Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις 601 υποτροφίες από το ΙΚΥ

ΥποτροφίεςΣυνολικά 601 θέσεις υποτροφιών για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα έχει προκηρύξει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Δείτε παρακάτω τις Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις 601 υποτροφίες:

1. Τι έγγραφα χρειάζεται να προετοιμάσω για να υποβάλω την αίτησή μου (προπαρασκευαστικές ενέργειες); 

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης Θα χρειαστούν πληροφορίες που περιέχονται στα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο ΚΕΦ. Β της οικείας πρόσκλησης. Επιπροσθέτως, μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης Θα ακολουθήσει η υποβολή σε έντυπη μορφή των δικαιολογητικών που αναγράφονται στο ανωτέρω κεφάλαιο, ορισμένα από τα οποία Θα πρέπει να αναζητηθούν στις Γραμματείς Σχολών/Τμημάτων ή σε άλλους φορείς. 

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι Θα πρέπει να ζητήσουν από τον επιβλέποντα της μεταδιδακτορικής (εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο εκλεκτόρων ΑΠΕΛΛΑ) τον πενταψήφιο κωδικό χρήστη του (ΑΠΕΛΛΑ_ID) και να τον έχουν διαθέσιμο. 

Οι υποψήφιοι οφείλουν, πριν προβούν στην υποβολή της αίτησης, να έχουν διαβάσει προσεκτικά το κείμενο της σχετικής πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και το παρόν έγγραφο. 

2. Πώς ορίζεται η διάρκεια της υποτροφίας; Το χρονοδιάγραμμα σχετίζεται με την αιτούμενη διάρκεια και αν ναι με ποια ημερομηνία έναρξης; 

Το χρονοδιάγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρότασης μεταδιδακτορικής έρευνας η οποία αξιολογείται και μοριοδοτείται και δεν σχετίζεται άμεσα με την αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας. Το χρονοδιάγραμμα αφορά τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης της μεταδιδακτορικής έρευνας και ξεκινάει, είτε από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για τις έρευνες που έχουν ήδη ξεκινήσει, είτε από την ημερομηνία έναρξης της μεταδιδακτορικής έρευνας για τις περιπτώσεις που αυτή θα ξεκινήσει, το αργότερο, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας αφορά το χρόνο χρηματοδότησης από το ΙΚΥ, αρχομένης εντός τριμήνου από την ανακοίνωση του πίνακα επιλεγέντων και ανέρχεται σε 24 μήνες κατά ανώτατο όριο. Επισημαίνεται ότι, η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας δεν αξιολογείται και σε κάθε περίπτωση δεν επηρεάζει την αξιολόγηση της πρότασης με κανέναν τρόπο. Λόγω του ότι η αιτούμενη διάρκεια υποτροφίας δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, συνιστάται στους υποψήφιους να αιτηθούν τη μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας, ήτοι 24 μήνες

3. Στο επισυναπτόμενο έγγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης με τίτλο «Περίληφη (abstract)» τι θα πρέπει να αναρτηθεί; 

Το αρχείο που Θα αναρτήσετε Θα περιλαμβάνει μόνο την περίληψη (abstract) της μεταδιδακτορικής έρευνας ακριβώς όπως εμφανίζεται στην «Πρόταση μεταδιδακτορικής έρευνας» η οποία Θα αναρτηθεί σε ξεχωριστό pdf αρχείο. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποιμηφίου στο εν λόγω αρχείο με σκοπό την εξασφάλιση της ανωνυμίας στη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής των αξιολογητών. 

4. Δεν έχω ξεκινήσει ακόμη τη μεταδιδακτορική μου έρευνα. Μπορώ να υποβάλω αίτηση; 

Για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα θα πρέπει να υπάρχει επίσημη βεβαίωση ΑΕΙ ή Ερευνητικού Κέντρου με υπογραφή του επιβλέποντος στην οποία Θα αναφέρεται το θέμα της μεταδιδακτορικής έρευνας, ο επιστημονικός τομέας, ο επιστημονικός κλάδος και η εξειδίκευση στην οποία εμπίπτει το Θέμα της, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση και την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, καθώς και η ημερομηνία έναρξης ή η εκτιμώμενη ημερομηνία, η οποία Θα πρέπει να είναι το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οποιαδήποτε προπαρασκευαστική ενέργεια πριν από την ημερομηνία αυτή δεν θα καλυφθεί από την υποτροφία. 

5. Είμαι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος της αλλοδαπής με ημερομηνία κτήσης πριν από τις 31/12/2011. Η αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ έγινε μετά τις 31/12/2011, Θα είναι επιλέξιμη η αίτησή μου; 

'Οχι. Η ημερομηνία κτήσης του διδακτορικού διπλώματος στην αλλοδαπή (η/και η υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής) πρέπει να έχει λάβει χώρα μετά τις 31/12/2011. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει βεβαίωση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, Θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση υποβολής φακέλου-αίτησης αναγνώρισης στο ΔΟΑΤΑΠ και υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν την βεβαίωση ισοτιμίας εντός εξαμήνου από την καταληκτική προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. 

6. Μπορώ να υποβάλλω στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και δημοσιεύσεις που έχουν κατατεθεί αλλά δεν έχουν ακόμη εγκριθεί προς δημοσίευση; 

'Οχι. Οι δύο επιστημονικές δημοσιεύσεις θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή να έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση και να είναι συναφείς με τη μεταδιδακτορική έρευνα του υποψηφίου. 

7. "Εχω κάνει οριστική υποβολή, αλλά ξέχασα να συμπληρώσω κάποια πεδία στην ηλεκτρονική αίτηση. 

Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και είναι μοναδική. Συνεπώς, Θα πρέπει πριν την οριστικοποίησή της να την ελέγξετε προσεκτικά και να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια και την εγκυρότητα των στοιχείων. Διευκρινίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί δεύτερη αίτηση. 

8. Είναι δυνατόν, κατά την διάρκεια της υποτροφίας, να χρηματοδοτηθώ παράλληλα και από άλλο φορέα/πρόγραμμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για την υλοποίηση (ατομικά ή ως μέλος ερευνητικής ομάδας)της ίδιας ή άλλης έρευνας(συναφούς ή μη συναφούς αντικειμένου); 

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας, δεν επιτρέπεται: 

α) να χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη μεταδιδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή). β) να λαμβάνουν, κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνουν την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία. 

Επιπροσθέτως, οι υπότροφοι οφείλουν να αφιερωθούν πλήρως και ουσιαστικά στην υλοποίηση της μεταδιδακτορικής έρευνας για την οποία έχουν επιλεγεί και να ολοκληρώσουν την έρευνά του εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Ως εκ τούτου, η ανάληψη δραστηριοτήτων οι οποίες, ενδεχομένως, Θα επηρεάσουν αρνητικά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της μεταδιδακτορικής έρευνας πραγματοποιείται με ευθύνη των υποτρόφων. 

9. Μέχρι πότε μπορώ να εργάζομαι αν λάβω την υποτροφία; 

Δεδομένου ότι, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας, στο δημόσιο με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή ως μόνιμοι υπάλληλοι, ή σε ΑΕΙ ως μέλη ΔΕΠ επί Θητεία, ή στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν τη δυνατότητα παραίτησης μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων , οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι είναι δυνατόν να εργάζονται το αργότερο έως την σύναψη της σύμβασης ΙΚΥ-υποτρόφου (συνάπτεται εντός προθεσμίας που Θέτει το ΙΚΥ). 

10. Ποιο είναι το καθαρό ποσό της υποτροφίας μετά την παρακράτηση των νόμιμων κρατήσεων; 

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 1.100€ μηνιαίως (καθαρό ποσό) και δεν υπόκειται σε κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

11. "Εχει οριστεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή μου για υποστήριξη του Διδακτορικού, η οποία Θα συνέλθει έως τις 31 Ιουλίου 2019. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση; 

Μπορείτε κατ' εξαίρεση να υποβάλλετε αίτηση, επισυνάπτοντας τη βεβαίωση ορισμού Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και με την υποχρέωση να προσκομίσετε το αργότερο έως 31 Ιουλίου 2019 τη Βεβαίωση Επιτυχούς Υποστήριξης. 

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη για τις 601 υποτροφίες

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr