2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

Υποτροφίες: To Eλληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ).

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στα 10.000.000,00€.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/06/2018-20/07/2018

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr σας παρουσιάζουν την Προκήρυξη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΙΔΕΚ ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες (ΥΔ), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω:

1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ΥΔ για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) στην Ελλάδα. Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι από 

 • έως 36 μήνες. 

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Οι αιτήσεις θα κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την αίτηση σε μια από τις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές:

Α. Φυσικές Επιστήμες

Β. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 

 • Επιστήμες Ζωής (Ιατρικής και Επιστήμες Υγείας) 
 • Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα
 • Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας ΣΤ. Κοινωνικές Επιστήμες Ζ. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες Η. Περιβάλλον και Ενέργεια

Θ. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την ΥΔ με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχει εγκριθεί η εγγραφή τους ως ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος (υποβάλλεται σχετική βεβαίωση κατά την αίτηση). 
  • Να μην έχουν παρέλθει περισσότεροι από 18 μήνες από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων.
  • Να μην έχουν παρέλθει περισσότερα από 3 έτη από το έτος απόκτησης (31/12) του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Για τους άνδρες υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο μέγιστος χρόνος από την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσαυξάνει αναλόγως. Αντίστοιχα, για τις γυναίκες υποψηφίους που έχουν κυοφορήσει μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ο μέγιστος χρόνος από την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσαυξάνει κατά 9 μήνες ανά τέκνο και έως 2 τέκνα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος περισσότερων του ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, λαμβάνεται υπόψη το έτος κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνάφεια με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.
  • Να μην είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
  • Να μη χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.
  • Να μη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
  • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων.
  • Ο/Η ΥΔ να έχει ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της καταβολής της υποτροφίας, ο/η ΥΔ δεν θα πρέπει να έχει σχέση εργασίας: α) στον δημόσιο τομέα ως μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου. 

Επιπλέον, το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης του/της ΥΔ για κάθε φορολογικό έτος κατά το οποίο χορηγείται η υποτροφία, μαζί με το ποσό της υποτροφίας για το συγκεκριμένο έτος, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€). Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η ΥΔ έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, το εν λόγω εισόδημα μαζί με το ποσό της υποτροφίας, για κάθε φορολογικό έτος, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ (19.000,00€).

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας Προκήρυξης ανέρχεται στα δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000,00€). Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται στα εννιακόσια ευρώ (900,00€).

Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι από 12 έως 36 μήνες και καθορίζεται από την ημερομηνία έγκρισης της εγγραφής του/της ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος, όπως αναγράφεται στον Πίνακα 1:

Πίνακας 1: Μέγιστη διάρκεια υποτροφίας βάσει της ημερομηνίας έγκρισης της εγγραφής του/της ΥΔ 

 Χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έγκρισης της εγγραφήΜέγιστη διάρκεια υποτροφίας (μήνες)
Κατηγορία Ι0-1224-36
Κατηγορία ΙΙ13-2412-24

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ ή του σχετικού Ειδικού Λογαριασμού του ΑΣΕΙ στο οποίο θα εκπονήσει ή εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή ο/η ΥΔ. Ως ημερομηνία έναρξης της χρηματοδότησης ορίζεται η ημερομηνία ένταξης της υποτροφίας στον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ ή του Ειδικού Λογαριασμού, αντίστοιχα.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εγκυμοσύνης είναι δυνατή η αναστολή χορήγησης της υποτροφίας για χρονικό διάστημα 1-12 μηνών. Στην περίπτωση αυτή, η υποτροφία παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Το αίτημα υποβάλλεται τεκμηριωμένα προς το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ για την λήψη σχετικής απόφασης.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Κάθε ΥΔ μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της Προκήρυξης. Η υποβολή γίνεται από τον/την ΥΔ αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας ειδικής για την τρέχουσα δράση. Όλα τα πεδία καθώς και τα έγγραφα που αναρτώνται συμπληρώνονται και συντάσσονται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα. Τα έγγραφα αναρτώνται σε μορφή pdf. Οι προδιαγραφές κειμένου για όλα τα προς υποβολή έγγραφα αναγράφονται στον Πίνακα 2. 

Πίνακας 2: Προδιαγραφές κειμένου

Μέγεθος σελίδαςΓραμματοσειράΜέγεθοςΔιάστιχοΠεριθώρια σελίδας
Α4Times New Roman11 ptSingleTop: 1.5 cm, Bottom: 1.5 cm Left: 2cm, Right: 2cm 

Η φόρμα υποβολής αποτελείται από τρία (3) διακριτά τμήματα:

1) Τμήμα Α: Επιστημονικό προφίλ Υποψήφιου Διδάκτορα

 • Γενικά στοιχεία υποψηφίου (συμπληρώνονται στα πεδία της πλατφόρμας).
 • Βιογραφικό βάσει του προτεινόμενου προτύπου (ανάρτηση pdf αρχείου στην πλατφόρμα).
 • Βασικός Τίτλος Σπουδών (Τίτλος, βαθμός και έτος κτήσης, συμπληρώνονται στα πεδία της πλατφόρμας). Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός βασικά πτυχία, δηλώνεται το πτυχίο που είναι σε μεγαλύτερη συνάφεια με το θέμα της διδακτορικής διατριβής. Επίσης, σε περίπτωση απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται η βεβαίωση ισοτιμίας/αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ή Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ή Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (ΕΑΤΣΜΕ) (Τίτλος, βαθμός και έτος κτήσης, συμπληρώνονται στα πεδία της πλατφόρμας). Σε περίπτωση που το ΜΔΕ, το ΔΜΣ ή ο ΕΑΤΣΜΕ δεν απονέμεται με βαθμό, τότε θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση (ή η αναλυτική βαθμολογία) από τη γραμματεία της Σχολής στην οποία να αναγράφεται ο βαθμός. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση απόκτησης του Μεταπτυχιακού τίτλου σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται η βεβαίωση ισοτιμίας/αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και παρουσιάσεις σε συνέδρια (συμπληρώνονται στο Βιογραφικό σημείωμα).
 • Βραβεία/Διακρίσεις/προηγούμενες Υποτροφίες (συμπληρώνονται στο Βιογραφικό σημείωμα).
 • Συστατικές επιστολές: Δηλώνονται στην πλατφόρμα τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, email και τηλέφωνο) δύο (2) τουλάχιστον επιστημόνων από τους οποίους μπορεί να αναζητηθούν εμπιστευτικά συστατικές.

 Επιπλέον για τους υποψήφιους που εκπονούν ήδη τη διδακτορική τους διατριβή:

 • Ημερομηνία ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
 • Ετήσια έκθεση προόδου Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (εφόσον υπάρχει).
 • Στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, email, τηλέφωνο) του Επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.

2) Τμήμα Β: Θέμα διδακτορικής διατριβής

 • Περίληψη θέματος: 50 έως 300 λέξεις (συμπληρώνεται σε πεδίο της πλατφόρμας).
 • Εκτεταμένη σύνοψη του προτεινόμενου θέματος της διδακτορικής διατριβής (ανάρτηση pdf αρχείου στην πλατφόρμα). Στην εκτεταμένη σύνοψη θα αναφέρεται ο τίτλος/θέμα και η Επιστημονική Περιοχή του προτεινόμενου έργου. Επιπλέον, η εκτεταμένη σύνοψη θα έχει την ακόλουθη δομή: (α) αντικείμενο και στόχοι του προτεινόμενου έργου, (β) εισαγωγή στο ερευνητικό πεδίο του προτεινόμενου θέματος και περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης (state of the art) στο σχετικό επιστημονικό πεδίο, (γ) περιγραφή των ερευνητικών ερωτημάτων που αντιμετωπίζει το προτεινόμενο θέμα και της μακροπρόθεσμης προοπτικής, (δ) μεθοδολογία/σχέδιο υλοποίησης, (ε) απήχηση του θέματος στην Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία και Τέχνες (ανάλογα με την επιστημονική περιοχή του θέματος), (ζ) χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Η εκτεταμένη σύνοψη του θέματος της διδακτορικής διατριβής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5 σελίδες και θα πρέπει να υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα. Οι βιβλιογραφικές αναφορές συμπεριλαμβάνονται στον περιορισμό των 5 σελίδων. Για τον έλεγχο της τήρησης των περιορισμών στην έκταση πρέπει να ακολουθηθούν τα αναφερόμενα στον Πίνακα 2.
 • Βεβαίωση έγκρισης εγγραφής ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος (ανάρτηση pdf αρχείου στην πλατφόρμα).

3) Τμήμα Γ: Δήλωση κινήτρων για την εκπόνηση διατριβής

 • Συνοδευτική Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα παρουσιάζεται το ερευνητικό ενδιαφέρον του/της ΥΔ και η επιθυμία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο συγκεκριμένο θέμα (ανάρτηση pdf αρχείου στην πλατφόρμα). Η έκτασή της δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 3 σελίδες και η διαμόρφωση του κειμένου θα υπόκειται στους περιορισμούς του Πίνακα 2.

Οι υποβληθείσες αιτήσεις λαμβάνουν αριθμό υποβολής ο οποίος είναι μοναδικός και θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια από το ΕΛΙΔΕΚ για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης έως τη λήξη της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα αξιολογούνται.

Επισημαίνεται ότι τυχόν ψευδή στοιχεία κατά την υποβολή θα έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη της υποβληθείσας αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο. Ακόμη και αν αυτή η διαπίστωση γίνει μετά την αξιολόγηση και έγκριση της αίτησης, το ΕΛΙΔΕΚ δύναται να διακόψει τη χρηματοδότηση και να ζητήσει την επιστροφή του μέρους αυτής που πιθανόν έχει καταβληθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Η ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου συνιστά υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατή από την 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 3 μ.μ. έως και την 20 Ιουλίου 2018 και ώρα 3 μ.μ.

Ημερομηνίες για τα στάδια της διαδικασίας της Προκήρυξης παρατίθενται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3: Ημερομηνίες σταδίων διαδικασίας Προκήρυξης

Ημερομηνία δημοσίευσης Προκήρυξης27 Απριλίου 2018
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων15 Ιουνίου 2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων20 Ιουλίου 2018


6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν ανά Κατηγορία (Κατηγορία Ι, ΙΙ), όπως αναγράφονται στον Πίνακα 1, από Θεματικές Επιτροπές (ΘΕ) οι οποίες θα ορισθούν για τις Επιστημονικές Περιοχές της παραγράφου 2 της παρούσας Προκήρυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 4429/2016.

Η αρχική κατανομή των αιτήσεων στις ΘΕ θα βασιστεί στη σχετική δήλωση του/της ΥΔ για την επιστημονική περιοχή της διδακτορικής διατριβής κατά την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, η αρχική αυτή κατανομή μπορεί να αναθεωρηθεί αν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι το αντικείμενο της διατριβής εμπίπτει σε διαφορετική επιστημονική περιοχή από την αρχικά δηλωθείσα.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων αποτελείται από τα εξής δύο στάδια: 

α) Στάδιο ελέγχου της πληρότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης: Οι προτάσεις ελέγχονται ως προς την υποβολή όλων των απαιτούμενων στοιχείων και εντύπων, την τήρηση των προϋποθέσεων και περιορισμών της συμμετοχής καθώς και των άλλων οριζόμενων στην παρούσα Προκήρυξη από την υπηρεσία του ΕΛΙΔΕΚ. Ένα μέρος του ελέγχου πραγματοποιείται και αυτοματοποιημένα στην πλατφόρμα υποβολής. Ακολούθως, όσες προτάσεις κριθούν ότι πληρούν τα παραπάνω θα αξιολογηθούν στο δεύτερο στάδιο.

β) Στάδιο αξιολόγησης και επιλογής: Αξιολογούνται τα Τμήματα Α, Β και Γ της παραγράφου 5 από τη ΘΕ της Επιστημονικής Περιοχής στην οποία έχει ενταχθεί η πρόταση κατά δήλωση του υποβάλλοντος/ της υποβάλλουσας ΥΔ.

Η αξιολόγηση γίνεται βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται παρακάτω στην παράγραφο 7. Οι αξιολογητές υποβάλλουν την αξιολόγηση και τη βαθμολογία της κάθε πρότασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

Κάθε αίτηση βαθμολογείται σε κλίμακα 100 μονάδων. Η ελάχιστη απαιτούμενη συνολική βαθμολογία είναι οι 70 μονάδες (70% της μέγιστης συνολικής βαθμολογίας). Οι αιτήσεις που συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία χαμηλότερη των 70 μονάδων αποκλείονται από τη χρηματοδότηση. 

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

7.1. Επιστημονικό προφίλ ΥΔ (15-60 μονάδες)

Για το επιστημονικό προφίλ του/της ΥΔ αξιολογούνται οι παρακάτω ακαδημαϊκές επιδόσεις: 

 • Βαθμός πτυχίου του/της υποψηφίου διδάκτορα (15-25 μονάδες). 

Βαθμός πτυχίου

Βαθμολογία κριτηρίου

5,00 - 6,49 / Καλώς

15

6,50 - 8,49 /Λίαν Καλώς

20

8,50 - 10,00 / Άριστα

25

Στην περίπτωση τίτλου σπουδών όπου δεν αναγράφεται ο βαθμός, λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτηρισμός της επίδοσης.

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)/Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)/Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (ΕΑΤΣΜΕ) (5-15 μονάδες). 
Βαθμολογία ΜΔΕ ή ΔΜΣ ή ΕΑΤΣΜΕΒαθμολογία κριτηρίου
5,00 - 6,49 / Καλώς5
6,50 - 8,49 /Λίαν Καλώς10
8,50 - 10,00 / Άριστα15

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός τίτλοι μεταπτυχιακού επιπέδου, βαθμολογείται αυτός ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της διατριβής.

 • Διακρίσεις, δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, προηγούμενες υποτροφίες και η έκθεση προόδου (0-20 μονάδες).

Βαθμολογούνται οι δημοσιεύσεις, πιθανές παρουσιάσεις και διακρίσεις σε συνέδρια, ημερίδες, θερινά σχολεία που πιθανόν να έχει ο/η ΥΔ. Επιπλέον αξιολογούνται άλλα βραβεία ή/και προηγούμενες υποτροφίες, οι συστάσεις και οι εκθέσεις προόδου, με μέγιστη βαθμολογία για το κριτήριο αυτό τις 20 μονάδες.

7.2. Θέμα της διδακτορικής διατριβής (1-30 μονάδες)

Ειδικότερα, στο θέμα της διδακτορικής διατριβής αξιολογούνται τα ακόλουθα:

 • Η επιστημονική ποιότητα και πρωτοτυπία του θέματος της διδακτορικής διατριβής (10 μονάδες).
 • Ο βαθμός στον οποίο η ερευνητική μεθοδολογία στηρίζεται σε πρωτοποριακές προσεγγίσεις (10 μονάδες).
 • Απήχηση θέματος διδακτορικής διατριβής σε διεθνές επίπεδο (10 μονάδες).

7.3. Δήλωση κινήτρων (1-10 μονάδες)

 • Αξιολογείται το κίνητρο και το ερευνητικό ενδιαφέρον του/της ΥΔ για εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής.

Η βαθμολογία των κριτηρίων συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΚριτήριοΒαθμολογία κριτηρίου
Επιστημονικό προφίλ ΥΔ15-60
Θέμα διδακτορικής διατριβής1-30
Δήλωση κινήτρων1-10
ΣΥΝΟΛΟ100


8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον/στην ΥΔ με σχετική ατομική αναφορά και τεκμηρίωση της απόφασης αξιολόγησης. Ο/Η ΥΔ έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης για λόγους νομιμότητας της απόφασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης αξιολόγησης κάθε φάσης. Οι ενστάσεις θα κρίνονται από επιτροπή ενστάσεων, η οποία θα αποφασίζει σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της ένστασης. Η απόφαση της επιτροπής γνωστοποιείται στο Διευθυντή του Ιδρύματος και κοινοποιείται στον/στην ενδιαφερόμενο/η. 

Μετά την αξιολόγηση των προτάσεων εκδίδεται η απόφαση χρηματοδότησης (κατάλογος με τις προς χρηματοδότηση προτάσεις), σύμφωνα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, από το Διευθυντή του Ιδρύματος. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.

Μετά την ανάρτηση των προς χρηματοδότηση προτάσεων, οι δυνητικοί δικαιούχοι ΥΔ λαμβάνουν εγκριτική επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία θα καλούνται να υποβάλουν στο ΕΛΙΔΕΚ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα αναφέρονται στον Οδηγό Διαχείρισης.

Ο υποψήφιος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των νόμιμων συνεπειών και προθεσμιών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr