Ολοκλήρωση εγγραφών πρωτοετών στο ΠΑΜΑΚ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ολοκλήρωση Εγγραφών: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι πρωτοετείς φοιτητές 2019-2020 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  για την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής. 

Πέρασες στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας; Κάνε LIKE στην σελίδα «Ενημέρωση Φοιτητών ΠΑΜΑΚ» για να είσαι πάντα ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του Πανεπιστημίου!

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανακοινώνεται ότι η κατάθεση δικαιολογητικών των επιτυχόντων/ουσών των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019  στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα

 • από Τετάρτη  25 Σεπτεμβρίου 2019
 • έως Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019

κατά τις ώρες 11:00 - 13:00.

Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί: α) από τους ίδιους τους επιτυχόντες/ούσες (αυτοπρόσωπα) β) από νομίμως εξουσιοδοτημένο, από αυτούς, πρόσωπο γ) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, ΤΚ: 54636, Γραμματεία Ο.Δ.Ε. Ημιόροφος, Γραφείο 10.

Σε συνέχεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας θα ανακοινωθεί ο τρόπος απόκτησης των κωδικών πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες .

Αναλυτική ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών/τριών του Τμήματος ΟΔΕ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο 2 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 1. Eκτυπωμένη αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής στο Τμήμα Ο.Δ.Ε. από την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στη διεύθυνση “https://eregister.it.minedu.gov.gr/app/login ” (υπογράφεται από τον επιτυχόντα/ούσα παρουσία αρμοδίου υπαλλήλου της Γραμματείας του Τμήματος Ο.Δ.Ε.) Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ως άνω αίτηση θα πρέπει επιπλέον να φέρει το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 3. Αριθμός Μητρώου Αρρένων ο οποίος αναγράφεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ισχύει αποκλειστικά για τους άρρενες φοιτητές).
 4. Μια (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
 5. Για τους Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Έβρου, Ροδόπης ή Ξάνθης.
 6. Αίτηση εγγραφής στο Τμήμα (συμπληρώνεται από τους φοιτητές/τριες και κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά).*
 7. Δήλωση παρακολούθησης μιας ξένης γλώσσας (συμπληρώνεται από τους φοιτητές/τριες και κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά).*

Σημ.: Εφιστούμε την προσοχή των επιτυχόντων/ουσών των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 στην υποχρεωτική συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική εγγραφή και δεν συμπληρώθηκε το ως άνω Δελτίο, οι επιτυχόντες/ούσες δύνανται να επανεισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή και να το συμπληρώσουν.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

Καλούνται οι επιτυχόντες /-ούσες με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο https://eregister.it.minedu.gov.gr του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  να προσέλθουν οι ίδιοι/-ες (ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους) στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα.

Οι εγγραφές θα διενεργούνται τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 • ΔΕΥΤΕΡΑ  30/9/2019, ώρες 8:00-12:00. Επιτυχόντες/-ούσες με επώνυμο που αρχίζει από «Α» έως και «ΚΑ»
 • ΤΡΙΤΗ 1/10/2019, ώρες 8:00-12:00. Επιτυχόντες/-ούσες με επώνυμο που αρχίζει από «ΚΕ» έως και «ΠΑ»
 • ΤΕΤΑΡΤΗ 2/10/2019, ώρες 8:00-12:00. Επιτυχόντες/-ούσες με επώνυμο που αρχίζει από «ΠΕ» έως και «Ω»

Κατ’ εξαίρεση, όσοι/-ες  δεν προσέλθουν στην ανωτέρω προθεσμία, μπορούν να προσέλθουν την Πέμπτη και Παρασκευή 3-4/10/2019, ώρες 8:00-14:00. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, η προθεσμία ορίζεται στις 18/10/2019.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των επιτυχόντων και ηλεκτρονικά εγγραφέντων στην εφαρμογή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οι επιτυχόντες/-ούσες (ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους), προσερχόμενοι στη Γραμματεία, θα πρέπει να επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης και να καταθέτουν: 

 1. την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής,  υπογεγραμμένη, που φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου, (Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ως άνω αίτηση θα πρέπει επιπλέον να φέρει το γνήσιο της υπογραφής.)
 1. απλή ευκρινή φωτοτυπία  (και τις δυο όψεις) του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
 2. τον  αριθμό  ΑΜΚΑ ( σε περίπτωση λάθους στην ηλεκτρονική εγγραφή)
 3. τον αριθμό Μητρώου Αρρένων για τους  άρρενες φοιτητές (για τα πιστοποιητικά στρατολογίας)
 4. δύο φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας). 

Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες/-ουσες, δύνανται να καταθέτουν από
23-4/10/2019 τα απαιτούμενα για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους δικαιολογητικά ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

Σημ.: Εφιστούμε την προσοχή των επιτυχόντων/ουσών των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 στην υποχρεωτική συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση κατά την οποία ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική εγγραφή και δεν συμπληρώθηκε το ως άνω Δελτίο, οι επιτυχόντες/ούσες δύνανται να επανεισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή και να το συμπληρώσουν.

Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και την οριστικοποίηση της  εγγραφής θα ακολουθήσει ανακοίνωση με την οποία, οι φοιτητές θα καλούνται να παραλάβουν είτε αυτοπροσώπως είτε στο e-mail τους:

v      το όνομα χρήστη και

v     τον κωδικό πρόσβασης για τις Ηλεκτρονικές Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην σωστή καταχώρηση του e-mail σας, στην αίτηση προεγγραφής, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η αποστολή των παραπάνω στοιχείων από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΠΑ.ΜΑΚ.

Ειδικά για εκείνους/-ες που παράλληλα με την αίτηση εγγραφής τους υπέβαλαν και αίτηση διαγραφής τους από άλλο Τμήμα ή Σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, η εγγραφή στο Τμήμα Ο.Ε. θα ολοκληρωθεί όταν :

 1. αποσταλεί από το Τμήμα ή τη Σχολή αρχικής εγγραφής η βεβαίωση διαγραφής, ή
 2. προσκομισθεί από τον/την ίδιο/-α τον/την  ενδιαφερόμενο/-η. 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται επίσης ότι οι εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (18 έως 27/09/2019) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους  τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή  Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής  τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών. 

Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Καλούνται οι επιτυχόντες/-ούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 καθώς και οι επιτυχόντες/-ούσες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, που έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή τους, να προσέλθουν οι ίδιοι/-ες (ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους) στη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής  για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους

Από  30/9/2019 έως 04/10/2019

Σύμφωνα με την παρακάτω αλφαβητική σειρά:

Δευτέρα 30/9/2019 από Α έως Δ

Τρίτη 1/10/2019 από Ε έως Κ

Τετάρτη 2/10/2019 από Λ έως Π

Πέμπτη 3/10/2019 από Ρ έως Σ

Παρασκευή 4/10/2019 από Τ έως Ω.

Ώρες εξυπηρέτησης Κοινού: 11.30-13.00

Προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, υπογεγραμμένη.
2. απλή φωτοτυπία (και τις δυο όψεις) του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
3. τον αριθμό Μητρώου Αρρένων για τους άρρενες φοιτητές που απαιτείται για τα πιστοποιητικά στρατολογίας (αναγράφεται στο απολυτήριο λυκείου ή σε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης),
4. δύο φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας),
5. Για τους Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Όσοι αδυνατούν να προσέλθουν μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά με ταχυδρομείο ή courier.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην σωστή καταχώρηση των στοιχείων σας, στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.
Οι επιτυχόντες / -ούσες που παράλληλα με την αίτηση εγγραφής τους υπέβαλαν και αίτηση διαγραφής τους από άλλο Τμήμα ή Σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, η εγγραφή στο Τμήμα θα ολοκληρωθεί όταν:
αποσταλεί από το Τμήμα ή τη Σχολή αρχικής εγγραφής η βεβαίωση διαγραφής, ή προσκομισθεί από τον / την ίδιο / -α τον / την ενδιαφερόμενο /- η.

Οι βεβαιώσεις εγγραφής και οι κωδικοί των πρωτοετών θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετά από σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Τμήματος.

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Καλούνται οι επιτυχόντες/-ούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 καθώς και οι επιτυχόντες/-ούσες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, που έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή τους, να προσέλθουν οι ίδιοι/-ες (ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

23/9/2019-04/10/2019

1.την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, υπογεγραμμένη, που φέρει μετά την υποβολή της αριθμό πρωτοκόλλου,

2. απλή φωτοτυπία (και τις δυο όψεις) του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,

3. τον αριθμό Μητρώου Αρρένων για τους άρρενες φοιτητές που απαιτείται για τα πιστοποιητικά στρατολογίας (αναγράφεται στο απολυτήριο λυκείου ή σε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης),

4. δύο φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας),

5. Για τους Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

6. Συμπληρωμένη την παρακάτω Δήλωση Ξένης Γλώσσας που επιθυμούν να παρακολουθήσουν

Όσοι αδυνατούν να προσέλθουν μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά με ταχυδρομείο ή courier.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στην σωστή καταχώρηση των στοιχείων σας, στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.

Οι επιτυχόντες / -ούσες που παράλληλα με την αίτηση εγγραφής τους υπέβαλαν και αίτηση διαγραφής τους από άλλο Τμήμα ή Σχολή ΑΕΙ ή ΤΕΙ, η εγγραφή στο Τμήμα θα ολοκληρωθεί όταν:

αποσταλεί από το Τμήμα ή τη Σχολή αρχικής εγγραφής η βεβαίωση διαγραφής, ή προσκομισθεί από τον / την ίδιο / -α τον / την ενδιαφερόμενο /- η.

Οι βεβαιώσεις εγγραφής και οι κωδικοί των πρωτοετών θα δοθούν μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετά από σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Τμήματος.

Αναλυτική ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών/τριών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο 3 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Εγγραφές αλλοδαπών-αλλογενών ακαδ.έτους 2019-2020

Καλούνται οι επιτυχόντες/-ούσες της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. που εισάγονται στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, να προσέλθουν οι ίδιοι/-ες (ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής το χρονικό διάστημα από 23 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2019 από ώρα 10:00-13:00 μ.μ. για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά :

1. που ορίζονται αναλυτικά στην με αριθμ. Φ.152/146360/Α5 από 20-09-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

2. Αίτηση εγγραφής

3. Δύο φωτογραφίες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας)

4. Δήλωση Ξένης Γλώσσας

5. συμπλήρωση ατομικού στατιστικού δελτίου στη σελίδα www.statistics.gr

Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες/-ουσες, δύνανται να καταθέτουν από 23/9/2019 έως 30/09/2019 τα απαιτούμενα για την εγγραφή τους δικαιολογητικά ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ 156 543 36 Θεσσαλονίκη

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι:

 • Εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr  του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων
 •  Προσέλευση στην Γραμματεία του Τμήματος ΒΣΑΣ, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 (ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων), από τις 7:00 - 15:00 προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο ΥΠΑΙΘ
 2. Απλή φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 3. Μία φωτογραφία
 4. Για τους άρρενες φοιτητές, τον Αριθμό Μητρώου Αρρένων (εμφανίζεται και στο απολυτήριο του Λυκείου ή στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)
 5. Για τους Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Έβρου, Ροδόπης ή Ξάνθης.

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να προσέλθετε στη γραμματεία, θα πρέπει να αποστείλετε τα παραπάνω δικαιολογητικά είτε μέσω mail σκαναρισμένα στη διεύθυνση της Γραμματείας (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), είτε μέσω fax στο 2310891377, είτε με ταχυδρομείο (ή courier)

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα καταργηθέντων ΤΕΙ θα αιτούνται τη διαγραφή τους αναζητώντας αρχικά το Ίδρυμα (Πανεπιστήμιο), στο οποίο εντάχθηκε το οικείο Τμήμα και εν συνεχεία το (σε μεταβατική ακαδημαϊκή λειτουργία) Τμήμα του ΤΕΙ, από το οποίο επιθυμούν να διαγραφούν.  Προς διευκόλυνση των αιτούντων, στο μενού Στοιχεία Τμημάτων παρέχεται αναλυτική λίστα  με την αντιστοίχιση των Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ, με τα Πανεπιστήμια  στα οποία έχουν ενταχθεί μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβατικής λειτουργία τους.

Επιπλέον, καλούνται όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος να δηλώσουν τη σειρά προτίμησης της ξένης γλώσσας που θέλουν να παρακολουθήσουν στην ηλεκτρονική φόρμα

https://forms.gle/D1YJnNKcwPvH93wQA

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανακοινωθεί ο τρόπος κτήσης των κωδικών πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες και η παραλαβή πιστοποιητικών φοίτησης

Αναλυτική ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο 14 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2310891375, 2310891645, 2310891433, 2310891376 

Fax Γραμματείας: 2310891377

Email Γραμματείας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση: Γραμματεία ΒΣΑΣ, Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη (Ημιόροφος)

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Καλούνται οι επιτυχόντες/ -ούσες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, εφόσον πραγματοποίησαν την εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους για να καταθέσουν αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου κατά το διάστημα από Τρίτη 24 έως Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 κατά τις ώρες 10:00- 14:00, και συγκεκριμένα:

 • Τρίτη 24-9-2019, επιτυχόντες/ -ούσες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από «Α» έως και «Γ»
 • Τετάρτη 25-9-2019, επιτυχόντες/ -ούσες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από «Δ» έως και «Κ»
 • Πέμπτη 26-9-2019, επιτυχόντες/ -ούσες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από «Λ» έως και «Ο»
 • Παρασκευή 27-9-2019, επιτυχόντες/ -ούσες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από «Π» έως και «Σ»
 • Δευτέρα 30-9-2019, επιτυχόντες/ -ούσες των οποίων το επώνυμο αρχίζει από «Τ» έως και «Ω»

Για την αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων πατήστε ΕΔΩ

Η αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

 1. Εκτυπωμένη αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών από την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο σύνδεσμο https://eregister.it.minedu.gov.gr/app/login (υπογράφεται από τον επιτυχόντα/ -ούσα παρουσία αρμοδίου υπαλλήλου της Γραμματείας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ως άνω αίτηση θα πρέπει επιπλέον να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 3. Δημόσιο έγγραφο, π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απολυτήριο Λυκείου, στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων (ισχύει αποκλειστικά για τους άρρενες φοιτητές).
 4. Δύο (2) όμοιες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο
 5. Βεβαίωση από ΚΕΠ, σε περίπτωση που έχει γίνει διόρθωση και ενημέρωση λανθασμένων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ
 6. Δήλωση παρακολούθησης μιας ξένης γλώσσας διαφορετικής από τη γλώσσα που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (συμπληρώνεται από τους φοιτητές/ -τριες και κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά).

Η υποβολή της αίτησης ταυτοποίησης στοιχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους ίδιους τους επιτυχόντες/ -ούσες (αυτοπροσώπως), αλλά και από νομίμως εξουσιοδοτημένο, από αυτούς, πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να κατατεθεί εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης η αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων με τα συνημμένα μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Εγνατία 156, ΤΚ: 54636, Θεσσαλονίκη. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή.

Για την αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων με ταχυδρομική αποστολή πατήστε ΕΔΩ 

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα ανακοινωθεί ο τρόπος απόκτησης των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να το δηλώσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr και να αιτηθεί ταυτόχρονα τη διαγραφή του, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στη νέα Σχολή ή Τμήμα. Εάν διαθέτει ήδη το πιστοποιητικό διαγραφής, θα πρέπει να το καταθέσει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Αναλυτική ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών/ -τριών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο 2 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τις παρακάτω οδηγίες για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στο Τμήμα, καθώς και πληροφορίες  που θα σας κατατοπίσουν στα  πρώτα σας βήματα:

1.  Ολοκλήρωση Εγγραφής

Από την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου μέχρι την Πέμπτη  26 Σεπτεμβρίου μεταξύ 10:00-14:00, θα πρέπει να προσκομίσετε στη Γραμματεία του Τμήματος (ημιόροφος, κτήριο ΚΖ) τα παρακάτω:

-    Φωτοτυπία ή εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής σας

-    Ταυτότητα και φωτοτυπία της ταυτότητας (απλή όχι επικυρωμένη)

-    Προαιρετικά:1 πρόσφατη φωτογραφία

-    (μόνο οι άρρενες) Δημόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί τον αριθμό Μητρώου Αρρένων.

-    Τέλος θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή (ΣΕ-11) εφόσον δεν το έχετε υποβάλλει κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής σας εγγραφής   Μπορείτε είτε ηλεκτρονικά στο παρακάτω link   https://elstatforms.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp είτε να το συμπληρώσετε σε έντυπη μορφή στη γραμματεία.

Επίσης, την ίδια μέρα θα πρέπει να δηλώσετε την Κατεύθυνση και το αντικείμενο που σας ενδιαφέρει (βλέπε πρόγραμμα σπουδών στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και την καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα της γραμματείας των στοιχείων σας, θα εκδοθούν για τον κάθε φοιτητή 2 πιστοποιητικά σπουδών για κάθε χρήση  και επιπλέον 1 πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση για τους άρρενες φοιτητές, τα οποία μπορείτε να παραλαμβάνετε από τη γραμματεία τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού (10:00-14:00).

 2.  Ακροάσεις

Με την εισαγωγή σας στο Τμήμα θα πρέπει υποχρεωτικά να περάσετε από τη διαδικασία της ΑΚΡΟΑΣΗΣ (σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα www.uom.gr – Σχολές και Τμήματα – Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης – Ακροάσεις Πρωτοετών).

Η διαδικασία της ΑΚΡΟΑΣΗΣ δεν είναι εξέταση, αλλά πιστοποιεί το επίπεδό σας ώστε ανάλογα με τις καλλιτεχνικές σας  δεξιότητες να ενταχθείτε είτε σε επιμέρους Ειδίκευση, είτε στο πρόγραμμα των Εφαρμοσμένων Μουσικών Σπουδών-Μουσικής Εκπαίδευσης (ΕΜΣ-ΜΕ). Επομένως, το αποτέλεσμα της ακρόασης είναι σημαντικό για να γνωρίζετε στη συνέχεια ποιο πρόγραμμα σπουδών θα ακολουθήσετε, ποια μαθήματα θα δηλώσετε κ.λπ.

Στη διαδικασία της Ακρόασης προσέρχεσθε με δικό σας συνοδό, εφόσον χρειάζεστε.

Στη διαδικασία της Ακρόασης δεν συμμετέχουν όσοι πρόκειται να αιτηθούν αναστολή της φοίτησής τους.

Σε περίπτωση που ενταχθείτε στις ΕΜΣ-ΜΕ, και αφού διανύσετε ένα ακαδημαϊκό έτος, έχετε το δικαίωμα να λάβετε και πάλι μέρος στη διαδικασία της Ακρόασης για να πιστοποιηθεί εάν είστε έτοιμος για ένταξη σε Ειδίκευση. Εάν δεν συμμετέχετε στην Ακρόαση ή εάν δεν κριθείτε έτοιμος για την Ειδίκευση, συνεχίζετε στο πρόγραμμα των ΕΜΣ-ΜΕ και δεν έχετε πλέον δικαίωμα ένταξης στην Ειδίκευση. Μπορείτε όμως να αλλάζετε το καλλιτεχνικό σας αντικείμενο ανά ακαδημαϊκό έτος (όχι ανά εξάμηνο).

 3. Απόκτηση email και ακαδημαϊκής Ταυτότητας (που ισχύει και ως δελτίο μειωμένου εισιτηρίου)

Για την απόκτηση της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

   Με το ακαδημαϊκό σας email, που θα λάβετε από τη Γραμματεία,  επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uom.gr – Χρήσιμοι Σύνδεσμοι – Φοιτητές– Φοιτητικά – Ακαδημαϊκή Ταυτότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες και υποβάλετε την αίτησή σας στην ειδική πλατφόρμα. Προσοχή: Θα πρέπει να καταχωρείτε τη μόνιμη δ/νση κατοικίας και τον καλλικρατικό σας δήμο για να έχετε έκπτωση και στις υπεραστικές συγκοινωνίες όταν διαμένετε εκτός Θεσσαλονίκης. Η ταυτότητά σας εκδίδεται εντός 5 περίπου ημερών και ενημερώνεστε για το σημείο παραλαβής.

   Εάν χάσετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, θα πρέπει να υποβάλετε στη Γραμματεία υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 και να επαναλάβετε τη διαδικασία υποβολής αίτησης ταυτότητας.

4. Υπηρεσία StudentsWeb

Είναι η χρησιμότερη εφαρμογή που θα σας συνοδεύει σε όλο τον φοιτητικό σας βίο και πρέπει να ξέρετε να την χειρίζεστε άψογα. Χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που σας έχουν δοθεί από τη Γραμματεία, επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.uom.gr – Χρήσιμοι Σύνδεσμοι – Φοιτητές – Φοιτητικά – Students Web για να:

α. έχετε πρόσβαση στην φοιτητική σας καρτέλα,

b. να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα σπουδών και τυχόν αλλαγές στα μαθήματα που προσφέρονται,

c. να βλέπετε τη βαθμολογία σας

d. να παρακολουθείτε τις Ανακοινώσεις (που αφορούν αναβολές μαθημάτων, έκτακτες τροποποιήσεις ημερομηνιών παρακολούθησης, προθεσμίες για δηλώσεις συγγραμμάτων, προθεσμίες για δηλώσεις μαθημάτων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, διάφορες εκδηλώσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες),

e. να καταχωρείτε την ηλεκτρονική «Δήλωση μαθημάτων» για κάθε εξάμηνο, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις. Σημειωτέον ότι στη δήλωση μαθημάτων εκτός από τα νέα μαθήματα του εξαμήνου μας, δηλώνετε και όσα χρωστάτε από προηγούμενα εξάμηνα.

f. να υποβάλετε αιτήσεις για πιστοποιητικά (διευκρινίζοντας αν είναι για φορολογική χρήση ή για χρήση στο εξωτερικό κ.λπ).

g. Να υποβάλετε ερωτήματα στη γραμματεία στέλνοντας μήνυμα στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μην παραλείπετε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.uom.gr – Σχολές και Τμήματα – Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης για να ενημερώνεστε για τα θέματα που θα σας απασχολούν κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Από τον ίδιο ιστότοπο μπορείτε να εκτυπώσετε το Πρόγραμμα Σπουδών σας, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, το Πρόγραμμα Εξετάσεων αλλά και  να μελετήσετε τον κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.                         

Από τη Γραμματεία

Τηλ. 2310891-453, -281, -248

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Ο τρόπος εισαγωγής στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις εισαγωγής, αφορά δε τους παρακάτω τρόπους εγγραφής (σημειώνεται ότι η πηγή πληροφοριών είναι οι Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι-Ανακοινώσεις του ΥΠΠΑΙΘ): 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το ΠΑΜΑΚ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr