Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις υποτροφίες "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές" ύψους 20 εκατ. ευρώ - Τα Επιστημονικά Πεδία

Υποτροφίες: Το «Σύστημα Υποβολής» θα ανοίξει προκειμένου να δεχτεί τις ερευνητικές προτάσεις στις 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 ενώ η χρονική περίοδος υποβολής θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2019.

Άλλο ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ενίσχυση της έρευνας αλλά και στην ανακοπή του brain drain τίθεται σε εφαρμογή, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ).

Πρόκειται για τη δράση "Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές" (κύκλος Β), μέσω της οποίας θα διατεθούν 20 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ερευνητικών ομάδων. Οι ομάδες αυτές καλούνται να υποβάλλουν προς χρηματοδότηση τις ερευνητικές τους προτάσεις, οι οποίες θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπών ερευνητικών φορέων σε διάστημα 15 μηνών.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού "Συστήματος Υποβολής", η διεύθυνση του οποίου θα ανακοινωθεί κατά τη δημοσίευση της οριστικής πρόσκλησης προεπιλογής. Εκτιμάται ότι το "Σύστημα Υποβολής" θα είναι έτοιμο να δεχτεί τις ερευνητικές προτάσεις στις 14 Ιανουαρίου 2019 ενώ η χρονική περίοδος υποβολής θα διαρκέσει περίπου δεκαπέντε ημέρες.

Κάθε ερευνητική ομάδα που θα υποβάλλει αίτηση, θα πρέπει να αποτελείται από δύο Υπότροφους Ερευνητές και έναν Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Στη σύνθεση της ομάδας, μπορεί να μετέχει και ένας Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος. Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο των μελών της ερευνητικής ομάδας μπορεί να ανέλθει στα τέσσερα άτομα.

Η συνολική αμοιβή των υποτρόφων ερευνητών έχει τη μορφή υποτροφίας αριστείας, η οποία καλύπτει τα τροφεία καθώς και ενδεχόμενες δαπάνες που απαιτούνται για την υλοποίηση της έρευνας και το ύψος της οποίας, συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων κρατήσεων, ορίζεται για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε 19.500 ευρώ ανά άτομο και για τους υποψήφιους διδάκτορες σε 15.000 ανά άτομο. Η αμοιβή του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε κατ' αποκοπή ποσό 7.000 και η αμοιβή του Αναπληρωτή Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε 4.000 ευρώ.

Επιστημονικά Πεδία

Κάθε πρόταση μπορεί να κατατεθεί σε ένα μόνο από τα ακόλουθα Επιστημονικά πεδία:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 1: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 1.1: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

1.1.1. Μαθηματική Ανάλυση

1.1.2. Στατιστική και πιθανότητες

1.1.3. Επιχειρησιακή Έρευνα και Βελτιστοποίηση

1.1.4. Άλγεβρα

1.1.5. Γεωμετρία

1.1.6. Διαφορικές Εξισώσεις

1.1.7. Αριθμητική Ανάλυση

1.1.8. Θεωρία Ελέγχου

1.1.9. Δυναμικά Συστήματα

1.1.10. Μαθηματική Λογική

1.1.11. Ασφαλιστικά Μαθηματικά

1.1.12. Μιγαδική Ανάλυση

1.1.13. Θεωρία Παιγνίων

1.1.14. Θεωρία Γράφων

1.1.15. Θεωρία Πληροφορίας

1.1.16. Άλλες αντικείμενα μαθηματικών

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 1.2: ΦΥΣΙΚΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

1.2.1 Ατομική φυσική, μοριακή φυσική, φυσικοχημεία

1.2.2 Φυσική συμπυκνωμένης ύλης

1.2.3 Σωματιδιακή φυσική, θεωρία πεδίων

1.2.4 Πυρηνική φυσική

1.2.5 Φυσική των συνεχών μέσων

1.2.6 Οπτική

1.2.7 Ακουστική

1.2.8 Αστρονομία και αστροφυσική

1.2.9 Κοσμολογία

1.2.10 Κλασική φυσική

1.2.11 Σχετικότητα

1.2.12 Κβαντομηχανική

1.2.13 Ηλεκτρομαγνητισμός, Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία

1.2.14 Ηλεκτρονική, Μικροηλεκτρονική

1.2.15 Φυσική στερεάς κατάστασης

1.2.16 Φυσική υψηλών ενεργειών

1.2.17 Μαθηματική φυσική

1.2.18 Στατιστική φυσική

1.2.19 Φυσική πλάσματος

1.2.20 Κβαντική οπτική, κβαντική πληροφορία, κβαντικοί υπολογιστές

1.2.21 Νανοφυσική, νανοφωτονική, νανοηλεκτρονική, νανοηλεκτρομηχανική

1.2.22 Βιοφωτονική και ιατρικές εφαρμογές

1.2.23 Μετρολογία

1.2.24 Φυσική της ατμόσφαιρας και μετεωρολογία

1.2.25 Άλλα αντικείμενα Φυσικής

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 1.3: ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

1.3.1 Οργανική χημεία

1.3.2 Ανόργανη και πυρηνική χημεία

1.3.3 Φυσικοχημεία, χημεία πολυμερών, ηλεκτροχημεία

1.3.4 Κολλοειδή Συστήματα και Διαλύματα

1.3.5 Αναλυτική χημεία

1.3.6 Εφαρμοσμένη και βιομηχανική χημεία

1.3.7 Μοριακή χημεία

1.3.8 Χημικές αντιδράσεις, μηχανισμοί, δυναμικές, κινητικές και καταλυτικές

αντιδράσεις

1.3.9 Ηλεκτροχημικές μέθοδοι

1.3.10 Χημεία της ατμόσφαιρας

1.3.11 Τυποποίηση

1.3.12 Θεωρητική και υπολογιστική χημεία

1.3.13 Κλινική χημεία

1.3.14 Πετροχημικά

1.3.15 Περιβαλλοντική χημεία

1.3.16 Χημεία τροφίμων

1.3.17 Φαρμακευτική χημεία

1.3.18 Τεχνολογία τροφίμων

1.3.19 Άλλα αντικείμενα Χημείας

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 1.4: ΓΕΩΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

1.4.1 Ορυκτολογία

1.4.2 Παλαιοντολογία

1.4.3 Γεωχημεία και γεωφυσική

1.4.4 Φυσική γεωγραφία

1.4.5 Φυσική Γεωδαισία, Δορυφορική Γεωδαισία

1.4.6 Γεωλογία

1.4.7 Ηφαιστειολογία

1.4.8 Επιστήμες περιβάλλοντος

1.4.9 Μετεωρολογία και φυσική της ατμόσφαιρας

1.4.10 Κλιματολογία

1.4.11 Ωκεανογραφία

1.4.12 Υδρολογία

1.4.13 Υδάτινοι πόροι

1.4.14 Σεισμολογία, τεκτονική

1.4.15 Γεωπληροφορική και ανάλυση χωρικών δεδομένων

1.4.16 Συστήματα γεωγραφικής πληροφορίας, χαρτογραφία

1.4.17 Άλλα αντικείμενα Γεωλογίας και Επιστημών Περιβάλλοντος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 2: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 2.1: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

2.1.1 Παράλληλος προγραμματισμός

2.1.2 Θεωρητική πληροφορική

2.1.3 Θεωρία γλωσσών προγραμματισμού

2.1.4 Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα

2.1.5 Δομές δεδομένων

2.1.6 Δίκτυα Υπολογιστών

2.1.7 Κινητά συστήματα

2.1.8 Βιοπληροφορική

2.1.9 Συστήματα ασφάλειας, κρυπτογραφία

2.1.10 Επεξεργασία σήματος και πληροφορίας

2.1.11 Επικοινωνία ανθρώπου και μηχανής

2.1.12 Λειτουργικά Συστήματα

2.1.13 Βάσεις Δεδομένων

2.1.14 Τεχνητή νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση

2.1.15 Άλλα αντικείμενα πληροφορικής και υπολογιστών

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 2.2: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

2.2.1 Δομοστατική

2.2.2 Διαχείριση Τεχνικών Έργων

2.2.3 Εδαφομηχανική

2.2.4 Υδραυλική

2.2.5 Μεταφορές και συγκοινωνιακές υποδομές

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 2.3: ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

2.3.1 Μελέτη πλοίου και θαλασσίων μεταφορών

2.3.2 Ναυτική και Θαλάσσια Υδροδυναμική

2.3.3 Ναυτική Μηχανολογία

2.3.4 Θαλασσίων Κατασκευών

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 2.4: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

2.4.1 Τοπογραφία

2.4.2 Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων

2.4.3 Πολεοδομία

2.4.4 Συντήρηση, αναστήλωση μνημείων

2.4.5 Βιομηχανικό σχέδιο

2.4.6 Αστικός σχεδιασμός, Αστικό περιβάλλον

2.4.7 Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός

2.4.8 Αρχιτεκτονική τεχνολογία

2.4.9 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής

2.4.10 Ιστορία της αρχιτεκτονικής

2.4.11 Μουσειολογία

2.4.12 Άλλα αντικείμενα αρχιτεκτονικής

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 2.5: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

2.5.1 Θερμοδυναμική

2.5.2 Μηχανολογία

2.5.3 Εφαρμοσμένη μηχανική

2.5.4 Μηχανική ήχου

2.5.5 Μηχανική οχημάτων

2.5.6 Μηχανική Ρευστών

2.5.7 Ηλεκτρομηχανική

2.5.8 Άλλα αντικείμενα μηχανολογίας

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 2.6: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

2.6.1 Χημική μηχανική (βιομηχανία, εγκαταστάσεις, υλικά)

2.6.2 Τεχνολογίες χημικών διεργασιών

2.6.3 Τεχνολογίες φυσικών διεργασιών και εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής

2.6.4 Τεχνολογίες προηγμένων υλικών

2.6.5 Τεχνολογίες προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης υλικών

2.6.6 Άλλα αντικείμενα χημικού μηχανικού

2.6.7 Άλλα αντικείμενα επιστημών χημικού μηχανικού

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 2.7: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

2.7.1 Μηχανική υλικών

2.7.2 Τεχνολογία πορωδών υλικών

2.7.3 Τεχνολογία κεραμικών υλικών

2.7.4 Τεχνολογία λεπτών υμενίων

2.7.5 Βιοϋλικά

2.7.6 Τεχνολογία «έξυπνων» υλικών

2.7.7 Τεχνολογία ξύλου και χαρτιού

2.7.8 Τεχνολογία υφασμάτων

2.7.9 Νανοϋλικά

2.7.10 Συντήρηση έργων τέχνης, αντικειμένων

2.7.11 Άλλα αντικείμενα τεχνολογίας υλικών

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 2.8: ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

2.8.1 Τεχνητά όργανα

2.8.2 Βιοτεχνητά όργανα

2.8.3 Τεχνολογία ιατρικών εργαστηρίων

2.8.4 Άλλα αντικείμενα βιοϊατρικής τεχνολογίας

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 2.9: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

2.9.1 Βιοκαύσιμα

2.9.2 Διαγνωστικές βιοτεχνολογίες

2.9.3 Άλλα αντικείμενα περιβαλλοντική βιοτεχνολογίας

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 2.10: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

2.10.1 Τεχνολογίες βιοεπεξεργασίας

2.10.2 Βιοϋλικά

2.10.3 Βιοτεχνολογία τροφίμων

2.10.4 Βιοκαύσιμα

2.10.5 Άλλα αντικείμενα βιομηχανικής βιοτεχνολογίας

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 2.11: ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

2.11.1 Νανοϋλικά

2.11.2 Νανομηχανική

2.11.3 Νανοηλεκτρονική

2.11.4 Άλλα αντικείμενα νανοτεχνολογίας

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 2.12: ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

2.12.1 Αεροναυτική

2.12.2 Φυσική και μηχανική πτήσεων

2.12.3 Αεροναυπηγική

2.12.4 Τεχνολογίες προώθησης

2.12.5 Ηλεκτρονικά, συστήματα και εξοπλισμός αεροσκαφών

2.12.6 Σχεδίαση και κατασκευή

2.12.7 Συστήματα δεδομένων και λογισμικό

2.12.8 Συστήματα ενέργειας

2.12.9 Συστήματα ελέγχου

2.12.10 Συστήματα επικοινωνίας

2.12.11 Συστήματα προσομοίωσης

2.12.12 Άλλα αντικείμενα αεροναυτικής μηχανολογίας και τεχνολογίας διαστήματος

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 2.13: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

2.13.1 Μηχανική των ωκεανών και της θάλασσας

2.13.2 Περιβαλλοντική και γεωλογική μηχανική

2.13.3 Ενέργεια και ορυκτά καύσιμα

2.13.4 Περιβαλλοντικός σχεδιασμός

2.13.5 Μεταλλειολογία και μεταλλουργία

2.13.6 Άλλα αντικείμενα περιβαλλοντικής μηχανικής

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 2.14: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

2.14.1 Ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική τεχνολογία

2.14.2 Ρομποτική και συστήματα αυτόματου ελέγχου

2.14.3 Τηλεπικοινωνίες

2.14.4 Υλισμικό και αρχιτεκτονική υπολογιστών

2.14.5 Ηλεκτρομαγνητικές Εφαρμογές

2.14.6 Συστήματα Παραγωγής και Διανομής Ενέργειας

2.14.7 Άλλα αντικείμενα ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής τεχνολογίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 3: ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 3.1: ΓΕΩΠΟΝΙΑ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ & ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

1.1.1 Εδαφολογία

1.1.2 Δασολογία

1.1.3 Γεωπονική

1.1.4 Ιχθυολογία

1.1.5 Φυτικής παραγωγής

1.1.6 Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών

1.1.7 Άλλα αντικείμενα γεοπονίας, δασολογίας και ιχθυολογίας

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 3.2: ΖΩΟΛΟΓΙΑ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

3.2.1 Ζωολογία

3.2.2 Ζωικής παραγωγής, γαλακτοκομία

3.2.3 Κτηνιατρική

3.2.4 Εμβιομηχανική

3.2.5 Γεωργική βιοτεχνολογία

3.2.6 Τεχνολογία γενετικά τροποποιημένων προϊόντων και οργανισμών

3.2.7 Άλλα αντικείμενα ζωολογίας και γαλακτοκομίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 4: ΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 4.1: ΒΑΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

4.1.1 Τοξικολογία

4.1.2 Ανατομία και μορφολογία

4.1.3 Γενετική

4.1.4 Ανοσολογία

4.1.5 Νευροεπιστήμη και ψυχοφυσιολογία

4.1.6 Φαρμακευτική

4.1.7 Φυσιολογία

4.1.8 Κυτταρολογία

4.1.9 Παθολογία

4.1.10 Άλλα αντικείμενα βασικής ιατρικής

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 4.2: ΚΛΙΝΙΚΗ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

4.2.1 Ανδρολογία

4.2.2 Μαιευτική και Γυναικολογία

4.2.3 Παιδιατρική, Νεογνολογία

4.2.4 Καρδιολογία και Αγγειολογία

4.2.5 Ασθένειες περιφερειακού αγγειακού συστήματος

4.2.6 Αιματολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία

4.2.7 Πνευμονολογία

4.2.8 Επείγουσα ιατρική

4.2.9 Αναισθησιολογία

4.2.10 Ορθοπεδική

4.2.11 Γενική Χειρουργική

4.2.12 Ραδιολογία, πυρηνική ιατρική και ιατρική απεικόνιση

4.2.13 Παθολογική Ανατομική

4.2.14 Ακτινολογία, Ακτινοδιαγνωστική

4.2.15 Ιατρική Βιοπαθολογία, Διαγνωστική Μικροβιολογία

4.2.16 Μεταμοσχεύσεις

4.2.17 Οδοντιατρική, στοματική χειρουργική

4.2.18 Δερματολογία, αφροδισιολογία

4.2.19 Αλλεργιολογία

4.2.20 Ρευματολογία

4.2.21 Ενδοκρινολογία, ασθένειες μεταβολισμού

4.2.22 Γαστρεντερολογία, ηπατολογία

4.2.23 Ουρολογία, νεφρολογία

4.2.24 Ογκολογία, Ακτινοθεραπευτική

4.2.25 Οφθαλμολογία

4.2.26 Ωτορινολαρυγγολογία

4.2.27 Ψυχιατρική

4.2.28 Νευρολογία

4.2.29 Γηριατρική

4.2.30 Γενική και εσωτερική ιατρική

4.2.31 Άλλες κλινικές οντότητες

4.2.32 Ολιστική, εναλλακτική ιατρική

4.2.33 Νευροχειρουργική

4.2.34 Καρδιοχειρουργική

4.2.35 Χειρουργική Παίδων

4.2.36 Χειρουργική Θώρακος

4.2.37 Μικροχειρουργική

4.2.38 Τραυματολογία

4.2.39 Πλαστική χειρουργική

4.2.40 Ιατροδικαστική

4.2.41 Ιατρική Φυσική

4.2.42 Υγεία της σεξουαλικότητας

4.2.43 Άλλα αντικείμενα κλινικής & εργαστηριακής ιατρικής

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 4.3: ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

4.3.1 Παρασιτολογία

4.3.2 Επιδημιολογία

4.3.3 Νοσηλευτική

4.3.4 Διατροφολογία, διαιτολογία

4.3.5 Δημόσια και περιβαλλοντολογική υγεία

4.3.6 Τροπική ιατρική

4.3.7 Μολυσματικές νόσοι

4.3.8 Ιατρική της Εργασίας

4.3.9 Ιατρική του αθλητισμού

4.3.10 Ιατρική ηθική

4.3.11 Αντιμετώπιση εξαρτήσεων

4.3.12 Πολιτικές υπηρεσιών υγείας

4.3.13 Άλλα αντικείμενα επιστημών υγείας

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 4.4: ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

4.4.1 Βιοϋλικά

4.4.2 Σχετικές τεχνολογίες

4.4.3 Άλλα αντικείμενα ιατρικής βιοτεχνολογίας

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 4.5: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

4.5.1 Κυτταρική βιολογία, μικροβιολογία

4.5.2 Ιολογία

4.5.3 Βιοχημεία

4.5.4 Μοριακή βιολογία

4.5.5 Βιοϊατρικές ερευνητικές μέθοδοι

4.5.6 Μυκητολογία

4.5.7 Βιοφυσική

4.5.8 Γενετική και κληρονομικότητα

4.5.9 Βιολογία της αναπαραγωγής

4.5.10 Αναπτυξιακή βιολογία

4.5.11 Βοτανολογία

4.5.12 Ζωολογία, ορνιθολογία, εντομολογία, επιστήμες της συμπεριφοράς

4.5.13 Θαλάσσια βιολογία

4.5.14 Λιμνολογία

4.5.15 Οικολογία

4.5.16 Διατήρηση της βιοποικιλότητας

4.5.17 Άλλα αντικείμενα της βιολογίας

4.5.18 Ιολογία

4.5.19 Πρωτεομική

4.5.20 Βιολογία κυττάρων και μηχανισμοί μοριακής μεταφοράς

4.5.21 Ενζυμολογία

4.5.22 Μεταβολισμός

4.5.23 Δομική βιολογία

4.5.24 Βιοχημικές μέθοδοι έρευνας

4.5.25 Υπολογιστική βιολογία

4.5.26 Νευροβιολογία

4.5.27 Εξελικτική βιολογία

4.5.28 Βιοστατιστική

4.5.29 Βιοπληροφορική

4.5.30 Βιολογία συστημάτων

4.5.31 Άλλα αντικείμενα βιολογίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 5: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 5.1: ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

1.1.1 Αρχαία ιστορία

1.1.2 Μεσαιωνική και βυζαντινή ιστορία

1.1.3 Νεότερη ιστορία

1.1.4 Σύγχρονη ιστορία

1.1.5 Οικονομική ιστορία

1.1.6 Κοινωνική ιστορία

1.1.7 Παγκόσμια ιστορία

1.1.8 Ευρωπαϊκή ιστορία

1.1.9 Τοπική ιστορία

1.1.10 Ιστορία και Διαπολιτισμός

1.1.11 Τουρκική, Οθωμανική και αραβική ιστορία

1.1.12 Ιστοριογραφία και θεωρία της ιστορίας

1.1.13 Θεωρία και ιστορία της αρχαιολογίας

1.1.14 Επιγραφική

1.1.15 Νομισματική

1.1.16 Προϊστορική αρχαιολογία

1.1.17 Κλασική αρχαιολογία

1.1.18 Αιγυπτιολογία

1.1.19 Μεσαιωνική και βυζαντινή αρχαιολογία

1.1.20 Υποβρύχια αρχαιολογία

1.1.21 Αρχαιολογία του τοπίου

1.1.22 Περιβαλλοντική αρχαιολογία

1.1.23 Μουσειολογία

1.1.24 Πολιτιστική διαχείριση και πολιτιστική κληρονομιά

1.1.25 Άλλα αντικείμενα ιστορίας και αρχαιολογίας

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 5.2: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

5.2.1 Κλασική φιλολογία

5.2.2 Βυζαντινή φιλολογία

5.2.3 Νεοελληνική φιλολογία

5.2.4 Συγκριτική Φιλολογία

5.2.5 Μεταφρασιολογία, Λεξικογραφία

5.2.6 Ελληνική παλαιογραφία

5.2.7 Λατινική παλαιογραφία

5.2.8 Θεωρητική γλωσσολογία

5.2.9 Εφαρμοσμένη γλωσσολογία

5.2.10 Υπολογιστική Γλωσσολογία

5.2.11 Κοινωνιογλωσσολογια

5.2.12 Ιστορική, συγκριτική γλωσσολογία

5.2.13 Βαλκανική γλωσσολογία

5.2.14 Ελληνική γλωσσολογία

5.2.15 Αγγλική και Αμερικάνικη πεζογραφία

5.2.16 Αγγλική γλωσολλογία

5.2.17 Αγγλική και Αμερικάνικη ποίηση και θέατρο

5.2.18 Αγγλικός και Αμερικάνικος πολιτισμός-λογοτεχνία

5.2.19 Γαλλική πεζογραφία

5.2.20 Γαλλική γλωσσολογία

5.2.21 Γαλλική ποίηση και θέατρο

5.2.22 Γαλλικός πολιτισμός

5.2.23 Ιταλική, λατινική λογοτεχνία

5.2.24 Ιταλική, λατινική γλωσσολογία

5.2.25 Ιταλική, λατινική ποίηση και θέατρο

5.2.26 Ιταλικός και λατινικός πολιτισμός

5.2.27 Γερμανική λογοτεχνία

5.2.28 Γερμανική γλωσσολογία

5.2.29 Γερμανική ποίηση και θέατρο

5.2.30 Γερμανικός πολιστιμός

5.2.31 Ισπανική και Λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία

5.2.32 Ισπανική και Λατινοαμερικάνικη γλωσσολογία

5.2.33 Ισπανική και Λατινοαμερικάνικη ποίηση και θέατρο

5.2.34 Ισπανικός και Λατινοαμερικάνικος πολιτισμός

5.2.35 Ρωσική και σλαβική φιλολογία και λογοτεχνία, σλαβικές σπουδές

5.2.36 Άλλα αντικείμενα φιλολογίας, λογοτεχνίας και γλωσσολογίας

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 5.3: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΗΘΙΚΗ, ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

5.3.1. Αισθητική φιλοσοφία

5.3.2. Λογική

5.3.3. Ιστορία της φιλοσοφίας

5.3.4. Επιστημολογία και φιλοσοφία της επιστήμης

5.3.5. Μεταφυσική

5.3.6. Ηθική

5.3.7. Φιλοσοφία του νου

5.3.8. Θεολογία

5.3.9. Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία

5.3.10. Θρησκευτικές σπουδές

5.3.11. Αρχαία φιλοσοφία

5.3.12. Ηπειρωτική φιλοσοφία

5.3.13. Αναλυτική φιλοσοφία

5.3.14. Φιλοσοφία της γλώσσας

5.3.15. Ιστορία επιστημών και τεχνολογίας

5.3.16. Άλλα αντικείμενα φιλοσοφίας, ηθικής, θρησκειολογίας και επιστημολογίας

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 5.4: ΤΕΧΝΕΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

5.4.1. Ιστορία τέχνης

5.4.2. Μουσικολογία

5.4.3. Υπολογιστική Μουσικολογία

5.4.4. Θεατρολογία

5.4.5. Σπουδές κινηματογράφου, τηλεόρασης, ραδιόφωνου

5.4.6. Επιμέλεια Εκθέσεων

5.4.7. Θεωρία της Τέχνης

5.4.8. Τέχνη και Δημόσιος Χώρος

5.4.9. Τέχνη και Νέα Μέσα / Τεχνολογίες

5.4.10. Τέχνη και επιτελεστικές πρακτικές

5.4.11. Τέχνη και Πολιτική

5.4.12. Ιστορία και Θεωρία Φωτογραφίας

5.4.13. Αισθητική ή Αισθητικές Θεωρίες

5.4.14. Μουσειολογία

5.4.15. Άλλα αντικείμενα τεχνών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 6: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 6.1: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

6.1.1 Γνωστική ψυχολογία και νευροψυχολογία

6.1.2 Πειραματική ψυχολογία

6.1.3 Κοινωνική ψυχολογία

6.1.4 Κλινική ψυχολογία

6.1.5 Ψυχολογία της προσωπικότητας

6.1.6 Εφαρμοσμένη ψυχολογία (βιομηχανική ψυχολογία, οργανωσιακή ψυχολογία)

6.1.7 Συμβουλευτική ψυχολογία

6.1.8 Αναπτυξιακή και εξελικτική ψυχολογία

6.1.9 Εκπαιδευτική ψυχολογία

6.1.10 Πειραματική ψυχολογία

6.1.11 Ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι (εργοθεραπεία, δραματοθεραπεία,

μουσικοθεραπεία)

6.1.12 Ψυχολογία της υγείας

6.1.13 Λογοθεραπεία

6.1.14 Άλλα αντικείμενα ψυχολογίας

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 6.2: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

6.2.1 Εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτική

6.2.2 Άτυπη εκπαίδευση

6.2.3 Προσχολική αγωγή

6.2.4 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

6.2.5 Εκπαίδευση ενηλίκων

6.2.6 Εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες, ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

6.2.7 Τυπική εκπαίδευση

6.2.8 Μη τυπική εκπαίδευση

6.2.9 Ειδική αγωγή

6.2.10 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

6.2.11 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

6.2.12 Διδακτική Φυσικών Επιστημών

6.2.13 Διδακτική μαθηματικών

6.2.14 Διδακτική Ξένων Γλωσσών

6.2.15 Μουσική Παιδαγωγική

6.2.16 Άλλα αντικείμενα παιδαγωγικών και διδακτικών επιστημών

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 6.3: ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

6.3.1 Δημογραφία

6.3.2 Λαογραφία

6.3.3 Εθνολογία

6.3.4 Μύθος, τελετουργίες, συμβολικές αναπαραστάσεις, θρησκεία

6.3.5 Εθνογραφία

6.3.6 Ιατρική ανθρωπολογία

6.3.7 Κοινωνική ανθρωπολογία

6.3.8 Πολιτισμική ανθρωπολογία

6.3.9 Οπτική ανθρωπολογία

6.3.10 Συλλογικές ταυτότητες

6.3.11 Πολυπολιτισμικότητα

6.3.12 Υλική κουλτούρα

6.3.13 Ιστορική ανθρωπολογία

6.3.14 Ανθρωπολογία και Τέχνη, Ανθρωπολιγία της Τέχνης

6.3.15 Πολιτιστική διαχείριση και πολιτιστική κληρονομιά

6.3.16 Κοινωνιολογική θεωρία

6.3.17 Κοινωνική θεωρία

6.3.18 Κοινωνική πολιτική και κράτος πρόνοιας

6.3.19 Εφαρμοσμένη κοινωνιολογία

6.3.20 Συγκριτική κοινωνιολογία

6.3.21 Πολιτισμική κοινωνιολογία

6.3.22 Μετανάστευση

6.3.23 Αστική κοινωνιολογία

6.3.24 Κοινωνιολογία της εργασίας

6.3.25 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

6.3.26 Μειονότητες

6.3.27 Κοινωνικά δίκτυα

6.3.28 Κοινωνιολογία της Τέχνης

6.3.29 Πολιτισμικές σπουδές

6.3.30 Σπουδές φύλου

6.3.31 Άλλα αντικείμενα κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 6.4: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

6.4.1 Πολιτική Θεωρία

6.4.2 Συγκριτική Πολιτική

6.4.3 Πολιτικά Κόμματα

6.4.4 Πολιτικά Συστήματα και Καθεστώτα

6.4.5 Πολιτικές Ιδεολογίες

6.4.6 Πολιτική Ανάλυση

6.4.7 Πολιτική Κουλτούρα

6.4.8 Πολιτικοί Θεσμοί

6.4.9 Πολιτική Επικοινωνία

6.4.10 Κοινωνικά Κινήματα και Ομάδες Συμφερόντων

6.4.11 Κράτος και Διακυβέρνηση

6.4.12 Πολιτική Κοινωνιολογία

6.4.13 Ιστορική Κοινωνιολογία

6.4.14 Εκλογική Κοινωνιολογία

6.4.15 Εκλογικά Συστήματα/Εκλογική Ανάλυση

6.4.16 Μειονότητες και Μετανάστευση

6.4.17 Ευρωπαϊκές Σπουδές

6.4.18 Διεθνείς Σχέσεις

6.4.19 Διεθνείς Θεσμοί και Οργανισμοί

6.4.20 Παγκοσμιοποίηση

6.4.21 Εξωτερική Πολιτική και Διπλωματία

6.4.22 Δημόσιες πολιτικές

6.4.23 Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης

6.4.24 Άλλα αντικείμενα πολιτικών επιστημών

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 6.5: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

6.5.1 Δημόσια Διοίκηση και Διοικητικά Συστήματα

6.5.2 Δημόσιες Πολιτικές

6.5.3 Άλλα αντικείμενα δημόσιας διοίκησης

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 6.6: ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

6.6.1 Δημοσιογραφία

6.6.2 Βιβλιοθηκονομία, Αρχειονομία

6.6.3 Επιστήμη της επικοινωνίας

6.6.4 Νέες τεχνολογίες πληροφορίας

6.6.5 Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς

6.6.6 Σπουδές κινηματογράφου, τηλεόρασης, ραδιόφωνου

6.6.7 Άλλα αντικείμενα ΜΜΕ και Επικοινωνίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 7.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

7.1.1 Διοίκηση και management

7.1.2 Χρηματοοικονομικά

7.1.3 Marketing

7.1.4 Οικονομετρία και στατιστικές μέθοδοι

7.1.5 Μικροοικονομική θεωρία και πολιτική

7.1.6 Πολιτική οικονομία, οικονομικά και θεσμοί

7.1.7 Οικονομικά της εργασίας, διανομή του εισοδήματος, φτώχεια

7.1.8 Δημόσια οικονομικά

7.1.9 Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική, Οικονομική ανάλυση

7.1.10 Διεθνή οικονομικά

7.1.11 Οικονομική θεωρία

7.1.12 Οικονομική ιστορία

7.1.13 Ιστορία οικονομικών θεωριών

7.1.14 Περιφερειακή ανάπτυξη

7.1.15 Οικονομική ανάπτυξη

7.1.16 Βιομηχανική πολιτική

7.1.17 Κοινωνική οικονομία

7.1.18 Οικονομικά του περιβάλλοντος

7.1.19 Οικονομικά της ενέργειας

7.1.20 Αγροτική οικονομία

7.1.21 Οικονομικά της υγείας

7.1.22 Οικονομικά του πολιτισμού

7.1.23 Ναυτιλιακές σπουδές

7.1.24 Οικονομικά της τεχνολογίας

7.1.25 Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

7.1.26 Εταιρική κοινωνική ευθύνη

7.1.27 Κοινωνικές επιχειρήσεις

7.1.28 Λογιστική

7.1.29 Άλλα αντικείμενα οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 7.2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

7.2.1 Πολιτισμική και οικονομική γεωγραφία

7.2.2 Ιστορική γεωγραφία

7.2.3 Ανθρωπογεωγραφία

7.2.4 Κοινωνική γεωγραφία

7.2.5 Πληθυσμιακή γεωγραφία και δημογραφία

7.2.6 Πολιτική γεωγραφία

7.2.7 Αστική γεωγραφία

7.2.8 Γεωγραφία υπαίθρου

7.2.9 Άλλα αντικείμενα κοινωνικής και οικονομικής γεωγραφίας

ΥΠΟΠΕΔΙΟ 7.3: ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ:

7.3.1 Εγκληματολογία

7.3.2 Ιστορία του δικαίου

7.3.3 Διεθνές δίκαιο

7.3.4 Ανθρώπινα δικαιώματα

7.3.5 Ευρωπαϊκό δίκαιο

7.3.6 Συνταγματικό δίκαιο

7.3.7 Αστικό δίκαιο

7.3.8 Εμπράγματο δίκαιο

7.3.9 Κληρονομικό δίκαιο

7.3.10 Εργατικό δίκαιο

7.3.11 Δίκαιο συμβάσεων

7.3.12 Δίκαιο περιβάλλοντος

7.3.13 Τραπεζικό δίκαιο

7.3.14 Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης

7.3.15 Ποινικό δίκαιο

7.3.16 Φιλοσοφία του δικαίου

7.3.17 Θεσμοί, συστήματα και θεωρία δικαίου

7.3.18 Εμπορικό δίκαιο

7.3.19 Δημόσιο δίκαιο

7.3.20 Οικογενειακό δίκαιο

7.3.21 Δίκαιο ανταγωνισμού

7.3.22 Δικαιώματα καταναλωτή

7.3.23 Άλλα αντικείμενα νομικών επιστημών

Ξεκινούν οι αιτήσεις

Δημοσιεύεται παρακάτω η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’». Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού «Συστήματος Υποβολής»:

https://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/

το οποίο θα είναι ανοικτό για την υποδοχή των ερευνητικών προτάσεων από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 έως και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 23:59.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μικρά ερευνητικά-β κύκλος-08.01.19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-Επιστημονικά Πεδία-Υποπεδία

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

KYA

Συχνές Ερωτήσεις

Q&As | Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - Β΄ κύκλος 

1. Πώς και πότε θα γίνουν οι υποβολές των ερευνητικών προτάσεων;

Οι ερευνητικές ομάδες, μέσω του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στο «Σύστημα Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων», το οποίο αποτελεί τμήμα της «Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων» της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, βάσει του Τυποποιημένου Έντυπου Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης που διαμορφώνει η ΕΥΔ.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ερευνητικών προτάσεων, η περίοδος υποβολής, η ηλεκτρονική διεύθυνση του «Συστήματος Υποβολής», οι απαραίτητες οδηγίες για την υποβολή των προτάσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθορίζονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ. 

Εκτιμάται ότι το «Σύστημα Υποβολής» θα είναι έτοιμο να δεχτεί τις ερευνητικές προτάσεις στις 14 Ιανουαρίου 2019 ενώ η χρονική περίοδος υποβολής θα διαρκέσει περίπου δεκαπέντε ημέρες. Ακριβείς ημερομηνίες και οδηγίες θα δημοσιευθούν το αμέσως επόμενο διάστημα στην ιστοσελίδα: https://empedu.gov.gr/.

2Μπορεί στην ερευνητική ομάδα να συμμετέχουν επιστήμονες του εξωτερικού;

Στην ερευνητική ομάδα ο «Ακαδημαϊκός Σύμβουλος» και ο «Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος» θα πρέπει να προέρχονται από Φορέα του εσωτερικού. Επίσης, οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να εκπονούν το διδακτορικό τους σε Ελληνικό Ίδρυμα ή Ερευνητικό φορέα.

Οι διδάκτορες που κατέχουν διδακτορικό ιδρύματος εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ και αναγνωρισμένο τίτλο από το ΔΟΑΤΑΠ, προκειμένου η ερευνητική ομάδα στην οποία ανήκουν να μπορεί να χρηματοδοτηθεί. 

3Ποιος είναι ο προϋπολογισμός και ποιά η δυνατή σύνθεση των ερευνητικών ομάδων;

Ο συνολικός προϋπολογισμός περιγράφεται στο Άρθρο 5: Αμοιβές ερευνητικών ομάδων, αξιολογητών και άλλες επιλέξιμες δαπάνες. Επισημαίνετε ότι δαπάνες για αγορά υλικών, συμμετοχή σε συνέδρια κλπ για την υλοποίηση της έρευνας έχουν ενσωματωθεί στις αμοιβές των μελών της ερευνητικής ομάδας.

Οι ερευνητικές ομάδες αποτελούνται υποχρεωτικά είτε από τρία άτομα (Ακαδημαϊκός Σύμβουλος και δύο ερευνητές εκ των οποίων τουλάχιστον ένας «νέος ερευνητής»), είτε από τέσσερα άτομα (Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος και δύο ερευνητές εκ των οποίων τουλάχιστον ένας «νέος ερευνητής»).

4. Τι συμβαίνει αν ένας από τους υποτρόφους ερευνητές αλλάξει ιδιότητα;

Η ιδιότητα των μελών της ερευνητικής ομάδας λαμβάνεται ως εκείνη που έχουν κατά την ολοκλήρωση της υποβολής της πρότασης στο «Σύστημα Υποβολής». Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις που κάποιος ερευνητικός υπότροφος γίνει μέλος ΔΕΠ προκύπτει αδυναμία παροχής της υποτροφίας. Σε αυτή την περίπτωση και μόνο, ο συγκεκριμένος ερευνητής θα μπορεί να συμμετάσχει στην ερευνητική ομάδα και στα παραδοτέα της ως άμισθο μέλος. 

5. Είναι δυνατή η αλλαγή του αριθμού των μελών της ερευνητικής ομάδας κατόπιν της ολοκλήρωσης της υποβολής; 

Δεν είναι δυνατό να αλλάξει ο αριθμός των μελών της ερευνητικής ομάδας μετά την υποβολή της πρότασης. Αντικαταστάσεις επιτρέπονται σύμφωνα με το Άρθρο 3: Σύνθεση ερευνητικής ομάδας παράγραφοι 6, 7 και 8 της «Διαδικασίας προ-επιλογής». 

6. Μπορεί ο υπότροφος ερευνητής να έχει κάποια άλλη απασχόληση; 

Ναι, δεδομένου ότι δεν παραβιάζονται διατάξεις της «Διαδικασίας προ-επιλογής» και της σχετικής Πρόσκλησης που θα δημοσιευθεί.

7. Ποιοι αποκλείονται/επιτρέπονται να συμμετάσχουν στις ερευνητικές ομάδες της πράξης; 

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε ερευνητική ομάδα, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, υπότροφοι ερευνητές που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - Α’ κύκλος». 

Υποψήφιοι διδάκτορες ή διδάκτορες που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές εθνικές ή ευρωπαϊκές, μπορούν να συμμετάσχουν ως υπότροφοι ερευνητές σε ερευνητική πρόταση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν χρηματοδοτούνται ή δεν έχουν χρηματοδοτηθεί για την ίδια ερευνητική πρόταση. 

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της ΕΔΒΜ34 μπορούν να συμμετάσχουν στο νέο κύκλο ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι ή Αναπληρωτές Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι, αλλά μόνο σε μία ερευνητική πρόταση.

Τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ή Ερευνητές των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας καθώς και των Ερευνητικών, Κέντρων-Ινστιτούτων-Τεχνολογικών Φορέων του άρθρου 12, ν.4386/2016, δύναται να συμμετέχουν μόνο ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι ή Αναπληρωτές Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι. 

Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕ, ΕΛΕ, δύναται να συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα ως υπότροφοι υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή δεν διαθέτουν σύμβαση αορίστου χρόνου. 

Όσον αφορά στους Δημόσιους Υπάλληλους απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου που χορηγείται από το σχετικό υπηρεσιακό συμβούλιο.

8. Μπορεί να αλλάξει ο Φορέας Υποδοχής μιας ερευνητικής πρότασης;

Κατά τη διάρκεια υποβολής μιας ερευνητικής πρότασης, είναι υποχρεωτικό να αναρτηθεί στο «Σύστημα Υποβολής» βεβαίωση του ΕΛΚΕ που διατίθεται να αποτελέσει το Φορέα Υποδοχής της ομάδας, στην περίπτωση που αυτή προκριθεί για χρηματοδότηση. 

Η αλλαγή του φορέα υποδοχής είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση που διατυπωθεί το σχετικό αίτημα από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο πριν την συμβασιοποίηση με τον οικείο ΕΛΚΕ. Μετά την συμβασιοποίηση, για διαχειριστικούς λόγους, δεν μπορεί να αλλάξει ο Φορέας Υποδοχής.

9. Οι υπότροφοι δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή άλλες ασφαλιστικές παροχές;

Οι υπότροφοι δε δικαιούνται άλλη παροχή πέραν των αμοιβών που ορίζονται στο Άρθρο 5: Αμοιβές ερευνητικών ομάδων, αξιολογητών και άλλες επιλέξιμες δαπάνες της «Διαδικασίας προ-επιλογής».

10. Υπάρχουν ειδικοί όροι υπολογισμού του 60μηνου από την απόκτηση διδακτορικού για στράτευση ή μητρότητα; 

Δεν προβλέπονται ειδικοί όροι για την απαλλαγή του διαστήματος στράτευσης, άδειας μητρότητας κλπ.

11. Μπορεί η πρόταση να υποβληθεί σε άλλη γλώσσα εκτός των ελληνικών;

Όχι, οι ερευνητικές προτάσεις υποβάλλονται μόνο στην ελληνική γλώσσα. 

12. Υπάρχει ηλικιακό όριο για τα μέλη της ερευνητικής ομάδας ή όριο στα έτη που κάποιος είναι υποψήφιος διδάκτορας;

Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια όρια.

13. Πως υπολογίζονται οι 60 μήνες από την απόκτηση του διδακτορικού; 

Το χρονικό διάστημα των εξήντα (60) μηνών υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής των ερευνητικών προτάσεων.

14. Επιτρέπεται στο τελικό παραδοτέο δημοσίευση και ανακοίνωση σε συνέδριο να συμμετέχουν και άτομα εκτός της Ερευνητικής Ομάδας;

Όχι, μόνο τα μέλη της ερευνητικής ομάδας μπορούν να συμμετάσχουν στην κοινή δημοσίευση και στην κοινή ανακοίνωση σε συνέδριο.

15. Μπορούν οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι ή οι ερευνητές να συμμετέχουν σε περισσότερες από μια ερευνητικές προτάσεις; 

Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή σε περισσότερες από μια ερευνητικές ομάδες βλ. Άρθρο 3: Σύνθεση ερευνητικής ομάδας, παρ.3 της «Διαδικασίας προ-επιλογής». Σε περίπτωση παραβίασης των όρων των παραγράφων ένα 1 έως τέσσερα 4 του Άρθρου 3, αποκλείονται από την διαδικασία προ-επιλογής όλες οι ομάδες στις οποίες συμμετέχει το πρόσωπο που την/τις παραβιάζει.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr