Πανεπιστήμια-ΤΕΙ: Οι αλλαγές στις κατατακτήριες εξετάσεις

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμια-ΤΕΙ: Οι αλλαγές στις κατατακτήριες εξετάσεις

Αλλαγές στα Πανεπιστήμια-ΤΕΙ: Το πολυνομοσχέδιο για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης και τις κατατακτήριες εξετάσεις αναφέρει τα παρακάτω.

Αναλυτικά η τροπολογία σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις:

Άρθρο 74

1..

2. Οι παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260), όπως οι δύο πρώτες τροποποιήθηκαν και η τρίτη προστέθηκε με το άρθρο 57 περίπτ. γ΄ έως ε΄ του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

5. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος αυτού που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής.

6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση, στην οποία συμπράττει και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός, μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και σε άλλα Τμήματα και Σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και να προσαρμόζονται οι διατάξεις αυτές στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των οικείων Σχολών και των Τμημάτων.»

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τις αλλαγές στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.