Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας: Προκήρυξη Κατατακτηρίων Εξετάσεων (2019-2020)

Αστυνομικές Σχολές: Κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή καθ’ υπέρβαση, μέχρι δέκα (10) αστυνομικών γενικών καθηκόντων, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2019 - 2020.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις έχουν Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι πτυχίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Δεν υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διενέργειας των εξετάσεων, δηλαδή την 31/12/2019. Κατά συνέπεια, στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι/ες έχουν γεννηθεί από 01/01/1990 και μεταγενέστερα.

Την ενημερωτική σελίδα όλα τα νέα που αφορούν τις Αστυνομικές Σχολές μπορείτε να την δείτε εδώ.

β) Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Διευκρινίζεται ότι, προς υγειονομική εξέταση θα παραπεμφθούν στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή μόνο όσοι/ες από τους/τις επιτυχόντες/ούσες στις εξετάσεις κληθούν για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

γ) Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία να προκύπτει ότι συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή. 

2. Συμμετοχή στις εξετάσεις – Δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι/ες, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις, πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, μέχρι την 13/03/2019 τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής, η οποία να συνταχθεί, σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Α».

β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

γ) Οι υποψήφιοι/ες που εκπλήρωσαν όλες τις υποχρεώσεις τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία τους, να υποβάλουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά, απλή δήλωση σύμφωνα με το προσαρτημένο υπόδειγμα «Β» και στη συνέχεια να υποβάλουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών

βεβαίωση της γραμματείας της Σχολής τους, ότι εκπλήρωσαν όλες τις υποχρεώσεις τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία τους, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της έναρξης των εξετάσεων ημέρα, ήτοι μέχρι την 10/05/2019.

δ) Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πτυχίο Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εξωτερικού ισότιμο προς τα πτυχία που χορηγούν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υποχρεωτικά, πέραν του τίτλου σπουδών της Σχολής τους, να επισυνάψουν και πράξη ισοτιμίας αυτού, που χορηγείται από το Διεπιστημονικό Οργανισμό

3. Υποχρεώσεις Διοικητών Υπηρεσιών που δέχονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις.

Οι Διοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ή οι αξιωματικοί που θα ορισθούν για το σκοπό αυτό από τους Διοικητές ή αναπληρωτές τους,

υποχρεούνται:

α) Να ενημερώσουν αμέσως μετά τη λήψη της παρούσης, τους/τις υπό τις διαταγές τους υπηρετούντες/ούσες με οργανική θέση, με απόσπαση ή με προσωρινή μετακίνηση, Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες, οι οποίοι/ες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 1 και να τους/τις ανακοινώσουν με αποδεικτικό (υπόδειγμα «Γ»), το οποίο να τηρήσουν στο αρχείο της Υπηρεσίας τους, ότι όσοι/ες από αυτούς/ες επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, απαιτείται να υποβάλουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά (παρ. 2 παρούσας), απαρέγκλιτα, εντός της ταχθείσας με την παρούσα προθεσμία.

Διευκρινίζεται ότι, οι αστυνομικοί που είναι αποσπασμένοι ή προσωρινά μετακινούμενοι σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας να ενημερωθούν από τις Υπηρεσίες στις οποίες είναι αποσπασμένοι ή προσωρινά μετακινούμενοι και τα δικαιολογητικά τους να υποβληθούν, από αυτούς (υποψήφιους) στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες (απόσπασης ή προσωρινής μετακίνησης). Οι αποσπασμένοι ή προσωρινά μετακινούμενοι σε Υπηρεσίες εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας να ενημερωθούν από τις Υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά, όπου να υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά τους.

β) Να ειδοποιήσουν αμέσως μετά τη λήψη της παρούσας και με τον προσφορότερο τρόπο τους Διοικητές των Υπηρεσιών, στην περιοχή αρμοδιότητας των οποίων βρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο (κάθε είδους άδεια, νοσηλεία σε νοσοκομεία, κ.ο.κ.) οι κατά τα ανωτέρω δικαιούμενοι/ες να συμμετάσχουν στις εξετάσεις αστυνομικοί της δύναμής τους, ώστε να εκδηλώσουν εμπροθέσμως τη βούλησή τους και να προβούν στις λοιπές οφειλόμενες ενέργειες.

γ) Να μεριμνήσουν για την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερομένων, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους. Τυχόν λάθη που θα επισημανθούν μετά την υποβολή των αιτήσεων, ειδικότερα εκείνα που θα δημιουργήσουν συνθήκες αποκλεισμού υποψηφίων από τις εξετάσεις, θα βαρύνουν τους/τις ίδιους/ες.

- - Επισημαίνεται ότι τυχόν δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την περιοριστικά ορισθείσα προθεσμία (13/03/2019), δεν θα γίνονται δεκτά, ως εκπροθέσμως υποβληθέντα και ο/η αιτών/ούσα δεν θα συμμετέχει στις εν λόγω εξετάσεις.

δ) Να ελέγξουν τη γνησιότητα των πτυχίων που δέχονται (άρθρο 28 παρ. 8 του ν. 4305/2014) και αποτελέσματα αυτού (ελέγχου) να υποβάλουν στις άμεσα προϊστάμενες Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης.

ε) Να συντάξουν για κάθε υποψήφιο/α πρόταση ικανότητας συμμετοχής στις εξετάσεις (υπόδειγμα «Δ»), λαμβάνοντας υπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την υπηρεσία, την πειθαρχικότητα και τη διαγωγή, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις υπηρεσιακές εκθέσεις και τα λοιπά στοιχεία του ατομικού τους φακέλου (παρ. 1 περ. β του άρθρου 5 του π.δ. 82/2006).

Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ’ αυτές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων (π.δ. 15/1986, Φ.Ε.Κ. Α΄-8).

Διευκρινίζεται ότι, με την υπ’ αριθ. 2823/2018 Απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυρώθηκαν τα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 3/2013, με τα οποία είχαν προστεθεί διατάξεις στα άρθρα 1 του π.δ. 82/2006 και 9 του π.δ. 4/1995, ορίζοντας ότι: «δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, όσοι/ες έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την έναρξη των εξετάσεων εξακολουθούν να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου».

Επομένως, για τις περιπτώσεις υποψηφίων που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας

κατ’ άρθρο 15 π.δ. 120/2008 ή έχουν εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, γίνεται δεκτή η αίτησή τους και συντάσσεται πρόταση ικανότητας συμμετοχής στις εξετάσεις (υπόδειγμα «Δ»). Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι Διοικητές ή οι Διευθυντές των Υπηρεσιών που δέχονται τα δικαιολογητικά οφείλουν να παρακολουθούν την πορεία της υπόθεσης καθενός από τους εν λόγω υποψηφίους και να ενημερώνουν για κάθε εξέλιξη, άμεσα και ιεραρχικά, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. Οι αναφορές για το ζήτημα αυτό διαβιβάζονται στην προαναφερόμενη επιτελική Υπηρεσία του Αρχηγείου:

α) από τις Διευθύνσεις των Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για το προσωπικό τους

β) από τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Χώρας για το προσωπικό του επιτελείου

τους,

γ) από τις Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης για το σύνολο του προσωπικού του επιτελείου τους και των υφισταμένων Υπηρεσιών τους, με κοινοποίηση, στις οικείες Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις,

δ) από τις Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες, επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για το προσωπικό του επιτελείου τους,

ε) από τις Διευθύνσεις των εν λόγω Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, κοινοποιώντας σε αυτές (Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες) και

στ) από τις Αυτοτελείς Κεντρικές Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης για το προσωπικό

τους.

Οι υποψήφιοι που κρίνονται ικανοί να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, θα συμμετέχουν σε αυτές, χωρίς όμως οι επιτυχόντες να έχουν δικαίωμα να φοιτήσουν στην εν λόγω Σχολή και να ονομαστούν ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, εάν προηγουμένως, δεν έχουν παύσει να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου.

Για τους λόγους αυτούς, οι ως άνω Διοικητές ή Διευθυντές των Υπηρεσιών που δέχθηκαν τα δικαιολογητικά, μετά την έκδοση της προβλεπόμενης, από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του π.δ. 4/1995, διαταγής, με την οποία καθορίζεται η ημερομηνία παρουσίασης στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, των προς εισαγωγή για φοίτηση και μέχρι την προηγούμενη ημέρα της προαναφερόμενης ημερομηνίας παρουσίασης, ενημερώνουν άμεσα μέσω του δικτύου της Ελληνικής Αστυνομίας (Police on Line), τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. αναφορικά με το εάν κάποιος από αυτούς (των προς εισαγωγή για φοίτηση) τέθηκε σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή παραπέμφθηκε ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου και σε θετική περίπτωση, την εξέλιξη αυτής. Επίσης, οι ως άνω Διοικητές ή Διευθυντές των Υπηρεσιών, μετά την παρουσίαση των προαναφερόμενων εισαχθέντων για φοίτηση στην ανωτέρω Σχολή, ενημερώνουν αυτή (Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας), αμελλητί, τόσο σε περίπτωση τυχόν εξέλιξης εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, όσο και για σχετικές υποθέσεις που ανέκυψαν ύστερα από την παρουσίαση αυτών (εισαχθέντων για φοίτηση). Σε περίπτωση που περιέλθουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας στοιχεία, αναφορικά με πειθαρχική τέτοια υπόθεση, αυτή ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.

Περαιτέρω, οι αρνητικές προτάσεις να είναι εμπεριστατωμένες, πλήρως και ειδικά αιτιολογημένες, με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που τηρούνται στον ατομικό φάκελο του/της αστυνομικού που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες θα τεκμηριώνουν αναμφισβήτητα τη διατύπωση των αρνητικών κρίσεων.

Παράλειψη αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεμών πειθαρχικών

υποθέσεων, οι οποίες συνιστούν λόγους υποβολής αρνητικής πρότασης, (σύμφωνα με την παρ. 1 περ. β του άρθρου 5 του π.δ. 82/2006 όπως ισχύει), θα έχει ως συνέπεια αναζήτηση και σε συντρέχουσα περίπτωση τον καταλογισμό πειθαρχικών ευθυνών.

στ) Να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι την 23/03/2019, στις άμεσα προϊστάμενες Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης, τα δικαιολογητικά και τις προτάσεις ικανότητας των υποψηφίων, στις οποίες να επισυνάπτεται και αντίγραφο του Α΄ και Β΄ μέρους του ατομικού τους βιβλιαρίου, με εξαίρεση τις σελίδες που αφορούν άδειες, μεταθέσεις και μετακινήσεις (τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά να σαρώνονται και να διακινούνται ηλεκτρονικά, μέσω PoL, προς τις προϊστάμενες Υπηρεσίες, με τα πρωτότυπα συνταχθέντα να τίθενται στο αρχείο της Υπηρεσίας).

ζ) Για τους/τις υποψηφίους/ες που θα καταθέσουν τίτλους σπουδών μεταγενέστερα ήτοι μέχρι και την προηγούμενη της έναρξης των εξετάσεων ημέρα, να υποβάλουν (μέσω P.o.L.) τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών ή τη βεβαίωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους από τη γραμματεία της Σχολής τους, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., με κοινοποίηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

η) Δικαιολογητικά υποψηφίων που τυχόν τους κατατεθούν και για τους/τις οποίους/ες δεν είναι αρμόδιοι να συντάξουν προτάσεις ικανότητας, να τα αποστείλουν (μέσω P.o.L.) στις αρμόδιες για τη σύνταξη των προτάσεων Υπηρεσίες.

4. Οφειλόμενες ενέργειες Υπηρεσιών επιπέδου Διευθύνσεων Κλάδων του Αρχηγείου,

Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σε αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας, Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σ’ αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας και εξομοιούμενων με αυτές Υπηρεσιών.

α) Να μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση στοιχείων ή για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων στα δικαιολογητικά των υποψηφίων, μετά την παραλαβή τους και πριν τη διαβίβασή τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., ορίζοντας αρμόδιο προς τούτο, κατά την κρίση τους αξιωματικό ή βαθμοφόρο.

β) Να υποβάλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι την 29/03/2019, συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά (συντάσσοντας διαβιβαστικό στο P.o.L. σε μορφή html αρχείου σύμφωνα με το υπόδειγμα «Ε»), καθώς και φωτοαντίγραφο του πτυχίου τους με συνημμένη την πράξη ισοτιμίας, όπου απαιτείται για:

i) τους/τις υποψηφίους/ες που κρίνονται ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις (υπόδειγμα «ΣΤ»).

ii) τους/τις υποψηφίους/ες που κρίνονται ομόφωνα ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ή για την ικανότητα των οποίων υπάρχει διαφωνία μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων ικανότητας, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά (υπόδειγμα «Ζ»).

Διευκρινίζεται ότι, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ

(αιτήσεις συμμετοχής, θετικές προτάσεις καταλληλότητας και λοιπά στοιχεία του ατομικού φακέλου των υποψηφίων), ΔΕΝ υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., αλλά παραμένουν στο αρχείο των Υπηρεσιών των αιτούντων, ΠΛΗΝ αυτών που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, χωρίς να παρακαμφθούν οι διαδικασίες των προηγουμένων υποπεριπτώσεων (i) και (ii), να καταχωρίσουν ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι την 29/03/2019, στην Εφαρμογή «ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Σ.Α.Ε.Α. 2019», η οποία βρίσκεται στο σύνδεσμο «Εφαρμογές P.o.L», μόνο τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωνα ΙΚΑΝΟΙ, ανεξαρτήτως εάν τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Για εξουσιοδοτήσεις ή οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, οι χειριστές αυτής να απευθύνονται στο Διοικητή ή στο Γραμματέα της Υπηρεσίας, οι οποίοι μόνο εάν συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα να απευθύνονται στους περιφερειακούς χειριστές των Διευθύνσεων (Top Users).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στα προσωπικά στοιχεία κάποιου/ας εκ των υποψηφίων (μητρώο, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο), οι χειριστές των καταχωρίσεων να απευθύνονται άμεσα στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. και στα τηλέφωνα 210-6925505 και PoL 1031230 για την ορθή αλλαγή των στοιχείων του/της.

γ) Να αναφέρουν ΑΡΝΗΤΙΚΑ, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι/ες, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α..

δ) Να αναφέρουν αμέσως τις ανακλήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., με κοινοποίηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι δηλώσεις ανάκλησης να τηρούνται στο αρχείο των Υπηρεσιών που υποβλήθηκαν.

ε) Να αποστείλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων/Α.Ε.Α., συγκεντρωτικά αποτελέσματα με ονομαστικές καταστάσεις του ελέγχου γνησιότητας που διενήργησαν οι υφιστάμενες Υπηρεσίες τους, για το σύνολο των υποψηφίων τους.

5. Τόπος και χρόνος διενέργειας των εξετάσεων.

α) Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν, για όλους τους/τις υποψήφιους/ες, την 11η και 12η Μαΐου 2019, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Λεωφ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 71, Αχαρνές Αττικής).

β) Οι εξετάσεις θα γίνουν με μέριμνα και ευθύνη της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την εποπτεία και γενική ευθύνη του Γενικού Επόπτη Εξετάσεων και το συντονισμό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., σύμφωνα με το πρόγραμμα, το οποίο παρατίθεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

6. Εξεταστέα μαθήματα – θέματα εξετάσεων.

α) Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στα ακόλουθα μαθήματα:

(i) Ανάπτυξη θέματος (Έκθεση Ιδεών).

(ii) Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο.

(iii) Δημόσιο Δίκαιο (Συνταγματικό - Διοικητικό).

β) Στα προαναφερόμενα μαθήματα οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται γραπτώς, η δε διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε δύο (2) ώρες από το τέλος της υπαγόρευσης του θέματος στους/στις υποψηφίους/ες.

γ) Για κάθε μάθημα δίνεται μόνο ένα (1) θέμα που αποτελείται από μία ή περισσότερες ερωτήσεις τις οποίες οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να αναπτύξουν.

δ) Στο μάθημα του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ποινικού Δικαίου το θέμα αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Το πρακτικό δεν εξάγεται από το θεωρητικό, συμπεριλαμβάνεται όμως στην καθορισμένη εξεταστέα ύλη.

Το θεωρητικό και το πρακτικό είναι ισοδύναμα και καθένα βαθμολογείται από το μηδέν (1) έως το δέκα (10). Το άθροισμα των δύο (2) βαθμών δίνει το βαθμό του μαθήματος (παρ.7 του άρθρου 7 του π.δ. 82/2006).

ε) Η εξεταστέα ύλη, κατά μάθημα, καθορίζεται ως ακολούθως:

(i) Ανάπτυξη Θέματος (Έκθεση Ιδεών).

Δίνεται για ανάπτυξη ένα ζήτημα που αναφέρεται σε γενικό θέμα με περιληπτικό τίτλο. Για τη βαθμολογία του μαθήματος αυτού λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ευρύτητα των γνώσεων, η ορθή και ακριβής διατύπωση των ιδεών, η ορθογραφία και η σύνταξη.

(ii) Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο.

(α) Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο.

Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης:

Από το Γενικό Μέρος:

Χρονικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων (άρθρα 1 έως και 3).

Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων (άρθρα 5 έως και 8).

Έννοια όρων του Κώδικα (άρθρο 13).

Η αξιόποινη πράξη (άρθρα 14 έως και 19).

Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης (άρθρα 20 έως και 25).

Ο καταλογισμός της πράξης (άρθρα 26 έως και 35).

Απόπειρα (άρθρα 42 έως και 44).

Συμμετοχή (άρθρα 45 έως και 49).

Κύριες ποινές (άρθρα 51 έως και 58).

Συρροή εγκλημάτων (άρθρα 94, 96 και 98).

Παραγραφή (άρθρα 111 έως και 116).

Παραίτηση από την έγκληση (άρθρα 117 έως και 120).

Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους (άρθρα 121, 126 και 127).

Από το Ειδικό Μέρος :

Δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων (άρθρο 159).

Δωροδοκία πολιτικών αξιωματούχων (άρθρο 159 Α).

Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας (άρθρα 167 έως και 182Α).

Επιβουλή της δημόσιας τάξης (άρθρα 183 έως και 187, 193 και 197).

Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης (άρθρα 198 έως και 201).

Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (άρθρα 207 έως και 215).

Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα (άρθρα 216 έως και 223).

Εγκλήματα σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης (άρθρα 224 έως και 233).

Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία (άρθρα 235 έως και 244, 252, 254, 256, 257, 258, 259, 263, 263Α και 263Β).

Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα (άρθρα 264 έως και 272).

Εγκλήματα κατά της ζωής (άρθρα 299 έως και 307).

Σωματικές βλάβες (άρθρα 308 έως και 315Α)

Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας (άρθρα 322 έως και 334)

Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336 έως και 346 και άρθρα 348 έως και 353).

Εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια (άρθρα 356,358 έως και 360).

Εγκλήματα κατά της τιμής (άρθρα 361 έως και 368).

Παραβίαση απορρήτων (άρθρα 370 έως και 371).

Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372 έως και 378, 380 έως και 384).

Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων (άρθρα 385 έως και 392, 394 και 399).

Ικανοποίηση παθόντος (άρθρο 406Α).

(β) Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο.

Οι υποψήφιοι/ες εξετάζονται στην ακόλουθη ύλη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης:

Ποινική δικαιοδοσία (άρθρα 1 και 2).

Τα ποινικά δικαστήρια (άρθρα 3 έως και 13).

Ποινική δίωξη:

Γενικές διατάξεις (άρθρα 27 έως και 35).

Έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης (άρθρα 36 έως και 45Β).

Έγκληση (άρθρα 46 έως και 53).

Άδεια για δίωξη (άρθρα 54 έως και 56).

Δεδικασμένο (άρθρα 57 και 58).

Διάδικοι στην ποινική δίκη:

Κατηγορούμενοι (άρθρα 72 έως και 77).

Δικαιώματα των διαδίκων (άρθρα 96 έως και 105, 107, 108 και 108Α).

Αρμοδιότητα:

Αρμοδιότητα καθ’ ύλην (άρθρα 109, 112 έως και 121).

Τοπική αρμοδιότητα (άρθρα 122 έως και 126).

Γενική διάταξη (άρθρο 127).

Διαδικαστικές πράξεις:

Εκθέσεις (άρθρα 148 έως και 153).

Κοινοποιήσεις και επιδόσεις (άρθρα 154 έως και 165).

Προθεσμίες (άρθρα 166 έως και 169).

Ακυρότητες (άρθρα 170 έως και 176)

Οι αποδείξεις:

Γενικοί ορισμοί (άρθρα 177 έως και 179).

Αυτοψία (άρθρα 180 έως και 182).

Πραγματογνώμονες (άρθρα 183 έως και 203).

Τεχνικοί Σύμβουλοι (άρθρα 204 έως και 208).

Μάρτυρες (άρθρα 209 έως και 213, 215 έως και 219, 221 έως και 227).

Διερμηνείς (άρθρα 233 έως και 238Α).

Ανάκριση:

Γενικοί ορισμοί (άρθρα 239 έως και 242).

Προανάκριση (άρθρα 243 έως και 245).

Κύρια ανάκριση (άρθρα 246 έως και 250).

Ανακριτικές πράξεις:

Γενικές διατάξεις (άρθρα 251 και 252).

Έρευνες (άρθρα 253 έως και 259).

Κατάσχεση (άρθρα 260 έως και 269).

Απολογία του κατηγορουμένου (άρθρα 270 έως και 274).

Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου (άρθρα 275 έως και 284).

Συνοπτική διαδικασία:

Πταίσματα (άρθρα 409 έως και 416).

Πλημμελήματα (άρθρα 417 έως και 421, 426 και 427).

Ένδικα μέσα:

Γενικοί ορισμοί (άρθρα 462 έως και 476).

Εκτέλεση:

Αποφάσεις εκτελεστές (άρθρα 546 έως και 554).

Αμφιβολίες και αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση(άρθρο 564).

Τέλος των ποινών (άρθρα 567 και 568).

(iii) Δημόσιο Δίκαιο (Συνταγματικό-Διοικητικό).

(α) Συνταγματικό Δίκαιο.

Το εννοιολογικό περιεχόμενο του Συνταγματικού Δικαίου, ουσιαστικό και τυπικό Σύνταγμα, το περιεχόμενο του Συντάγματος. Η ερμηνεία του Συντάγματος. Έννοια και διακρίσεις του Συντάγματος. Ο νόμος. Τα διατάγματα. Η νομολογία των Δικαστηρίων. Το Διεθνές Δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η έννοια «Πολίτευμα». Σύγχρονες διακρίσεις των πολιτευμάτων. Η δημοκρατική αρχή στο Σύνταγμα. Η αρχή της «Προεδρευόμενης» Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας στο Σύνταγμα. Η αρχή του Κράτους Δικαίου. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών. Η Βουλή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Κυβέρνηση. Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

(β) Διοικητικό Δίκαιο.

Έννοια του διοικητικού δικαίου: Έννοια και ορισμός του δικαίου, διάκριση του δικαίου σε ιδιωτικό και σε δημόσιο.

Οι πηγές του διοικητικού δικαίου.

Έννοια και είδη των διοικητικών οργάνων: Όργανα κρατικά, με τη στενή έννοια και όργανα άλλων δημοσίου δικαίου προσώπων, διοικητικά όργανα άμεσα και έμμεσα, δημόσιοι υπάλληλοι και επίτιμοι λειτουργοί, διοικητικές Αρχές, διοικητικά όργανα μονομελή και διοικητικά όργανα συλλογικά, διοικητικά όργανα κεντρικά και διοικητικά όργανα περιφερειακά.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες - Η οργανική σχέση της διοικητικής ιεραρχίας: Οι Διοικητικές Υπηρεσίες, οργανική έννοια, κατηγορίες, έννοια διοικητικής ιεραρχίας.

Τα συστήματα διοικητικής οργάνωσης: Γενικά γνωρίσματα των διοικητικών συστημάτων. Σύστημα διοικητικής οργάνωσης συγκεντρωτικό και σύστημα οργάνωσης αποκεντρωτικό: Έννοια (πλεονεκτήματα της αποκέντρωσης, εφαρμογές της διοικητικής αποκέντρωσης στην Ελλάδα). Σύστημα αυτοδιοίκησης: Έννοια αυτοδιοίκησης, πλεονεκτήματα της εν γένει αυτοδιοίκησης, όπως ισχύουν σήμερα.

Η κρατική διοικητική οργάνωση: Οργάνωση της κεντρικής διοικήσεως: Ο αρχηγός της «εκτελεστικής εξουσίας», ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί, το Υπουργικό Συμβούλιο, τα Υπουργεία, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

-Οι θεσμοί που διέπουν τους δημοσίους υπαλλήλους: Έννοια, κατηγορίες (πολιτικοί – στρατιωτικοί – δικαστικοί – ισόβιοι – μόνιμοι - έκτακτοι), διορισμός δημοσίων υπαλλήλων. Η υποχρέωση υπακοής των δημοσίων υπαλλήλων. Πειθαρχικές, αστικές και ποινικές ευθύνες των δημοσίων υπαλλήλων.

Η αρχή της νομιμότητας στη δράση της δημόσιας διοίκησης: Έννοια της αρχής της νομιμότητας, οι «γενικοί κανόνες νομιμότητας» που διέπουν την αιτιολόγηση των πράξεων της εκτελεστικής εξουσίας, την ανάκληση και την αναδρομικότητά τους.

Δύο μορφές αρμοδιότητας: δέσμευση και διακριτική ευχέρεια: Έννοια και το περιεχόμενο της διάκρισης- η διακριτική ευχέρεια- διάκριση μεταξύ δέσμευσης και διακριτικής ευχέρειας.

Αρμοδιότητες επεμβάσεων που απορρέουν από τις ιεραρχικές σχέσεις: Ιεραρχικός έλεγχος επί των πράξεων των υποδεέστερων Αρχών, αίτηση θεραπείας και ιεραρχική προσφυγή, αναφορές προς τη δημόσια διοίκηση, αίτηση θεραπείας και άτυπη ιεραρχική προσφυγή, ενδικοφανείς προσφυγές.

7. Βαθμολογία εξεταζόμενων μαθημάτων.

α) Για τη βαθμολόγηση των γραπτών των εξεταζομένων μαθημάτων, συγκροτούνται εξεταστικές επιτροπές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 82/2006 και της υπ’ αριθ. 6500/1/6-ιγ΄ από 10/07/1995 Υπουργικής Απόφασης.

Κάθε μέλος της επιτροπής, αρχής γενομένης από τον οικείο καθηγητή αξιολογεί κάθε γραπτό και βαθμολογεί αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις ρυθμίσεις των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 7 του π.δ. 82/2006. Η βαθμολογία καταχωρείται σε ειδική κατάσταση για κάθε μέλος που καταρτίζεται με βάση τον αύξοντα αριθμό των γραπτών. Αν η βαθμολογία ενός μέλους διαφέρει από τη βαθμολογία των άλλων μελών περισσότερο από δύο

(2) βαθμούς, γίνεται επανεξέταση του γραπτού από τα μέλη της επιτροπής και αναθεώρηση της βαθμολογίας για την άρση της διαφοράς.

Σε περίπτωση που δεν αίρεται η διαφορά, ο βαθμός των μελών προσαρμόζεται υποχρεωτικά στο βαθμό του καθηγητή, με τη διαφορά των δύο (2) μονάδων (Άρθρο 17 παρ. 3 του π.δ. 82/2006).

β) Ο βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Ο γενικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων.

γ) Για την επιτυχία υποψηφίων δεν τίθεται θέμα βάσης σε κανένα μάθημα (σύμφωνα με την 6500/1/6-ιγ΄ από 10/7/1995 Υπουργική Απόφαση).

δ) Επιτυχών θεωρείται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει το 50% της συνολικής βαθμολογίας στα εξεταζόμενα μαθήματα.

ε) Πέραν των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του π.δ. 82/2006 επιτρέπεται η αναβαθμολόγηση του γραπτού υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (άρθρο 18Α του π.δ. 82/2006).

Συγκεκριμένα κάθε υποψήφιος/α που συμμετείχε στις γραπτές εξετάσεις των εξεταζομένων μαθημάτων και συγκεντρώνει το 40% της συνολικής βαθμολογίας σε αυτά

(ήτοι, 72 μονάδες τουλάχιστον σε σύνολο 180), δύναται να υποβάλει αίτημα αναβαθμολόγησης σε ένα ή περισσότερα από τα μαθήματα στα οποία εξετάσθηκε, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση των βαθμολογιών και του τελευταίου μαθήματος. Οι υποψήφιοι/ες που υπάγονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του π.δ. 82/2006, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος αναβαθμολόγησης. Το αίτημα αναβαθμολόγησης υποβάλλεται από τον/την ίδιο/-α τον/την υποψήφιο/-α στην Υπηρεσία του/της, διαβιβάζεται (μέσω PoL) αυθημερόν και ιεραρχικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. και δεν ανακαλείται για κανένα λόγο. Αιτήματα υποψηφίων για αναβαθμολόγηση γραπτού που περιέρχονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 18Α του π.δ. 82/2006, δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται με απόφαση του Διευθυντή αυτής.

Οι βαθμοί που προκύπτουν από την επιτροπή αναβαθμολόγησης αποτελούν την οριστική βαθμολογία του γραπτού και βάσει αυτών καταρτίζεται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων, με την διευκρίνιση ότι είναι ο μοναδικός πίνακας αποτελεσμάτων και δεν καταρτίζεται άλλος αντίστοιχος σε προγενέστερο στάδιο. Κατά την ως άνω περίπτωση της αναβαθμολόγησης, η βαθμολογία της εξεταστικής επιτροπής δεν λαμβάνεται υπόψη. Νέα αίτηση αναβαθμολόγησης του γραπτού δεν είναι επιτρεπτή, ακόμη και στην περίπτωση που η νέα βαθμολογία είναι χαμηλότερη της αρχικής (άρθρο 18Α, παρ. 7, του π.δ. 82/2006).

στ) Σε περίπτωση που ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι/ες, προηγούνται στη σειρά επιτυχίας οι έχοντες/ουσες υψηλότερη βαθμολογία κατά μάθημα, με τη σειρά που αναγράφονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 της παρούσας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλα τα μαθήματα, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση, που διενεργεί η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. παρουσία των ενδιαφερομένων και για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό. (παρ. 8 άρθρου 18 του π.δ. 82/2006).

ζ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την κατάληψη της τελευταίας θέσης, εισάγεται μόνον ο/η πρώτος/η από τους/τις ισοβαθμούντες/σες, η σειρά επιτυχίας του/της οποίου/ας

καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης (παρ. 9 άρθρου 18 του π.δ. 82/2006).

η) Τα γραπτά των εξετάσεων θεωρούνται απόρρητα έγγραφα και φυλάσσονται στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την κύρωση των πινάκων επιτυχόντων και αποτυχόντων, τα γραπτά καταστρέφονται, εκτός αν υπάρχει δικαστική εκκρεμότητα. (παρ. 10 άρθρου 18 του π.δ. 82/2006).

8. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

α) Οι Υπηρεσίες που θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, καθώς και οι προϊστάμενες Υπηρεσίες τους, που θα υποβάλουν τα προαναφερόμενα στοιχεία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., παρακαλούνται για τον ενδελεχή έλεγχο αυτών όσον αφορά στην εγκυρότητα, συμπλήρωση, διόρθωση σφαλμάτων, παρέχοντας τις αναγκαίες διευκρινήσεις και οδηγίες στο εμπλεκόμενο στη διαδικασία προσωπικό τους.

β) Σοβαρές πειθαρχικές υποθέσεις αστυνομικών για παραπτώματα, που διαπράχθηκαν μετά τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας των υποψηφίων και πριν τη διενέργεια των εξετάσεων, εφόσον αυτές (υποθέσεις) έχουν τελεσιδικήσει, να αναφέρονται αμέσως, με γνώμη των καθ’ ιεραρχία προϊσταμένων στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., προκειμένου να τίθεται κάθε περίπτωση ξεχωριστά υπόψη του αρμοδίου διοικητικού οργάνου για τη λήψη απόφασης, αναφορικά με τη συμμετοχή ή όχι του/της υποψηφίου/ας στις κατατακτήριες εξετάσεις.

γ) Αν διαπιστωθεί, μετά από Ένορκη Διοικητική Εξέταση ότι δόκιμος υπαστυνόμος εισήχθη στη Σχολή, με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκτός από τις τυχόν ποινικές ευθύνες που έχει, αποβάλλεται από τη Σχολή και επανέρχεται στο βαθμό και τη θέση της επετηρίδας που κατείχε πριν την εισαγωγή του σε αυτή (άρθρο 19 παρ. 3 του π.δ. 82/2006).

δ) Επισημαίνεται ότι ο τρόπος και ο χρόνος διαγραφής των ποινών, προβλέπεται από το άρθρο 56 του π.δ. 120/2008, π.χ. επιβληθείσα ποινή «Αργίας με πρόσκαιρη παύση», την 01/01/2011, διαγράφεται μετά από 8 έτη, ήτοι 01/01/2019. Εάν όμως μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, λ.χ. την 01/01/2012, έχει επιβληθεί και άλλη πειθαρχική ποινή (π.χ. η ποινή του προστίμου), ο χρόνος διαγραφής της ποινής του προστίμου, επέρχεται μετά την πάροδο του χρόνου που προβλέπεται γι’ αυτή, δηλ. της 5ετίας, ο οποίος όμως χρόνος, υπολογίζεται από τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται για την πρώτη. Συνεπώς, η προαναφερόμενη επιβληθείσα την 01/01/2012, ποινή προστίμου, δεν διαγράφεται την 01/01/2017, αλλά ο χρόνος διαγραφής της, αρχίζει να υπολογίζεται από την 01/01/2019, τότε που διαγράφηκε η προ 8ετίας (01/01/2019) επιβληθείσα ποινή της αργίας με πρόσκαιρη παύση.

ε) Για τον αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από τις εξετάσεις, λαμβάνεται υπόψη η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, εφόσον μαρτυρεί προφανή διαφθορά χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαριά αμέλεια περί την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, καθώς και η καθ’ έξη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων (παρ. 1α του άρθρου 6 του π.δ. 82/2006).

στ) Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες - διανομή γραφικής ύλης, οι εξεταστικές επιτροπές-καθήκοντα, οι επιτροπές αναβαθμολόγησης, ο Γενικός Επόπτης Εξετάσεων - Επόπτες Εξετάσεων – επιτηρητές -καθήκοντα, η κατάρτιση - κλήρωση θεμάτων, οι υποχρεώσεις των υποψηφίων, η διενέργεια εξετάσεων, η υποβολή ενστάσεων, η βαθμολόγηση γραπτών, η αναβαθμολόγηση των γραπτών, οι επιτροπές αποκάλυψης αυτών, η αποκάλυψη των γραπτών, η κάλυψη των γραπτών σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, η ανακοίνωση των βαθμολογιών, η σύνταξη και κύρωση πινάκων αποτελεσμάτων, καθώς και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις των άρθρων 8 έως 19 του π.δ. 82/2006.

ζ) Οι μετακινήσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις, θα πραγματοποιηθούν αδαπάνως για το Δημόσιο.

η) Για κάθε σχετική πληροφορία οι Υπηρεσίες, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. (Τηλέφωνα: 2131520482-2131520688 & Ρ.ο.L.: 1033130-1033140).

θ) Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 72941/09/205804 από 27/11/2009 διαταγής (περί της εφαρμογής: «Ηλεκτρονική αλληλογραφία»), η αλληλογραφία να υποβληθεί ηλεκτρονικά, μόνο μέσω PοL.

9. Υγειονομική εξέταση.

α) Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες θα κριθούν εισακτέοι/ες στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, υποβάλλονται με μέριμνα αυτής, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων και πριν την ονομασία τους ως Δοκίμων Υπαστυνόμων, σε υγειονομικές εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις για την Υγειονομική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

β) Όσοι/ες από αυτούς/ες κριθούν, για λόγους υγείας, μη ικανοί/ες, δεν ονομάζονται Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και θεωρούνται αποτυχόντες. Για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων καλούνται υποψήφιοι/ες από τον πίνακα επιλαχόντων, κατά σειρά επιτυχίας.

γ) Ειδικά οι γυναίκες που κρίνονται μη ικανές, λόγω κύησης ή λοχείας, εισάγονται για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, είτε στην ίδια εκπαιδευτική περίοδο,

είτε στην επόμενη, εφόσον κριθούν ικανές από την Α.Υ.Ε. και δεν απώλεσαν τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας.

10 Φοίτηση στη Σχολή.

α) Αν υποψήφιος/α, από την υποβολή της πρότασης ικανότητας, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ονομασίας του/της, ως Δοκίμου Υπαστυνόμου, απώλεσε έστω και ένα από τα προβλεπόμενα, στις ισχύουσες διατάξεις, προσόντα, διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων με αιτιολογημένη απόφαση του κ. Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που κοινοποιείται στον/στην ενδιαφερόμενο/η και στην Υπηρεσία του/της (παρ. 2 του άρθρου 14 του π.δ. 4/1995). Επιπρόσθετα, επιτυχόντες, οι οποίοι τελούν σε διαθεσιμότητα ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να φοιτήσουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και να ονομαστούν ως Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, εάν προηγουμένως δεν έχουν παύσει να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου.

β) Η φοίτηση στη Σχολή, η οποία είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας, διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα, οι επιτυχόντες/ουσες εγγράφονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών και συνεκπαιδεύονται με τους λοιπούς/ές Δόκιμους Υπαστυνόμους, για τους/τις οποίους/ες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του π.δ.319/1995, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 6500/2/5-ξ΄ από 16/1/2016 Υπουργικής Απόφασης.

γ) Οι απόφοιτοι αναλαμβάνουν υποχρέωση 10ετούς παραμονής στο Σώμα, μετά την ονομασία τους σε αξιωματικούς.

Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι που αποβάλουν την ιδιότητά τους αυτή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας, υποχρεούνται να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση, που είναι ίση με το γινόμενο του 65% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Υπαστυνόμου Β΄, επί τον αριθμό των μηνών που έχουν φοιτήσει στη Σχολή (άρθρο 44 παρ. 5 του ν. 3731/2008 Φ.Ε.Κ. Α- 263).

11. Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας /Α.Ε.Α. παρακαλείται να μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των αστυνομικών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, κατά τα ανωτέρω, και βρίσκονται αποσπασμένοι/ες σε Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς ή σε ειδικές αποστολές στο εξωτερικό και

συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα. Περαιτέρω, να ενεργήσει ως προς την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, κ.ο.κ., των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.

12. Η παρούσα προκήρυξη, που κοινοποιείται στο Γραφείο Τύπου/Α.Ε.Α., για ενημέρωση, να αναρτηθεί με μέριμνα του εν λόγω Γραφείου και στον ιστότοπο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στη διεύθυνση www.hellenicpolice.gr, για ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου/ης. 

Το πρόγραμμα διενέργειας κατατακτηρίων εξετάσεων, η αίτηση και τα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Αστυνομικές Σχολές

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr