Δέκα θέσεις εργασίας στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δέκα (10) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για την παροχή διοικητικής-διαχειριστικής υποστήριξης των προγραμμάτων υποτροφιών που διαχειρίζεται στο πλαίσιο των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ)» (ΕΣΠΑ 2014-2020) που συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020»και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει σχετική αίτηση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

1. Αντικείμενο εργασίας 

Διοικητική-διαχειριστική υποστήριξη όλων των προγραμμάτων υποτροφιών που υλοποιούνται από το ΙΚΥ στο πλαίσιο του ανωτέρω Επιχειρησιακού Προγράμματος και ειδικότερα:  

• Αρχειοθέτηση και έλεγχος φακέλων υποψηφιότητας (αιτήσεις, δικαιολογητικά). 

• Παρακολούθηση και έλεγχος υποτρόφων (στοιχεία φακέλου, εκθέσεις προόδου, παραδοτέα κ.τ.λ.) 

• Κατάρτιση αποφάσεων καταβολής υποτροφίας, βεβαιώσεων κ.τ.λ. 

• Κατάρτιση Υπηρεσιακών Σημειωμάτων και εισηγήσεων αναφορικά με την πορεία των υποτροφιών και την λήψη σχετικών αποφάσεων. 

• Επικοινωνία και υποστήριξη υποτρόφων καθώς και επικοινωνία με Γραμματείες ή άλλα αρμόδια όργανα Τμημάτων/Σχολών. 

• Παραγωγή, σύνταξη και επεξεργασία των κατά περίπτωση απαραίτητων σχεδίων εγγράφων που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων υποτροφιών στο πλαίσιο πράξεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ)» (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

• Συγκέντρωση και τήρηση του κατά περίπτωση απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού υλοποίησης. 

• Ενημέρωση-καταχώριση στοιχείων υποτροφιών (υποτρόφων και υποψηφίων υποτρόφων) στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) του ΙΚΥ, από την φάση υποβολής αίτησης-πρότασης μέχρι την ολοκλήρωση της υποτροφίας και των σχετικών προγραμμάτων υποτροφιών. 

• Συλλογή και παρακολούθηση απογραφικών δελτίων και δεικτών αποτελέσματος με βάση τις απαιτήσεις των Πράξεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

• Υποστήριξη της διεκπεραίωσης του συνόλου των διαχειριστικών εργασιών που απορρέουν από τον ρόλο του φορέα ως Δικαιούχου κατά την περίοδο αναφοράς. 

• Διενέργεια ελέγχων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή και εμπρόθεσμη υλοποίηση των Πράξεων, που υλοποιούνται από το ΙΚΥ στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020) λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. 

• Οποιαδήποτε άλλη εργασία/έργο τους ανατεθεί στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020) κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην αντίστοιχη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

2. Τόπος παροχής εργασίας 

Η έδρα του ΙΚΥ. 

3. Διάρκεια συμβάσεων και αμοιβή 

3.1 Η εκτιμώμενη διάρκεια των συμβάσεων είναι δεκαοκτώ (18) μήνες και η αμοιβή θα καταβάλλεται μηνιαία βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β ́ του Ν. 4354/2015 (Α ́ 76). 

3.2 Οι συμβάσεις είναι δυνατό να παραταθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ χωρίς περιορισμό και άλλη διαδικασία αξιολόγησης, μέχρι τη λήξη των πράξεων του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

4. Απαιτούμενα και Πρόσθετα/Μοριοδοτούμενα Προσόντα 

4.1 Απαιτούμενα Προσόντα 

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μόνο όσοι διαθέτουν (α) πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής και (β) τρίμηνη εμπειρία στη διαχείριση και διοικητική υποστήριξη κατά την  υλοποίηση προγραμμάτων υποτροφιών. Τα εν λόγω προσόντα αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση και δεν μοριοδοτούνται. Δεν λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις υποψηφίων που δεν πληρούν σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις. 

4.2 Πρόσθετα/Μοριοδοτούμενα Προσόντα 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr