Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη θέσης του πρώτου Πρύτανη και του πρώτου Αντιπρύτανη

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Προκήρυξη θέσης του πρώτου Πρύτανη και του πρώτου Αντιπρύτανη

Προκήρυξη θέσης του πρώτου Πρύτανη και του πρώτου Αντιπρύτανη για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η αυτοδυναμία των τριών Σχολών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) με την εκλογή Κοσμητόρων οδηγεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση αυτονόμησή του. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Διοικούσα Επιτροπή του ΑΠΚΥ όρισε Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής για τον διορισμό του πρώτου Πρύτανη και του πρώτου Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου. 


Δικαίωμα υποψηφιότητας για τις δύο θέσεις έχουν Καθηγητές τόσο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και άλλων Πανεπιστημίων, στη δεύτερη περίπτωση, οι επιλεγέντες θα διοριστούν ταυτοχρόνως σε μόνιμη θέση Καθηγητή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η προκήρυξη

Η Επιτροπή Αναζήτησης και Επιλογής των Πρώτων Πρυτανικών Αρχών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για τον διορισμό του πρώτου Πρύτανη και του πρώτου Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου.

Ο Πρύτανης είναι ο ανώτατος ακαδημαϊκός και εκτελεστικός αξιωματούχος του Πανεπιστημίου, έχει τη διαχείριση των τρεχουσών εργασιών του, προΐσταται των υπηρεσιών του, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου, και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του Πανεπιστημίου.

Ο Αντιπρύτανης αναπληροί τον Πρύτανη, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, έχει ευθύνη για τις οικονομικές υποθέσεις του Πανεπιστημίου και ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται σε αυτόν από τον Πρύτανη.

Η θητεία του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι τετραετής, ενώ επιπρόσθετα των καθηκόντων τους, επιτελούν διδακτικό και καθοδηγητικό έργο.

Ο πρώτος Πρύτανης και ο πρώτος Αντιπρύτανης διορίζονται από τη Διοικούσα Επιτροπή ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής, η οποία έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτόν από τη Διοικούσα Επιτροπή. Δικαίωμα υποψηφιότητας για τις δύο θέσεις έχουν Καθηγητές τόσο του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και άλλων Πανεπιστημίων· στη δεύτερη περίπτωση, οι επιλεγέντες θα διοριστούν ταυτοχρόνως σε μόνιμη θέση Καθηγητή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Απαιτήσεις-προϋποθέσεις:

1. Κατά την υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας σε Πανεπιστήμιο, αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία αυτό έχει την έδρα του, και σε ένα από τα εξής επιστημονικά πεδία:

α. Ανθρωπιστικές επιστήμες

β. Κοινωνικές-Οικονομικές-Νομικές Επιστήμες

γ. Φυσικές Επιστήμες

δ. Μαθηματικά και επιστήμες της πληροφορίας

ε. Επιστήμες Μηχανικού

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υπηκοότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να γνωρίζουν άπταιστα την ελληνική γλώσσα και να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή/και άλλης διεθνούς γλώσσας.

3. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: άριστες διοικητικές, οργανωτικές, ηγετικές και επικοινωνιακές ικανότητες· εμπειρία σε διοικητικές θέσεις ακαδημαϊκών ιδρυμάτων· σημαντικό ακαδημαϊκό έργο που να έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης· αποδεδειγμένες ικανότητες συνεργασίας σε ακαδημαϊκό περιβάλλον.

4. Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι καθηγητές που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας (δηλ. οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί από το έτος 1955 και εξής).

5. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν υπηρεσία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου από την 1.2.2018, εκτός και εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του υποψηφίου και της Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής

Απολαβές:

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές στη βαθμίδα του Καθηγητή (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού), με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι:

Καθηγητής (Κλίμακα Α15-Α16) €70.106,27 - €91.128,05

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία, τα επιδόματα και τις συντάξεις όσων επιλεγούν, εφαρμόζονται οι σχετικές νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στοιχεία αίτησης:

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν:

1. Σχετική Αίτηση, στην οποία θα σημειώνουν για ποιο από τα δύο αξιώματα θέτουν υποψηφιότητα (η ταυτόχρονη

υποβολή αίτησης και για τα δύο αξιώματα είναι επιτρεπτή)

2. Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας

3. Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει και τον κατάλογο δημοσιευμένου ερευνητικού έργου τους

4. Σύντομο Κείμενο Αυτοπεριγραφής (έως 500 λέξεις), στο οποίο θα καταγράφουν τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά

τους επιτεύγματα (διεθνείς διακρίσεις, συμμετοχή σε επιστημονικά σώματα ή σώματα ακαδημαϊκής διοίκησης,

συμβολή στην ίδρυση και λειτουργία ακαδημαϊκών θεσμών, τυχόν εμπειρία στην ανοικτή και εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κτλ.)

5. Κείμενο Σχεδιασμού (έως 1500 λέξεις), στο οποίο θα περιγράφουν:

α. τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους στην ηγεσία ενός νέου, δυναμικού Πανεπιστημίου

β. τα κριτήρια βάσει των οποίων θα έπρεπε να αξιολογηθεί η τετραετής θητεία τους κατά τη λήξη της

γ. τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για το αξίωμα για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα

6. Αντίγραφα των ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών

7. Στοιχεία επικοινωνίας.

Υποβολή αιτήσεων:

Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και να υποβάλλονται μόνο μέσω της Διαδικτυακής Πύλης

Εργοδότησης, στο σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 7 Ιουλίου 2017

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 10 Σεπτεμβρίου 2017, στις 12 τα μεσάνυχτα

Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής, δε θα γίνονται αποδεκτές. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκλαμβάνει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη φυσική παρουσία των υποψηφίων στην προσωπική συνέντευξη στην οποία ενδεχομένως θα κληθούν και δεν αναλαμβάνει το κόστος του ταξιδιού τους.

Για πληροφορίες που αφορούν σε διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον:

Καθηγητή Δημήτρη Ψάλτη, Πρόεδρο Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής φ/δι Κυπρούλας Κυπριανού

τηλ.: 0035722411635, η-ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 07:30 – 14:30

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr