίνακες ανά Τμήμα και υποβάλλει την εισήγησή της στην Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.

8. Κατανομή Θέσεων ανά Τμήμα.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφασίζει για την Κατανομή των θέσεων Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων μεταξύ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τον τύπο που αναλύθηκε στην παραπάνω σχετική ενότητα.

9. Επιλογή Υποψηφίων.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφασίζει για τη χορήγηση των Υποτροφιών Μεταδιδακτόρων.

10. Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αναρτά τα προσωρινά αποτελέσματα.

11. Διαδικασία Ενστάσεων, όταν υπάρχουν.

Στην περίπτωση ενστάσεων, αυτές προωθούνται στην Επιτροπή Ενστάσεων. Η Επιτροπή Ενστάσεων τις εξετάζει και εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.

Κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψήφιων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999).

12. Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αποφασίζει και ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα.

13. Κατάρτιση Σύμβασης.

Κατόπιν των οριστικών αποτελεσμάτων, συντάσσεται η σχετική Σύμβαση Υποτροφίας.

8. Διαδικασία Σύνταξης και Υποβολής Αιτήσεων

Τα βήματα για την σύνταξη και υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

1. Συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης από τους Υποψηφίους.

Το βήμα αυτό αφορά τη συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης Χορήγησης Υποτροφιών από τους Υποψηφίους.

2. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με επισυναπτόμενο συμπιεσμένο αρχείο (τύπου zip) που θα περιλαμβάνει την Αίτηση Ατ11, το Έντυπο Υποβολής Πρότασης και τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά στο υποκεφάλαιο «5. Αίτηση Υποψηφίων Μεταδιδακτόρων» της παρούσας πρόσκλησης.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα των αιτήσεων θα αναφέρουν στο θέμα τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως εξής:

«Αίτηση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 37105/2020».

Επισημαίνεται ότι το μέγεθος του συνημμένου αρχείου zip δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 25ΜΒ.

Η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι και

06/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά έως την ως άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ουδεμία ευθύνη φέρει για περιπτώσεις αιτήσεων που παρελήφθησαν σε χρόνο μεταγενέστερο της παραπάνω προθεσμίας για λόγους δυσλειτουργίας του δικτύου δεδομένων ή λάθους των υποψηφίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Δημήτριο Μαρέτα (τηλ. 26810-50034, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή την κ. Βασιλική Τσιάρα (τηλ. 26510-07962, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

ΕΝΤΥΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr