Η πρόταση Νόμου για τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών ΤΕΙ

Κατατέθηκε, δύο μόλις μέρες μετά τη συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στη Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου που πραγματοποίησε η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, πρόταση νόμου για τη «Ρύθμιση επαγγελματικών δικαιωμάτων Πτυχιούχων Μηχανικών και άλλες διατάξεις», η οποία απηχεί σε σημαντικό βαθμό και τις θέσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, με την προσθήκη, ότι συγκεκριμένες διατάξεις της πρότασης νόμου των 6 Βουλευτών περιλαμβάνουν και τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Πανεπιστημιακού Τομέα 4ετούς φοίτησης (μέχρι στιγμής του ΠΑΔΑ).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

«Ρύθμιση επαγγελματικών δικαιωμάτων Πτυχιούχων Μηχανικών και άλλες διατάξεις» 

Κεφάλαιο Πρώτο Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Άρθρο 1

1. «Πτυχιούχοι Μηχανικοί» νοούνται οι κάτοχοι Πτυχίου Μηχανικού των άρθρων 3 έως 20 και του άρθρου 25 του παρόντος νόμου των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα της Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), οι κάτοχοι τίτλου σπουδών, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ισοτίμου προς το πτυχίο Τ.Ε.Ι, Σχολής ή Τμήματος αντίστοιχου προς τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του χρόνου λήψης του πτυχίου τους καθώς και οι κάτοχοι τίτλου σπουδών των Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων τετραετούς διάρκειας Σπουδών.

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν και για αυτούς, στους οποίους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Πτυχιούχου Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ.38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005», όπως ισχύει. 

Άρθρο 2

1. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί δραστηριοποιούνται στα ακόλουθα: (α) Στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων, εγγράφονται στα κατά περίπτωση Μητρώα, σε αντίστοιχες κατηγορίες έργων και εργασιών με βάση τις επαγγελματικές δραστηριότητες των άρθρων 3 έως και 20. (β) Στην επίβλεψη τεχνικών έργων και εργασιών για λογαριασμό υπηρεσιών του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικής κατασκευαστικής εταιρείας ή ιδιώτη, είτε ως μεμονωμένοι επιβλέποντες Μηχανικοί, είτε ως μέλη κλιμακίων επίβλεψης. (γ) Ως μέλη υπηρεσιών του δημόσιου καιτου ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν και υπογράφουν τη σύνταξη, τον έλεγχο και την επίβλεψη μελέτης ιδιωτικών και δημόσιων έργων και εργασιών, όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 έως και 20 του παρόντος νόμου, που γίνονται με την ευθύνη της υπηρεσίας ή του ιδιωτικού γραφείου μελετών. (δ) Ως μέλη ιδιωτικού μελετητικού γραφείου, συμμετέχουν στη συμπλήρωση του δυναμικού του μελετητικού γραφείου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις μελέτες του δημοσίου με δυναμικό μονάδων ως ακολούθως: - Μία μονάδα μετά τετραετία από τη λήψη του πτυχίου. - Δύο μονάδες μετά οκταετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εμπειρία. - Τρεις μονάδες μετά δωδεκαετία από τη λήψη του πτυχίου και ανάλογη εμπειρία. (ε) Ως μέλη μελετητικών ομάδων ή αυτόνομα αναλαμβάνουν την εκπόνηση και επίβλεψη μελετών δημοσίων έργων και εργασιών στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στα Μητρώα Μελετητών είναι αντίστοιχες με αυτές των άλλων Πτυχιούχων της ανώτατης εκπαίδευσης. (στ) Διενεργούν εργασίες πραγματογνωμοσύνης, ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών, συντάσσουν τεχνικές εκθέσεις και αναλαμβάνουν εκτιμήσεις αξιών ακινήτων (ζ) Παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και αναλαμβάνουν μελέτες και έργα ασφάλειας εργασίας (η) Παρέχουν εκπαιδευτικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ιδιωτικής και δημόσιας, καθώς και σε κάθε είδους επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση. (Θ) Αποτελούν μέλη ερευνητικών ομάδων. (ι) Ασκούν κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και άπτεται του γνωστικού πεδίου του Τμήματός ή της κατεύθυνσης σπουδών τους.

2. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί, που είναι υπάλληλοι του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, εξελίσσονται ιεραρχικά και τοποθετούνται σε Θέσεις ευθύνης σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους πτυχιούχους ανωτάτης εκπαίδευσης και στα καθήκοντά τους εμπίπτουν και πράξεις και ενέργειες που προβλέπονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο καθώς και στα άρθρα 3 έως και 20. 

3. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι, μετά την λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος νόμου, ασφαλίζονται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα Μηχανικών. 

Άρθρο 3

Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί των πρώην Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Ενεργειακής Τεχνολογίας με ηλεκτρολογική κατεύθυνση και των νυν Τμημάτων α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, β) Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ με ηλεκτρολογική κατεύθυνση, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, οι πτυχιούχοι ισοτίμων σχολών της ημεδαπής με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωμα αυτόνομης δραστηριοποίησης τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερομένους, τομείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:

α. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών, καθώς και κινητήριων μηχανών, θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων, ψυκτικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων, εγκαταστάσεων ηλεκτρικής κίνησης/έλξης/πρόωσης, πνευματικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων αυτοματισμού και συστημάτων αυτόματου ελέγχου, εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού, συστημάτων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, πάσης φύσεως εγκαταστάσεων παραγωγής, εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, με χρήση μιας ή περισσότερων μορφών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) και εφαρμογών τους στον Κτιριακό, Αγροτικό και Βιομηχανικό τομέα, καθώς και εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής, δικτύων επικοινωνίας και συστημάτων πληροφορικής, εγκαταστάσεων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνα δίκτυα, ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων, δικτύων, βιομηχανικών μονάδων, καθώς και συνεργείων.

β. Στην επίβλεψη και εκτέλεση της συντήρησης και επισκευής ηλεκτροκίνητων οχημάτων και μεταφορικών μέσων, καθώς και στον χειρισμό, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

γ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, καθώς και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και αυτοματοποίησης, καθώς και εκπόνηση μελετών περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων τους.

δ. Στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, εκπόνηση και επίβλεψη μελετών σχετικών με τον σχεδιασμό έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του Τμήματος αποφοίτησης.

ε. Στη μελέτη, επίβλεψη και εγκατάσταση ψηφιακών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και συλλογή, επεξεργασία δεδομένων και σημάτων.

στ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση — κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και επιθεώρηση ενεργειακής κατάταξης κτιρίων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού κάθε κατηγορίας. 

Άρθρο 4

Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοίτων πρώην Τμημάτων α} Μηχανολογίας, β) Ενεργειακής Τεχνολογίας με μηχανολογική κατεύθυνση και των νυν Τμημάτων α} Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, β) Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ με μηχανολογική κατεύθυνση, γ) Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ με κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, δ) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ με κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοc ισοτίμων σχολών της ημεδαπής με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών έχουν δικαίωμα αυτόνομης δραστηριοποίησης Τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς,στους εξής, ενδεικτικά αναφερομένους, τομείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:

α. Στη μελέτη, επίβλεψη έργου ή μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης μηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών, κινητήρων και κινητήριων μηχανών, ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων, συστημάτων πυρανίχνευσης, πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, πάσης φύσεως εγκαταστάσεων παραγωγής, εξοικονόμησης ενέργειας, με χρήση μιας ή περισσότερων μορφών Α.Π.Ε και εφαρμογών τους στον κτιριακό, αγροτικό και βιομηχανικό τομέα, καθώς και εγκαταστάσεις συμπαραγωγής, ατμολεβητών και δικτύων ατμού, ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων, δικτύων, βιομηχανικών μονάδων και συνεργείων καθώς και των ακόλουθων εγκαταστάσεων: θερμοϋδραυλικών, υγρών, αερίων και στερεών καυσίμων, ψυκτικών και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, πνευματικών, καθώς και διατάξεων μεταφοράς, κλιματισμού και αερισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης και υδροπνευματικών συστημάτων, πεπιεσμένου αέρα και δικτύων ιατρικών αερίων.

β. Στο σχεδιασμό, μελέτη, επίβλεψη μελέτης μεταφορικών μέσων. Στην επίβλεψη και εκτέλεση της συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μεταφορικών μέσων, στο χειρισμό, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.

γ. Στη μελέτη, επίβλεψη έργου ή μελέτης, καθώς και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και αυτοματισμού, ηχομόνωσης και αντιρρύπανσης, καθώς και περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων τους. δ. Στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, εκπόνηση και επίβλεψη μελετών σχετικών με το σχεδιασμό έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων τους.

ε. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση - κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και επιθεώρηση ενεργειακής κατάταξης κτιρίων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού κάθε κατηγορίας. 

Άρθρο 5

Πτυχιούχοι Μηχανικοί Αυτοματισμού

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τμήματος Αυτοματισμού και του νυν Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίμων σχολών της ημεδαπής με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωμα αυτόνομης δραστηριοποίησης τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερομένους, τομείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:

α. Στην ανάληψη έργων και εργασιών πραγματογνωμοσύνης επί θεμάτων αυτοματισμού. Στη σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης σε περιπτώσεις σχετιζόμενες με συστήματα αυτοματισμού.

β. Στην αξιολόγηση προσφορών αγοράς, ποιοτικό έλεγχο υλικών και αξιολόγηση έργων, εργασιών, εξοπλισμού, καθώς και προϊόντων αυτοματισμού.

γ. Στην εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης, εκτέλεση έρευνας, σχεδιασμό, ανάλυση, ανάπτυξη, κατασκευή, επίβλεψη έργων και εργασιών αυτοματισμού, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων αυτοματοποίησης ή/και εποπτικού ελέγχου στη βιομηχανία, στην παραγωγή, σε κτίρια, μονάδες παραγωγής ενέργειας, επίβλεψη λειτουργίας συστημάτων αυτοματισμού στη βιομηχανία, στη μεταφορά και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σε ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα, καθώς και σε εγκαταστάσεις αυτοματισμού και ελέγχου παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, που αφορούν περιπτώσεις αυτοματοποίησης ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων σε αιολικές μηχανές, φωτοβολταϊκές μονάδες, συστήματα τηλεπικοινωνιών, λήψης και μετάδοσης δεδομένων.

δ. Στη μελέτη, επίβλεψη μελέτης, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας και συντήρηση ανελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων, πνευματικών ή\και υδραυλικών εγκαταστάσεων, καθώς και διατάξεων μεταφοράς.

ε. Στην ανάληψη της τεχνικής υποστήριξης αυτοματισμών και εργασιών αυτοματοποίησης στη βιομηχανία, στην παραγωγή, σε εγκαταστάσεις και σε κατασκευές. 

στ. Στην ανάλυση, προγραμματισμό, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη έργων αυτοματισμού και εργασιών αυτοματοποίησης ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, υπολογιστικών, καταγραφικών, Θερμοϋδραυλικών, πνευματικών και εποπτικών συστημάτων και εγκαταστάσεων.

ζ. Στην εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης, ανάληψη και διοίκηση μεγάλων και σύνθετων έργων και εργασιών αυτοματισμού και αυτοματοποίησης στη βιομηχανία και στην παραγωγή.

η. Στη συντήρηση, λειτουργία, επίβλεψη λειτουργίας, τεχνική υποστήριξη, εμπορία συστημάτων αυτοματισμού που προβλέπονται για την παραγωγή, μεταφορά και χρήση ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα, καθώς και σε εγκαταστάσεις χρήσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σχετικών με τη λειτουργία ηλεκτρικών σταθμών, ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων, αιολικών μηχανών, φωτοβολταϊκών μονάδων, συστημάτων τηλεπικοινωνιών, καθώς και λήψης και μετάδοσης δεδομένων.

θ. Στην κατασκευή, συντήρηση, επισκευή και επίβλεψη λειτουργίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού και κίνησης.

ι. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης και ηλεκτρικών αυτοματισμών.

ια. Εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης, εκτέλεση έρευνας, ανάλυση, σχεδιασμός, κατασκευή, επίβλεψη έργων και εργασιών συστημάτων βιομηχανικής πληροφορικής και εφαρμογή αυτών στην παραγωγή και τις υπηρεσίες. 

Άρθρο 6

Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Δομικών 'Εργων

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τμήματος Πολιτικών Δομικών "Εργων και των νυν Τμημάτων α) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ με κατεύθυνση Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ και β) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ με κατεύθυνση Δομοστατικοί Μηχανικοί ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίμων σχολών της ημεδαπής με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωμα αυτόνομης δραστηριοποίησης τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερομένους, τομείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:

α. Στην εκπόνηση και επίβλεψη πάσης φύσεως στατικών μελετών, αρχιτεκτονικών και ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών, μελετών αντισεισμικού σχεδιασμού, τοπογραφικών μελετών, μελετών παθητικής πυροπροστασίας, ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και ενεργειακής κατάταξης τους, ύδρευσης-αποχέτευσης, γεωτεχνικών, οικονομοτεχνικών, χρονικού προγραμματισμού, χωροτακτικών και πολεοδομικών μελετών και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και στην άσκηση λοιπών συναφών δραστηριοτήτων οι οποίες αφορούν στα κτιριακά-οικοδομικά έργα κάθε χρήσης και μορφής συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών οικισμών και τουριστικών καταλυμάτων καθώς και εργασίες που εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ, κατεύθυνσης Δομοστατικού Μηχανικού ΤΕ.

β. Στη σύνταξη και υπογραφή τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ή από όποιο άλλο δίκτυο απαιτηθεί, για την έγκριση και άδεια δόμησης, χωρική μεταβολή, δικαιοπραξίες, πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού, χάραξη οικοπέδων, γηπέδων, οικοδομών, καθορισμό οικοδομικών γραμμών.

γ. Στην κατασκευή και επίβλεψη οικοδομικών έργων, ήτοι κατασκευή κτιρίων για κάθε χρήση και συναφείς εργασίες. 

Άρθρο 7

Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Εργων Υποδομής

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τμήματος Πολιτικών"Εργων Υποδομής και των νυν Τμημάτων α) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ με κατεύθυνση Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ και β) Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ με κατεύθυνση Μηχανικοί Υποδομών ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίμων σχολών της ημεδαπής με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωμα αυτόνομης δραστηριοποίησης τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερομένου ς, τομείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:

α. Στην εκπόνηση και επίβλεψη μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακών μελετών, μελετών λιμενικών και υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων, επεξεργασία λυμάτων), μελετών μεταφορικών μέσων και των σχετικών με αυτά στατικών, αντισεισμικών, γεωτεχνικών, τοπογραφικών, οικονομοτεχνικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μελετών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και ενεργειακής κατάταξης τους, καθώς και την άσκηση λοιπών συναφών δραστηριοτήτων οι οποίες εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ, κατεύθυνσης Μηχανικού Υποδομών ΤΕ.

β. Στη σύνταξη και υπογραφή τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ή από όποιο άλλο δίκτυο απαιτηθεί για κυκλοφοριακή μελέτη, χωρική μεταβολή, πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, τακτοποίησης και αναλογισμού, δικαιοπραξίες, χάραξη οικοπέδων, γηπέδων, οικοδομών, έργων υποδομής, οδικών και συγκοινωνιακών έργων και υδραυλικών δικτύων, λιμενικών έργων, έγκριση και άδεια δόμησης, καθορισμό οικοδομικών γραμμών. γ. Στην κατασκευή και επίβλεψη συγκοινωνιακών, υδραυλικών, λιμενικών και γεωτεχνικών έργων. 

Άρθρο 8

Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι των πρώην Τμημάτων Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας και των νυν Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ με κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίμων σχολών της ημεδαπής με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής έχουν δικαίωμα αυτόνομης δραστηριοποίησης τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερομένους, τομείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:

α. Στην εκπόνηση και επίβλεψη με οποιαδήποτε μέθοδο: τοπογραφικών μελετών ή/και εφαρμογών μελετών που συνδέονται με τα αναπτυξιακά έργα ή/και την κατασκευή τεχνικών έργων, κτηματογραφικών μελετών, γεωδαιτικών και μελετών φωτογραμμετρίας και όρασης υπολογιστών και τηλεπισκόπισης, χαρτογραφικών, γεωπληροφορικής, κτηματολογικών, πολεοδομικών, ρυμοτομικών και χωροταξικών μελετών καθώς και μελετών, χρονικού προγραμματισμού, οικονομοτεχνικών, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελετών συγκοινωνιακών, οδοποιίας, μεταφορικών μέσων, υδραυλικών και λιμενικών έργων και λοιπών συναφών πράξεων και δραστηριοτήτων οι οποίες εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ.

β. Στην εκτέλεση με οποιαδήποτε μέθοδο, τοπογραφικών και κτηματογραφικών εργασιών, εργασιών αποτυπώσεων, χαράξεων και πράξεων αναλογισμού, εργασιών που αφορούν την δόμηση και συντήρηση βάσεων χωρικών δεδομένων σε περιβάλλον Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) καθώς και χαρτογραφήσεων και εργασιών εκτίμησης αξιών ακινήτων.

γ. Στη σύνταξη και υπογραφή πάσης φύσεως τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ή από όποιο άλλο δίκτυο απαιτηθεί. δ. Στην κατασκευή και επίβλεψη έργων οδοποιίας καθώς και λιμενικών και υδραυλικών έργων.

Άρθρο 9

Πτυχιούχοι Μηχανικοί Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι του πρώην Τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων και των νυν Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ με κατεύθυνση Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης ΤΕ οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίμων σχολών της ημεδαπής με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωμα αυτόνομης δραστηριοποίησης τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερομένους, τομείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες: α. Στη διαχείριση του περιβάλλοντος χώρου, τον σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο των συστημάτων παραγωγής και εκμετάλλευσης ανακαίνισης και αποκατάστασης οικοδομικών έργων και την αξιοποίηση τους οικοδομήσιμης γης μέσα στα παραπάνω πλαίσια. β. Στις αποτυπώσεις καιτεκμηριώσεις αρχιτεκτονικών κτιριακών έργων, σύγχρονων και ιστορικών, με συμβατικές ή νέες τεχνικές μεθόδους.

γ. Στη σύνταξη Αρχιτεκτονικής μελέτης και επίβλεψης Κτιριακών 'Εργων και Ειδικών Κτιρίων.

δ. Στην σύνταξη και υπογραφή τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ή από όποιο άλλο δίκτυο απαιτηθεί, για την έγκριση και άδεια δόμησης, χωρική μεταβολή, δικαιοπραξίες, πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού, χάραξη οικοπέδων, γηπέδων, οικοδομών, καθορισμό οικοδομικών γραμμών.

ε. Στη σύνταξη μελετών, την επίβλεψη και εφαρμογή ανακαίνισης και αποκατάστασης σύγχρονων κτιρίων, καθώς και στη σύνταξη, την επίβλεψη και εφαρμογή αρχιτεκτονικών μελετών κτιρίων, καθώς και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων, οι οποίες εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ, κατεύθυνσης Μηχανικού Μορφολογίας και Αναστήλωσης ΤΕ. Στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών συντήρησης και αποκατάστασης των δομικών υλικών κτιριακών

στ. Στη σύνταξη μελετών, την επίβλεψη και την εφαρμογή ανακαίνισης και αποκατάστασης ιστορικών, διατηρητέων, παραδοσιακών, παλαιών και λαϊκότροπων κτιρίων, οικισμών και συνόλων.

ζ. Στη σύνταξη και επίβλεψη των στατικών μελετών που θα συνοδεύουν τα παραπάνω κτιριακά έργα. η. Στη σύνταξη μελετών, την επίβλεψη και την εφαρμογή παθητικής πυροπροστασίας των αναγκαίων υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση- αποχέτευση οικοδομών) ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και ενεργειακής κατάταξης τους και των αναγκαίων τοπογραφικών εργασιών που αφορούν τα οικοδομικά που δικαιούνται να μελετούν. Ο. Στην επίβλεψη και στην κατασκευή όλων των παραπάνω έργων που δύνανται να μελετούν. 

Άρθρο 10

Πτυχιούχοι Κλωστοϋφαντουργοί Μηχανικοί

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας και του νυν Τμήματος Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίμων σχολών της ημεδαπής με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωμα αυτόνομης δραστηριοποίησης τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερομένους, τομείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:

α. Εμπορία και διαφήμιση πρώτων υλών, υλικών, ετοίμων προϊόντων και μηχανημάτων επεξεργασίας και παραγωγής ειδών του κλάδου τους κλωστοϋφαντουργίας, σχεδιασμός, εμπορία και παραγωγή ετοίμου ενδύματος.

β. Εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων με κατάλληλη πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας καιτομείς του κλάδου τους κλωστοϋφαντουργίας και έτοιμου ενδύματος.

γ. Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψη κατασκευής ή επέκτασης μονάδων κλωστοϋφαντουργίας και έτοιμου ενδύματος.

δ. Παραγωγή χρωμάτων κλωστοϋφαντουργίας, χημικός και ποιοτικός έλεγχος, βαφή κλωστοϋφαντουργικών ινών, νημάτων, υφασμάτων και ετοίμου ενδύματος, τυποβαφή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

ε. Διαμόρφωση και εφαρμογή γενικών και ειδικών προγραμμάτων ανάπτυξης σε τομείς τους κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, στελέχωση οργανισμών που σχετίζονται με την κλωστοϋφαντουργία καιτο έτοιμο ένδυμα.

στ. Ανάπτυξη ή συμμετοχή στην ανάπτυξη πρώτων υλών, υλικών και παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ετοίμου ενδύματος, έρευνα και εφαρμογή τους σύγχρονης τεχνολογίας πάνω σε ειδικούς τομείς τους κλωστοϋφαντουργίας, οργάνωση και διοίκηση κλωστοϋφαντουργικών έργων/εργασιών/επιχειρήσεων του κλάδου, εκπαίδευση σύμφωνα με τους ισχύουσες διατάξεις. 

ζ. Μηχανικό και χημικό εξευγενισμό κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. η. Εντοπισμό ή και επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα χαρακτηριστικά ποιότητας και την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

Θ. Συντονισμό και καθορισμό προγραμμάτων παραγωγής και αγοράς πρώτων υλών και μηχανημάτων σε μονάδες κλωστηρίων, υφαντηρίων, πλεκτηρίων, φινιστηρίων, βαφείων, τυποβαφείων, ταπητουργείων, σχοινοποιείων, παραγωγής ετοίμου ενδύματος, καθώς και εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου ποιότητας προϊόντων και πρώτων υλών κλωστοϋφαντουργίας.

ι. Εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας ανάπτυξης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ή μεθόδων.

ια. Σχεδιασμό, οργάνωση και διεύθυνση παραγωγικών διαδικασιών σε μονάδες κλωστοϋφαντουργίας και έτοιμου ενδύματος.

ιβ. Σχεδιασμό, οργάνωση και διεύθυνση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

Άρθρο 11

Πτυχιούχοι Μηχανικοί Οχημάτων

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τμήματος Οχημάτων και του νυν Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιοϋχοι ισοτίμων σχολών της ημεδαπής με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωμα αυτόνομης δραστηριοποίησης τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερομένους, τομείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:

α. Διακίνηση και εμπορία, έλεγχο λειτουργίας, μεθοδευμένη συντήρηση, μελέτη, επίβλεψη μελέτης, επισκευή, ανακατασκευή, κατασκευή και μετατροπή ή μετασκευή κάθε τύπου οχήματος (αυτοκίνητα, μηχανές, μοτοποδήλατα, γεωργικά μηχανήματα κλπ) ή ρυμουλκούμενου οχήματος, αυτοκινούμενου ή μη, συμπεριλαμβανομένου και του κινητήρα.

β. Πραγματογνωμοσύνες, μελέτη και επίβλεψη διαφόρων υποσυστημάτων οχήματος, συμπεριλαμβανομένης τους σχεδίασης, βελτιστοποίησης και ανάλυσης τους λειτουργίας τους σε επίπεδο θεωρητικό και εργαστηριακό, προδιαγραφών συντήρησης, επισκευής, ανακατασκευής, κατασκευής, μετατροπής ή μετασκευής κάθε τύπου οχήματος (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, κλπ) ή ρυμουλκούμενου οχήματος, αυτοκινούμενου ή μη, συμπεριλαμβανομένου και του κινητήρα. γ. "Ερευνα και εφαρμογή τους σύγχρονης τεχνολογίας πάνω σε ειδικούς τομείς σχεδιασμού, ελέγχου λειτουργίας και ποιοτικού ελέγχου υλικών, καθορισμού επίδοσης, παραγωγής νέου τύπου οχήματος (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, κλπ) ή ρυμουλκούμενου οχήματος, αυτοκινούμενου ή μη, συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα και των σχετικών μηχανικών μερών και λοιπών παρελκόμενων εξαρτημάτων.

δ. Διεξαγωγή περιβαλλοντολογικών μετρήσεων σε θέματα ρύπανσης και πρόληψης ρύπανσης περιβάλλοντος καθώς και εξοικονόμησης ενέργειας σε οχήματα.

ε. Εφαρμογή και αξιοποίηση οποιασδήποτε αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καθώς τους και οποιασδήποτε τεχνολογίας συμβατικών, ανανεώσιμων, νέων πηγών ενέργειας και εναλλακτικών καυσίμων σε οχήματα. στ. Διοίκηση, σχεδιασμός, μελέτη, εγκατάσταση γραμμών παραγωγής οχημάτων (αυτοκινούμενων ή μη, σταθερής τροχιάς ή μη), επιμέρους τμημάτων αυτών, κινητήρων και πρόσθετων μηχανισμών.

2. Ειδικότερα, οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της παρ. 1 του παρόντος άρθρου έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως υπεύθυνα στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα και με την προηγούμενη παράγραφο, σε όλο το φάσμα των έργων και εργασιών που σχετίζονται με τα οχήματα, ενδεικτικά στα ακόλουθα αντικείμενα και δραστηριότητες:

α. Εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης, επίβλεψη λειτουργίας, κατασκευή και συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και αξιολόγησης ασφάλειας του οχήματος. Χειρισμός, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων. 

β. Εκπόνηση και επίβλεψη όλων των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρονικών μελετών που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων, καθώς και των απαραίτητων μελετών ηχομόνωσης και περιβαλλοντικής προστασίας.

γ. Επισκευή, συντήρηση, ανακατασκευή, μετατροπή ή μετασκευή, κατασκευή και γενικά τεχνικός έλεγχος για τον εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπά μεγέθη που αφορούν τη λειτουργία ή την παραγωγή αυτοκινούμενου ή μη οχήματος, συμπεριλαμβανομένου και του κινητήρα.

δ. Βιομηχανική παραγωγή, μελέτες και επιβλέψεις μετατροπής ή μετασκευής, ανακατασκευής, κατασκευής κάθε τύπου οχήματος ή ρυμουλκούμενου οχήματος, αυτοκινούμενου ή μη, και του τεχνικού ελέγχου αυτών.

ε. Επίβλεψη επισκευής, συντήρησης, ανακατασκευής, μετατροπής ή μετασκευής, κατασκευής κάθε τύπου οχήματος, συμπεριλαμβανομένου και του κινητήρα.

στ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης μετατροπής ή μετασκευής, ανακατασκευής, κατασκευής κάθε τύπου οχήματος ή ρυμουλκούμενου οχήματος, αυτοκινούμενου ή μη, και του τεχνικού ελέγχου αυτών.

ζ. 'Ερευνα και εφαρμογή τους σύγχρονης τεχνολογίας πάνω σε ειδικούς τομείς έργων και εργασιών, τη διεύθυνση έργων και εργασιών, με δικαίωμα υπογραφής και ανάλογα με την υπάρχουσα σε κάθε περίπτωση τεχνογνωσία/εμπειρία, για κάθε τύπο οχήματος. η. Μελέτη, πραγματογνωμοσύνη και εκτίμηση ζημιών, καθώς και υπολογισμό κυβισμού κινητήρων, τους και συμμετοχή σε κάθε φύσης Θεσμοθετημένη Επιτροπή που έχει σχέση με οχήματα.

θ. Εξεταστικές επιτροπές για την έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος, για την επίβλεψη και εκτέλεση τους συντήρησης και επισκευής των παραπάνω οχημάτων. ι. Εξεταστικές επιτροπές για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκγύμνασης υποιμηφίων οδηγών και άδειας οδήγησης οχημάτων.

ια. Επιτροπές τεχνικού ελέγχου των παραπάνω οχημάτων. Ιβ. Όλο το Φάσμα εργασιών που αφορούν τον Τεχνικό 'Ελεγχο των οχημάτων ως υπεύθυνοι ΚΤΕΟ. Ιγ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων Οχημάτων, εκτίμησης και γνωμοδότησης σε κάθε περίπτωση Δημόσιου ή Ιδιωτικού ενδιαφέροντος

3. Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να οργανώνουν και να λειτουργούν συνεργεία οχημάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 παρ. 4 ταυ Ν.1575/85 (ΦΕΚ 207Α) χωρίς προϋποθέσεις. 

Άρθρο 12

Πτυχιούχοι Μηχανικοί Αεροσκαφών

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τμήματος Τεχνολογίας Αεροσκαφών και του νυν Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίμων σχολών της ημεδαπής με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν ακολουθήσει, έχουν δικαίωμα αυτόνομης δραστηριοποίησης τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερομένους, τομείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:

Ι. Κατεύθυνση Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών

α. Την επίβλεψη περιοδικής και έκτακτης συντήρησης, συναρμολόγησης, επιθεώρησης, ελέγχου, δοκιμής και επισκευής των τμημάτων τους δομής, των μηχανικών συστημάτων και των συστημάτων ισχύος του αεροσκάφους ή ιπτάμενης συσκευής, με σκοπό τη διασφάλιση τους αεροπλοϊμότητάς του και τους δυνατότητας για πλήρη πτητική εκμετάλλευση.

β. Τη συμμετοχή σε προγράμματα πτητικών δοκιμών, με σκοπό την πιστοποίηση τους αεροπλοϊμότητας αεροσκαφών και λοιπών ιπτάμενων συσκευών, ως τους τα αναφερόμενα στο εδάφιο Ια συστήματα, καθώς και τη μέτρηση/αξιολόγηση των πτητικών χαρακτηριστικών και επιδόσεών τους.

γ. Τη συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν τομείς συναφείς με την αεροναυπηγική επιστήμη και τεχνολογία. 

δ. Την ανάλυση και σύνταξη τεχνικών μελετών, οδηγιών και αναφορών σε Θέματα και τομείς σχετικούς με τα προαναφερόμενα στο εδάφιο Ια συστήματα. ε. Τη γενική και μερική επισκευή, επιθεώρηση, τροποποίηση, μετασκευή και κατασκευή μειζόνων και ελασσόνων συγκροτημάτων αεροσκαφών και λοιπών ιπτάμενων κατασκευών των προαναφερόμενων συστημάτων. στ. Τη σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση και τροποποίηση προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών που αφορούν τους τομείς τους κατεύθυνσης. ζ. Την ανάλυση και σύνταξη Τεχνικών Μελετών-Οδηγιών-Αναφορών, σε θέματα που αφορούν τους τομείς τους κατεύθυνσης. η. Την ανάληψη, υλοποίηση, επίβλεψη, αξιολόγηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης αυτοδύναμα, που αφορούν τομείς συναφείς με την αεροναυπηγική επιστήμη και τεχνολογία.

ΙΙ. Κατεύθυνση Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Οργάνων Αεροσκαφών α. Την επίβλεψη περιοδικής και έκτακτης συντήρησης, συναρμολόγησης, επιθεώρησης, ελέγχου, δοκιμής και επισκευής των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, πληροφοριακών, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και των συστημάτων αυτοματισμού αεροσκαφών και λοιπών πτητικών συσκευών, με σκοπό τη διασφάλιση τους αεροπλοϊμότητάς τους και τους δυνατότητας για πλήρη πτητική εκμετάλλευση.

β. Τη συμμετοχή σε προγράμματα πτητικών δοκιμών, με σκοπό την πιστοποίηση τούς αεροπλοϊμότητας αεροσκαφών και λοιπών πτητικών συσκευών, ως τους τη λειτουργία των προαναφερόμενων στο εδάφιο ΙΙα συστημάτων.

γ. Τη συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που αφορούν τομείς συναφείς με την αεροναυπηγική επιστήμη και τεχνολογία.

δ. Την ανάλυση και σύνταξη τεχνικών μελετών, οδηγιών και αναφορών σε θέματα και τομείς σχετικούς με τα προαναφερόμενα στο εδάφιο ΙΙα συστήματα. ε. Τη γενική και μερική επισκευή, επιθεώρηση, τροποποίηση, μετασκευή και κατασκευή μειζόνων και ελασσόνων συγκροτημάτων αεροσκαφών και λοιπών πτητικών συσκευών των προαναφερόμενων στο εδάφιο ΙΙα συστημάτων. στ. Τη σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή, τυποποίηση και τροποποίηση προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών που αφορούν στα προαναφερόμενα στο εδάφιο ΙΙα συστήματα. ζ. Την ανάλυση και σύνταξη τεχνικών μελετών, οδηγιών και αναφορών σε θέματα και τομείς σχετικούς με τα προαναφερόμενα στο εδάφιο ΙΙα συστήματα. η. Την ανάληψη, υλοποίηση, επίβλεψη, αξιολόγηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης αυτοδύναμα, που αφορούν τομείς συναφείς με την αεροναυπηγική επιστήμη και τεχνολογία. 

Άρθρο 13

Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τμήματος Τεχνολογίας πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και του νυν Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ με κατεύθυνση Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίμων σχολών της ημεδαπής με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωμα αυτόνομης δραστηριοποίησης τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς στους εξής, ενδεικτικά αναφερομένους, τομείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:

Α. "Ερευνα, Εξόρυξη, Παραγωγή ΥΑ

Α.1 Σε όλα τα στάδια της γεωλογικής και γεωφυσικής έρευνας για την ανεύρεση πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Α.2 Στο σύνολο της διατρητικής διαδικασίας, μελέτη, επίβλεψη χερσαίων και υποθαλάσσιων γεωτρήσεων μεγάλου βάθους (ερευνητικών και παραγωγικών).

Α.3 Σε όλα τα στάδια της παραγωγής υδρογονανθράκων πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής ανάκτηση. 

Α.4 Στο τομέα της γεωλογίας και υδρογεωλογίας περιλαμβανομένων και των σχετικών γεωτρήσεων, καθώς και στην έρευνα και εκμετάλλευση γεωθερμικών πηγών. Αναλαμβάνουν την μελέτη, επίβλεψη μελέτης, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας των έργων αυτών.

Β. Μεταφορά Αποθήκευση και Διανομή ΥΑ Σε όλα τα στάδια διακίνησης (μεταφοράς και αποθήκευσης) καθώς και διανομής και παροχής αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου, πετρελαιοειδών, υγρών και αερίων καυσίμων Υ/Α, βιοκαυσίμων, καθώς και συναφών προϊόντων, υποπροϊόντων και παραγώγων αυτών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Στην αυτοδύναμη, εκπόνηση μελετών, επίβλεψη υλοποίησης μελετών και επίβλεψη κατασκευής έργων που αφορούν

Β.1 δίκτυα μεταφοράς διανομής και παροχής πετρελαίου και φυσικού αερίου, υγρών και αερίων καυσίμων Υ/Α και συναφών προϊόντων,

Β.2 εγκαταστάσεις μεταφοράς, αποθήκευσης, διανομής, και τελικής χρήσης καυσίμων Υ/Α, προϊόντων πετρελαίου και φυσικού αερίου, εγκαταστάσεων παραγωγής βιοκαυσίμων και συναφών προϊόντων, καθώς και των θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.

Β.3 συντήρηση, επισκευή και λειτουργία των μηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων των μονάδων μεταφοράς, αποθήκευσης, και διανομής καυσίμων.

Β.4 έλεγχο ασφάλειας μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Γ. Διύλιση Επεξεργασία και Χρήση ΥΑ Στον τομέα της διύλισης και επεξεργασίας ΥΑ σε όλα τα επιμέρους πεδία του τομέα

Γ.1 Στην εκπόνηση μελετών, στην επίβλεψη μελετών και στην επίβλεψη έργων εξευγενισμού καυσίμων Υ/Α, διεργασιών διύλισης, αναβάθμιση προϊόντων πετρελαίου, τελικών καυσίμων και λιπαντικών, καθώς και των καταλυτικών διεργασιών που σχετίζονται με τη βιομηχανία καυσίμων και βιοκαυσίμων.

Γ.2 Στη εκπόνηση μελετών ιδιοτήτων πετρελαιοειδών, καθώς και στη μοντελοποίηση και προσομοίωση φυσικών και χημικών διεργασιών διύλισης.

Γ.3 Στην εκπόνηση μελετών, επίβλεψη μελετών και ανάληψη της τεχνικής ευθύνης για τη λειτουργία, τη συντήρηση, τον ανασχεδιασμό, καθώς και μελετών αστοχίας και πραγματογνωμοσύνης στη βιομηχανία καυσίμων, λιπαντικών και βιοκαυσίμων.

Γ.4 Σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου υγρών και αερίων καυσίμων Υ/Α, παραγώγων Υ/Α, καθώς και συναφών προϊόντων, υλικών και διεργασιών όπου μπορούν να καλύπτουν τις υποχρεώσεις των οργανισμών αυτών απέναντι στο νόμο για τη λειτουργία τους στα πεδία της ειδικότητά τους ή/και σε παρεμφερή πεδία.

Γ.5 Σε όλες τις δραστηριότητες της χημικής βιομηχανίας που σχετίζονται με την έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή προϊόντων και υλικών που έχουν ως πρώτη ύλη τους Υ/Α (πολυμερή, συνθετικά). Εκπονούν και επιβλέπουν τις μελέτες σχεδιασμού των μονάδων αυτών αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλες ομάδες μηχανικών και αναλαμβάνουν την τεχνική ευθύνη της επίβλεψης κατασκευής, λειτουργίας και της συντήρησης.

Γ.6 Στο σχεδιασμό, στην εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης, στην επίβλεψη κατασκευής έργων μηχανολογικών εγκαταστάσεων μονάδων παραγωγής Θερμικής ενέργειας από υγρά και αέρια καύσιμα προϊόντα πετρελαίου και καυσίμων Υ/Α, καθώς και εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού, ατμολεβήτων και δικτύων ατμού. Επιβλέπουν αυτοδύναμα την εκτέλεση αυτών των έργων και αναλαμβάνουν τη λειτουργία και συντήρηση τους.

Γ.7 Στην εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης, επίβλεψη και κατασκευή έργων εγκαταστάσεων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας συστημάτων ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συστημάτων συμπαραγωγής ενέργειας , καθώς και έργων ενεργειακής επιθεώρησης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων.

Γ.8 Στους τομείς προστασίας περιβάλλοντος με τη σύνταξη περιβαλλοντικών μελετών σε όλο το φάσμα έρευνας, παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης, τελικής διάθεσης και χρήσης υγρών και αερίων καυσίμων Υ/Α, συναφών προϊόντων και παραγώγων αυτών καθώς και τη σύνταξη μελετών και διαδικασιών απορρύπανσης και επίβλεψης κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης μονάδων διαχείρισης ρυπαντικών φορτίων και μονάδων ανακύκλωσης. Απασχολούνται ως Επιθεωρητές  περιβάλλοντος στην αξιολόγηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενεργειακών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας

Γ.9 Στην εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης, επίβλεψης κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων ασφάλειας και πυροπροστασίας. Καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του μηχανικού ασφαλείας σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της ειδικότητας τους.

Γ.10 Στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, σχετικών μετον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων τους 

Άρθρο 14

Πτυχιούχοι Ναυπηγοί Μηχανικοί

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τμήματος Ναυπηγικής και του νυν Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίμων σχολών της ημεδαπής με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών έχουν δικαίωμα αυτόνομης δραστηριοποίησης τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερομένους, τομείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:

α. Εμπορία, διαφήμιση, εκμετάλλευση, αντιπροσώπευση, λειτουργία: πλοίων και πλωτών μέσων, υλικών και ειδών εξοπλισμού πλοίων, πλωτών μέσων, καθώς και ναυπηγικών εταιρειών.

β. Επίβλεψη: Επισκευής, μετασκευής, κατασκευής πλοίων και αντίστοιχων πλωτών μέσων, υφισταμένων ή ναυπηγούμενων.

γ. Εκπόνηση μελέτης που αφορά: (i) Την επίβλεψη επισκευής, μετασκευής, κατασκευής πλοίων και πλωτών μέσων, υφισταμένων ή ναυπηγούμενων, (ii) Τη συμμετοχή στον σχεδιασμό εργαστηρίων και λοιπών παραγωγικών τμημάτων Ναυπηγικών μονάδων.

δ. Συμμετοχή σε συλλογικές και ομαδικές εργασίες στα πλαίσια τεχνικών έργων που σχετίζονται με την Ναυπηγική Βιομηχανία και Ναυτιλιακές εταιρείες.

ε. "Ερευνα, ανάπτυξη και καινοτομία σε κάθε τομέα της Ναυπηγικής επιστήμης. στ. Συμμετοχή σε Επιτροπές και Θεσμοθετημένα Όργανα ελέγχου και επιθεωρήσεων, ως ορίζεται με τις ισχύουσες κάθε φορά Διατάξεις, Κανονισμούς και Διεθνείς Συμβάσεις περί έκδοσης Ναυπηγικών Εγγράφων (Νηογνώμονες, Ναυτιλιακές Εταιρείες, Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων και Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων).

ζ. Μελέτη, επίβλεψη μελέτης, επίβλεψη επισκευής, μετασκευής και κατασκευής πάσης φύσεως πλοίων ανεξαρτήτως μεγέθους και αντίστοιχων πλωτών μέσων, υφισταμένων ή ναυπηγούμενων.

η. Μελέτη και επίβλεψη εγκαταστάσεων εξοπλισμού πλοίων και αντίστοιχων πλωτών μέσων αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με Μηχανικούς άλλης ειδικότητας, ίδρυση ή συμμετοχή στην ίδρυση και λειτουργία γραφείων μελετών, καθώς και ναυπηγικών εργαστηρίων και μονάδων, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με Μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων, με σκοπό τη μελέτη και επίβλεψη ναυπηγικών επισκευών, μετασκευών και κατασκευών, για σκάφη που ναυπηγούνται ή έχουν ναυπηγηθεί.

Θ. Συμμετοχή σε Επιτροπές και λοιπά θεσμοθετημένα Όργανα που καθορίζουν ή ελέγχουν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και νομικές υποχρεώσεις των Ναυπηγικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. ι. Μελέτη, σχεδίαση, επίβλεψη, κατασκευή, μετασκευή, συντήρηση και επισκευή μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πλοίων και πλωτών κατασκευών. κ. Αυτοδύναμη ανάληψη μετρήσεων ηλεκτρικών μονώσεων Πλοίων (Meggertest), Ειδικής κατανάλωσης καυσίμου, ισχύος, ροπής, ώσης και αερίων ρύπων κύριων και βοηθητικών μηχανημάτων πλοίου και πλωτών μέσων. 

Άρθρο 15

Πτυχιούχοι Μηχανικοί Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος και του νυν Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ με κατεύθυνση Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.! με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίμων σχολών της ημεδαπής με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωμα αυτόνομης  δραστηριοποίησης τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερομένους, τομείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:

α. Μελέτη, επίβλεψη μελέτης, επίβλεψη κατασκευής, κατασκευή, επίβλεψη λειτουργίας έργων και εργασιών που αφορούν στην ανίχνευση και εντοπισμό των φυσικών πόρων {ορυκτών πρώτων υλών, υδρογονανθράκων} μεταλλοφόρων ζωνών και κοιτασμάτων, την κατασκευή τεχνικών έργων με όλες τις σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης, αναγνώρισης, ανάλυσης και επεξεργασίας δειγμάτων.

β. Σχεδιασμό, μελέτη και επίβλεψη μελέτης, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, γενικά, των πάσης φύσεως μεταλλευτικών έργων και εργασιών, της επιφανειακής και υπόγειας εξόρυξης με κάθε μέσο και της αυτοματοποίησης και μηχανοποίησης της εκμετάλλευσης, επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας και επεξεργασία των πάσης φύσεως ορυκτών πόρων, υδρογονανθράκων και γεωθερμικών πεδίων σε υπόγειες και υπαίθριες εκμεταλλεύσεις.

γ. Μελέτη, επίβλεψη μελέτης, επίβλεψη κατασκευής, κατασκευή έργων και εργασιών που αφορούν στην αξιολόγηση, επεξεργασία, παραγωγή, εμπλουτισμό και ποιοτικό έλεγχα των βιομηχανικών και αδρανών ορυκτών, μεταλλευμάτων και ενεργειακών πρώτων υλών και στη συνέχεια στην οργάνωση της μεταφοράς, αποθήκευσης, διακίνησης και επεξεργασίας αυτών.

δ. Μελέτη, επίβλεψη μελέτης, κατασκευής και κατασκευή γεωτεχνικών έργων, όπως εκσκαφές σηράγγων, φρεάτων, Θεμελιώσεις γεωτεχνικών έργων, ευστάθεια πρανών, εκβραχισμοί, διακίνηση αδρανών υλικών, αξιοποίηση και διαχείριση υδατικών πόρων.

ε. Ανάληψη των απαραίτητων συμπληρωματικών έργων, εργασιών και κατασκευών στους μεταλλευτικούς χώρους όπως: Τοπογραφικές εργασίες, οδοποιίες, γεωτεχνικές, εδαφομηχανικές, υδρολογικές και γεωλογικές εργασίες.

στ. Μελέτη, επίβλεψη μελέτης υπόγειων εγκαταστάσεων διαφόρων χρήσεων (αποθήκευση βιομηχανικών απορριμμάτων, ανακύκλωση και καθαρισμός δευτερογενών πρώτων υλών κ.λ.π.).

ζ. 'Ελεγχο ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μελέτη ατμοσφαιρικής διασποράς σε μεγάλες σημειακές και επιφανειακές πηγές.

η. Διαχείριση περιβάλλοντος με έμφαση στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος στα γεωτεχνικά και μεταλλευτικά έργα, του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα καιτη διαχείριση αποβλήτων μεταλλείων. Θ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων.

ι. Μελέτη και επίβλεψη οικονομοτεχνικών μελετών αξιοποίησης μεταλλείων και εκμετάλλευσης ορυκτών πρώτων υλών. 

Άρθρο 16

Πτυχιούχοι Μηχανικοί Αντιρρύπανσης

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τμήματος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και του νυν Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ με κατεύθυνση Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.! με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίμων σχολών της ημεδαπής με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωμα αυτόνομης δραστηριοποίησης τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερομένους, τομείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:

α. Οργάνωση, επίβλεψη, διεξαγωγή, επεξεργασία και αξιολόγηση μετρήσεων και πειραμάτων των παραγόμενων ρύπων.

β. Λειτουργία, έλεγχο και συντήρηση συστημάτων και διατάξεων περιορισμού ή διαχείρισης των παραγόμενων ρύπων. γ. Μελέτη, επίβλεψη μελέτης βελτιστοποίησης μεθόδων, διαδικασιών και εγκαταστάσεων ελέγχου της ρύπανσης.

δ. Εφαρμογή των σχετικών κανονισμών και νομοθετικών ρυθμίσεων, με σκοπό τον προγραμματισμό αναβάθμισης των συστημάτων αντιρρύπανσης. ε. Σύνταξη, επίβλεψη και αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. στ. Σχεδιασμό, εκπόνηση και επίβλεψη μελέτης, επίβλεψη κατασκευής, κατασκευή, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση πάσης φύσεως συστημάτων και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης (Χ.Υ.Τ.Α, βιολογικός καθαρισμός κ.λ.π.). 

ζ. Διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών που αναφέρονται σε συσκευές, συστήματα και εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης.

η. Εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, χρήση και εμπορία συσκευών διατάξεων και συστημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Μέτρηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της ρύπανσης.

θ. Παροχή οικονομικοτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου φορέα σε Θέματα ελέγχου της ρύπανσης. 

Άρθρο 17

Πτυχιούχοι Μηχανικοί Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του νυν Τμήματος Μηχανικών φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίμων σχολών της ημεδαπής με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωμα αυτόνομης δραστηριοποίησης τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερομένους, τομείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:

α. Καταγραφή, επεξεργασία και αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετρήσεων του ηλιακού, αιολικού, γεωθερμικού και υδατικού δυναμικού περιοχών.

β. Λειτουργία εργαστηρίων μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.

γ. Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών παρακολούθησης, πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

δ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών εντοπισμού με σύγχρονες γεωφυσικές και υδρογεωλογικές μεθόδους, αξιολόγηση υδατικών πόρων, καθώς και μελέτες σχετικές με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, της επιφάνειας του εδάφους και του υπεδάφους.

ε. Σύνταξη, ανάλυση και ερμηνεία Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) και την εφαρμογή γεωπληροφοριακών τεχνικών παρακολούθησης του δυναμικού των ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, της ποιότητας του περιβάλλοντος, του δυναμικού των υδατικών πόρων και των φυσικών καταστροφών.

στ. Μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή, επίβλεψη κατασκευής, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε). ζ. Σχεδιασμό, μελέτη, επίβλεψη μελέτης, κατασκευή και υποστήριξη μονάδων διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων.

η. Σχεδιασμό, μελέτη, επίβλεψη μελέτης, κατασκευή και υποστήριξη μονάδων επεξεργασίας και εμφιάλωσης νερού και εργαστηριακών μονάδων ποιοτικού ελέγχου υδατικών πόρων.

Θ. Σχεδιασμό, εκπόνηση μελετών και επίβλεψη έργων που αφορούν τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.

ι. Εκπόνηση και επίβλεψη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα έργα και τις εργασίες που καλύπτονται από το γνωστικό πεδίο του Πτυχιούχου Μηχανικού Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

ια. Σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, εκπόνηση και επίβλεψη μελετών σχετικών με τον σχεδιασμό έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων που καλύπτει το γνωστικό πεδίο του Πτυχιούχου Μηχανικού Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

Άρθρο 18

Πτυχιούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος και Οικολογίας

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τμήματος Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας και της νυν κατεύθυνσης Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίμων σχολών της ημεδαπής με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωμα αυτόνομης δραστηριοποίησης τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερομένους, τομείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:

α. Εκπόνηση μελέτης, επίβλεψη, κατασκευή και έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλες τις ομάδες των Μ.Π.Ε. 

β. Μελέτη, σχεδιασμός, επίβλεψη και εγκατάσταση περιβαλλοντικών και μετεωρολογικών παραμέτρων: ποιότητα αέρα-υδάτων, χημική ρύπανση, ηλεκτρομαγνητική ρύπανση - ακτινοβολία και θόρυβος - ηχορύπανση. γ. Εκπόνηση και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων προστατευόμενων περιοχών.

δ. Μελέτη, σχεδιασμό, επίβλεψη και εγκατάσταση μονάδων διάθεσης λυμάτων και μονάδων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.

ε. Μελέτη, επίβλεψη και εγκατάσταση ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης υδατικών πόρων και συστημάτων επεξεργασίας υδάτων.

στ. Ανάπτυξη, εφαρμογή, διατήρηση και επιθεώρηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

ζ. Συμμετοχή στην εκπόνηση, εφαρμογή και παρακολούθηση σχεδίων ανάπτυξης και εκμετάλλευσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, για βιώσιμη ανάπτυξη. 

Άρθρο 19

Πτυχιούχοι Μηχανικοί Βιοσυστημάτων

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του πρώην Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων και της νυν κατεύθυνσης Μηχανικοί Βιοσυστημάτων, οι κάτοχοι πτυχίων ισοτίμων προς τα πτυχία Τ.Ε.Ι με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, καθώς και οι πτυχιούχοι ισοτίμων σχολών της ημεδαπής με ειδικότητες αντίστοιχες ή συναφείς προς τους ανωτέρω, έχουν δικαίωμα αυτόνομης δραστηριοποίησης τους, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς, στους εξής, ενδεικτικά αναφερομένου ς, τομείς και δραστηριότητες, έργα και εργασίες:

α. Εκπόνηση μελέτης, σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση, επίβλεψη, συντήρηση, επισκευή, επιτήρηση λειτουργίας μονάδων, έργων, εγκαταστάσεων ως προς τις ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές, υδραυλικές και ψυκτικές εγκαταστάσεις, διατάξεις και μηχανισμούς καθώς και εγκαταστάσεις, διατάξεις και μηχανισμούς πυροπροστασίας, βιοδιεργασιών και αποχέτευσης.

β. Εκπόνηση μελέτης προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων. Εκπόνηση μελέτης διαχείρισης φυσικών πόρων , ανάπτυξης συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας, χαρακτηρισμού και πιστοποίηση της ποιότητας καθώς και διενέργεια αναλύσεων νερού, εδάφους, βιοϋλικών και τροφίμων.

γ. Εκπόνηση μελέτης και κατασκευή μηχανικών διατάξεων και μηχανισμών, μηχανημάτων Μ.Ε.Κ, οργάνων, εργαλείων.

δ. Εκπόνηση μελέτης, επίβλεψη, υλοποίηση και κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων.

ε. Εκπόνηση και επίβλεψη στατικών μελετών σε κτήρια και κατασκευές, σχετικών με την ειδικότητα.

στ. Στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών, εκπόνηση και επίβλεψη μελετών σχετικών με τον σχεδιασμό έργων και εργασιών των δραστηριοτήτων τους. 

Άρθρο 20

1. Οι ρυθμίσεις του πδ 346/1989 εφαρμόζονται και στους πτυχιούχους του Τμήματος που προέκυψε από μετονομασία του Τμήματος Ηλεκτρονικής των Τ.Ε.Ι.

2. Οι ρυθμίσεις του πδ 345/1989 εφαρμόζονται και στους πτυχιούχους του Τμήματος που προέκυψε από μετονομασία του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων των Τ.Ε.Ι.

3. Οι ρυθμίσεις του πδ 180/2008 εφαρμόζονται και στους πτυχιούχους του Τμήματος που προέκυψε από μετονομασία του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού των Τ.Ε.Ι.

4. Οι ρυθμίσεις του πδ 183/2008 εφαρμόζονται και στους πτυχιούχους των Τμημάτων που προέκυψαν από μετονομασία των Τμημάτων α} Πληροφορικής, β) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, γ) Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, δ) Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ε) Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, στ) Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ζ) Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, Θ) Βιομηχανικής Πληροφορικής των Τ.Ε.Ι.

5. Οι ρυθμίσεις του πδ 141/2003 εφαρμόζονται και στους πτυχιούχους του τμήματος που προέκυψε από μετονομασία του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής των Τ.Ε.Ι. 

Κεφάλαιο Δεύτερο

Άδεια άσκησης επαγγέλματος και συναφή θέματα 

Άρθρο 21

 1. Η άσκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στα άρθρα 2 έως 20 και του άρθρου 25 του παρόντος νόμου επιτρέπεται μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος . 2. Όσοι καταστούν Πτυχιούχοι Μηχανικοί μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αποκτούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά την επιτυχή συμμετοχή τους σε εξετάσεις, που διενεργούνται κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο και προκηρύσσεται με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού, τουλάχιστον 40 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής τους. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της άδειας που Θα χορηγείται, στην οποία οπωσδήποτε πρέπει να αναγράφεται ο όρος «Πτυχιούχος Μηχανικός» και η ειδικότητα του αδειούχου. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται στο ίδιο χρονικό διάστημα ορίζονται η επιτροπή που θα διενεργήσει τις εξετάσεις, ο χρόνος και ο τρόπος διεξαγωγής τους, τα προσκομιζόμενα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά, η συμμετοχή της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. στην οργανωτική υποστήριξη των εξετάσεων και κάθε άλλο Θέμα που αφορά τις εξετάσεις. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλεται αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, η οποία τα προωθεί στο κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο. Το άρθρο 107Α του ν.3669/2008 που προστέθηκε με το άρθρο 26 του ν.4233/2014 (Α'22) για τη λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ως υπηρεσίας μιας στάσης, εφαρμόζεται και στην παρούσα περίπτωση. 3. Όσοι είναι Πτυχιούχοι Μηχανικοί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αποκτούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά από σχετική αίτηση προς τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, στην οποία επισυνάπτεται βεβαίωση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. που αναφέρονται τα στοιχεία του αιτούντος, ο αριθμός μητρώου του ως μέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, η ειδικότητα, το Α.Ε.Ι. τεχνολογικού τομέα ή ισοτίμων σχολών , από το οποίο αποφοίτησε και η ημερομηνία λήψης του τίτλου σπουδών. Η βεβαίωση εκδίδεται μετά από αίτηση με επισυναπτόμενες φωτοτυπίες της ταυτότητας και του τίτλου σπουδών και, κατά περίπτωση απαιτουμένου πιστοποιητικού ισοτιμίας . Το άρθρο 107Α του ν.3669/2008 που προστέθηκε με το άρθρο 26 του ν.4233/2014 (Α'22) για τη λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ ως υπηρεσίας μιας στάσης, εφαρμόζεται και στην παρούσα περίπτωση. Με απόφαση τον κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της άδειας που Θα χορηγείται, στην οποία οπωσδήποτε πρέπει να αναγράφεται ο όρος «Πτυχιούχος Μηχανικός» και η ειδικότητα του αδειούχου. 

Άρθρο 22

Επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελιών που αφορούν επιμέρους δραστηριότητες των άρθρων 3 έως 20 και του άρθρου 25 του παρόντος νόμου και έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά οι κάτοχοι τους αποκτούν επιπλέον άδεια άσκησης επαγγέλματος κατά το άρθρο 21 του παρόντος νόμου. 

Κεφάλαιο Τρίτο Λοιπές διατάξεις 

Άρθρο 23

Για τους κατόχους άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος κατά τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος νόμου, προϋπόθεση για την έναρξη και παύση άσκησης επαγγέλματος στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κατά τα άρθρα 2 έως 20 και του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, για την εγγραφή τους σε ασφαλιστικούς φορείς και σε υφιστάμενα ή μέλλοντα να συσταθούν κάθε είδους Μητρώα στα οποία εγγράφονται Μηχανικοί, όπως εμπειρίας, επιθεωρητών, τεχνικά, επαγγελματικά, καθώς και για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες, αποτελεί η ιδιότητα του μέλους της Επαγγελματικής και Επιστημονικής "Ενωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ), η οποία υποχρεούται να τηρεί Μητρώο των Πτυχιούχων Μηχανικών, να ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο επ' αυτών και να χορηγεί βεβαιώσεις για την εν γένει επαγγελματική τους κατάσταση. 

Άρθρο 24

Για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος νόμου, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ υποχρεούται να τηρεί Μητρώο, να μεριμνά για την επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση και κατάρτιση, την επιμόρφωση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση τους. 

Άρθρο 25 

Τα σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Μηχανικών, των οποίων οι ειδικότητες δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας'Ερευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του οικείου Τμήματος, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος. 

Άρθρο 26

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται με την παράλληλη τήρηση της αρχής της επαγγελματικής ελευθερίας του άρθρου 1 του ν.3919/2011. 

Άρθρο 27

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου. 

Άρθρο 28

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αιτιολογική Έκθεση

Πρόταση Νόμου «Ρύθμιση επαγγελματικών δικαιωμάτων Πτυχιούχων Μηχανικών και άλλες διατάξεις » 

Αιτιολογική έκθεση Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών και των ισοτίμων με αυτά σχολών, καθώς και ο τρόπος άσκησής τους. "Ηδη από 30ετίας και πλέον (από την ψήφιση του ν.1404/1983), θεσπίστηκε η υποχρέωση της Πολιτείας να ρυθμίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των ανωτέρω, πλην όμως, η ρύθμιση αυτή δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και παραμένει εκκρεμής για το μεγαλύτερο μέρος των πτυχιούχων αυτών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από τις 28 ειδικότητες Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ που υπάρχουν, περιορισμένες ρυθμίσεις έχουν γίνει μόνο μια τους πτυχιούχους των Τμημάτων Τ.Ε.Ι Ηλεκτρονικής, Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, Πληροφορικής και συναφών με την Πληροφορική Τμημάτων. Κάποιες απόπειρες που έγιναν για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ άλλων Τμημάτων, με την υποβολή προτάσεων για έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, ουδέποτε ολοκληρώθηκαν. Δεδομένου ότι και για τα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που ιδρύθηκε με το ν.4521/2018 δεν έχουν εκδοθεί επαγγελματικά δικαιώματα, η πρόταση νόμου καλύπτει και τα Τμήματα αυτά εφόσον πρόκειται για αντίστοιχες ειδικότητες. Για ειδικότητες που δεν ρυθμίζονται με το νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται η ρύθμιση του άρθρου 25. 

Ενόψειτης ολιγωρίας της πολιτείας να ρυθμίσει το Θέμα αυτό, το Σ.τ.Ε, με αποφάσεις του, έκρινε και επιβεβαίωσε ότι η Πολιτεία έχει δέσμια υποχρέωση να προβεί στη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων αυτών. Πλέον τούτου, καταδίκασε το Ελληνικό Δημόσιο σε αποζημίωση ακριβώς λόγω αυτής της ολιγωρίας. Η Πολιτεία, δηλαδή, οι έλληνες φορολογούμενοι, έχουν δαπανήσει υπέρογκα ποσά για την εκπαίδευση των Πτυχιούχων Μηχανικών των Τ.Ε.Ι και ισότιμων σχολών, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει ρυθμίσει, ως όφειλε, τα επαγγελματικά δικαιώματα τους. Αυτή η παράλειψη της Πολιτείας έχει επιφέρει πολύ σοβαρές συνέπειες και έχει δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων όχι μόνο στη συγκεκριμένη ομάδα των επαγγελματιών, οι οποίοι είναι ουσιαστικά σε κατάσταση επαγγελματικής ομηρίας, αλλά και στους μελλοντικούς πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι και στις οικογένειές τους λόγω της ανεπίτρεπτης ανασφάλειας και σύγχυσης ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένο επάγγελμα. Η παράλειψη αυτή της Πολιτείας έχει προκαλέσει επίσης διενέξεις στο τεχνικό κόσμο της Χώρας και προσφυγές στα δικαστήρια με σοβαρές επιπτώσεις στις συναλλαγές, αλλά και στην οικονομία και το δημόσιο συμφέρον. Η ρύθμιση με π.δ. αποδείχτηκε αδύνατη και, επομένως, οφείλει η Πολιτεία με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις να οριοθετήσει με σαφήνεια και χωρίς αμφιβολίες τα επαγγελματικά δικαιώματα των παραπάνω Πτυχιούχων Μηχανικών σύμφωνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης και τις ανάγκες της αγοράς και της οικονομίας. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί και να τεθεί τέλος στα χρονίζοντα προβλήματα που αναφέρθηκαν, το παρόν νομοσχέδιο περιέχει τις ακόλουθες επιμέρους ρυθμίσεις: Με το άρθρο 1 καθορίζεται η έννοια του «Πτυχιούχου Μηχανικού», η έκταση εφαρμογής των διατάξεων του νομοσχεδίου και η τήρηση των ρυθμίσεων του π.δ.38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005» Με το άρθρο 2 Θεσπίζονται κοινές, για όλους τους Πτυχιούχους Μηχανικούς, επαγγελματικές δραστηριότητες. Με τα άρθρα 3 έως και 19 ρυθμίζονται συγκεκριμένες, ενδεικτικά πάντως αναφερόμενες, για κάθε ειδικότητα, δραστηριότητες, πράξεις, εργασίες και ενέργειες που αποτελούν συγκεκριμένες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες, εκδηλώσεις των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. 

Με το άρθρο 20 καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής των σε αυτό αναφερομένων προεδρικών διαταγμάτων. Με το άρθρο 21 Θεσπίζεται η απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζει τα προτεινόμενο νομοσχέδιο και ρυθμίζει τα βασικά Θέματα για τον τρόπο απόκτησής, της παρέχοντας κατά τα λοιπά εξουσιοδότηση στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό για περαιτέρω ρυθμίσεις ειδικών Θεμάτων. Οι ρυθμίσεις ορίζονται διαφορετικά για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς που απέκτησαν το πτυχίο τους προ του προτεινομένου νόμου και γι' αυτούς που Θα το αποκτήσουν μετά τούτον. Με το άρθρο 22 Θεσπίζεται η δυνατότητα διατήρησης και των ήδη χορηγηθέντων επαγγελματικών αδειών ή βεβαιώσεων αναγγελιών των εκεί αναφερομένων προσώπων. Με το άρθρο 23 Θεσπίζεται η χορήγηση της σ" αυτό αναφερομένης βεβαίωσης ως προϋπόθεσης για την έναρξη και παύση άσκησης επαγγέλματος στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κατά τα άρθρα 2 έως και 20, για την εγγραφή στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών Ιδιωτικών ή Δημοσίων "Εργων, για την εγγραφή στα τηρούμενα Μητρώα Μελετητών Ιδιωτικών ή Δημοσίων"Εργων, για την εγγραφή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες δημοσίων έργων και εργασιών. Με το άρθρο 24 κατοχυρώνεται η αρμοδιότητα της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ για την τήρηση Μητρώου και την επιστημονική και επαγγελματική ενημέρωση και την εν γένει κατάρτιση των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ ως αναγκαίο και αναπόσπαστο τμήμα της επαγγελματική τους δραστηριοποίησης. Η ανάθεση αρμόδιοτήτων, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, στην Επαγγελματική Επιστημονική 'Ενωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ) αποβλέπει στη διασφάλιση των συμφερόντων των Πτυχιούχων Μηχανικών από έναν φορέα, ο οποίος αμιγώς και αποκλειστικώς θεραπεύει τα συμφέροντα αυτά. Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ λειτουργεί, ήδη, ως de facto επιμελητήριο, καθόσον έχουν παραχωρηθεί σ' αυτήν αρμοδιότητες από το κράτος, όπως η εκ του νόμου συμμετοχή της σε γνωμοδοτικά ή αποφασιστικά συλλογικά όργανα της Πολιτείας, ενώ, για την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Μηχανικών της κατηγορίας αυτής, η ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι υποχρεωτική. 

ΑΘήνα, 17 Οκτωβρίου 2018 

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΕΡΟΓΛΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ, 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ,

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

Κατατέθηκε, δύο μόλις μέρες μετά τη συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας στη Βουλή και το Μέγαρο Μαξίμου που πραγματοποίησε η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, πρόταση νόμου για τη «Ρύθμιση επαγγελματικών δικαιωμάτων Πτυχιούχων Μηχανικών και άλλες διατάξεις», η οποία απηχεί σε σημαντικό βαθμό και τις θέσεις της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, με την προσθήκη, ότι συγκεκριμένες διατάξεις της πρότασης νόμου των 6 Βουλευτών περιλαμβάνουν και τους Πτυχιούχους Μηχανικούς Πανεπιστημιακού Τομέα 4ετούς φοίτησης (μέχρι στιγμής του ΠΑΔΑ).

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανήκει σε έξι (6) Βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ), τους κ Βασίλειο Κεγκέρογλου (Γραμματέας της Κ.Ο. Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και Βουλευτή Ηρακλείου), Γεώργιο Δημήτριο Καρρά (Βουλευτή Β' Αθηνών), Μιχαήλ Τζελέπη (Βουλευτή Σερρών), Θεόδωρο Παπαθεοδώρου (Βουλευτή Αχαΐας), Γεώργιο Αρβανιτίδη (Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης) και Δημήτριο Κωνσταντόπουλο (Βουλευτή  Αιτωλίας και Ακαρνανίας).

Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 75 του Συντάγματος, η Βουλή υποχρεούται να διαβιβάσει κάθε πρόταση νόμου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει επιβάρυνση του προϋπολογισμού.

Μετά την έκθεση του Γ.Λ.Κ ο αρμόδιος Υπουργός πρέπει είτε να κάνει δεκτή την πρόταση νόμου, είτε όχι. Αν γίνει δεκτή, η Διάσκεψη Προέδρων της Βουλής πρέπει να αποφασίσει την ημερομηνία που θα εισαχθεί προς συζήτηση, όπου θα κληθούν ΟΛΟΙ οι Βουλευτές και φυσικά και τα κόμματα  να πάρουν θέση, για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες Έλληνες πολίτες και τις οικογένειες τους.

Η εν λόγω πρωτοβουλία, σε επίπεδο πολιτικής παρέμβασης, είναι σημαντική, διότι η πρόταση νόμου διευκολύνει όλους τους Βουλευτές και τα Κόμματα τους, καθώς και την Κυβέρνηση να επιδιώξουν, επιτέλους, την επίλυση ενός καίριου και χρόνιου ζητήματος, δηλαδή της ρύθμισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι (και ισοτίμων σχολών), για την απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματος τους με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο.

Στην περίπτωση αυτή, ελπίζουμε όλοι οι Βουλευτές, και ιδιαίτερα αυτοί της συμπολίτευσης, να υπερβούν κομματικές πειθαρχίες και συντεχνιακές πιέσεις, και να ψηφίσουν κατά συνείδηση, όπως άλλωστε έχουν δηλώσει ότι θα πράξουν ακόμα και Υπουργοί της Κυβέρνησης ακόμα και για ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος.

Καλούμε τους Βουλευτές ΟΛΩΝ των Κομμάτων να στηρίξουν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ή να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες, έστω και τώρα, ενάμιση χρόνο μετά την κοινοποίηση της πρότασης σχεδίου νόμου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στα κόμματα και σε όλους τους Βουλευτές. 

Η ευθύνη, πλέον, ανήκει στον Υπουργό Παιδείας και στην Κυβέρνηση που οφείλουν να φέρουν προς συζήτηση στη Βουλή την εν λόγω πρόταση νόμου. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβεβαιωθούν όσοι υποστηρίζουν ότι η Κυβέρνηση δεν επιθυμεί να δώσει “δίκαιη” λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα, και ότι είναι δέσμια συντεχνιακών αντιλήψεων στέκονται διαχρονικά εμπόδιο στην επίλυση ενός διαχρονικού προβλήματος.

Το αίτημα μας είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


5 1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 5.00 (2 ψήφοι)