Υποτροφίες ΙΚΥ (2019) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας - Αιτήσεις και Οικονομικές Παροχές

Υποτροφίες: Τον Νοέμβριο 2018 προκηρύχθηκαν πέντε (5) θέσεις υποτροφιών, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι Φλωρεντίας), ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 , σε έναν από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: 1) Ιστορίας και Πολιτισμού 2) Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 3) Νομικών Επιστημών 4) Οικονομικών Επιστημών. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στην ειδική πλατφόρμα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2019.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας –ΕΠΙΦ- (European Education Institute, www.eui.eu) είναι Ευρωπαϊκός Οργανισμός ο οποίος αποτελεί διεθνούς φήμης και αναγνώρισης ακαδημαϊκό κέντρο σπουδών και έρευνας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, το οποίο είναι ομοταγές προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι.  Το Ελληνικό κράτος -ως κράτος μέλος του ΕΠΙΦ,  κατά την ιδρυτική συνθήκη του ΕΠΙΦ. (άρθρο 17 του ν. 1628/1986), χορηγεί, στο πλαίσιο των διαθεσίμων πιστώσεων, υποτροφίες σε Έλληνες ερευνητές που έχουν εισαχθεί στα προγράμματα του ΕΠΙΦ.  Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται από το ΙΚΥ, σε συνεργασία με το ΕΠΙΦ, δυνάμει του άρθρου 2 του ν. 1698/1987.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΚΥ -ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών- υλοποιεί δύο (2) προγράμματα υποτροφιών -μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης και διδακτορικών σπουδών αντιστοίχως- στους τομείς που αντιστοιχούν στα τέσσερα τμήματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών, Ιστορίας και Πολιτισμού).

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες υποψήφιους διδάκτορες του ΕΠΙΦ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες κατόχους τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ ή ισοδύναμου, για την πραγματοποίηση σπουδών διδακτορικού επιπέδου στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, στους τομείς: Ιστορία και Πολιτισμός, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες, Νομικές Σπουδές, Οικονομικές Σπουδές.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 χορηγoύνται πέντε (5) υποτροφίες.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στην ειδική πλατφόρμα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας  με  καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2019 και, εν συνεχεία, υποβολή σε έντυπη μορφή, στο Ι.Κ.Υ., με καταληκτική ημερομηνία την 8η Φεβρουαρίου 2019, αντιγράφου της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών, ως αυτά ορίζονται στη σχετική συνημμένη  πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2019 -2020. 

Υποτροφίες στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ

σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της

Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι.Φ.)

-----

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 2019-2020

-----

ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

-----

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

----- 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) -ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών, προκηρύσσει πέντε (5) θέσεις υποτροφίας, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι Φλωρεντίας), ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Έλληνες ερευνητές (υποψήφιους διδάκτορες), οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (European University Institute Doctoral Programme), σε έναν από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

 1. Ιστορίας και Πολιτισμού 
 2. Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 3. Νομικών Επιστημών
 4. Οικονομικών Επιστημών

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της υποτροφίας καθορίζονται με τον κανονισμό του προγράμματος (απόφαση 21608/H1-9/2/2017, ΦΕΚ Β’ 473-17/2/2017), όπως ισχύει.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

Επιλέξιμοι για χορήγηση υποτροφίας είναι όσοι πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

 • Είναι Έλληνες πολίτες, κάτοχοι ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
 • Είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή ισοδύναμων τίτλων από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή ομοταγή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση πτυχίων και τίτλων επιπέδου Master που έχουν εκδοθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται πράξη αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί και προσκομιστεί στο ΙΚΥ το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2019 (οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να τις προσκομίσουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά έναρξης που αναφέρονται στο κεφ. Γ της παρούσης ενώ στην παρούσα φάση αρκεί το αντίγραφο αίτησης-πλήρους φακέλου προς αναγνώριση).
 • Δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών
 • Δεν έχουν λάβει κατά το παρελθόν ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές.
 • Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Γ1/C1) της αγγλικής γλώσσας,  σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π. . 50/2001 όπως ισχύει,
 • Έχουν, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων, ολοκληρώσει τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ.
 • Οι άρρενες υποψήφιοι έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές ή τυγχάνουν ή δικαιούνται να λάβουν αναβολή στράτευσης για διδακτορικές σπουδές από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας (τουλάχιστον τέσσερα έτη).
 • Οι υποψήφιοι που τυγχάνουν μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δημόσιοι υπάλληλοι, δικαιούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης αρχομένης από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας και για το πλήρες διάστημα του προγράμματος διδακτορικών σπουδών (τουλάχιστον τέσσερα έτη). Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης αποτελεί προϋπόθεση έναρξης της υποτροφίας και οι επιλεγέντες υποψήφιοι υποχρεούνται να την υποβάλλουν πριν την έναρξη της υποτροφίας.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ

Απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιότητας στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών (EUI Doctoral Programme), με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο: 

http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/Index.aspx

Αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε ηλεκτρονικώς, με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (πλην των συστατικών επιστολών), σε έντυπη μορφή, είναι υποχρεωτικό να περιέλθουν στο Ι.Κ.Υ. (Τμήμα Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξωτερικού - Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) έως τις 8 Φεβρουαρίου 2019 το αργότερο. Η αίτηση σε έντυπη μορφή πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από τα κάτωθι: 

 1. αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος ή άλλου επίσημου εγγράφου που να πιστοποιεί την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.
 2. επίσημο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ελληνικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και η .Ο.Υ. υπαγωγής του αιτούντος.
 3. αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας. Στην περίπτωση πτυχίων και τίτλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, να συμπεριληφθούν και οι σχετικές πράξεις αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Στην περίπτωση που η διαδικασία αναγνώρισης τίτλου δεν έχει ολοκληρωθεί, πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση από τον .Ο.Α.Τ.Α.Π. περί υποβολής αίτησης-πλήρους φακέλου προς εξέταση.
 4. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης (επίπεδο Γ1/C1) της αγγλικής γλώσσας,  σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π. . 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 5. πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες υποψηφίους, 
 6. υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει (να χρησιμοποιηθεί η ακριβής διατύπωση) ότι ο υποψήφιος:
 • δεν έχει λάβει κατά το παρελθόν υποτροφία από το ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές,
 • έχει ολοκληρώσει τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις του στο πλαίσιο σύμβασης υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ. (συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση μόνο εφόσον ισχύει σχετική περίπτωση),
 • είναι ή δεν είναι μόνιμος ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δημόσιος υπάλληλος. 
 • κατά την διάρκεια της έρευνας, δεν θα λαμβάνει άλλη υποτροφία από δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα, φορέα, οργανισμό, κ.τ.λ., εδρεύοντα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,
 • κατά την διάρκεια της υποτροφίας, δεν θα διεκδικήσει επιδόματα ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε. .) ή άλλο συναφή οργανισμό άλλου κράτους.

Υποψήφιοι που αδυνατούν να υποβάλουν στο σύνολό τους τα ανωτέρω εντός των προαναφερθεισών προθεσμιών ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα εξαιρεθούν από την διαδικασία επιλογής.

Η επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων, κατόπιν γνωμοδότησης του ΙΚΥ ως προς την επιλεξιμότητα, διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας βάσει ποιοτικών κριτηρίων επιλογής (selection criteria), τα οποία δημοσιεύονται στον ιστοχώρο του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας

https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships#FullyfundedPhDprogramme/.

Πριν την τελική επιλογή, οι υποψήφιοι, ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη από το αρμόδιο όργανο του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, το οποίο θα κοινοποιήσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής στους υποψηφίους και στο Ι.Κ.Υ.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής κυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ. 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, το αργότερο έως τις 30 Αυγούστου 2019, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Ι.Κ.Υ., πιστοποιητικό εγγραφής στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών («EUI Doctoral Programme») του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 καθώς και όσα από τα παρακάτω δικαιολογητικά δεν έχουν προσκομιστεί σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας: 

 • σχετική πράξη αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας, 
 • σχετική πράξη αναγνώρισης από την αρμόδια Εθνική Αρχή (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) τίτλων επιπέδου Master της αλλοδαπής, που αναφέρονται στην αίτηση υποψηφιότητας, 
 • Οι άρρενες υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει ή νομίμως απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, βεβαίωση/πιστοποιητικό αναβολής στράτευσης, από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας και για το πλήρες διάστημα (τουλάχιστον τέσσερα έτη) του εγκεκριμένου προγράμματος διδακτορικών σπουδών. 
 • Οι δημόσιοι υπάλληλοι (μόνιμοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου), αντίγραφο απόφασης ή βεβαίωση χορήγησης τετραετούς άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως, οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να καταχωρίσουν στην διαδικτυακή πύλη του Ι.Κ.Υ. (grants.iky.gr), το αργότερο έως τις 30 Αυγούστου 2019, τα απαραίτητα στοιχεία για την σύναψη της σύμβασης (τραπεζικός λογαριασμός, στην ημεδαπή, όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιβλέπων καθηγητής κ.τ.λ.) και την έναρξη της υποτροφίας. Στην συνέχεια, οι επιλεγέντες υποψήφιοι, εντός τακτής προθεσμίας, συνάπτουν σύμβαση επιχορήγησης με το Ι.Κ.Υ., στην οποία περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα τελικά παραδοτέα, οι οικονομικές παροχές, ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας κ.τ.λ.

Η έναρξη της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά την σύναψη της σχετικής σύμβασης Ι.Κ.Υ.-Υποτρόφου.

Στην περίπτωση που οι επιλεγέντες υποψήφιοι δεν υποβάλουν εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών τα ανωτέρω δικαιολογητικά έναρξης ή την σύμβαση επιχορήγησης υπογεγραμμένη, το Ι.Κ.Υ. διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει την χορήγηση υποτροφίας. 

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1.1. Η διάρκεια της υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. για διδακτορικές σπουδές ορίζεται σε 36 κατ’ ανώτατο όριο διαδοχικούς μήνες και εξαρτάται από την επίδοση του υποτρόφου κατά την διάρκεια των σπουδών του. Στην περίπτωση που οι διδακτορικές σπουδές ολοκληρωθούν επιτυχώς σε διάστημα μικρότερο των 36 μηνών, η διάρκεια της υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. περιορίζεται στον πραγματικό χρόνο που απαιτήθηκε για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

1.2. Η υποτροφία για το χρονικό διάστημα πέραν των 36 μηνών -εάν απαιτείται, κατά την κρίση του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας-βαρύνει και καταβάλλεται απ’ ευθείας από το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας.

1.3. Κατόπιν ειδικής συμφωνίας του Ι.Κ.Υ. με το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, δύναται να τροποποιηθεί η περίοδος του προγράμματος σπουδών του υποτρόφου που καλύπτεται από το Ι.Κ.Υ. και το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας αντιστοίχως.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

Κατά την διάρκεια της υποτροφίας του Ι.Κ.Υ. χορηγούνται: 

 1. Τροφεία: Μηνιαίο ποσό ύψους χιλίων ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (1.089,21€) για την κάλυψη μέρους των δαπανών διαβίωσης. Καταβάλλεται μηνιαίως ή, κατά προτίμηση, τριμηνιαίως, υπό την προϋπόθεση εγγραφής και ικανοποιητικής προόδου στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας. 
 2. Δαπάνες ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: Ετήσιο ποσό ύψους τετρακοσίων πενήντα ευρώ (€ 450,00) κατ’ ανώτατο όριο για την κάλυψη μέρους της ενδεχόμενης δαπάνης ασφάλισης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Χορηγείται στους εγγεγραμμένους στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας υποτρόφους, οι οποίοι παρουσιάζουν ικανοποιητική πρόοδο και δεν διαθέτουν κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από φορέα δημόσιας ή ιδιωτικής ασφάλισης. Καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους σπουδών, βάσει παραστατικού που αποδεικνύει την καταβολή, το πραγματικό κόστος και το διάστημα ασφαλιστικής κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
 3. Δαπάνες πρώτης εγκατάστασης: Κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 250 ευρώ (250,00€) για την κάλυψη μέρους των δαπανών πρώτης εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης στον τόπο σπουδών. Χορηγείται άπαξ μετά την έναρξη της υποτροφίας.

Οι ανωτέρω οικονομικές παροχές αφορούν τα μεικτά ποσά (πριν την παρακράτηση των νομίμων κρατήσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ενδεχόμενων τραπεζικών εξόδων) που χορηγούνται στον Υπότροφο. 

Το ύψος των οικονομικών παροχών καθορίζεται με την υπ’ αριθμ. 21608/Η1-9/2/2017 ΚΥΑ του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 473-17/2/2017) όπως εκάστοτε ισχύει.

Το ποσό της υποτροφίας καταβάλλεται στον Υπότροφο από το Ι.Κ.Υ. μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται σε Τράπεζα της ημεδαπής και στον οποίο ο Υπότροφος είναι μοναδικός δικαιούχος ή πρώτος συνδικαιούχος. Τυχόν τραπεζικά έξοδα θα βαρύνουν τον υπότροφο 

ΣΤ. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1. Η υποτροφία χορηγείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ι.Κ.Υ. σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας), τους όρους της παρούσης πρόσκλησης και τους όρους της σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ του Ι.Κ.Υ. και του Yποτρόφου. Επιμέρους ζητήματα που δεν καλύπτονται από την σύμβαση, τους όρους της παρούσης πρόσκλησης και τις κείμενες κανονιστικές διατάξεις, ρυθμίζονται με αποφάσεις του .Σ. του Ι.Κ.Υ., τις οποίες ο Υπότροφος αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

2. Η υποτροφία θα καταβάλλεται στον Yπότροφο εφόσον διατεθούν στο Ι.Κ.Υ. οι απαραίτητες πιστώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι ο Yπότροφος:

α) είναι εγγεγραμμένος στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, και

β) παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο.

3. Αναστολή έναρξης ή ενδιαμέσως της υποτροφίας δεν επιτρέπεται.

4. Ο Yπότροφος οφείλει:

 • να αφιερωθεί ουσιαστικά στις διδακτορικές σπουδές του και να λάβει τον διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας στον επιστημονικό τομέα για τον οποίο επελέγη, 
 • να ενημερώνει το Ι.Κ.Υ., εγγράφως και με αποκλειστικώς δική του ευθύνη, για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υποτροφία και τις σπουδές του και να υποβάλλει τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτότυπο. Ειδικότερα, όσον αφορά την ενδεχόμενη τροποποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κ.τ.λ.) και των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού του όπου θα καταβάλλεται η υποτροφία, η σχετική ενημέρωση θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ι.Κ.Υ. (grants.iky.gr), 
 • να υποβάλλει προς έγκριση, εντός προθεσμίας που θέτει το Ι.Κ.Υ., στη μορφή και με τον τρόπο που θα υποδειχθεί από το Ι.Κ.Υ., έκθεση προόδου υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα καθηγητή, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ενδεχομένως του ζητηθεί. Η έγκριση των εκθέσεων και δικαιολογητικών προόδου από το Ι.Κ.Υ. αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση και συνέχιση της υποτροφίας,
 • να υποβάλλει στο Ι.Κ.Υ., μετά την λήξη εκάστου έτους διδακτορικών σπουδών, βεβαίωση του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας, από την οποία να αποδεικνύεται η συνέχιση των σπουδών του (εγγραφή στο επόμενο έτος σπουδών) ή η επιτυχής ολοκλήρωσή τους,
 • να μνημονεύει κατά περίπτωση στις επιστημονικές εργασίες/διδακτορική διατριβή τα εξής: «Η ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής/επιστημονικής ανακοίνωσης/εργασίας χρηματοδοτήθηκε από το Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών Ελλήνων υποψηφίων διδακτόρων του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας». Η ανωτέρω αναφορά θα γίνεται στην γλώσσα συγγραφής του επιστημονικού έργου. 

5. Ο Υπότροφος υποχρεούται:

 • να προσκομίσει στο Ι.Κ.Υ. τον απονεμόμενο από το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Μάστερ (Master by Research) εντός τριμήνου από την ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση, η υποτροφία διακόπτεται.
 • να καταθέσει στο ΙΚΥ, εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας, επικυρωμένο αντίγραφο του διδακτορικού τίτλου σπουδών ή επίσημη βεβαίωση από το Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας για την επιτυχή ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών του καθώς και ένα ανάτυπο της διδακτορικής του διατριβής (τελικά παραδοτέα). Η διδακτορική διατριβή που περιέρχεται στο Ι.Κ.Υ. ανήκει στην πνευματική ιδιοκτησία του Υποτρόφου, ο οποίος εκχωρεί στο Ι.Κ.Υ. το δικαίωμα να την χρησιμοποιεί κατά την κρίση του και ενδεικτικά για λόγους αξιολόγησης και διάδοσης του προγράμματος υποτροφιών και των αποτελεσμάτων της υποτροφίας. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του υποτρόφου, η οποία πρέπει να υποβληθεί πριν την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, το .Σ. του Ι.Κ.Υ., κατά την απόλυτη κρίση του, δύναται να χορηγήσει παράταση 24 μηνών κατ' ανώτατο όριο, της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των τελικών παραδοτέων, χωρίς την καταβολή οικονομικών παροχών. 

6. Κατά την διάρκεια της υποτροφίας, ο Υπότροφος δεν δικαιούται να λάβει άλλη υποτροφία για τον ίδιο σκοπό από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Επίσης, ο Υπότροφος δεν δικαιούται να λάβει οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. πριν την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων του στο πλαίσιο της παρούσας υποτροφίας. 

7. Η υποτροφία μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή λόγω μη ικανοποιητικής προόδου των σπουδών του υποτρόφου.

8. Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ανακαλεί τη χορήγηση υποτροφίας, εάν διαπιστωθεί – ακόμη και εκ των υστέρων ότι δεν συντρέχουν οι κανόνες επιλεξιμότητας ή δεν πληρούνται οι όροι της υποτροφίας. Επιπροσθέτως, το Ι.Κ.Υ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για την ανάκληση ή την οριστική διακοπή της υποτροφίας, εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι που το επιβάλλουν, αναφερόμενοι στην επίδοση, το ήθος, την επιμέλεια του υποτρόφου, κ.τ.λ. 

9. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της υποτροφίας ή παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων της Σύμβασης και του Κανονισμού, άπαντες οι οποίοι συνομολογούνται ουσιώδεις, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο Υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ. το συνολικό ποσό της καταβληθείσας υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Για την συνδρομή τυχόν περιστατικού ανωτέρας βίας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., κατά την απόλυτη κρίση του, κατόπιν έγκαιρης, επαρκώς αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης αίτησης του Υποτρόφου. Επιπροσθέτως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. δύναται να αποφασίσει την ανάκτηση μέρους αντί του συνόλου της καταβληθείσης υποτροφίας. 

10. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οφείλουν, μετά την λήξη των διδακτορικών σπουδών, να επιστρέψουν στην Υπηρεσία τους και να υπηρετήσουν στο Ελληνικό Δημόσιο κατά το προβλεπόμενο από τον νόμο χρονικό διάστημα. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούνται στην επιστροφή του συνολικού ποσού της καταβληθείσας Υποτροφίας κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

11.Ο Υπότροφος κατά την διάρκεια της υποτροφίας, δεν θα διεκδικήσει επιδόματα ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε. .) ή άλλο συναφή Οργανισμό άλλου κράτους.

ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, αρμόδιες υπάλληλοι: Γραφείο Επικοινωνίας 210-3726394/355/357 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,N.Οικονομοπούλου 210-3726328 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Ν. Μαλατέστα 210-3726370 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Χ. Μεταξά 210-3726330.

Στις παρακάτω ιστοσελίδες του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας και του ΙΚΥ: 

http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/Index.aspx 

http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/GrantInfo/Index.aspx

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. 

Κυριάκος Αθανασίου

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr